• Oznam

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      od pondelka 20.9.2021 sa žiaci I. stupňa po príchode do školy prezúvajú.
      Žiaci II. stuňa sa prezúvajú od stredy 22.9.2021.

      Zároveň sa od 20.9.2021 okresy Bratislava I - V preklápajú do oranžovej farby COVID Automatu.

      Výučba prebieha aj naďalej prezenčnou formou. Žiak a zamestnanec má prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva.

      Je potrebné, aby ste predložili Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ak ste tak doteraz nespravili.
      Ideálne prostredníctvom rodičovského konta na EduPage - https://help.edupage.org/sk/u2462 alebo odovzdaním papierového vyhlásenia triednemu učiteľovi (príloha 1). Toto vyhlásenie predkladáte po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátanie víkendov a sviatkov).

      V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyjadrenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového a bude umiestnený do izolačnej miestnosti a triedny učiteľ bude bezodkladne kontaktovať rodiča.

      Ak žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 2 možnosti:

      1. Odoslať ho škole prostredníctvom EduPage;
      2. Poslať podpísaný scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom triednemu učiteľovi;

      V prípade, že žiak spĺňa výnimku z karantény, môže ju uplatniť prostredníctvom Oznámenia o výnimke z karantény - opäť môžete podať prostredníctvom EduPage - https://help.edupage.org/sk/u2458 alebo odovzdať tlačivo (príloha 2)

      Výnimka z karantény:

      • Žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID 19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky).
      • Plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID 19.

      Poprosíme Vás, aby mal triedny učiteľ v pondelok 20.9.2021 k dispozícii odovzdané: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a Oznámenie o výnimke z karantény (ak dieťa spĺňa výnimku z karantény).

      Ďakujeme a želáme príjemný víkend.
      Vedenie školy

     • Kde je vôľa, tam je cesta

      Dni riadteľského voľna i voľný deň 15.9.2021 sme strávili aktívne - v škole pri zariaďovaní nových PC učební, stolárskymi prácami, prípravou materiálov na plavecký výcvik, online vzdelávaním, či nahadzovaním obľúbených septembrových štatistických výkazov. 

      Rodičia a žiaci zo 6.A s triednym učiteľom Mgr. Róbertom Dadykinom strávili stredu 15.9.2021 aktívne. Špekačky, hry, guláš, torta, outdoorscrabble, futbal, bedminton, volejbal, vybíjaná, jednoducho NÁDHERNÝ DEŇ SPOLU so žiakmi i rodičmi 🥰 

      Naša práca je našim poslaním a víziou školy je “Moderná, pohodová a tvorivá škola na celý deň, ktorá pripravuje pre úspešný a napĺňajúci život.” 

      Veľmi túžime deti nielen vzdelávať, ale aj formovať a najmä poskytnúť im komunitu, na ktorú sa budú môcť obrátiť a budú sa v nej cítiť bezpečne. Radi by sme v budúcnosti realizovali podujatia pre žiakov, rodičov i verejnosť (veríme, že raz sa pandemická situácia upokojí), a to nielen jednodňové akcie, ale výhľadovo aj tábory a rodinné pobyty. 

      Tešíme sa na spoločne strávený čas.
      Zamestnanci školy 

     • Potvrdenia a vyhlásenia online

      Vážení rodičia,

      prispejme k ochrane životného prostredia a netlačme zbytočne dokumenty. Mnoho dokumentov sa dá vybaviť pár klikmi na EduPage. 

      Potrebujete potvrdenie o návšteve školy (na preukaz na vlaky, autobusy, MHD, na rodinné prídavky a pod.)? Nemusíte chodiť do školy. Potvrdenie si ľahko vygenerujete sami z pohodlia domova prostredníctvom Edupage - NÁVOD TU<<<

      Ospravedlnenky - potrebujete dieťa ospravedlniť z vyučovania z rodinných dôvodov? Podajte elektronickú ospravedlnenku. NÁVOD TU<<<
      Samozrejme, v prípade, že dieťa vymešká viac ako 5 dní, je potrebné doložiť ospravedlnenie od lekára. 

      Vyhlásenie o bezpríznakovosti - formulár, bez ktorého sa tento rok nezaobídeme. Je potrebné ho podať po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov). Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára. Aj keď je povinnosťou rodiča predložiť potvrdenie o bezpríznakovosti až v oranžovej fáze COVID automatu, prosíme rodičov, aby prostredníctvom EduPage poskytli toto potvrdenie už teraz po 15.9., čo výrazne uľahčí prípadný prechod do oranžovej fázy; takisto prosíme rodičov, aby toto potvrdenie predkladali (primárne cez EduPage) aj v zelenej fáze vždy po tom, čo žiak vymešká 3 po sebe idúce dni (vrátane víkendov, sviatkov, prázdnin a pod.), pretože každou takouto absenciou stráca pôvodné vyhlásenie platnosť. NÁVOD TU<<<

      Výnimka z karantény - je Vaše dieťa očkované alebo prekonalo ochorenie za posledncýh 180 dní? Dajte nám o tom vedieť a uplatnite si výnimku. Budeme sa tak môcť lepšie nachystať na prípadný prechod na dištančnú / hybridnú výučbu. NÁVOD TU<<<

      ĎAKUJEME 

     • Riaditeľské voľno v dňoch 13. a 14. septembra 2021

      Vážení rodičia, 

      v zmysle odporúčania MŠVVŠ SR a Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava udeľuje riaditeľka školy v dňoch 13.9.2021 (pondelok) a 14.9.2021 (utorok), z dôvodu výrazných dopravných obmedzení pri príležitosti návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľské voľno, tzn. nebude prebiehať výchovno-vzdelávací proces.

      Všetci žiaci budú automaticky odhlásení z obedov a desiatej.

      V školských laviciach sa opäť uvidíme 16. septembra 2021 (štvrtok), nakoľko dňa 15. septembra (streda) je deň pracovného pokoja.

      Ďakujeme Vám za pochopenie.

      vedenie ZŠ Vazovova

     • Prvé rodičovské združenie

      Milí rodičia, prosím vyčleňte si na nás čas na prvé rodičovské združenie.

      - 1. ročník - tak ako sme avizovali, vo štvrtok 2.9.2021 po uvítaní prváčikov priamo v triedach
      - 2. - 9. ročník - v pondelok 6.9.2021 o 17:00. Forma stretnutia - online/osobne bude oznámená triednym učiteľom prostredníctvom EduPage

      Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami :)

    • Začiatok školského roka
     • Začiatok školského roka

      Milí žiaci, milí rodičia, prosím, venujte pozornosť nasledovným riadkom.

      Nástup žiakov je dňa 2. septembra 2021.
      Žiak, zákonný zástupca, zamestnanec vstupuje do budovy s rúškom, pri vstupe si vydezinfikuje ruky. 

      Harmonogram výučby 2.9.2021:

      Žiaci 1. ročníka ZŠ sa za sprievodu jedného zákonného zástupcu stretnú 8:30 vo svojej triede, kde dostanú základné informácie. Po krátkom uvítaní sa budú následne realizovať prvé triedne schôdzky, kde budú rodičia bližšie informovaní o organizácií vyučovania a zabezpečení učebných pomôcok. O deti sa postarajú vychovávatelia ŠKD. Prosíme zákonných zástupcov, aby si vyčlenili čas. Prvý školský deň deti nepotrebujú aktovku.

      Žiaci 2. – 9. ročníka ZŠ sa zhromaždia vo svojich triedach o 8:00, pričom budú mať 2 vyučovacie hodiny, tzn. do 9:40.

      Školská jedáleň
      Žiaci 1. - 4 ročníka sa odobedovávajú od 11:00 do 12:00 
      Žiaci 5. - 9. ročníka sa odobedováva od 10:00 do 11:00

      ŠKD bude v prevádzke do 17:00 pre žiakov 1. - 4. ročníka. 
      Žiaci starší, v tento deň bez ŠKD, poprosíme však v prípade záujmu o ŠKD, aby sa prihlásili u p. Matejovej. ŠKD pre žiakov z druhého stupňa bude v prevádzke na našej škole výlučne vtedy, ak sa nám podarí otvoriť jedno samostatné oddelenie, aby sme nemiešali deti prvého a druhého stupňa. Ďakujeme za pochopenie. 

      V tento deň budú žiakom rozdané kloktacie testy na základe udelených súhlasov zákonnými zástupcami v termíne do 26.8.2021 - bližšie informácie a postup testovania zašleme prostredníctvom EduPage vo štvrtok 2.9.

      Harmonogram výučby 3.9.2021 a 6.9.2021

      Žiaci 1. ročníka ZŠ sa učia 3 vyučovacie hodiny, potom sú v školskom klube detí (ŠKD), alebo si ich môže prísť prevziať rodič.

      Žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ majú 4 vyučovacie hodiny a žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ budú mať 5 vyučovacích hodín, pričom v tieto dni budú prebiehať aktivity podporujúce adaptáciu žiakov na školské vzdelávanie a podporu socializácie žiakov. Viac informácii poskytnú žiakom triedni učitelia.

      Prevádzka školskej jedálne počas 2.9. – 6.9.2021 bude prebiehať podľa nasledujúceho HARMONOGRAMU.

       

      Prevádzku a vnútorný režim školy od 2.9.2021 upravuje nasledovné USMERNENIE.

      Tešíme sa na Vaše deti.
      Jana Štefková, riaditeľka školy 

     • Začíname: Školský klub detí

      Milí rodičia,

      v mesiaci jún prebehlo predbežné zisťovanie záujmu o ŠKD.
      V prostredí EduPage budete vyzvaní o definitívne potvrdenie záujmu a prihlásenie dieťaťa do ŠKD pre nadchádzajúci školský rok.

      Na základe počtu prihlásených detí, vytvoríme oddelenia ŠKD. Je možné, že v jednom oddelení sa budú miešať žiaci z maximálne dvoch tried - pôjde však o homogénnu skupinu, vytvorenú od začiatku školského roka, tak, aby sme vedeli dohľadať v prípade potreby úzke kontakty.

      Školská družina bude v prevádzke od 7:00 do 17:00.
      Poplatok určuje VZN Mestskej časti BA-Staré mesto, číslo  01/2020.
       

     • Začíname: Prihlasovanie

      Vážení rodiačia,

      v prostredí EduPage prebieha prihlasovanie:
      - Možnosť testovania kloktacími PCR testami - dobrovoľné jednorazové testovanie na začiatku školského roka
      - Záujem o domáce antigénové samotesty
      Prosíme o vyjadrenie, či súhlasné alebo nesúhlasné do 25.8. do 22:00!

      Ďakujeme.

     • Začíname: Stravovanie v ŠJ

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      na stravovanie v školskej jedálni sa môžete prihlásiť elektronicky do 30.8.2021 - PRIHLÁŠKA
      alebo odovzdaním papierovej prihlášky vo štvrtok 2.9.2021 do 8:30 do rúk vedúcej ŠJ - Papierová prihláška

      Prihlásiť sa môžete na obed alebo obed + desiata (len na desiatu sa prihlásiť nedá).
      Obed a desiata sa vydáva na základe čipu. Stratu čipu treba čo najskôr nahlásiť na tel.č. 02/52 49 14 68 u vedúcej ŠJ p. Némethovej, aby nedošlo k jeho zneužitiu. Prváci dostanú čip v prvý školský deň.

      Vo štvrtok 2.9.2021 sa strava vydáva od 10:00 pre žiakov 2. stupňa a od 11:00 pre žiakov 1. stupňa.

      Žiaľ, od 1.9.2021 je zrušená štátna dotácia na stravu, ktorá bola v sume 1,20 eur.
      V dôsledku jej zrušenia, je cena obeda: 1.stupeň - 2,21 Eur
                                                                       2.stupeň - 2,30  Eur

                                                cena desiatej: 1.stupeň - 0,52 Eur
                                                                         2.stupeň - 0,56 Eur

      Aká je teda výška poplatku za stravu v septembri? Ak sa budete stravovať od 2.9.2021:
      1. stupeň obed: 20 x 2,21 = 44,20 Eur
      1. stupeň obed + desiata = 20 x 2,73 = 54,60 Eur

      2. stupeň obed: 20 x 2,30 = 46,00 Eur
      2. stupeň obed + desiata: 20 x 2,86 = 57,20 Eur  

      Réžia na stravu je 1 euro za jeden obed, tá je už pripočíta k cene obeda.

      Strava sa odhlasuje na www.strava.cz, prípadne ráno do 8:00 na tel. č. 02/52491468

      Poplatok za stravu sa platí vždy mesiac vopred. Výška platby Vám príde mailom. Ak nebude suma pripísaná, žiak nedostane obed.

      Némethová, ved. ŠJ

     • Prebieha 1. fáza revitalizácie školského dvora

      Školský dvor na Vazovovej sa začína pomaly meniť na moderný priestor. Už mesiac usilovne pracujú zamestnanci PARA INVEST, s.r.o. a vytvárajú pre nás všetkých krajšie a bezpečnejšie prostredie.

      Máme za sebou niekoľko kontrolných dní, popasovať sa bolo treba s viacerými nečakanými situáciami, ale veríme, že táto 1. fáza revitalizácie bude do konca augusta zdarne dokončená.

      Na čo sa môžete tešiť?
      - nový revitalizovaný bežecký ovál,
      - prístup k viacúčelovému ihrisku (v týchto dňoch odstraňujeme zelené oplotenie) ,
      - inštalácia hracích prvkov pre najmenších,
      - využívanie priestorov žiakmi školy počas vyučovania a v popoludňajších hodinách aj verejnosťou.

      Projekt je realizovaný z grantu hlavného mesta na podporu investícií do športovej infraštruktúry, ktorý podporil realizáciu sumou 68 000 EUR.

      Obrovská zásluha a poďakovanie patrí OZ ZRPŠ Vazovova 4, menovite najmä pani Márii Rothensteinovej, Barbare Krištofíkovej, Daniele Križanskej. Práve ich odhodlanie a vytrvalosť stoja za tým, že práce sa začali, a že príbeh jedného ihriska sa stáva realitou - https://www.ihrisko-vazovova.sk/

      Ďalšími financniami do realizácie 1. fázy prispel náš zriaďovateľ - mestská časť Staré mesto no a v neposlednom rade Vy, rodičia našich žiakov, ktorí ste prispeli do rozpočtu ZRPŠ.

      Poďakovanie za podporu patrí pani starostke mestskej časti Staré Mesto, Ing. arch. Zuzane Aufrichtovej, 
      a samozrejme nesmieme zabudnúť na našich vizionárov - architektonická kancelária 2021.sk.

      Ď*A*K*U*J*E*M*E

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Beží 1. fáza revitalizácie školského dvora.

    • POZOR - úradné hodiny
     • POZOR - úradné hodiny

      Počas leta bude na našej škole rušno. Budeme dostavovať 3 triedy tak, aby sme zmestili všetkých žiakov chtivých po vedomostiach. Škola dostane nové vchodové dvere a okrem tried je naplánovaný aj vznik multisenzorickej miestnosti. Nový šat čaká aj náš bežecký ovál v areáli školy. O všetkom Vás budeme priebežne prosredníctvom fotografií informovať. 

       

       

       

      Vzhľadom k danej situácii Vás prosíme, aby ste s nami komunikovali:

      • e-mailom: riaditel@zsvazovova.sk,
      • písomne poštou alebo vhodením listu / žiadosti / požiadavky do schránky na budove školy
      • alebo telefonicky: každý pondelok medzi 9:00 - 12:00., tel. číslo 02/52 49 69 64

      Ďakujeme a želáme pekné leto.

     • OZNAM

      Školská jedáleň
      Vážení rodičia, preplatky za stravu nad 25 Eur budú vrátené na Vaše čísla účtov v priebehu mesiaca júl a august 2021. Prosím rodičov, ktorých dieťa už nebude navštevovať našu školu, aby ma informovali mailom - znemethova@zsvazovova.sk alebo telefonicky 02 52 491 468. Ďakujem. Némethová, vedúca ŠJ

      ŠKD
      Preplatky za ŠKD budú vrátené do 9.7.2021. V prípade, že Vám preplatok nepríde, prosím, kontaktujte nás na riaditel@zsvazovova.sk. Ďakujeme. Vedenie školy.

     • Zbohom škola, vitaj leto :)

      Milí žiaci, rodičia, kolegovia,

      máme za sebou ťažký rok a ja som na nás všetkých nesmiene hrdá. Chcem sa Vám poďakovať za to, že sme toto náročné obdobie, na ktoré nebol nik pripravený, spoločne zvládli. Všetci máte môj obdiv za to, ako dobre ste sa popasovali s dištančným vzdelávaním, novými technológiami, ale aj so stratou osobných stretnutí a izoláciou.

      ŽIACI naši šikovní, gratulujem Vám k zdarnému ukončeniu roka. Ďakujem za Vašu prácu, usilovnosť a odvedenú prácu. Ďakujem, že ste nepoľavili, prispôsobili sa a snažili sa vydolovať zo seba to najlepšie. 

      Milí RODIČIA, ďakujem Vám za trpezlivosť, zvládnutie slušnej dávky stresu a množstva zmien, najmä však ďakujem za vzájomnú spoluprácu, intenzívnejšiu komunikáciu a podporu, ktorú sme z Vašej strany cítili. 

      KOLEGOVIA, ďakujem za Vašu prácu, ktorá bola častokrát na úkor voľna, spánku a víkendov. Skláňam sa pred Vašou flexibilitou neustále reagovať na zmeny, nové rozhodnutia, opatrenia, ale najmä za to, že ste zostali ľudskí, rešpektujúci a pomáhali si navzájom.

      Prajem nám všetkým krásne leto, plné zdravia, oddychu a optimizmu. Verím, že v novom školskom roku, bude všetko lepšie. Užite si zaslúžené leto a doprajte si riadnu dávku vitamínu D.

      Jana Štefková, riaditeľka školy

     • Imatrikulácia prváčikov

      Keď sa naši prváci v škole osmelili, keď sa naučili písať a čítať, vtedy prišiel čas, aby sme ich v škole slávnostne privítali a do dlhých školských liet uviedli.

      V utorok – 22.6.2021 sa konala slávnostná imatrikulácia prvákov, kde naši žiaci zložili školský sľub a pod vedením pani riaditeľky Janky Štefkovej boli pasovaní za školákov. Šikovný prvák Teuško Alexik z 1.A všetkým zaspieval krásnu goralskú pieseň. Po zložení sľubu si žiaci vybrali darčeky a strávili krásny zábavný deň.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Imatrikulácia prváčikov.

     • Organizácia vyučovania od 23.6.2021

      Koniec školského roka je za dverami. Známky sú uzatvorené, čakajú nás ešte didaktické hry a účelové cvičenie, odovzdávanie kníh, čistenie lavíc a najmä odovzdávanie vysvedčení :)

      Hamonogram platný od stredy 23.8.2021
      I. stupeň je v škole 4 vyučovacie hodiny, tzn. do 11:40
      - II. stupeň je v škole 5 vyučovaích hodín, tzn. do 12:35

      - odobedovanie v školskej jedálni sa riadi novým harmonogramom - - - Harmonogram

      - v piatok 25.6.2021 sa môžete tešiť na účelové cvičenie a didaktické hry.

      V stredu 30.6.2021 dostanete vysvedčenia počas prvej a druhej vyučovacej hodiny, obedy v školskej jedálni budú zabezpečené od 10:00 do 13:00, ŠKD bude v prevádzke do 15:00!

      Vedenie školy

     • NAŠE MESTO pod taktovkou Združenia rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4

      V piatok 11.6.2021 sme na našej škole privítali 29 dobrovoľníkov z 3 firiem, ktorí sa zapojili do celonárodnej aktivity Nadácie Pontis "Naše Mesto."

      Dobrovoľníci zo spoločnosti WebSupport, s.r.o. prenášali archívne materiály a pomohli s  prácami v interiéri. Dobrovoľníci z Tatrabanky, a.s. natreli plot okolo predzáhradky a bránu na dvor. Poobede sa vystriedali s dobrovoľníčkami z Komerční banky, a.s., ktoré na školskom dvore pokosili trávnik, pozametali priestor pri vstupe na dvor, schodisko, klčovali náletové dreviny a zbierali odpadky.

      V mene občianskeho združenia ďakujeme dobrovoľníkom za ich prácu, ktorú pre ZŠ Vazovova urobili. Tiež sa chceme poďakovať všetkým rodičom a školskej jedálni, ktorí priniesli a zabezpečili občerstvenie, a tým prispeli k úspešnému dňu.

      Tešíme sa na ďalší ročník.

     • Nová predzáhradka

      Začiatkom školského roka sme sa zapojili do unikátneho a jedinečného programu Magistrátu hlavného mesta SR "Deti pre Bratislavu" a získali finančnú podporu vo výške 2 500 Eur.

      S hrdosťou Vám predstavujeme našu novú PREDZÁHRADKU pred vstupom do školy.

      V predzáhradke si môžete oddýchnuť alebo si skrátiť čakanie na Vaše ratolesti.

      Poďakovanie patrí skvelej pani učiteľke Mgr. Petronele Sanigovej, žiakom 9. ročníka a ich tímovej práci. Práve oni vymysleli a vypracovali celý koncept. No a k realizácii prispelo veľa šikovných rúk žiakov a rodičov.  

      Veríme, že predzáhradka nám bude dlho robiť radosť.

      Pozrite si ako sa postupne menil priestor v našom novom fotoalbume Nová predzáhradka.

     • Ďakujeme za priazeň

      Mesiac máj sa niesol v duchu obdarovaní 🎁

      Pohoda na gauči v ŠKD a príjemné čakanie na pani riaditeľku :)
      Vďaka Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a.s. si užívame pohodlie na čalúnenej sedacej súprave Madrid 3+2+1. Obrovské poďakovanie patrí úánovi Ivanovi Drobnému, ktorý celé darovanie zrealizoval a zabezpečil aj dovoz. ***ĎAKUJEME***

      A tešíme sa z nových tlačiarní! 
      Národná banka Slovenska v rámci aktivity Giving Tuesday darovala našej škole 5 tlačiarní A4 Laser Lexmark MS310dn. Obrovské poďakovanie patrí pánovi Jurajovi Figlárovi, IT security expert z NBS. ***ĎAKUJEME*** 

    • Naše mesto - "Mám srdce na správnom mieste"
     • Naše mesto - "Mám srdce na správnom mieste"

      Naše Mesto už 15 rokov prepája firmy, samosprávy a občiansky sektor s jasným cieľom – vyčistiť, skrášliť a viditeľne zlepšiť mestá, v ktorých žijeme. Každoročne si tisíce dobrovoľníkov z firiem obliekajú rovnaké tričká a zapájajú sa do množstva dobrovoľníckych aktivít po celom Slovensku darovaním svojho času a práce.

      Aj naša základná škola sa vďaka entuziazmu rodičov z OZ Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4 zapojí už tretíkrát do tohto podujatia, aby sme spoločne 11. júna (piatok) skrášlili vonkajšie priestory ZŠ pre naše deti. 

      Pomáhať bude viac ako 30 dobrovoľníkov. Svojou troškou môžete pomôcť aj Vy - stačí ak prispejete k mini občerstveniu pre dobrovoľníkov. Dobrovoľníci určite ocenia niečo malé (slané, sladké, ovocie, zeleninu...), čo si počas prestávky môžu komfortne zjesť. Občerstvenie môžete priniesť v piatok ráno do 8:00 na školský dvor.

      Ďakujeme za Vašu priazeň, držte nám palce!

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4 81107 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje