• Riaditeľ školy: Mgr. Darina Matejová
    Zástupca riaditeľa školy: Mgr.Tomáš Tatay, Mgr. Zuzana Stankovianska

    Školský rok: 2023/2024
    Počet tried: 29
    Počet žiakov: 732
     

    Zameranie školy

     Základná škola, Vazovova 4 realizuje v rámci školského vzdelávacieho programu Škola – dielňa ľudskosti:

    -        rozšírené vyučovanie cudzích jazykov v jazykových učebniach od 1. ročníka – anglický jazyk, od 6. ročníka – nemecký jazyk,

    -        využívanie informačno-komunikačných technológii vo vyučovacom procese nielen ako zdroj informácií, ale hlavne ako nástroj učenia,

    -        práca s interaktívnymi tabuľami v 4 špecializovaných učebniach

    -        práca s talentovanými žiakmi,

    -        starostlivosť o žiakov so ŠVVP

    -        podpora inklúzie – vybudovaný podporný tím – psychológ, špeciálny pedagóg, výchovný poradca, kariérový poradca, asistent učiteľa,

    -        vysokorýchlostný internet, člen občianskeho združenia  SANET

    -        nové formy a metódy práce, zážitkové vyučovanie

    -        vyučovací proces prebieha v všetkých triedach, ktoré sú vybavené dataprojektorom s internetovým pripojením,

    -        projekty: IT Akadémia, Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II a Škola inkluzionistov „Kto chýba“ Nadácie pre deti Slovenska.

    -        zapojenie do programu Magistrátu hlavného mesta SR "Deti pre Bratislavu“

    -        projekty občianskych združení: Zber štupľov OZ HorebPET, Vianočná pošta, Koľko lásky sa zmestí do topánok ai.,  

    -        spolupráca s SZUŠ, oddelenie tanečné a výtvarné,

    -        multifunkčné športové ihrisko (basketbal, florbal, tenis, volejbal),

    -        aktívny žiacky parlament.

         

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje