• VOĽBY ŽIACKEHO PARLAMENTU 🗳️

      Už o pár dní sa budú konať komunálne voľby, ale ZŠ Vazovova má tie svoje už úspešne za sebou. 
      Tento rok sa totiž prvýkrát konali voľby výboru žiackeho parlamentu. Z jednotlivých predsedov a predsedníčok tried sa prihlásili 4 kandidáti na tento post. Všetci kandidáti predstavili seba a svoje kreatívne nápady v školskom rozhlase a na chodbách školy odpovedali na otázky zvedavých voličov. 
      Následne, dňa 29. septembra 2022, mohli žiaci a žiačky 2. stupňa prísť do príslušných volebných stánkov a svojím hlasom podporiť svojho favorita.
      O volebné stánky sa postarali žiaci 9. ročníka. 
      Žiacky parlament má za sebou aj prvé stretnutie, ktoré spoločne s koordinátorkou viedol víťaz volieb, Samuel Michael Kennedy, a jeho zástupkyňa, Simona Golhová. Obom blahoželáme a prajeme veľa úspechov vo funkcii. 🥳💪🏻

     • Voľby 2022

      Organizácia vyučovania

      Vo štvrtok 27.10.2022 sa žiaci tried 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 3.B, 3.C, 4.B a 4.C nebudú učiť  vo svojich triedach,  nakoľko v týchto učebniach sa budú od rána pripravovať volebné miestnosti.

      Škola, nemá dostatok náhradných priestorov pre 6 tried, v ktorých  sa budú konať voľby.

      Z tohto dôvodu Vás prosíme, ak máte možnosť, nechajte svoje dieťa dňa 27.10. 2022 doma. Neúčasť v škole  bude ospravedlnená.

       

      Zároveň z uvedených prevádzkových dôvodov bude skrátené vyučovanie pre žiakov, ktorí nemôžu ostať doma:

      1.stupeň bude končiť 4.vyučovacou hodinou o 11.40 hod.

      2.stupeň končí 5.vyučovacou hodinou o 12.35 hod.

      ŠKD bude v prevádzke do 16.00 hod.

      Školská jedáleň bude vydávať obedy  od 11.00 do 13.30 hod.

      V prípade, že vaše deti ostávajú doma, je potrebné odhlásiť obed do 25.10. na nemethova@zsvazovova.sk  alebo telefonicky 02/52 49 14 68.

     • Príspevok do fondu ZRPŠ

      Milí rodičia,

       

      aj v tomto školskom roku odsúhlasil Výbor rodičov dobrovoľný príspevok, ktorým môžete prispieť na zlepšenie podmienok pre naše deti a učiteľov.

       

      Výška príspevku je 20 eur na jedno dieťa na každé ďalšie dieťa z rodiny 10 eur. Ak máte, napr. tri deti, uhradíte príspevok vo výške 40eur do fondu o.z.ZRPŠ ZŠ Vazovova 4. Je na Vás, či uhradíte príspevok v tejto výške alebo vo vyššej...:o)

      Príspevok môžete uhradiť priamo na účet nášho o.z.  - č.ú. SK 93 1100 0000002924843904. Do poznámky prosíme uveďte triedu, ktorú Vaše dieťa navšetevuje. Ak uhrádzate príspevok, napr. za tri deti, ktoré chodia do rôznych tried, uveďte do poznámky názvy všetkých  troch tried.

       

      Za zaslanie príspevku Vám vopred ďakujeme.

       

      Výbor rodičov ZŠ Vazovova 4

     • ZBER PAPIERA

      Zber papiera sa uskutoční v našej škole od dňa 17.10.2022 do 25.10.2022 v čase od 7:20 do 8:00 dole pri šatniach. Papier je potrebné odovzdať previazaný špagátom, alebo v papierovej krabici -  nie v plastovom obale. Kartóny sa nezbierajú.

      V prípade väčšieho množstva je možnosť odparkovať auto po dobu vyloženia papiera na školskom dvore.

     • BIELA PASTELKA 2022✏️

      Tešíme sa, že opäť i tento školský rok sa naša škola zapojila do zbierky únie nevidiacich a slabozrakých, ktorá je známa ako Biela pastelka.

      Našim žiačkam, Simonke a Šarlotke, sa podarilo vyzbierať 183,58€.Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť a dievčatám ďakujeme za pomoc so zbierkou.

      Navyše v tomto období si pripomíname svetový deň zraku, ktorého cieľom je zvýšenie povedomia o problematike zrakového postihnutia. A tak, pri príležitosti tohto dňa, si naši žiaci a žiačky mohli preveriť svoj zrak pri čítaní písmen. 

     • Plavecký výcvik - Lazy pod Makytou

      Tento rok sa naši tretiaci vybrali na plavecký výcvik. Okrem intenzívneho tréningu, o ktorý sa postarali p.učiteľ Marian Paliatka a p.uč. Robert Dadykin, deti absolovali výlet na Kohútku, kde videli krásy prírody. Jednou nôžkou vkročili do Čiech a ochutnali miestne špeciality. Okrem toho absolvovali vo voľnom čase množstvo zaujímavých hier ako aj nočnú hru. Všetkých učiteľov teší, že deti sa vrátia do školy zdokonalené v plávaní a plné zážitkov :)

       

     • Takto sme dnes privítali našich nových prváčikov...

      Aj v tomto školskom roku sme privítali prváčikov s krásnym programom. Veľká vďaka ŠKD, ktorý sa podieľal na jeho prípravách.

      Svojou návštevou nás poctila starostka MČ Bratislava Staré Mesto, pani Zuzana Aufrichtová, ktorá deťom darovala knihy s venovaním.

      Ďakujeme rodičom za prejavenú dôveru v našu školu a želáme si veľa dobrých dní v tomto školskom roku.

     • Dotácie na stravu detí na školský rok 2022/23

      Od 01.07.2022 v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo ZŠ , ak si zákonný zástupca dieťaťa , resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (ďalej aj ,,rodič dieťaťa") na toto dieťa neuplatnil daňový bonus na dieťa , ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku . Pri poskytovaní dotácií na stravu sú 2 vekové kategórie detí:

      -deti (okrem detí z domácností , ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (PHN) alebo z domácností , ktorých príjem je najviac vo výške životného minima) v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ do 15 rokov veku , ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných príjmov , poberatelia dôchodkov),ktoré majú nárok na dotáciu na stravu . V prípade , ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu ( v sume 70 eur mesačne) , tento bonus je pre nich vhodnejší ako dotácia na stravu . Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa 4.ods.3 písm. c) zákona o dotáciách nie je možný . Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa §  4 ods.3písm. c) zákona o dotáciách od 01.07.2022 preukazuje rodič dieťaťa vo veku 15 rokov zriaďovateľovi MŠ/ZŠ novým čestným vyhlásením o neuplatnení si bonusu.

      -deti nad 15 rokov v ZŠ ( napr. z dôvodu opakovania ročníka , odkladu povinnej školskej dochádzky ), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade , ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus ( v sume 40 eur mesačne) . Povinnosť čestného vyhlásenia sa nevzťahuje na rodičov týchto detí.

      Čestné vyhlásenie si stiahnite na web stránke https://zsvazovova.edupage.org/a/tlaciva-na-stiahnutie

     • Zápis detí do školskej jedálne na školský rok 2022/2023

      Začiatok nového školského roku 2022/2023 sa blíži. Preto upozorňujem rodičov, aby deťom vypísali na nový školský rok nový zápisný lístok na stravovanie, ktorý slúži ako prihláška na stravu.

      Zápisný lístok sa vypisuje každý nový školský rok, ako dieťa postupuje do vyššieho ročníka.

      Zápisný lístok na obed si stiahnite na web stránke https://zsvazovova.edupage.org/a/tlaciva-na-stiahnutie a vypíšte presný dátum od ktorého dňa sa dieťa bude stravovať v školskej jedálni.

      Zápisný lístok na desiatu + obed si stiahnite na web stránke https://zsvazovova.edupage.org/a/tlaciva-na-stiahnutie a vypíšte presný dátum od ktorého dňa sa dieťa bude stravovať.

      UPOZORNENIE objednanie desiaty je možné iba spolu  obedom nie samostatne, taktiez sa neda odhlasiť samostatne.

      Vyplnený zápisný lístok, prosím, pošlite na mail:    znemethova@zsvazovova.sk

      Prihlášky (zápisný lístok) možno posielať od 15.08.2022 do 30.08.2022, alebo po 05.09.2022.

      Zápisné lístky môžu vypisovať aj noví žiaci a žiaci 1. ročníkov.

      Žiaci školy dostanú čipy a heslá u triedneho učiteľa. 

      Platbu je potrebné uhradiť najneskôr do 07.09.2022, v opačnom prípade nebude žiakovi vydaný obed.

       

      Úhrada je možná internetbankingom, trvalým príkazom alebo priamym vkladom v banke na účet jedálne.

      Bankové spojenie - IBAN: SK63 0200 0000 3500 3033 5012

       

                                                                                                                      vedúca školskej jedálne

     • Letná škola

      Začína sa letná škola, ktorá bude prebiehať od 11.7. do 22.7.2022.

      Tešíme sa na všetky dobrovoľné letné aktivity, ktoré budeme realizovať s našimi deťmi 1. -4. ročníka.

      Vzdelávanie bude mať hravý a zážitkový charakter. Aktivity letnej školy podporia tvorivosť a iniciatívnosť, rozvoj čitateľskej, matematickej, informačnej a prírodovednej gramotnosti, analytického či kritického myslenia. 

      Naši spolužiaci z Ukrajiny sa môžu tešiť na intenzívny jazykový kurz slovenského jazyka ;) 

      Postupne Vám budeme prinášať fotografie - ​​​​​​​nový album Letná škola.

     • Rozlúčka s deviatakmi

      Koniec školského roka pre niektorých znamenal, že do našich lavíc zasadli naposledy. Žiaci 9.A si pre svojich učiteľov pripravili dojímavú rozlúčku. 

      Na úvod predniesli krásny príhovor, v ktorom sa poďakovali za roky prežité na našej škole. Súčasťou programu bolo tiež spomienkové video s fotkami a krátky tanec. 

      Veľká vďaka patrila, samozrejme, pánovi učiteľovi triednemu Mgr. Michalovi Tlelkovi, ktorý ich viedol od 5. ročníka a sám sa im postaral o niekoľko nezabudnuteľných zážitkov. 

      Deviataci, na vašej ďalšej ceste životom vám prajeme veľa šťastia, zdravia a úspechov! Nezabudnite na nás, pretože my na vás určite nikdy nezabudneme! 😄

     • Úradné hodiny počas leta

      Prichádza zaslúžený čas oddychu - letné prázdniny!  

       
      Školský rok 2021/2022 je za nami. A my Vám ďakujeme za celoročnú dôveru, snahu vzdelávať sa a získavať nové vedomosti no aj za všetky Vaše podnety a návrhy, ktoré nás a školu posúvajú vpred.

      Nech je letný čas pre Vás časom oddychu, načerpania nových síl a inšpirácií.

      Prajeme Vám krásne leto a tešíme sa na Vás v nasledujúcom školskom roku.

       

      Ak budete s nami počas leta potrebovať komunikovať:

      • navštívte nás osobne počas úradných hodín - každý pondelok medzi 9:00 - 12:00 alebo nás v tento deň kontaktujte na tel. čísle 02/52 49 69 64.
      • spojte sa s nami písomne poštou alebo vhodením listu / žiadosti / požiadavky do schránky na budove školy, príp. pošlite e-mail na skola@zsvazovova.sk.

       

      Kolektív Základnej školy, Vazorova 4 v Bratislave

     • Projekt Deti pre Bratislavu - Neviditeľné stromy

      Začiatkom školského roka sme sa zapojili do unikátneho a jedinečného programu Magistrátu hlavného mesta SR "Deti pre Bratislavu" a získali finančnú podporu vo výške 3000 Eur.

      Na školskom dvore sa nám podarilo vytvoriť náučný chodník so zaujímavými informáciami a tvorivými infotabuľkami, čím sme zviditeľnili naše stromy, ktoré sú pľúcami nášho školského dvora.

      Náučný chodník okolo stromov v sprievode rodičov, alebo pedagógov pomôže obohatiť vedomosti o rôznych druhoch stromov. Poznaním jednotlivých druhov stromov sprostredkujeme deťom zážitok aj počas vyučovania prvouky, prírodovedy, či biológie.

      Taktiež sa nám podarilo vysadiť množstvo kríkov a stromov, ktoré budú poskytovať deťom tieň, ale aj malú úrodu.

      Veľké poďakovanie patrí Magistrátu hlavného mesta, pani riaditeľke, pani učiteľke Sanigovej, pánovi školníkovi, rodičom a celému tímu 6.B triedy.

     • Biologická olympiáda

      Pod vedením pani učiteľky Sanigovej sa žiaci na 2.stupni zúčastnili biologickej olympiády kategórie E – odbornosť geológia a obsadili krásne miesta.

      Hana Holešová 8.B trieda – 3. miesto krajské kolo BIO

      Šimon Habuda 9.B trieda – 3. miesto okresné kolo BIO

       

      Biologická olympiáda kategória F

      1. miesto v okresnom kole BIO – 5-členné družstvo z 5.B triedy:

      Alexandra Lešková, Karolína Flesarová, Isabelle Gieci, Fero Fila, Leo Filip Lajčiak

      Všetkým im srdečne gratulujeme!

     • Maliarsky kurz

      Posledné dni pred ukončením školského roka sme sa venovali rôznym aktivitám. Jednou z nich bol aj maliarsky kurz, ktorého sa zúčastnili žiaci a žiačky 6., 7. a 8. ročníka spoločne s p. učiteľkou Kubovčíkovou.

      Kurz bol realizovaný pod záštitou vynikajúcej výtvarníčky @jezek.art ☺️ Patrí jej naše veľké ĎAKUJEME za instruktáž, vedenie a pomoc pri maľovaní abstraktného obrazu technikou Sponging.

      Kurz sme si všetci užili a s radosťou sme si naše výtvory odniesli domov 😍

     • ŠvP Kľačno

      Šnúru škôl v prírode ukončili naši najmladší druhostupniari, ktorí si užili skvelý týždeň v Kľačne.

      Pani učiteľky a páni učitelia sa im postarali o rôzne aktivity. Nechýbali spoločenské a pohybové hry, oblievačka s balónmi či hľadanie pokladu. Žiaci absolvovali aj výlet do neďalekých Bojníc, kde navštívili ZOO a Bojnický zámok.

      Za príjemné chvíľe a veľa zážitkov piataci ďakujú Mgr. Ivane Nagyovej, Mgr. Ľubici Schützovej, Mgr. Laure Gyenesovej, Mgr. Mariánovi Paliatkovi a Mgr. Radoslavovi Ilavskému.

     • Moja malá záhradka

      Spoločnosť Kaufland vyhlásila od 10.3.2022 do 18.5.2022 súťaž pre žiakov 1.stupňa ZŠ, vďaka ktorej by deťom rada priblížila prírodu a súťaživou formou vzbudila ich záujem o rastlinky a ich pestovanie.  Do súťaže sa mohli prihlásiť triedy prvého stupňa všetkých základných škôl na území celej Slovenskej republiky. Vďaka skorej registrácii sme sa aj my zaradili ku školám, ktoré mohli získať kompletný balík na pestovanie rastlín a vytvoriť si tak v jednej triede malú záhradku.

      Následne sme poslali fotografie spolu s príbehom o rastlinke a vďaka triede 2.C získali pre školu užitočnú výhru - Set 5 smart kvetináčov.

     • ŠvP Terchová

      Fantastická škola v prírode pre 7.A a 7.B.

      Každý deň sme prekonávali naše turistické hranice a objavovali nové krásne miesta. Celý týždeň bol plný zážitkov a rôznych aktivít. Dostali sme aj voľný čas, ktorý sme si veľmi užili.

      Jednoducho týždeň, na ktorý tak skoro nezabudneme - hlavne na Jánošíkove diery, výlet do centra Terchovej, plavba po rieke Orava plťou ai.

      Ďakujeme Mgr. Zdenke Lambertovej Bilčíkovej, Mgr. Juliane Matejíčkovej a Mgr. Vanesske Chovancovej za príjemne strávený čas.

     • ŠvP najstarších

      Naši najstarší žiaci z 9.A si užili šesť dní plných poriadnych "prírodných" dobrodružstiev pod taktovkou triedneho učiteľa Mgr. Michala Tlelku.

      50 km po hrebeni Nízkych Tatier. Západ slnka na vrchole Ďumbiera. Dvojdňový, divoký splav rieky Hron.

      Čo viac si priať na posledný výlet v rámci základnej školy? 🙂

      Pevne veríme, že tieto zážitky zostanú v ich pamäti ešte veľmi dlho a budú na našu základnú školu pamätať len v dobrom.

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4 81107 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje