Navigácia

 • Dištančné vyučovanie pre žiakov 5. - 9. ročníka

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  ako ste istotne zachytili v médiách, MŠVVŠ SR s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku - ROZHODNUTIE.

  • Žiaci prechádzajú na dištančné vyučovanie podľa upravených rozvrhov, ktoré budú na EduPage zverejnené v nedeľu 25.10.2020. Výučba výchovných predmetov, informatiky, občianskej náuky a nenásilnej komunikácie je na toto obdobie pozastavená. Žiaci z uvedených predmetov nebudú dostávať žiadne domáce úlohy.
  • Vyučovanie bude prebiehať online prostredníctvom programu ZOOM - meeting ID a heslá na pripojenie sa dostane každá trieda najneskôr v nedeľu prostredníctvom EduPage.
  • Vyučovacia hodina má 40 minút.
  • Online vyučovanie je pre žiakov povinné, dochádzka sa bude zapisovať rovnako ako počas prezenčnej výuky v škole.
  • Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, zákonný zástupca žiaka ospravedlní jeho neprítomnosť na vyučovaní prostredníctvom triedneho učiteľa, počas dištančného vyučovania budú akceptované aj ospravedlnenky zadané prostredníctov EŽK.
  • V prípade, že sa žiak nevie pripojiť z objektívnych príčin – nedostatočné pripojenie na internet, jedno zariadenie pre viacerých užívateľov, bezodkladne informuje učiteľa daného predmetu a dohodne sa s ním na inej forme vyučovania.
  • Žiaci môžu byť hodnotení za aktivitu, písomky a testy budú zadávané primárne za účelom zisťovania porozumenia učiva, môžu byť aj hodnotené.
  • Za účelom dištančnej výuky budú ako doplnkové k programu ZOOM používané programy EduPage a www.bezkriedy.sk.
  • V prípade, že žiak nemá možnosť online vzdelávania, zákonný zástupca bezodkladne kontaktuje vedenie školy, s ktorým si dohodne náhradný spôsob vyučovania.
  • Počas dištančného vzdelávania platia nasledovné nasledovné všeobecné PRAVIDLÁ pre žiakov i učiteľov.

  Držme si palce a najmä zostaňme zdraví :)
  S úctou Jana Štefková, poverená riadením školy

 • Týždeň bez úloh

  Týždeň bez úloh
  Žiacky parlament Základnej školy Vazovova vyhlasuje
  v termíne 19.10. – 23.10. 2020
  Týždeň bez domácich úloh 😎
  Plagát


 • Zber papiera - vyhodnotenie

  Zber papiera - vyhodnotenie

  Vedeli ste, že na záchranu jedného stromu je potrebné nazbierať 125 kg papiera? Nám sa vďaka deťom a ich rodičom podarilo zachrániť stromov 40, čím sme, mimochodom, zabezpečili kyslík na jeden deň pre 20 ľudí :)

  Výsledky:

  Nazbierali sme 5 058 kg papiera.

  Najviac papiera odovzdali žiaci zo 4.A - 1 191 kg, najväčším zberačom sa stal Michal s 895 kg.

  Gratulujeme a ďakujeme... a samozrejme, Miška ani celú triedu sľúbená odmena v bludisku neminie.  

  Za zorganizovanie ďakujeme pani učiteľke Mgr. Katke Krajčírikovej.

 • Organizácia vyučovania od 12.10.2020

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  vzhľadom k novým opatreniam, dochádza od zajtrajšieho dňa, t.j. od pondelka 12.10.2020 k zmene organizácie vyučovania. Aby ste sa vedeli zariadiť, uvádzame najdôležitejšie zmeny:

  • Budova školy bude pre žiakov otvorená od 7:00 do 17:00, tzn. ranná družina začína až o 7:00.
  • Všetci žiaci sú povinní nosiť rúška vo všetkých priestoroch školy. V prípade nerešpektovania nosenia rúšok a opakovaného porušenia hygienických opatrení, pristúpime v prípade potreby, k vylúčeniu žiaka z vyučovania.
  • Žiaci sa učia primárne vo svojich kmeňových triedach. Nedelia sa do skupín, kde dochádza k zmiešavaniu žiakov z rôznych tried. V dôsledku usmernenia bude pre žiakov druhého stupňa vytvorený v priebehu týždňa nový rozvrh. Do jeho vydania fungujeme v režime zo začiatku septembra
   - rozvrh hodín pre druhý stupeň na pondelok 12.10.2020
   - rozvrh hodín pre druhý stupeň na utorok 13.10.2020
   -
   rozvrh hodín pre druhý stupeň od stredy 14.10. do piatka 16.10.2020
  • Personálne bude zabezpečené nemiešanie žiakov 1. stupňa v ŠKD, tzn. počet oddelení ŠKD = počet tried na 1. stupni.
  • Stravovanie bude zabezpečené podľa harmonogramu.
   Harmonogram na pondelok 12.10.2020
   Harmonogram na utorok 13.10.2020 a stredu 14.10.2020
   Harmonogram na štvrtok 15.10.2020 s piatok 16.10.2020
  • Doplnkové stravovanie prostredníctvom desiatej spustíme vzhľadom k okolnostiam od novembra.
  • Telesná a športová výchova sa bude organizovať:

   A) V prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park...) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, správne držanie tela, prechádzky).

   B) V prípade nepriaznivých klimatických podmienok sa v primeranej miere budú využívať aj teoretické formy vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športu.

  • Každý zákonný zástupca je povinný nahlásiť triednemu učiteľovi akúkoľvek zmenu zdravotného stavu v domácom prostredí, ako aj nariadenie karanténneho opatrenia RÚVZ vo vašej domácnosti, aj ak sa netýka priamo vašich detí.

  • Ranný filter sa bude realizovať naďalej, konzultácie učiteľov s rodičmi budú prebiehať online, mailom, osobne (po predbežnej dohode s vyučujúcim v exteriéri), naďalej sa budú dodržiavať epidemiologicko - dezinfekčné opatrenia - ROR (ruky - odstup - rúško)

  • Krúžky a mimoškolské aktivity sú až do odvolania pozastavené.

  Viac informácii nájdete v usmernení.


  Ďakujeme, že ste zodpovední, spoločne všetko zvládneme.
  PaedDr. Jana Štefková, PhD., poverená riadením školy

 • Zber štupľov pokračuje aj tento školský rok

  Zber štupľov pokračuje aj tento školský rok

  Aj tento školský rok sa naša škola zapojí do zberu štupľov. Opäť s pomocou občianskeho združenia HorebPET.

  O HorebPET
  OZ HorebPET pomáha tým, ktorí to potrebujú, zberom PET vrchnákov, ktoré vy už nepotrebujete.

  Cieľom HorebPET je
  ● dlhodobo udržateľná finančná podpora sociálne slabších jednotlivcov
  ● ukázať, že každý môže pomôcť svojou troškou, stačí chcieť a vytrvať
  ● urobiť spoločnosť vnímavejšou na sociálne a environmentálne potreby

  Ako to funguje
  ● každý môže zbierať PET vrchnáky a priniesť ich na zberné miesto = na vrátnici našej školy. Prosím neodovzdávať štuple vo vrecúškach a igelitkách, ale vysypať do plastovej nádoby.
  ● dobrovoľníci z Horeb PET vrchnáky odpredajú recyklačným firmám na druhotné spracovanie
  ● 80% získaných peňazí dostanú tí, čo to potrebujú, 20% prostriedkov ide na ďalší rozvoj projektu

  Koho HorebPET finančne podporuje
  ● Rodiny alebo jednotlivcov v hmotnej núdzi
  ● Zdravotne znevýhodnených občanov

  Viac informácií na www.horebpet.sk
   

 • OZNAM

  Vážení rodičia,

  Dovoľujeme si Vás informovať o ďalšom postupe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Bratislavského samosprávneho kraja v zámere vytvorenia Spojenej školy Vazovova.

  Na základe núdzového stavu, ktorý aktuálne platí na Slovensku, sme sa rozhodli odložiť spojenie ZŠ Vazovova a Gymnázia J. Papánka na obdobie, keď bude pandemická aj hospodárska situácia na Slovensku stabilizovaná.

  Chceme vás ubezpečiť, že na projekte spojenia škôl naďalej pracujeme.

  Všetky ďalšie informácie nájdete vo videu a tlačovej správe.

  Ďakujeme za pochopenie

  Kancelária starostky

 • Oznam

  Milí rodičia,
  Od 1.10.2020 platia na našej škole rovnaké hygienické opatrenia ako doteraz.
  Škola, ŠJ aj ŠKD fungujú v takmer identickom - nezmenenom režime.

  Nad rámec doterajšieho fungovania:
  - žiaci 1. aj 2. stupňa sa prezúvajú. Škola sa pre žiakov otvára už 7:30, aby sme zamedzili zvýšenému počtu žiakov v šatniach.

  - krúžková činnosť – budeme Vás informovať. Ešte stále prebiehajú rozhovory a diskusie s MŠVVŠ SR. Predbežne by sme krúžky spustili od pondelka 5.10.2020. V akom rozsahu Vám však zatiaľ povedať nevieme.

  PaedDr. Jana Štefková, PhD.
  poverená riadením školy
   

 • Oznam

  Milí žiaci, milí rodičia,
  Zatiaľ sa ešte nenazbieral dostatočný počet žiakov potrebných na prevádzku desiatej, termín spustenia sa preto odkladá z 1.10.2020 na neurčito.Ak sa nazbiera dostatočný počet žiakov, ihneď Vás budeme informovať. Prihlásiť sa môžete vyplnením PRIHLÁŠKY. Za pochopenie vopred ďakujeme.
  Zuzana Némethová, vedúca ŠJ
   

 • Výsledky opakovaných volieb do Rady školy - rodičia

  Dňa 28.9.2020 sa uskutočnili opakované voľby zástupcov rodičov do Rady školy. Z celkového počtu 473 oprávnených voličov sa zúčastnilo volieb a prevzalo si hlasovacie lístky 43 voličov. Vzhľadom na to, že išlo o opakované voľby, nevyžadovala sa podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov. Z celkového počtu 43 vydaných hlasovacích lístkov bolo odovzdaných 43 hlasovacích lístkov, z toho bolo 43 platných hlasovacích lístkov a  0 neplatných hlasovacích lístkov.

  Zoznam navrhnutých kandidátov s počtom platných hlasov, podľa poradia:

  1. Mária Rothensteinová           39 hlasov
  2. Patrik Križanský                    34 hlasov
  3. Marcela Hanzelová               31 hlasov
  4. Petra Hitková                        30 hlasov

  Na základe hlasovania sa členmi Rady školy pri ZŠ Vazovova 4, 811 07 Bratislava v týchto voľbách stali:

  1. Mária Rothensteinová                      
  2. Patrik Križanský                   
  3. Marcela Hanzelová               
  4. Petra Hitková                        

  Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a zúčastnili sa volieb. Novým zástupcom rodičov v Rade školy želáme veľa úspechov v ich práci.
  Barbara Krištofíková, Zuzana Gálisová, Daniela Šuhajová Smolinská
  členky volebnej komisie
   

 • Oznam o opakovaní volieb do Rady školy

  Vzhľadom na znenie Vyhlášky 291/2004 Z.z Ministerstva školstva Slovenskej republiky a na základe sčítania počtu oprávnených voličov vo voľbách rodičov do Rady školy konaných v dňoch 22.9. - 24.9.2020 volebná komisia konštatuje, že sú voľby neplatné. Počet oprávnených voličov za rodičov ZŠ Vazovova je 473, volieb sa zúčastnilo 199 oprávnených voličov, čo nespĺňa podmienku účasti nadpolovičnej väčšiny. Účasť tried nájdete v tabuľke. Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a prišli.

  Na základe vyššie uvedenej vyhlášky,  vyhlasuje riaditeľka školy dňa 28.9.2020 v čase od 7:30 do 8:00 opakovanú voľbu rodičov do Rady školy,  pri ktorej sa podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

  Veríme, že sa jej zúčastnia aspoň niektorí z nás.

  členovia volebnej komisie

  Prehlad_ucasti_opravnenych_volicov_po_triedach_24_09_2020.pdf

  OZNaMENIE_O_KONANI_VOLIEB_Zastupcov_rodicov_september_opakovana_volba.pdf

   

 • Krátke oznamy

  Krátke oznamy

  Milá žiačka, milý žiak,

  ponúkame Vám možnosť stravovať sa na našej škole nielen formou obeda, ale aj DESIATEJ.
  V prípade záujmu je potrebné vyplniť PRIHLÁŠKU a odovzdať ju vedúcej jedálne p. Némethovej. Ak si prihlášku nemáte kde vytlačiť, niekoľko kusov nájdete práve v jedálni 🙂

  Tí z Vás, ktorí chodíte na obedy, cena desiatej je: I. stupeň – 0,52 Eur, II. stupeň – 0,56 Eur
  Desiate plánujeme začať vydávať v mesiaci október.

  A pripomínam ešte jednu dôležitú vec: 11.9.2020 ste dostali do rúk VZDELÁVACÍ POUKAZ. Spolu s rodičmi si prosím vyberte zo ZOZNAMU KRÚŽKOV (max. 2), ktoré chcete navštevovať.

  Vybraný krúžok zapíš do pravého horného rohu alebo na zadnú stranu vzdelávacieho poukazu CERUZKOU alebo sa prihláste cez EduPage. Vzdelávací poukaz musí podpísať zákonný zástupca.

  Najneskôr vo štvrtok 24.9.2020 odovzdaj vzdelávací poukaz pani učiteľke/pánovi učiteľovi.

 • POZVÁNKA

  POZVÁNKA

  Vážení rodičia,  

  dovoľujem si Vás pozvať na stretnutie, na ktorom sa budeme rozprávať o spoločnom zámere Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) spojiť do jednej inštitúcie dve školy - Základnú školu Vazovova 4 s Gymnáziom Jána Papánka. 

   

  Vzhľadom na komplikovanú epidemiologickú situáciu sme sa rozhodli zorganizovať stretnutie so zástupcami mestskej časti (starostka Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, vicestarostka Mgr. Martina Uličná, oddelenie školstva - Školský úrad Mgr. Veronika Redechová, vedúci oddelenia školstva JUDr. Michal Sygút), BSK (riaditeľka odboru školstva, mládeže a športu Mgr. Jana Zápalová) a Základnej školy Vazovova (riaditeľka školy PaeDr. Jana Štefková, PhD.) vo virtuálnom priestore. 

  Online stretnutie sa uskutoční v stredu 23. septembra 2020 o 16.30 prostredníctvom zabezpečeného kanálu na YouTube. Počas prezentácie môžete klásť otázky cez aplikáciu sli.do, v závere stretnutia sa spojíme aj prostredníctvom aplikácie Zoom. Všetky prístupy zverejníme cez EduPage v stredu pred stretnutím najneskôr do 16.00 h. 

  Názory Vás, rodičov, sú pre nás dôležité, lebo sme presvedčení, že práve Vy by ste mali povedať, či máte o takéto spojenie záujem. Chceme Vám v tomto smere poskytnúť čo najviac informácií. 

  Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste svoj názor na spojenie ZŠ Vazovova a Gymnázia J. Papánka vyjadrili aj prostredníctvom dotazníka, ktorý bude zverejnený po stretnutí na EduPage.  

  Veríme, že vznik jednej Spojenej školy prinesie skvalitnenie vzdelávania, navýšenie finančných prostriedkov na zabezpečenie všetkých procesov potrebných na školské aktivity, prevádzku školy a podobne. 

  Teším sa na stretnutie a diskusiu. 

  Ing. Arch. Zuzana Aufrichtová
  Starostka MČ Bratislava-Staré Mesto 

 • Dôležitý oznam

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  od pondelka 21.9.2020 pokračujeme v prezenčnej výuke na našej škole :)
  Všetci testovaní učitelia ako aj žiaci majú výsledky na ochorenie Covid-19 negatívne. 

  Poďakovanie patrí Vám všetkým za zvládnutú situáciu, RÚVZ BA za promptnosť a usmernenia a najmä ďakujem rodičom pozitívne testovaného spolužiaka, že hneď ako sa v ich rodine objavili prvé ťažkosti, nepustili bezpríznakového syna do školy a tým zabránili šíreniu. 

  Prajem všetkým príjemnú nedeľu
  PaedDr. Jana Štefková, PhD., poverená riadením školy
   

 • Kandidáti do Rady školy

  Predstavujeme Vám kandidátov do Rady školy pri ZŠ Vazovova - zástupcov za rodičov.
  KANDIDÁTKA

  Príďte voliť!
  Kedy: od 22.9. do 24.9.2020 v čase od 7:00 do 8:15
  Kde: pred hlavným vchodom do budovy školy ZŠ Vazovova
  VOLEBNÝ PORIADOK

 • Rodičovské združenie

  Základná škola Vazovova 4 Bratislava, oznamuje, že rodičovské združenie sa uskutoční v pondelok 21.9.2020 o 17:00 pre I. stupeň a o 17:30 pre II. stupeň.
  Triedni učitelia zašlú zákonným zástupcom prostredníctvom EduPage a e-mailu informáciu, či združenie prebehne ONLINE formou alebo osobne vo vonkajšom areáli školy.

  V prípade ONLINE stretnutia - stretnutie bude prebiehať cez aplikáciu ZOOM a  triedni učitelia Vám zašlú prístupové údaje k prihláseniu.


  Ak potrebujete konzultovať s iným ako triednym učiteľom, využite prosím písomnú formu, či už cez EduPage alebo e-mail.
  Vzhľadom k epidemiologickej situácii majú vstup do školy povolený výlučne žiaci a jej zamestnanci.

  PaedDr. Jana Štefková, PhD., poverená riadením školy
   

 • Zber papiera

  Zber papiera

  Budúci týždeň, od pondelka 21.9.2020 do piatka 25.9.2020, prebehne na našej škole zber papiera.
  Zber prebehne v ranných hodinách od 7:30 do 8:00 pri šatniach, kde sa bude vážiť a zapisovať. Papier je potrebné nosiť z dvora (nie cez hlavný vchod). Pomôcť môžu, samozrejme, rodičia
  🙂.

  Vyhodnocovať budeme najlepšieho žiaka a najlepšiu triedu. Za prvé miesto získa žiak spoločenskú hru alebo knihu podľa vlastného výberu do sumy 25 Eur. Najlepšia trieda v zbere získa za prvé miesto jedinečný zážitok v Bludisku - https://bludisko.com/.

  DoZBERovania 🙂
  Jana Štefková, poverená riadením školy

 • Voľby do Rady školy ZŠ Vazovova, Bratislava

  V termíne od 22.9. do 24.9.2020 sa na našej škole uskutočnia voľby zástupcov za rodičov do Rady školy ZŠ Vazovova. Ak máte chuť stať sa jej členom a zastupovať rodičov ZŠ Vazovova, dajte o svojej kandidatúre vedieť na ozzrpsvazovova@gmail.com

  V e-maile, prosím, zašlite informácie:
  1. Meno a priezvisko
  2. Fotografiu, ktorú môžeme zverejniť (samozrejme rešpektujeme, ak by ste nemali záujem byť prezentovaný aj prostredníctvom fotografie)
  3. Prečo ste sa rozhodli kandidovať za člena Rady školy ZŠ Vazovova?
  4. Čo by ste chceli zmeniť / zlepšiť / v čom sa angažovať počas Vášho funkčného obdobia?


  Informácie, ktoré nám zašlete budú súčasťou predstavenia kandidátov, ktoré rozpošleme pred voľbami.
  Prihlasujte sa prosím najneskôr do 17.9.2020 do 15.00 hod. Tešíme sa na spoluprácu
  🙂.

  Oznámenie o konaní volieb

  Volebný poriadok

   

 • Organizácia školy od 16.9.2020

  Vážení rodičia, milí žiaci,
  od stredy 16.9.2020 (ak nebudú vydané iné oficiálne opatrenia), budú pre školu platiť pravidlá príslušnej fázy tzv. „semafor“ (zelená, oranžová, červená). K dnešnému dátumu sme vo fáze ZELENEJ.

  Nad rámec uvedených pravidiel zelenej fázy, na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie a  odporúčaní MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR škola vydáva nasledovné USMERNENIE.

  V prípade podozrenia, potvrdenia na Covid-19 Vás alebo Vášho dieťaťa, príp. ak Vám RÚVZ uloží karanténu z dôvodu priameho kontaktu s  nakazeným, prosím, kontaktujte školu na e-mail: riaditel@zsvazovova.sk alebo telefonicky na 0902 177 528. Ďakujeme.

  Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri dni písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia.

  Verím, že spoločne celú situáciu zvládneme.
  Jana Štefková, PhD., poverená riadením školy


 • ROZBIEHAME SA

  Školský rok sa začal a my sme veľmi hrdí a plní očakávania. Podarili sa nám hneď dve veci, ktoré veríme, prispejú a pomôžu žiakom so špeciálnymi výchovnovno-vzdelávacími potrebami.

  1. Kto chýba

  Dostali sme sa medzi 20 škôl Slovenska, ktoré sú zapojené do projektu Škola inkluzionistov „Kto chýba“ Nadácie pre deti Slovenska. Stávame sa súčasťou siete proinkluzívne nastavených pedagógov a riaditeľov, odborníkov aj špecialistov. Držme si palce! Pomáhať nám bude odborná konzultantka, čakajú nás školenia aj supervízie.

  2. Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

  Národný projekt Metodicko-pedagogického centra Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. umožní našej škole obsadiť 5 pracovných miest. Vytvára sa tak priestor na výrazné posilnenie terajšieho inkluzívneho tímu o pedagogických asistentov.

  Tešíme sa na zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov detí a žiakov a veríme, že vďaka obom projektom sa nám podarí zvýšiť inkluzívnosť a zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

  Jana Štefková, poverená riadením školy

 • OZNAMY

  Vážení rodičia,

  prvý školský deň máme úspešne za sebou. Veríme, že Vaše ratolesti sa budú do školy tešiť, že budú spokojné a najmä zdravé. Prosím, skúsme v najbližších dňoch dodržiavať hygienické opatrenia a riadiť sa usmerneniami. My sa budeme snažiť robiť maximum, napr. aj meraním teploty pri vstupe do budovy školy TERMOKAMEROU, ktorú nám bezplatne zapožičal THERMAL EXPERT. Ď*A*K*U*J*E*M*E

  Zároveň Vás prosíme, aby ste sebe aj svojim deťom zaktivovali kontá EduPage – rodičovské a žiacke konto, ktoré Vám umožnia nielen prezeranie úspechov a študijných výsledkov priamo na internete, ale budete mať aj okamžité informácie z diania na našej škole. Je pre nás nesmierne dôležité mať s Vami kontakt. Ďakujeme.
  POSTUP

  Na záver uvádzame harmonogram stravovania v školskej jedálni v čase od 7.9. do 14.9.2020.
  HARMONOGRAM

  Prajem Vám, Vašim deťom a aj všetkým zamestnancom úspešný štart no nového školského roka!
  Jana Štefková, poverená riadením školy


   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Vazovova 4, 811 07 Bratislava
 • +421252496964

Fotogaléria