• Projekt Krokus

      Rozširujeme svoje vedomosti o holokauste a zapájame sa do projektu Krokus SNM - Múzeum židovskej kultúry. Začíname sadením krokusových cibuliek a už teraz sa tešíme na ich kvitnutie v našej predzáhradke. Cibuľky kvitnú približne v dobe Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. január).

      Žltá farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú boli (nielen) deti nútené v priebehu nacistických perzekúcií nosiť. Takto symbolicky si chceme uctiť približne 1,5 milióna detí, ktoré zahynuli počas holokaustu.

     • Spolu múdrejší 2

      Nesmierne sa tešíme, že sme získali finančné prostriedky na program doučovania „Spolu múdrejší 2“ na mesiace október až december 2021.

      Koordinátorom projektu za školu je: PhDr. Jana Koláčková, PhD. - jkolackova@zsvazovova.sk, na ktorú môžete smerovať všetky svoje otázky. 

      Veríme, že vďaka prostriedkom sa nám podarí zlepšiť vedomostí a zručností žiakov a dobehnúť zameškané z dištančnej  výučby. Žiakov, ktorí sa do projektu prihlásili, budú kontaktovať vyučujúci/doučovatelia. 

      Doučovanie začne už od 4.10.2021. Držte palce, nech je tento projekt prospešný pre nás všetkých. 

      Projekt „Spolu múdrejší 2“ je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.

    • Od pondelka 4.10.2021 krúžkujeme
     • Od pondelka 4.10.2021 krúžkujeme

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      ďakujeme za prejavenú dôveru. Od budúceho týždňa otvárame 18 záujmových krúžkov. 
      Zoznam nájdete TU<<<

      Veríme, že Vám prinesieme aktívnu zábavu, pozitívnu náladu, nové zážitky a vedomosti. 
      Tešíme sa na Vás!

      Vaši vedúci krúžkov 

     • Oznam zo školskej jedálne

      Milí rodičia,

      na dnešnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré mesto, bolo schválené zníženie príspevku na réžiu v ŠJ, konkrétne na 0,60 € na deň od 1. októbra 2021

      Vedúca jedálne vystaví predpisy v priebehu týdňa a prostredníctvom triednych učiteľov ich rozdá deťom. Prosíme o ich úhradu najneskôr do 8.10.2021.

      Zároveň Vás prosíme, aby ste na odhlasovanie/prihlasovanie využívali www.strava.cz alebo kontaktovali vedúcu prostredníctvom e-mailu: znemethova@zsvazovova.sk. Odhlasovať sa dá na daný deň do 8:00.

      Ďakujeme. 

     • Oznam

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      od pondelka 20.9.2021 sa žiaci I. stupňa po príchode do školy prezúvajú.
      Žiaci II. stuňa sa prezúvajú od stredy 22.9.2021.

      Zároveň sa od 20.9.2021 okresy Bratislava I - V preklápajú do oranžovej farby COVID Automatu.

      Výučba prebieha aj naďalej prezenčnou formou. Žiak a zamestnanec má prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva.

      Je potrebné, aby ste predložili Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ak ste tak doteraz nespravili.
      Ideálne prostredníctvom rodičovského konta na EduPage - https://help.edupage.org/sk/u2462 alebo odovzdaním papierového vyhlásenia triednemu učiteľovi (príloha 1). Toto vyhlásenie predkladáte po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátanie víkendov a sviatkov).

      V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyjadrenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového a bude umiestnený do izolačnej miestnosti a triedny učiteľ bude bezodkladne kontaktovať rodiča.

      Ak žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 2 možnosti:

      1. Odoslať ho škole prostredníctvom EduPage;
      2. Poslať podpísaný scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom triednemu učiteľovi;

      V prípade, že žiak spĺňa výnimku z karantény, môže ju uplatniť prostredníctvom Oznámenia o výnimke z karantény - opäť môžete podať prostredníctvom EduPage - https://help.edupage.org/sk/u2458 alebo odovzdať tlačivo (príloha 2)

      Výnimka z karantény:

      • Žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID 19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky).
      • Plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID 19.

      Poprosíme Vás, aby mal triedny učiteľ v pondelok 20.9.2021 k dispozícii odovzdané: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a Oznámenie o výnimke z karantény (ak dieťa spĺňa výnimku z karantény).

      Ďakujeme a želáme príjemný víkend.
      Vedenie školy

     • Kde je vôľa, tam je cesta

      Dni riadteľského voľna i voľný deň 15.9.2021 sme strávili aktívne - v škole pri zariaďovaní nových PC učební, stolárskymi prácami, prípravou materiálov na plavecký výcvik, online vzdelávaním, či nahadzovaním obľúbených septembrových štatistických výkazov. 

      Rodičia a žiaci zo 6.A s triednym učiteľom Mgr. Róbertom Dadykinom strávili stredu 15.9.2021 aktívne. Špekačky, hry, guláš, torta, outdoorscrabble, futbal, bedminton, volejbal, vybíjaná, jednoducho NÁDHERNÝ DEŇ SPOLU so žiakmi i rodičmi 🥰 

      Naša práca je našim poslaním a víziou školy je “Moderná, pohodová a tvorivá škola na celý deň, ktorá pripravuje pre úspešný a napĺňajúci život.” 

      Veľmi túžime deti nielen vzdelávať, ale aj formovať a najmä poskytnúť im komunitu, na ktorú sa budú môcť obrátiť a budú sa v nej cítiť bezpečne. Radi by sme v budúcnosti realizovali podujatia pre žiakov, rodičov i verejnosť (veríme, že raz sa pandemická situácia upokojí), a to nielen jednodňové akcie, ale výhľadovo aj tábory a rodinné pobyty. 

      Tešíme sa na spoločne strávený čas.
      Zamestnanci školy 

     • Potvrdenia a vyhlásenia online

      Vážení rodičia,

      prispejme k ochrane životného prostredia a netlačme zbytočne dokumenty. Mnoho dokumentov sa dá vybaviť pár klikmi na EduPage. 

      Potrebujete potvrdenie o návšteve školy (na preukaz na vlaky, autobusy, MHD, na rodinné prídavky a pod.)? Nemusíte chodiť do školy. Potvrdenie si ľahko vygenerujete sami z pohodlia domova prostredníctvom Edupage - NÁVOD TU<<<

      Ospravedlnenky - potrebujete dieťa ospravedlniť z vyučovania z rodinných dôvodov? Podajte elektronickú ospravedlnenku. NÁVOD TU<<<
      Samozrejme, v prípade, že dieťa vymešká viac ako 5 dní, je potrebné doložiť ospravedlnenie od lekára. 

      Vyhlásenie o bezpríznakovosti - formulár, bez ktorého sa tento rok nezaobídeme. Je potrebné ho podať po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov). Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára. Aj keď je povinnosťou rodiča predložiť potvrdenie o bezpríznakovosti až v oranžovej fáze COVID automatu, prosíme rodičov, aby prostredníctvom EduPage poskytli toto potvrdenie už teraz po 15.9., čo výrazne uľahčí prípadný prechod do oranžovej fázy; takisto prosíme rodičov, aby toto potvrdenie predkladali (primárne cez EduPage) aj v zelenej fáze vždy po tom, čo žiak vymešká 3 po sebe idúce dni (vrátane víkendov, sviatkov, prázdnin a pod.), pretože každou takouto absenciou stráca pôvodné vyhlásenie platnosť. NÁVOD TU<<<

      Výnimka z karantény - je Vaše dieťa očkované alebo prekonalo ochorenie za posledncýh 180 dní? Dajte nám o tom vedieť a uplatnite si výnimku. Budeme sa tak môcť lepšie nachystať na prípadný prechod na dištančnú / hybridnú výučbu. NÁVOD TU<<<

      ĎAKUJEME 

     • Riaditeľské voľno v dňoch 13. a 14. septembra 2021

      Vážení rodičia, 

      v zmysle odporúčania MŠVVŠ SR a Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava udeľuje riaditeľka školy v dňoch 13.9.2021 (pondelok) a 14.9.2021 (utorok), z dôvodu výrazných dopravných obmedzení pri príležitosti návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľské voľno, tzn. nebude prebiehať výchovno-vzdelávací proces.

      Všetci žiaci budú automaticky odhlásení z obedov a desiatej.

      V školských laviciach sa opäť uvidíme 16. septembra 2021 (štvrtok), nakoľko dňa 15. septembra (streda) je deň pracovného pokoja.

      Ďakujeme Vám za pochopenie.

      vedenie ZŠ Vazovova

     • Prvé rodičovské združenie

      Milí rodičia, prosím vyčleňte si na nás čas na prvé rodičovské združenie.

      - 1. ročník - tak ako sme avizovali, vo štvrtok 2.9.2021 po uvítaní prváčikov priamo v triedach
      - 2. - 9. ročník - v pondelok 6.9.2021 o 17:00. Forma stretnutia - online/osobne bude oznámená triednym učiteľom prostredníctvom EduPage

      Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami :)

    • Začiatok školského roka
     • Začiatok školského roka

      Milí žiaci, milí rodičia, prosím, venujte pozornosť nasledovným riadkom.

      Nástup žiakov je dňa 2. septembra 2021.
      Žiak, zákonný zástupca, zamestnanec vstupuje do budovy s rúškom, pri vstupe si vydezinfikuje ruky. 

      Harmonogram výučby 2.9.2021:

      Žiaci 1. ročníka ZŠ sa za sprievodu jedného zákonného zástupcu stretnú 8:30 vo svojej triede, kde dostanú základné informácie. Po krátkom uvítaní sa budú následne realizovať prvé triedne schôdzky, kde budú rodičia bližšie informovaní o organizácií vyučovania a zabezpečení učebných pomôcok. O deti sa postarajú vychovávatelia ŠKD. Prosíme zákonných zástupcov, aby si vyčlenili čas. Prvý školský deň deti nepotrebujú aktovku.

      Žiaci 2. – 9. ročníka ZŠ sa zhromaždia vo svojich triedach o 8:00, pričom budú mať 2 vyučovacie hodiny, tzn. do 9:40.

      Školská jedáleň
      Žiaci 1. - 4 ročníka sa odobedovávajú od 11:00 do 12:00 
      Žiaci 5. - 9. ročníka sa odobedováva od 10:00 do 11:00

      ŠKD bude v prevádzke do 17:00 pre žiakov 1. - 4. ročníka. 
      Žiaci starší, v tento deň bez ŠKD, poprosíme však v prípade záujmu o ŠKD, aby sa prihlásili u p. Matejovej. ŠKD pre žiakov z druhého stupňa bude v prevádzke na našej škole výlučne vtedy, ak sa nám podarí otvoriť jedno samostatné oddelenie, aby sme nemiešali deti prvého a druhého stupňa. Ďakujeme za pochopenie. 

      V tento deň budú žiakom rozdané kloktacie testy na základe udelených súhlasov zákonnými zástupcami v termíne do 26.8.2021 - bližšie informácie a postup testovania zašleme prostredníctvom EduPage vo štvrtok 2.9.

      Harmonogram výučby 3.9.2021 a 6.9.2021

      Žiaci 1. ročníka ZŠ sa učia 3 vyučovacie hodiny, potom sú v školskom klube detí (ŠKD), alebo si ich môže prísť prevziať rodič.

      Žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ majú 4 vyučovacie hodiny a žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ budú mať 5 vyučovacích hodín, pričom v tieto dni budú prebiehať aktivity podporujúce adaptáciu žiakov na školské vzdelávanie a podporu socializácie žiakov. Viac informácii poskytnú žiakom triedni učitelia.

      Prevádzka školskej jedálne počas 2.9. – 6.9.2021 bude prebiehať podľa nasledujúceho HARMONOGRAMU.

       

      Prevádzku a vnútorný režim školy od 2.9.2021 upravuje nasledovné USMERNENIE.

      Tešíme sa na Vaše deti.
      Jana Štefková, riaditeľka školy 

     • Začíname: Školský klub detí

      Milí rodičia,

      v mesiaci jún prebehlo predbežné zisťovanie záujmu o ŠKD.
      V prostredí EduPage budete vyzvaní o definitívne potvrdenie záujmu a prihlásenie dieťaťa do ŠKD pre nadchádzajúci školský rok.

      Na základe počtu prihlásených detí, vytvoríme oddelenia ŠKD. Je možné, že v jednom oddelení sa budú miešať žiaci z maximálne dvoch tried - pôjde však o homogénnu skupinu, vytvorenú od začiatku školského roka, tak, aby sme vedeli dohľadať v prípade potreby úzke kontakty.

      Školská družina bude v prevádzke od 7:00 do 17:00.
      Poplatok určuje VZN Mestskej časti BA-Staré mesto, číslo  01/2020.
       

     • Začíname: Prihlasovanie

      Vážení rodiačia,

      v prostredí EduPage prebieha prihlasovanie:
      - Možnosť testovania kloktacími PCR testami - dobrovoľné jednorazové testovanie na začiatku školského roka
      - Záujem o domáce antigénové samotesty
      Prosíme o vyjadrenie, či súhlasné alebo nesúhlasné do 25.8. do 22:00!

      Ďakujeme.

     • Začíname: Stravovanie v ŠJ

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      na stravovanie v školskej jedálni sa môžete prihlásiť elektronicky do 30.8.2021 - PRIHLÁŠKA
      alebo odovzdaním papierovej prihlášky vo štvrtok 2.9.2021 do 8:30 do rúk vedúcej ŠJ - Papierová prihláška

      Prihlásiť sa môžete na obed alebo obed + desiata (len na desiatu sa prihlásiť nedá).
      Obed a desiata sa vydáva na základe čipu. Stratu čipu treba čo najskôr nahlásiť na tel.č. 02/52 49 14 68 u vedúcej ŠJ p. Némethovej, aby nedošlo k jeho zneužitiu. Prváci dostanú čip v prvý školský deň.

      Vo štvrtok 2.9.2021 sa strava vydáva od 10:00 pre žiakov 2. stupňa a od 11:00 pre žiakov 1. stupňa.

      Žiaľ, od 1.9.2021 je zrušená štátna dotácia na stravu, ktorá bola v sume 1,20 eur.
      V dôsledku jej zrušenia, je cena obeda: 1.stupeň - 2,21 Eur
                                                                       2.stupeň - 2,30  Eur

                                                cena desiatej: 1.stupeň - 0,52 Eur
                                                                         2.stupeň - 0,56 Eur

      Aká je teda výška poplatku za stravu v septembri? Ak sa budete stravovať od 2.9.2021:
      1. stupeň obed: 20 x 2,21 = 44,20 Eur
      1. stupeň obed + desiata = 20 x 2,73 = 54,60 Eur

      2. stupeň obed: 20 x 2,30 = 46,00 Eur
      2. stupeň obed + desiata: 20 x 2,86 = 57,20 Eur  

      Réžia na stravu je 1 euro za jeden obed, tá je už pripočíta k cene obeda.

      Strava sa odhlasuje na www.strava.cz, prípadne ráno do 8:00 na tel. č. 02/52491468

      Poplatok za stravu sa platí vždy mesiac vopred. Výška platby Vám príde mailom. Ak nebude suma pripísaná, žiak nedostane obed.

      Némethová, ved. ŠJ

     • Prebieha 1. fáza revitalizácie školského dvora

      Školský dvor na Vazovovej sa začína pomaly meniť na moderný priestor. Už mesiac usilovne pracujú zamestnanci PARA INVEST, s.r.o. a vytvárajú pre nás všetkých krajšie a bezpečnejšie prostredie.

      Máme za sebou niekoľko kontrolných dní, popasovať sa bolo treba s viacerými nečakanými situáciami, ale veríme, že táto 1. fáza revitalizácie bude do konca augusta zdarne dokončená.

      Na čo sa môžete tešiť?
      - nový revitalizovaný bežecký ovál,
      - prístup k viacúčelovému ihrisku (v týchto dňoch odstraňujeme zelené oplotenie) ,
      - inštalácia hracích prvkov pre najmenších,
      - využívanie priestorov žiakmi školy počas vyučovania a v popoludňajších hodinách aj verejnosťou.

      Projekt je realizovaný z grantu hlavného mesta na podporu investícií do športovej infraštruktúry, ktorý podporil realizáciu sumou 68 000 EUR.

      Obrovská zásluha a poďakovanie patrí OZ ZRPŠ Vazovova 4, menovite najmä pani Márii Rothensteinovej, Barbare Krištofíkovej, Daniele Križanskej. Práve ich odhodlanie a vytrvalosť stoja za tým, že práce sa začali, a že príbeh jedného ihriska sa stáva realitou - https://www.ihrisko-vazovova.sk/

      Ďalšími financniami do realizácie 1. fázy prispel náš zriaďovateľ - mestská časť Staré mesto no a v neposlednom rade Vy, rodičia našich žiakov, ktorí ste prispeli do rozpočtu ZRPŠ.

      Poďakovanie za podporu patrí pani starostke mestskej časti Staré Mesto, Ing. arch. Zuzane Aufrichtovej, 
      a samozrejme nesmieme zabudnúť na našich vizionárov - architektonická kancelária 2021.sk.

      Ď*A*K*U*J*E*M*E

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Beží 1. fáza revitalizácie školského dvora.

    • POZOR - úradné hodiny
     • POZOR - úradné hodiny

      Počas leta bude na našej škole rušno. Budeme dostavovať 3 triedy tak, aby sme zmestili všetkých žiakov chtivých po vedomostiach. Škola dostane nové vchodové dvere a okrem tried je naplánovaný aj vznik multisenzorickej miestnosti. Nový šat čaká aj náš bežecký ovál v areáli školy. O všetkom Vás budeme priebežne prosredníctvom fotografií informovať. 

       

       

       

      Vzhľadom k danej situácii Vás prosíme, aby ste s nami komunikovali:

      • e-mailom: riaditel@zsvazovova.sk,
      • písomne poštou alebo vhodením listu / žiadosti / požiadavky do schránky na budove školy
      • alebo telefonicky: každý pondelok medzi 9:00 - 12:00., tel. číslo 02/52 49 69 64

      Ďakujeme a želáme pekné leto.

     • OZNAM

      Školská jedáleň
      Vážení rodičia, preplatky za stravu nad 25 Eur budú vrátené na Vaše čísla účtov v priebehu mesiaca júl a august 2021. Prosím rodičov, ktorých dieťa už nebude navštevovať našu školu, aby ma informovali mailom - znemethova@zsvazovova.sk alebo telefonicky 02 52 491 468. Ďakujem. Némethová, vedúca ŠJ

      ŠKD
      Preplatky za ŠKD budú vrátené do 9.7.2021. V prípade, že Vám preplatok nepríde, prosím, kontaktujte nás na riaditel@zsvazovova.sk. Ďakujeme. Vedenie školy.

     • Zbohom škola, vitaj leto :)

      Milí žiaci, rodičia, kolegovia,

      máme za sebou ťažký rok a ja som na nás všetkých nesmiene hrdá. Chcem sa Vám poďakovať za to, že sme toto náročné obdobie, na ktoré nebol nik pripravený, spoločne zvládli. Všetci máte môj obdiv za to, ako dobre ste sa popasovali s dištančným vzdelávaním, novými technológiami, ale aj so stratou osobných stretnutí a izoláciou.

      ŽIACI naši šikovní, gratulujem Vám k zdarnému ukončeniu roka. Ďakujem za Vašu prácu, usilovnosť a odvedenú prácu. Ďakujem, že ste nepoľavili, prispôsobili sa a snažili sa vydolovať zo seba to najlepšie. 

      Milí RODIČIA, ďakujem Vám za trpezlivosť, zvládnutie slušnej dávky stresu a množstva zmien, najmä však ďakujem za vzájomnú spoluprácu, intenzívnejšiu komunikáciu a podporu, ktorú sme z Vašej strany cítili. 

      KOLEGOVIA, ďakujem za Vašu prácu, ktorá bola častokrát na úkor voľna, spánku a víkendov. Skláňam sa pred Vašou flexibilitou neustále reagovať na zmeny, nové rozhodnutia, opatrenia, ale najmä za to, že ste zostali ľudskí, rešpektujúci a pomáhali si navzájom.

      Prajem nám všetkým krásne leto, plné zdravia, oddychu a optimizmu. Verím, že v novom školskom roku, bude všetko lepšie. Užite si zaslúžené leto a doprajte si riadnu dávku vitamínu D.

      Jana Štefková, riaditeľka školy

     • Imatrikulácia prváčikov

      Keď sa naši prváci v škole osmelili, keď sa naučili písať a čítať, vtedy prišiel čas, aby sme ich v škole slávnostne privítali a do dlhých školských liet uviedli.

      V utorok – 22.6.2021 sa konala slávnostná imatrikulácia prvákov, kde naši žiaci zložili školský sľub a pod vedením pani riaditeľky Janky Štefkovej boli pasovaní za školákov. Šikovný prvák Teuško Alexik z 1.A všetkým zaspieval krásnu goralskú pieseň. Po zložení sľubu si žiaci vybrali darčeky a strávili krásny zábavný deň.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Imatrikulácia prváčikov.

     • Organizácia vyučovania od 23.6.2021

      Koniec školského roka je za dverami. Známky sú uzatvorené, čakajú nás ešte didaktické hry a účelové cvičenie, odovzdávanie kníh, čistenie lavíc a najmä odovzdávanie vysvedčení :)

      Hamonogram platný od stredy 23.8.2021
      I. stupeň je v škole 4 vyučovacie hodiny, tzn. do 11:40
      - II. stupeň je v škole 5 vyučovaích hodín, tzn. do 12:35

      - odobedovanie v školskej jedálni sa riadi novým harmonogramom - - - Harmonogram

      - v piatok 25.6.2021 sa môžete tešiť na účelové cvičenie a didaktické hry.

      V stredu 30.6.2021 dostanete vysvedčenia počas prvej a druhej vyučovacej hodiny, obedy v školskej jedálni budú zabezpečené od 10:00 do 13:00, ŠKD bude v prevádzke do 15:00!

      Vedenie školy

     • NAŠE MESTO pod taktovkou Združenia rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4

      V piatok 11.6.2021 sme na našej škole privítali 29 dobrovoľníkov z 3 firiem, ktorí sa zapojili do celonárodnej aktivity Nadácie Pontis "Naše Mesto."

      Dobrovoľníci zo spoločnosti WebSupport, s.r.o. prenášali archívne materiály a pomohli s  prácami v interiéri. Dobrovoľníci z Tatrabanky, a.s. natreli plot okolo predzáhradky a bránu na dvor. Poobede sa vystriedali s dobrovoľníčkami z Komerční banky, a.s., ktoré na školskom dvore pokosili trávnik, pozametali priestor pri vstupe na dvor, schodisko, klčovali náletové dreviny a zbierali odpadky.

      V mene občianskeho združenia ďakujeme dobrovoľníkom za ich prácu, ktorú pre ZŠ Vazovova urobili. Tiež sa chceme poďakovať všetkým rodičom a školskej jedálni, ktorí priniesli a zabezpečili občerstvenie, a tým prispeli k úspešnému dňu.

      Tešíme sa na ďalší ročník.

     • Nová predzáhradka

      Začiatkom školského roka sme sa zapojili do unikátneho a jedinečného programu Magistrátu hlavného mesta SR "Deti pre Bratislavu" a získali finančnú podporu vo výške 2 500 Eur.

      S hrdosťou Vám predstavujeme našu novú PREDZÁHRADKU pred vstupom do školy.

      V predzáhradke si môžete oddýchnuť alebo si skrátiť čakanie na Vaše ratolesti.

      Poďakovanie patrí skvelej pani učiteľke Mgr. Petronele Sanigovej, žiakom 9. ročníka a ich tímovej práci. Práve oni vymysleli a vypracovali celý koncept. No a k realizácii prispelo veľa šikovných rúk žiakov a rodičov.  

      Veríme, že predzáhradka nám bude dlho robiť radosť.

      Pozrite si ako sa postupne menil priestor v našom novom fotoalbume Nová predzáhradka.

     • Ďakujeme za priazeň

      Mesiac máj sa niesol v duchu obdarovaní 🎁

      Pohoda na gauči v ŠKD a príjemné čakanie na pani riaditeľku :)
      Vďaka Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a.s. si užívame pohodlie na čalúnenej sedacej súprave Madrid 3+2+1. Obrovské poďakovanie patrí úánovi Ivanovi Drobnému, ktorý celé darovanie zrealizoval a zabezpečil aj dovoz. ***ĎAKUJEME***

      A tešíme sa z nových tlačiarní! 
      Národná banka Slovenska v rámci aktivity Giving Tuesday darovala našej škole 5 tlačiarní A4 Laser Lexmark MS310dn. Obrovské poďakovanie patrí pánovi Jurajovi Figlárovi, IT security expert z NBS. ***ĎAKUJEME*** 

    • Naše mesto - "Mám srdce na správnom mieste"
     • Naše mesto - "Mám srdce na správnom mieste"

      Naše Mesto už 15 rokov prepája firmy, samosprávy a občiansky sektor s jasným cieľom – vyčistiť, skrášliť a viditeľne zlepšiť mestá, v ktorých žijeme. Každoročne si tisíce dobrovoľníkov z firiem obliekajú rovnaké tričká a zapájajú sa do množstva dobrovoľníckych aktivít po celom Slovensku darovaním svojho času a práce.

      Aj naša základná škola sa vďaka entuziazmu rodičov z OZ Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4 zapojí už tretíkrát do tohto podujatia, aby sme spoločne 11. júna (piatok) skrášlili vonkajšie priestory ZŠ pre naše deti. 

      Pomáhať bude viac ako 30 dobrovoľníkov. Svojou troškou môžete pomôcť aj Vy - stačí ak prispejete k mini občerstveniu pre dobrovoľníkov. Dobrovoľníci určite ocenia niečo malé (slané, sladké, ovocie, zeleninu...), čo si počas prestávky môžu komfortne zjesť. Občerstvenie môžete priniesť v piatok ráno do 8:00 na školský dvor.

      Ďakujeme za Vašu priazeň, držte nám palce!

    • DDD - Deň detí na Dunaji
     • DDD - Deň detí na Dunaji

      Milí rodičia,

      pozývame vás na podujatie Deň detí na Dunaji, ktoré pripravila Mestská časť Bratislava-Staré Mesto pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.

      Príďte s deťmi osláviť ich deň.

      KEDY: utorok 1. júna 2021, od 14:30 do 18:00 hod.

      KDE: Rázusovo nábrežie a Propeller

      PROGRAM:

      Švandenie s Jajou (14:30 – 18:00) – voľná zábava s obľúbeným Divadlom Jaja.

      Plavba na lodi Prešov (15:00 – 18:00) – plavba na veľkej výletnej lodi. V pláne sú štyri jazdy, každá bude trvať 45 min. Nalodenie na nástupišti č. 1, kapacita lode je 150 osôb. Plavby štartujú o 15:00, 16:00, 17:00 a 18:00 hod.

      SpeedBoats.sk (15:00 – 18:00) – jazda na rýchlych motorových člnoch, nalodenie na pontóne za Propellerom. Každá jazda trvá cca 5 až 8 minút, kapacita člnu je osem pasažierov.

      Tvoríme Staromestské srdcia spolupatričnosti (14:30 – 18:00) – workshop s lektorkami, do ktorého sa môžu deti zapojiť kedykoľvek v rámci stanoveného času. Budú sa šiť a tvoriť textilné srdcia, každý absolvent workshopu dostane od nás za svoje textilné srdiečko medovníkové, ktoré pre mestskú časť upiekli ľudia s mentálnym postihnutím (Centrum BIVIO). Účastníci workshopu budú mať cukrovú vatu zdarma.

      Účastníci podujatí sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty. V interiéri (workshop v Propelleri) musia mať deti počas práce respirátor alebo rúško. Dezinfekcia rúk je k dispozícii, rovnako aj toaleta s vodou a mydlom. Priestory sú dobre vetrané, pred podujatím prejdú dôkladnou dezinfekciou a je v nich nainštalovaný aj germicídny žiarič. Tešíme sa na vás!

      MČ Bratislava-Staré Mesto

    • Jachtárky pozývajú
     • Jachtárky pozývajú

      Pri príležitosti svetového festivalu ženského jachtingu prebiehajú na Slovensku sprievodné akcie. Spoločným menovateľom sú ženy a dievčatá. Jedno z podujatí sa chystá už na tento víkend. Srdečne pozývame :)

      Naši žiaci 3. a 4. ročníka majú už drobnú ochutnávku za sebou, na dvore školy si mohli "ochytať" reálnu pretekársku loď - plachetničku s dĺžkou 2,36m a šírkou 1,35 m.

    • Svetový deň – pohybom k zdraviu
     • Svetový deň – pohybom k zdraviu

      Ako osláviť „Svetový deň - pohybom k zdraviu“? Krásne slnečné popoludnie, deti plné energie čo viacej si želať – ideme nato! Školský dvor sa premenil na mravenisko. Vychovávateľský tím ŠKD vytvoril stanovištia s rôznymi pohybovo-športovými aktivitami a skupinky malých športovcov sa presúvali k disciplínam - „Utekaj ako vieš“, „Skok do piesku“,  „Trasa žralokov“, „Žabky“, „Hod loptičkou do vedra“ a  „Člnkový beh“.
      Toto športové popoludnie v ŠKD sa nám vydarilo. Deti si užili k
      opec zábavy, smiechu a skvelo si zašportovali.
      Športu zdar a našim deťom zvlášť! Fotoalbum

       

    • Hlasujte za našu školu v súťaži Čerstvé hlavičky!
     • Hlasujte za našu školu v súťaži Čerstvé hlavičky!

      Čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. Práve preto, sa naša škola prihlásila do 3.ročníka projektu Čerstvé hlavičky, od spoločnosti Kaufland.

      Aká je hlavná cena?

      Víťazná škola získa pre žiakov týždenný prísun kvalitného a čerstvého ovocia zeleniny na celý školský rok 2021/2022!

      Hlasovanie trvá od 13.5 do 23.6.2021 na stránke www.cerstvehlavicky.sk 

      Každý deň môžete odoslať jeden hlas.
      Ďakujeme.
       

    • Máj lásku v srdci maj!
     • Máj lásku v srdci maj!

      Mesiac máj je o láske a lásku najúprimnejšiu majú naše deti.
      Hneď ako sa začal mesiac máj deti v  ŠKD sa pustili  s láskou do kreslenia, vystrihovania a písania vyznaní lásky hlavne mamičkám ku dňu matiek. Vytvorili  tie najkrajšie srdcia  lásky nielen pre mamičky, ktoré veľmi ľúbia, ale pre všetkých v škole.
      Láska je najviac a tak si ju odovzdávajme ako deti.... Fotoalbum
       

     • Informujte sa o prospechu dieťaťa

      Milí rodičia, čas letí a do konca školského roka zostávajú už len 2 mesiace.
      Pozývame Vás na online konzultačné stretnutia s učiteľmi, kde budete mať možnosť získať informácie o prospechu Vašich detí. Konzultácie sa uskutočnia od 10.5. do 14.5.2021.

      I. stupeň - vyučujúci pošlú zákonným zástupcom informáciu o prospechu a správaní žiaka ako správu cez EduPage. V prípade potreby je možné dohodnúť si konzultáciu cez ZOOM alebo osobnú konzultáciu pred školou v priebehu nasledujúceho týždňa.

      II. stupeň - prosíme zákonných zástupcov, aby kontaktovali vyučujúcich, s ktorými potrebujú prekonzultovať prospech dieťaťa. Kontakty na vyučujúcich sú dostupné na https://zsvazovova.edupage.org/teachers/
      Konkrétny vyučujúci poskytne online konzultáciu cez ZOOM alebo osobnú konzultáciu pred školou v priebehu nasledujúceho týždňa. Presný termín a čas bude stanovený po dohode s vyučujúcim.

     • Oznam: DESIATA

      Vážení rodičia, milí žiaci, 

      od 3.5.2021 je možné opätovne odoberať desiatu v školskej jedálni. 

      Cena: I. stupeň – 0,52 Eur, II. stupeň – 0,56 Eur

      Prihlasovanie: do piatku 30.4.2021 do 9:00 u vedúcej školskej jedálne p. Némethovej - znemethova@zsvazovova.sk

    • Apríl - mesiac lesov v ŠKD
     • Apríl - mesiac lesov v ŠKD

      Deti v ŠKD vedia, že lesy sú pľúcami Zeme, riadia kolobeh vody v prírode, sú filtrom prachu a hluku, sú krásne a je v nich báječne. Dozvedeli si aj to ako sa správať v lese a chrániť prírodu okolo nás. Vitajte vo fotogalérii fantastických stromov, ktoré vytvorili  šikovné deti a teraz zdobia  nástenky našej školy. 😉

    • Bezpečnosť nadovšetko
     • Bezpečnosť nadovšetko

      ❤ Náš zriaďovateľ - Mestská časť Bratislava-Staré Mesto zabezpečil pre našu školu 4 kusy mobilných germicídnych žiaričov Promos GM XX W/A, ktoré budú zabezpečovať dezinfekciu vzduchu v počítačových učebniach PC1, PC2, PC3 a v priestoroch jedálne v čase vydávania obedov. Ď*A*K*U*J*E*M*E ❤

       

      Výrobok môže byť v plnej prevádzke aj v prítomnosti ľudí, pretože nemá nežiaduce účinky a vplyv na ľudský organizmus. Naopak, využíva sa na likvidáciu mikroorganizmov v miestnosti, kde je viacej ľudí.

     • Oznam

      Vážení rodičia, milí žiaci, v týždni od 19.04.2021 do 23.04.2021 v našej škole budeme pracovať v zmysle pokynov zverejnených na https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/

      Základné informácie pre našu školu:

      • I. stupeň a ŠKD zostáva v súčasnom režime, pretože podľa dokumentu Návrat do škôl je žiaduce, aby sa žiaci ani v ŠKD nepremiešavali (Pozor pôjdeme podľa rozvrhu z mesiaca december),
      • 5. - 7. ročník - dištančná forma vzdelávania,
      • 8. - 9. ročník - prezenčná forma podľa dištančného rozvrhu doplneného o adaptačné aktivity.
      • Harmonogram stravovania sa v školskej jedálni - Harmonogram 
     • Organizácia vyučovania od 12.4.2021

      Na základe rozhodnutia ministra školstva z 8.4.2021, sa prezenčné vzdelávanie na našej škole pre žiakov 1. stupňa obnovuje od 12.4. 2021 (pondelok). Žiaci 2. stupňa pokračujú aj naďalej dištančne.

      ROZHODNUTIE

       

      Pokyny pre 1. stupeň:

      Pri nástupe žiaka do školy, je potrebné znovu priniesť Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti s dátumom 12.4.2021.
      VYHLÁSENIE

      Nástup je podmienený pretestovaním jedného zákonného zástupcu alebo potvrdením o výnimke z testovania - prekonanie ochorenia alebo očkovanie dvomi dávkami.

      Škola je v prevádzke od 7:00 do 17:00, deti sa v ŠKD nemiešajú.

      Žiaci budú mať rúško počas celého dňa, priestory budú počas dňa dezinfikované.

      Vstup do budovy školy je pre rodičov zakázaný. Konzultácie s triednou učiteľkou je možné realizovať po dohode v exteriéri.

      Obedy sú zabezpečené v školskej jedálni. V prípade dodatočného prihlásenia/odhlásenia, je potrebné skontaktovať sa s vedúcou školskej jedálne; znemethova@zsvazovova.sk

      Jana Štefková, riaditeľka školy

     • WORKSHOP ROBOCOOP – Robotika Arduino

      „Myslíš si, že v roku 2021 sa stále programuje len cez nuly a jednotky?“

      V spolupráci s Centrom vedecko-technických informácii (CVTI) v rámci programu Interreg Slovensko Rakúsko sa podarilo spestriť našim ôsmakom pandemickú výučbu pomocou robotického workshopu s názvom RoboCoop.

      Žiaci sa v dňoch 22. a 23. marca zúčastnili dvoch trojhodinových workshopov, kde sa zoznámili so základmi zaujímavého programovania a robotiky pod vedením skúseného lektora Martina Supeka. Vzhľadom na prevažne chlapčenský charakter triedy bola do projektu zapojená 8.A, no ani dievčatá sa nestratili. Z pohodlia a bezpečia domova sa naši žiaci naučili, koľko citrónov je potrebných zapojiť do obvodu, aby sa rozsvietila žiarovka, ako rozohrať LED svetlá rôznymi farbami alebo aj zložité programovanie toho, akú intenzitu rotácie má mať motorček, ktorý točí pomyselnou hodinovou ručičkou. Každý, kto úspešne absolvoval kurz získal certifikát a dostal základy, na ktorých môže stavať ak sa rozhodne pomôcť spoločnosti v oblasti elektrotechniky a robotiky. Žiaci si osvojili základy programovacieho jazyka Tincercad, ktorý je voľne dostupný na internete a môžu v ňom teda naďalej rozvíjať svoje schopnosti aj individuálne.

     • Organizácia vyučovania od 7.4. do 9.4.2021

      Tesne po veľkonočných prázdninách sa organizácia vyučovania na našej škole nemení, tzn.

      1. stupeň - do školy nastúpia žiaci, ktorých zákonní zástupcovia sú zamestnanci s nevyhnutným prezenčným výkonom - aktuálne rozhodnutie MŠVVaŠ SR.

      2. stupeň - pokračuje v dištančnej výučbe. 

      Budúci týždeň Vás budeme informovať o organizácii vyučovania od 12.4.2021.

      Prajeme Vám krásne sviatky v kruhu najbližších.
      ​​​​​​​Oddýchnite si a načerpajte silu do ďalších všedno-nevšedných dní. 

     • Svetový deň vody s Daphne

      V piatok 26.marca sa naši piataci zúčastnili limitovanej online hodiny pre žiakov základných škôl Modrá planéta, a to pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý býva 22. marca už od roku 1993.  

      Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí o tom, aká je dôležitá a vzácna čistá voda. Počas EKO výchovy od Ekovýchovného tímu Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, žiaci použili svoje zmysly pri zisťovaní chuti, vône, pozreli sa ako vyzerá čistá voda a zároveň si vypočuli jej zvuk.

      Pohybom znázornili význam pre človeka, rastliny a život. Deti sa cez zážitok dozvedeli veľa dôležitých informácií o vode aj vďaka skvelej Romane Morávkovej, ktorá je koordinátorka a lektorka environmentálnej výchovy. 

     • Deň učiteľov

      Milí učitelia, vychovávatelia, asistenti, špeciálni pedagógovia, tento deň patrí Vám všetkým, užite si ho :)

      Ďakujeme za Vašu prácu, ktorú robíte odborne, s otovrenou mysľou a láskou. 

      Želáme Vám do ďaľšej práce veľa síl, entuziazmu, kreativity, pevné nervy a najmä zdravie.

      Ako sme sľúbili, prinášame výsledky ankety "Vyber si svojho učiteľa".

      Krásny nedeľný deň praje
      ŽIACKY PARLAMENT 

     • Online návšteva múzea

      Návšteva múzea je jednou z možností zážitkového učenia. Vzdelávacie aktivity, v súčasnosti prenesené do online priestoru, ponúkajú viaceré slovenské múzeá.

      Možnosť virtuálne navštíviť múzeum a využiť netradičnú formu výuky sme využili na hodinách dejepisu s našimi deviatakmi. Najskôr sme sa zoznamovali so životom, zvykmi a tradíciami židovského národa v múzeu židovskej kultúry v Bratislave, potom sme využili možnosť navštíviť múzeum SNP v Banskej Bystrici. Tu nás čakal dvojhodinový vzdelávací program,  virtuálna výstava a aktivity spojené s písomnými spomienkami účastníkov SNP.

      Ďakujem našim deviatakom za aktívny prístup a verím, že získané poznatky obohatili ich vedomosti z histórie nášho národa.

      Mgr. Zuzana Slezáková

     • Inkluzívne rozvíjame hodnoty školy

      Vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska sme súčasťou tretieho ročníka grantovo-vzdelávacieho projektu Škola inkluzionistov. Počas celého roka intenzívne spolupracujeme s odbornou regionálnou konzultantkou Miškou Bubelíniovou, ktorá je  našou sprievodkyňou, podporovateľkou aj supervízorkou na ceste v oblasti inklúzie. V rámci „inklutímu“ vzájomne diskutujeme, nastavujeme a plánujeme spoločný spôsob fungovania inkluzívnych hodnôt školy. Tešíme sa, že prostredníctvom financií z grantu máme naplánované aj absolvované rôzne vzdelávania, webináre, príklady dobrej praxe, ktoré sa týkajú nielen odborného tímu a pedagógov, ale aj pedagogických asistentov.

      Spoločnými silami budujeme pre naše deti akceptujúce a podporujúce prostredie. Naša škola sa tak stáva miestom, kde rozmanitosť môže byť obohacujúca.

    • Marec mesiac knihy v ŠKD
     • Marec mesiac knihy v ŠKD

      Marec je mesiacom mnohých sviatkov a udalostí. Jednou  krásnou je, že tento mesiac je aj mesiacom knihy. V školskej knižnici a v ŠKD máme veľa pekných knižiek a tak čítame, kreslíme, píšeme a rozprávame sa o knihách. Fotogaléria

      ….a nezabudnite čítať každý mesiac nielen v marci 😀
       

      Ozaj deti, viete prečo je marec mesiac knihy?

      Marec je za mesiac knihy vyhlásený už 65 rokov. Martin Hrebenda -  Hačavský bol šíriteľ slovenských a českých kníh vzdelanosti ľudí. S batohom kníh, palicou v ruke a oblečený do rimavského kroja  putoval, aby odovzdával knihy ľudu v školách po dedinách a mestách dokonca aj v Prahe, Viedni, Budapešti /vtedy Pešti/. Zbieral staré rukopisy,  knihy a zachraňoval ich a tým sa pričinil aj o budovanie knižníc. 
      Martin Hrebenda -  Hačavský sa narodil 10. marca 1796 v Rimavskej Píle a zomrel 16. marca 1880 v Hačave – preto je mesiac knihy  v marci.
       

     • Hlasuj v ankete s názvom "Vyber si svojho učiteľa"

      Milý spolužiak, milá spolužiačka,

      do EduPage sme Ti poslali link na hlasovanie v ankete o toho "naj" učiteľa. Hlasujú žiaci 2. stupňa.
      O tom, že všetci naši učitelia sú skvelí vieme a ani na jedného z nich na Deň učiteľov nezabudneme.
      Práve v tento deň zverejníme aj výsledky našej ankety.

      Milí žiaci 1. stupňa, keďže Vás učia 2-3 učitelia, anketu sme nerobili. Svojmu naj učiteľovi/vychovávateľovi môžete napísať odkaz, nakresliť obrázok a poslať na adresu parlamentvazovova@gmail.com do 25.3.2021.
      Z príspevkov a obrázkov vytvoríme pre daných učiteľov koláž.

      Váš žiacky parlament

     • Prerušenie distribúcie elektriny

      Vážení rodičia,

      na budúci týždeň je Západoslovenskou distribučnou, a.s. naplánované prerušenie distribúcie elektrickej energie, konkrétne v pondelok od 8:00 do 12.00, v stredu od 8:00 do 15:00 a vo štvrtok od 8:00 do 17:00. 

      Z uvedeného dôvodu sa bude v stredu 24.3. a vo štvrtok 25.3.2021 vzdelávať výlučne dištančnou formou. Budova školy nebude v prevádzke!

      Predpokladáme, že organizácia vyučovania bude nezmenená a v rovnakom móde ako minulý a tento týždeň.
      V pondelok, utorok aj piatok bude pre deti zabezpečená prezenčná výučba, v prevádzke bude ŠKD aj ŠJ.

      V prípade nového rozhodnutia MŠVVŠ SR či zriaďovateľa, ohľadom organizácie vyučovania od budúceho týždňa, Vás budeme operatívne informovať.

      Jana Štefková, riaditeľka školy

     • Vyhodnotenie fotografickej súťaže

      Počas jarných prázdnin sme vyhlásili fotografickú súťaž "Najlepšia prázdninová fotografia s nádychom jari".
      Do súťaže sa zapojilo 21 žiakov, ktorí nám zaslali 32 fotografii. Počas uplynulého týždňa vyberalo tú najlepšiu 35 pedagogických zamestnancov.

      Víťazom súťaže sa Filip Ficek z 2.C. Gratulujeme :)
      Na pomyselnom druhom mieste sa umiestnila Petronela Sanigová z 1.B.
      Tretie miesto patrí Evke Gajdošovej zo 6.B.

      Ďakujeme žiakom za prinesenie jari, všetky fotografie nájdete v našom FOTOALBUME.

     • OZNAM

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      budúci týždeň bude organizácia vyučovania na oboch stupňoch prebiehať rovnako ako v tomto týždni.

      V prípade, že chcete dieťa do školy prihlásiť alebo naopak z nej odhlásiť, kontaktujte nás na riaditel@zsvazovova.sk. Nezabudnite zároveň kontaktovať vedúcu školskej jedálne p. Némethovú - znemethova@zsvazovova.sk, pokiaľ si prosíte prihlásiť/odhlásiť obed.

      S deťmi, ktoré navštevovali školu, ŠKD a ŠJ tento týždeň, samozrejme, počítame. Nie je potrebné prihlasovať ich opätovne. Je však opätovne potrebné doložiť čestné vyhlásenie a preukázať sa negatívnym Ag testom nie starším ako 7 dní.

      Zároveň mi dovoľte informovať Vás, že na základe uznesenia zriaďovateľa, budeme v najbližších dňoch, tzn. do 19.3.2021, vracať poplatky na činnosť ŠKD za mesiac január príp. február, ak ste poplatok uhradili a Vaše dieťa celý mesiac ŠKD nenavštevovalo. UZNESENIE

      S úctou
      Jana Štefková, riaditeľka

    • Predstavenie o prasiatku nielen pre deti z ŠKD
     • Predstavenie o prasiatku nielen pre deti z ŠKD

      Milé deti z ŠKD,
      určite sa pamätáte na nášho kamaráta bábkoherca Maťka, ktorý hrával pre vás predstavenia v ŠKD Kapitána Kotvičku, zábavné diskotéky...
      Keďže teraz nás ešte nemôže navštíviť v škole, posiela vám predstavenie o prasiatku, k vám domov.
      Maťko nás srdečne pozdravuje a teší sa kedy sa zabavíme pri spoločnom stretnutí v ŠKD.
      Vaše vychovávateľky Sveťka, Janka, Jožka, Irenka, Paťka, Boba, Darina, Katka, Daniela a vychovávateľ Alex vám želajú krásny zážitok 😃 LINK NA VIDEO
       

    • Pridaj sa k nám na FB a instagrame
     • Pridaj sa k nám na FB a instagrame

      Pridaj sa k nám a okrem oficiálnych informácie, ktoré nájdeš na našej stránke, sa staneš aj súčasťou online komunity. Tešíme sa na Teba! 

      Facebook - novovytvorená stránka manažovaná vedením školy a pedagogickými zamestnancami.

      Instagram - pôvodne profil vytvorený žiakmi, koncom februára sa nám podarilo získať jeho správu do našich rúk a bude manažovaný p. učiteľkou Kubovčíkovou. S príspevkami do tohoto času sa škola a jej vedenie nemusí stotožňovať.

     • Organizácia vyučovania od 8.3.2021

      Máme za sebou úžasný týždeň. Niektorí prázdninový a niektorí z Vás školopovinný v jarnej škole. Veríme však, že všetci máme veľa príjemných zážitkov a najmä sme poriadne oddýchnutí :)

      Nezabudnite, ešte máte zopár dní na zapojenie sa do fotografickej súťaže "Najlepšia prázdninová fotografia s nádychom jari". Svoje výtvory môžete posielať do 8.3.2021 na e-mail: zsvazovova@gmail.com. Víťaz získa poukážku do kníhkupectva Martinus v hodnote 15 Eur.

      Žiaľ, ani po prázdninách sa so žiakmi 2. stupňa neuvidíme osobne. Pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania, na popoludňajšie hodiny opäť pridávame telesnú výchovu, ktorá je dobrovoľná.

      Na 1. stupni dochádza k zmene organizácie vyučovania v súlade s Uzneseniami vlády SR č. 122 a 123 z 28. februára 2021 a Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 2.marca 2021, kedy sa obnovuje prezenčné vyučovanie v základných školách na prvom stupni prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Zákonní zástupcovia dostali všetky potrebné informácie do EduPaege a e-mailu. K dištančnému rozvrhu pridávame možnosť telesnej výchovy a online ŠKD šikovníčka.

      Príjemný víkend prajeme a od pondelka hurá do študovania.
      Tešíme sa na Vás!

     • Tento týždeň to u nás žije jarnou školou

      Vzdelávame sa hrou a bádaním :) Vyrábame zlato a striebro, spoznávame ľudské telo, opakujeme si učivo, kreslíme, maľujeme, naháňame sa, sme kreatívni a najmä SPOLU

      Ďakujem úžasným pani učiteľkám Slávke Saladiovej, Julke Matejíčkovej, Kristínke Urdovej, Ľubke Schützovej, Evke Kukumbergovej, Daške Lazarovej, Katke Rodziňákovej a Broni Polákovej, že sa rozhodli svoj voľný čas venovať deťom. 

      Poďakovanie patrí aj vychovávateľom/kam, kuchárkam a pani upratovačkám.

      Ďakujeme, že je v našej škole opäť živo a máme dôvod na úsmev od ucha k uchu :)

      Krásne zážitky všetkým praje (nielen) riaditeľka Jana Štefková. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Jarná škola .

    • Jarné prázdniny a JARNÁ ŠKOLA
     • Jarné prázdniny a JARNÁ ŠKOLA

      Milí žiaci, milí rodičia,

      od pondelka 1.3.2021 do piatku 5.3.2021 nás čaká zaslúžený oddych v podobe jarných prázdnin.
      Niektorí z Vás sa v tomto týždni zúčastnia dobrovoľnej JARNEJ ŠKOLY, počas ktorej sa budú učiť hrou, športovať a veríme, že aj zbierať vitamín D (nielen) na školskom dvore.

      Žiaci, ktorí sa na jarnú školu prihlásili, dostali bližšie informácie prostredníctvom EduPage.
      Tešíme sa na spoločné zážitky, ktoré Vám všetkým priblížime prostredníctvom fotodokumentácie.

      Na jarné prázdniny vyhlasujeme súťaž "Najlepšia prázdninová fotografia s nádychom jari". Svoje výtvory môžete posielať do 8.3.2021 na e-mail: zsvazovova@gmail.com. Víťaz získa poukážku do kníhkupectva Martinus v hodnote 15 Eur.

      Príjemný oddych!

     • Organizácia vyučovania od 22.2.2021

      1. stupeň sa učí prezenčne. Keďže je opätovne nutné, aby dieťa pri nástupe odovzdalo čestné vyhlásenie + výsledok negatívneho testu jedného zákonného zástupcu, prosím, nezabudnite sa dať otestovať. Vyhlásenie môžete podať cez EduPage alebo priniesť vytlačené v pondelok ráno. Triedni učitelia budú prehlásenia dôsledne kontrolovať.
      Prosíme Vás zároveň o sledovanie EduPage, v prípade pozitivity u niektorého z našich zamestnancov môže dôjsť k uzavretiu triedy, príp. školy. Veríme, že sa tak nestane.

      2. stupeň pokračuje v dištančnej forme vzdelávania.

      Prajeme Vám príjemný víkend.
      A nezabudnite,... ešte týždeň a čakajú nás jarné prázdniny - od 1.3. do 5.3.2021.

    • Jarná škola
     • Jarná škola

      Vážení rodičia, milí žiaci,  

      s hrdosťou Vám oznamujem, že počas jarných prázdnin, ktoré budú v termíne od 1.3. do 5.3.2021, sú naši zamestnanci pripravení a odhodlaní zrealizovať JARNÚ ŠKOLU.

      Zámerom jarnej školy je poskytnúť žiakom možnosť nadobudnúť, prípadne upevniť si vedomosti, zručnosti, schopnosti a spôsobilosti, ktoré si nedostatočne osvojili počas dištančného vzdelávania.

      Do tejto školy sa môžu prihlásiť žiaci všetkých ročníkov 1.-9. triedy.
      Pre žiakov 1. stupňa je účasť podmienená negatívnym testom jedného ZZ nie starším ako 7 dní.
      Pre žiakov 2. stupňa platí, že ich účasť na jarnej škole je podmienený negatívnym testom žiaka a jedného zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní.

      Jarná škola bude od pondelka 1.3.2021 do piatku 5.3.2021 v čase od 7:30 do 15:00, žiakom bude zabezpečený obed.

      Prihlasovať sa môžete prostredníctvom EduPage alebo mailom na skola@zsvazovova.sk.

      Samozrejme, v prípade nízkeho záujmu alebo nepriaznivej epidemiologickej situácie (Bratislava označená za čierny okres) bude jarná škola zrušená, informovať Vás budeme najneskôr v stredu 24.2.2021.

      Jana Štefková, riaditeľka školy

     • 40 monitorov pre ZŠ Vazovova

      Spoločnosť Swiss Re Managment AG, organizačná zložka TwinCity B na nás myslela a obdarovala nás 20x22" Lenovo Monitor a 20x29" Lenovo Monitor, vďaka ktorým sme obnovili náš "monitorový park" v počítačových učebniach. Za dar patrí vďaka aj zamestnancovi spoločnosti, Ing. Branislavovi Povodovi. Aj vďaka novým monitorom vieme teraz zabezpečiť výučbu ANJ s obrazom aj zvukom.

      Ď*A*K*U*J*E*M*E

    • Oznam
     • Oznam

      V mene Rady školy ZŠ Vazovova 4, by sme Vás chceli informovať, že do funkcie riaditeľky školy bola na obdobie 5 rokov, dňa 2.februára 2021, vymenovaná PaedDr. JANA ŠTEFKOVÁ, PhD.                                   

      Srdečne blahoželáme a želáme veľa síl.

      Rada školy ZŠ Vazovova 4

     • Organizácia vyučovania od 15.2.2021

      V pondelok 15. 2. 2021 začne na 1. stupni prezenčné vyučovanie.
      Prevádzka školy bude v čase od 7:00 do 16:30.
      Podrobné informácie dostanú zákonní zástupcovia žiakov prostredníctvom EduPage.
       

      Žiaci 2. stupňa pokračujú dištančne. Vzhľadom k potrebe vyučujúcich v ŠKD nebudú prebiehať online hodiny TSV. Využite inštruktážne online videá O2 Športovej akadémie Mateja Tótha, vďaka ktorým sa žiaci môžu hravo rozhýbať priamo doma. Videá nájdete na www.akademia.o2.sk/telesna-na-doma.

     • Organizácia vyučovania od 8.2.2021 - pokračujeme dištančne

      Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme vyučovania. Aj naďalej budú mať možnosť dobrovoľnej TSV - udalosť bude nahodená v EduPage, prihlasovacie údaje do ZOOM zostávajú nezmenené.

      Žiaci 1. stupňa sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa budú vzdelávať aj naďalej dištančne.

      ŠKD bude v prevádzke od 7:00 do 17:00 pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry, príp. rodičov, ktorým ich pracovná náplň neumožňuje vykonávať prácu z domu. Do ŠKD môžu nastúpiť deti 1. - 4. ročníka. Pri nástupe je potrebné odovzdať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Vyhlásenie môžete podať aj cez EduPage.

      Online ŠKD Šikovníček bude prebiehať od pondelka do štvrtka od 13:30 do 15:00, tak ako doteraz.

      Ďalší týždeň pred nami, prajem nám všetkým pokojné riešenie každej situácie s vedomím, že sme tu jeden pre druhého.
      Jana Štefková, riaditeľka školy

     • Mesiac január

      Prázdne triedy, chodby a ticho ako počas prázdnin. Aj takto by sa dala opísať atmosféra na väčšine slovenských škôl. U nás však bola o niečo veselšia :). Otvorili sme ŠKD pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, respektíve pre tých, ktorým povaha práce nedovoľovala pracovať z domu. Doobeda povinná online výučba, poobede relax v herni a oddych vonku.

      Sme hrdí, že sme mohli byť nápomocní rodičom detí (nielen z našej školy). Veríme, že mesiac február bude na našej škole veselý aspoň tak ako doteraz. 

      Veľká vďaka patrí všetkým zamestnancom "v prvej línii" - od pani učiteliek, cez vychovávateľky, kuchárky až po pani upratovačky. Jednoducho jeden skvelý kolektív.  

    • Prvý polrok za nami
     • Prvý polrok za nami

      Milí žiaci,

      Ani sme sa nenazdali a prehupli sme sa do druhého polroka šk. roka 2020/2021. Svoje polročné hodnotenie ste obdržali prvýkrát netradične a dostali ho elektronicky – cez EduPage.

      Bolo pekným zvykom prostredníctvom rozhlasu slávnostne ukončiť prvý polrok a pochváliť Vás za prácu a prospech. A tak mi dovoľte namiesto rozhlasu, pochváliť Vás TU.

      Za plnenie školských povinností v čase „korony“.

      Za náročnú prácu, plnenie, zasielanie úloh a aktivitu (nielen) na online vyučovaní.

      Za vyhľadávanie všetkých potrebných informácií a prácu s nimi - spoľahlivo a načas.

      Za to, že k vzdelávaniu pristupujete zodpovedne a nemáte takmer žiadne absencie :)

      Možno sa Vám vždy všetko nepodarilo podľa Vašich predstáv a niektoré oblasti potrebujete dobehnúť a vylepšiť, ale máme pred sebou 5 mesiacov, kedy môžete na sebe poriadne zamakať. Ďakujem Vám, že nepoľavujete a držím Vám palce!


      Pochvala patrí aj Vašim RODIČOM

      Za trpezlivosť, vytrvalosť a lásku, ktorú Vám preukazujú v tak náročnom období.

      Za podporu a pomoc, ktorú poskytujú nám učiteľom a našej škole.

       

      A v neposlednom rade patrí pochvala všetkým pedagógom a odborným zamestnancom.

      Za ich prácu, osobné a pracovné nasadenie, ochotu spolupracovať, ľudskosť a obrovské srdce.


      Ď*A*K*U*J*E*M

      Jana Štefková, riaditeľka školy

     • Organizácia vyučovania od 1.2.2021

      Žiaci 1. aj 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.
      Aj naďalej bude v prevádzke ŠKD a ŠJ pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry. ŠKD je k dispozícii od 7:00 do 17:00.

      1. stupeň

      ŠKD online Šikovníček bude vysielať každý deň od pondelka do štvrtka od 13:30 do 15:00 s 10-minútovou prestávkou (14:10 – 14:20). V danom čase sa môžu prihlásiť žiaci všetkých ročníkov. Je to čas vyhradený na tvorenie, kreslenie, spievanie i rozprávanie. Rodičia si môžu zatiaľ oddýchnuť, vypiť kávičku, či vybaviť to, čo doobeda nestihli :)
      Pani vychovávateľky Janka Jurášová a Jožka Lehoczká sú tu pre Vás.
      Prihlasovacie údaje do ZOOM zostávajú rovnaké.

      2. stupeň

      Žiakom pribúda možnosť online telesnej výchovy. Ide o dobrovoľné online hodiny, kde sa môžu žiaci trochu rozhýbať a vybiť aspoň trochu energie.
      Tešia sa na Vás pán učiteľ Mgr. Róbert Dadykin – utorok a piatok od 12:45 do 13:30 a Mgr. Michal Tlelka – pondelok a utorok od 14:00 do 14:45. Prihlasovacie údaje dostanete prostredníctvom EduPage.

     • Organizácia vyučovania od 25.1.2021

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      aj naďalej pokračuje dištančná výučba pre všetkých žiakov školy.

      V prevádzke zostáva ŠKD ako aj ŠJ pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry. Ako novinku pripravujeme popoluňajší online ŠKD Šikovníček pod taktovkou vychovávateľky Jožky Lehoczkej a Janky Jurášovej. Sledujte svoj EduPage :)

      Milí žiaci, chýbate nám. Zostáva nám veriť, že sa čoskoro spoločne uvidíme. Dávajte na seba pozor, doma sa dostatočne objímajte a najmä zostaňte zdraví!
      Jana Štefková, poverená riadením školy

     • IT Akadémia Partner

      Základná škola Vazovova sa v decembri 2020 stala partnerskou školou. Zapájame sa do národného projektu IT akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, ktorý bude trvať do 31.8.2026. Strategickým cieľom projektu je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

      Čo to pre nás znamená? Žiadne obavy, z našej školy sa za toto obdobie určite nestane škola vyučujúca výlučne prostredníctvom počítačov a tabletov. S klasickými zošitmi, perom a rysovacími pomôckami sa určite nechceme rozlúčiť a ani nie je v našom záujme meniť klasickú školu na výlučne počítačovú.  Avšak istú dávku premeny a transformácie si naša škola a najmä Vy - naši žiaci zaslúžite.

      Prostredníctvom vybraných učiteľov školy začneme vo výučbe využívať inovatívne metodiky, ktoré budú učiteľom poskytnuté počas kontinuálnych vzdelávaní. Následne budú aplikované do vzdelávacieho procesu. IT Akadémia je ako "švédske stoly". Koľko si naložíme, toľko zjeme. A my si skúsime naložiť tak akurát a malými krôčikmi spraviť našu školu atraktívnejšou a inovatívnejšou.

      Aby sme mohli dobre nastaviť proces digitalizácie školy, je potrebné zistiť, kde sa teraz naša škola nachádza.
      V krátkom čase Vás, milí žiaci, prostredníctrvom EduPage vyzveme k vyplneniu krátkeho dotazníka.

      Len s dobrou spätnou väzbou sa nám podarí nastaviť dobrý smer a cieľ v tomto projekte.
      Jana Štefková, poverená riadením školy
      Eva Kukumbergová, koordinátor projektu

     • Organizácia vyučovania od 18.1.2021

      Vzdelávanie všetkých žiakov pokračuje aj budúci týždeň dištančnou formou. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Bližšie informácie na stránkach MŠVVŠ SR.

      Na škole bude fungovať ŠKD pre žiakov rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou homeoffice. Záujem o ŠKD treba nahlásiť na riaditel@zsvazovova.sk. Žiaci, ktorí chodili do ŠKD tento týždeň sa prihlasovať nanovo nemusia. 

      Jana Štefková, poverená riadením školy

     • Organizácia vyučovania od 11.1.2021

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa testovanie žiakov 2. stupňa a zákonných zástupcov plánované na 8. a 9.1.2021 konať nebude. MŠVVaŠ zverejnilo informácie o postupe pri obnovení vyučovania na 1. a 2. stupni od 11. 01. 2021 v dištančnej forme.

      • Pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre (tzn. rodičov zdravotníkov, pracovníkov polície, požiarnikov, predavačky, ako aj pre rodičov, ktorí nemajú možnosť zostať doma na home office) bude v prevádzke ŠKD v čase od 7:00 do 17:00 hod. Záujem o ŠKD treba nahlásiť do 8.1.2021 do 8:00 hod prostredníctvom formulára.

      DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE 1. stupeň - počas týždňa od 11. do 15.1.2021 budú mať žiaci 1. stupňa vyučovanie podľa upraveného rozvrhu hodín, ktorý bude zverejnený na EduPage do konca týžňa.

      DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE 2. stupeň – žiaci 2. stupňa pokračujú od 11.1.2021 v dištančnom vzdelávaní podľa online rozvrhu hodín, ktorý je platný od 26.10.2020.

      Ďalšie informácie v dokumente - Organizácia vyučovania ZŠ Vazovova od 11.1.2021

      Jana Štefková, riaditel@zsvazovova.sk

      Rozhodnutie ministra zo 4.1.2021

      Plán na návrat detí do škôl

     • Vazovoviny 05/2020

      Uvarte si kávu či čaj, pohodlne sa usaďte do svojho obľúbeného kresla a prečítajte si nové vydanie nášho školského časopisu. Poďakovanie patrí našej zanietenej a šikovnej pani učiteľke Evke Kubovčíkovej a jej tímu šikovných detí, z ktorých možno raz vyrastú reportéri či novinári.

      CISLO_05-2020.pdf

    • Vianočná pošta odoslaná
     • Vianočná pošta odoslaná

      Zvládli sme to! 500 ručne vyrobených pohľadníc s krásnym vinšom sme už zaslali do domovov sociálnych služieb. Veríme, že tak ako sme sa my tešili pri výrobe, tak sa starkí budú tešiť pri čítaní.

      Ďakujeme našim šikovným deťom, pani učiteľkám a vychovávateľkám. Fotografie budeme postupne pridávať do nášho fotoalbumu, aby ste sa aj Vy mohli potešiť a pochváliť svoje ratolesti.

      Fotoalbum

     • Vianočný les

      Prejdite sa po Vianočnom lese na Hlavnom námestí v Bratislave. Originálnu výzdobu v rámci projektu BKIS pripravili deti z 21 bratislavských materských, základných a umeleckých škôl. A naša škola patrí k nim.

      Pod taktovkou úžasnej pani vychovávateľky Jožky sa začal zimný a vianočný maratón príprav. Deti v ŠKD s veľkou chuťou lepili, maľovali, strihali, ozvláštňovali ozdoby. Pod ich rúčkami vznikali malé umelecké dielka, ktoré zdobia vianočný stromček. Veríme že radosť z neho budú mať všetci okoloidúci.

      Fotoalbum

     • Koľko lásky

      Naša škola sa prvýkrát zapojila do projektu s krásnou myšlienkou: obdarovať a potešiť starkých, ktorí budú na Vianoce bez svojich blízkych. 130 krásne zabalených krabíc naplnených darčekmi a najmä láskou poputovalo do DS Archa a do DS Evanjelická Diakonia v Bratislave. Veríme, že spravia veľa radosti :)

      Ďakujeme deťom, ich rodičom, pani učiteľkám, vychovávateľkám a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili a darovali kúsok seba. Veríme, že budeme pokračovať v rozdávaní lásky aj budúci rok.

     • Umelecký projekt

      Žiaci 4.A sa zapojili do medzinárodného umeleckého projektu Earth Speakr, na ktorom spolupracuje Goetheho inštitút v Bratislave. Počas 2-hodinového workshopu deti diskutovali o ochrane životného prostredia a  enviromentálnej zodpovednosti. V závere každé dieťa sformulovalo vlastné posolstvo na danú tému a nahralo ho cez mobilný telefón do aplikácie projektu. Aplikácia z nahrávky vytvorila krátku animáciu, ktorá použila iba hlas dieťaťa a jeho mimiku, avšak tvár nahradila animovaným predmetom, rastlinou, zvieraťom, podľa výberu samotného dieťaťa.

      Výsledky si môžete pozrieť TU<<<

     • Mikuláš, čo v tom vreci máš?

      Kde sa vzal, tu sa vzal, Mikuláš pod oknom stál,
      v ruke veľkú paličku, na hlave mal čiapočku.
      Z bielych fúzov, teplý šál, tak na deti vykúkal.
       

      Naše usilovné a šikovné deti na 1. stupni navštívil Mikuláš spolu s anjelikom i čertom. Deti si pre takúto vzácnu návštevu pripravili básničky i pesničky. Mikuláš im za odmenu, ale i zato, že boli celý rok dobré dal sladkú odmenu. Niektorí však museli sľúbiť čertovi, že sa polepšia. Dúfame, že nás Mikuláš navštívi aj o rok.

      Ďakujeme dobrovoľníkom z Klubu Detskej Nádeje za úžasnú Mikulášsku atmosféru 🧡.

     • Hľadanie Mikulášskych kamienkov

      Vydajte sa cez víkend na prechádzku po Starom meste.

      Kvôli pandémii COVID-19 vedenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pripravilo tento rok trochu iného Mikuláša, ale určite všetky deti poteší :)

      Bezpečne, na prechádzke, s rodičmi alebo samé, môžete hľadať Mikulášsky kamienok. V uliciach Starého Mesta ich bude ukrytých celkovo sto. Za nájdený kamienok nálezca získa Staromestský mikulášsky balíček.

      Viac sa dozviete v PLAGÁTE

     • Rodičovské združenie

      I. stupeň - vyučujúci pošlú zákonným zástupcom informáciu o prospechu a správaní žiaka ako správu cez EduPage. V prípade potreby je možné dohodnúť si konzultáciu cez ZOOM alebo osobnú konzultáciu pred školou v priebehu nasledujúceho týždňa, tzn. od 7.12.2020 do 11.12.2020.

      II. stupeň - prosíme zákonných zástupcov, aby kontaktovali vyučujúcich, s ktorými potrebujú prekonzultovať prospech dieťaťa. Kontakty na vyučujúcich sú dostupné na https://zsvazovova.edupage.org/teachers/
      Konkrétny vyučujúci poskytne online konzultáciu cez ZOOM alebo osobnú konzultáciu pred školou v priebehu nasledujúceho týždňa, tzn. od 7.12.2020 do 11.12.2020. Presný termín a čas bude stanovený po dohode s vyučujúcim.

     • Vianočná pošta

      Vďaka Vám a výzve "Koľko lásky" sa u nás na škole pomaly zvianočnieva :) Zapájajú sa triedy, žiaci, učitelia, vychovávatelia, rodiny a dokonca aj priaznivci našej školy, ktorým sem deti nechodia. Postupne fotografujeme, zbierame krabičky a 4.12.2020 odovzdáme koordinátorovi. Následne zverejníme fotogalériu, aby ste videli koľko lásky sa nám podarilo zabaliť ❤️.

      A pri krabičkách lásky nekončíme, zapájame sa aj do výzvy "Spravme Vianoce neznámym starkým v domovoch" a rozhodli sme sa ich potešiť ručne písanou pohľadnicou. Zapojiť sa môže každý aj žiaci 2. stupňa, ktorí zatiaľ nechodia do školy - pohľadnice stačí vhodiť do schránky pred školou do 7.12.2020 Viac informácii na www.pohodovo.sk.

      Ďakujeme, ste úžasní!
      Jana Štefková

    • Hra svetiel
     • Hra svetiel

      Koncom októbra sme vniesli svetlo na školský dvor ZŠ Vazovova. Naše šikovné deti v ŠKD sa zapojili do projektu OZ ZRPŠ Vazovova - „Hra svetiel na dvore“ výrobou lampiónov.
      Pestrofarebné lampióny kreatívne vytvorili z rôznych recyklovateľných materiálov a prezentovali svoje „dielka" veselým sprievodom lampiónov. Svetlo, ktoré deti priniesli, symbolicky presvetlilo celý školský dvor.
      Svetlo na dvore ostalo aj po ukončení sprievodu vďaka závesným solárnym svietidlám. Tie budú slúžiť ako osvetlenie najmä počas zimných dní, keď sa zmráka skôr.
      Projekt "Hra svetiel na dvore" bol podporený z Grantového programu Komunity – Nadácie mesta Bratislavy. Ďakujeme.
      Fotoalbum

    • Myslíme kreatívne a technicky
     • Myslíme kreatívne a technicky

      Nielen počas vyučovania sa žiaci vzdelávajú a cibria svoje zručnosti. Kreatívne a technické myslenie podporuje naša škola aj v školskom klube detí. Vďaka Magistrátu mesta Bratislava sme mohli zakúpiť stavebnice Lego, technické stavebnice a rôzne pomôcky. Do popoludňajších aktivít zaraďujeme pravideľnú voľnočasovú činnosť zameranú na vytvorenie technických projektov podľa kreatívnych nápadov detí. Najzaujímavejšiu prácu, ktorú deti budú tvoriť v skupinkách, vyhodnotíme, odfotíme a usporiadame výstavku prác na nástenke ŠKD a aj na webstránke ZŠ.

      Ďakujeme Magistrátu mesta Bratislava za schválenie a finančnú podporu predloženého projektu OZ ZRPŠ ZŠ Vazovova 4, grantového Podprogramu 1, na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.

      Ďakujeme v mene ŠKD aj za spoluprácu OZ ZRPŠ Vazovova 4 pri realizácii projektu.
      Tešíme sa na ďalšie projekty, ktoré podporia zvyšovanie kvality ŠKD, kreativitu a pekné zážitky deťom.
      Mgr. Darina Matejová, vedúca ŠKD

      Fotoalbum

    • Halloween v ŠKD
     • Halloween v ŠKD

      Obľúbený „Karneval strašidiel“ zavítal aj tento rok do ŠKD. Deti  v jednotlivých oddeleniach  si na karneval dôkladne pripravili úžasné masky.
      Vyzdobili triedy a diskotéka mohla začať. Tancovali ježibaby, kostry, duchovia, čarodejnice a iné rozprávkové bytosti. Malé strašidielka sa veselo zabavili súťažami, tancom, promenádou masiek a popritom si dobre zamaškrtili.
      Novembrový  karneval masiek sa opäť  skvele vydaril.
      Dostrašenia o rok 🙂 Fotoalbum
       

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

      Poznáte tú krásnu otázku - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? 💖
      Myšlienka obdarovania starkých v domovoch sa dotkla aj našich sŕdc. Úcta k starším, myslieť na iných a ich potreby, rozdať radosť, pozornosť a lásku.

      V tomto predvianočnom čase sa naša základná škola zapája do krásnej aktivity. Ide o dobrovoľnú zbierku, ktorá sa momentálne realizuje v mestách a obciach po celom Slovensku. Princíp spočíva v tom, že v krabici od topánok darujete rôzne maličkosti, ktoré potešia seniorov v domovoch dôchodcov. Našim cieľom je, aby každá trieda (zatiaľ 1. stupňa) pripravila svoju krabicu lásky. Stačí, keď každý žiak z triedy donesie malú drobnosť: hrnček, ponožky, knihu, kávu, čaj, krížovky, drogériu, oriešok, rôzne sladkosti alebo darčekové predmety.
      Krabice, ktoré sa nám na našej škole podarí zabaliť, poputujú do zariadenia Domov seniorov Evanjelické Diakonie v Bratislave.

      Ak by ste chceli prispieť aj svojou vlastnou „rodinnou“ krabicou lásky, prosím, kontaktujte nás na riaditel@zsvazovova.sk, a my zabezpečíme ich doručenie do správnych rúk. Krabice budeme zbierať do 4.12.2020.

      Ď*A*K*U*J*E*M*E
      Jana Štefková, poverená riadením školy

     • Aj my separujeme...

      Podľa toho, čo vidíme okolo seba, ľuďom je úplne ľahostajné prostredie, v ktorom žijú. Niekedy je až nepochopiteľné ako môže niekto na prechádzke v krásnej prírode odhodiť do trávy obal od jedla alebo prázdnu plastovú fľašu. Ak človek má úctu voči prírode, správa sa inak. A úctu a lásku voči životu treba vštepovať odmalička.

      A tak sme sa rozhodli zvýšiť našu doterajšiu snahu a znížiť množstvo nepotrebného odpadu na našej škole. Preto sme zakúpili do každej triedy kôš na papier a na plastové fľaše. Papier budeme zbierať a následne vymieňať za hygienické potreby.

      Naším heslom je: „Separovať chcem a tým chrániť Zem!“

    • iBOBOR
     • iBOBOR

      SÚŤAŽÍME... držte palce :)

      V nasledujúcom týždni, tzn. od 10.11.2020 do 16.11.2020 prebieha on-line súťaž iBobor.

      Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov.

      Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Držíme palce naším žiakom.

     • Deti pre Bratislavu

      Zapojili sme sa do unikátneho a jedinečného programu Magistrátu hlavného mesta SR "Deti pre Bratislavu" a s hrdosťou sa môžeme pochváliť, že sme sa stali jeho súčasťou. 

      Výsledkom bude vynovená predzáhradka pred vstupom do školy. Tá je teraz tak povediac "od macochy". Síce je o ňu postarané, sú tam nasadené kríky, rôzne rastliny, ale deti ju nevnímajú ako „svoju“, ako niečo, ku čomu by mohli mať vzťah. Prostredníctvom tímovej práce žiakov 9. ročníka chceme do nej zakomponovať hmyzí hotel a bylinkovú špirálu s tabuľkami. 

      Pred tým však čaká žiakov vzdelávanie, a to predovšetkým prostredníctvom workshopov, ktoré sú zastrešované občianskymi združeniami Divadlo bez domova, ŽivicaPost BellumSlovak Fashion Council a iné. 

      V priebehu projektu budú mať žiaci možnosť absolvovať nielen workshopy s odborníkmi, skúsenými profesionálmi, či ľuďmi z kreatívneho priemyslu, ktorí sa témam životného prostredia dlhodobo venujú, ale získať zručnosti, ako napísať dobrý projekt, ako svoje nápady dať na papier, odprezentovať a zrealizovať. Na konci získa naša škola 1 500 Eur na samotnú realizáciu. 

      Veľmi sa tešíme, že žiaci majú možnosť získať neoceniteľné skúsenosti a zručnosti. A tešíme sa aj na nový upravený priestor, kedy sa časť predzáhradky zmení a dúfame, že u detí vytvoríme vzťah k tomuto priestoru. Držte nám palce! Za pomoc pri písaní žiadosti do programu ďakujeme Barbare Krištofíkovej z OZ Združenie  rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4.

      Jana Štefková, poverená riadením školy

    • Želáme Vám príjemné mimoriadne jesenné prázdniny
     • Želáme Vám príjemné mimoriadne jesenné prázdniny

      Milí žiaci, milí rodičia, užite si čaro jesene, oddýchnite si a načerpajte síl.
      My ďakujeme našim šikovným deťom, pani vychovávateľkám a učiteľom, že jeseň priniesli aj do našej školy.

      Vidíme sa v utorok 10.11.2020 - so žiakmi 1. stupňa v škole, so žiakmi 2. stupňa online.

     • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka

      22. októbra 2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Prihlásilo sa 14 žiakov deviateho ročníka, ktorí si „zmerali“ svoje sily vo vedomostnom teste, transformácii textu a predviedli nám aj svoje rečnícke schopnosti. Ústrednou témou olympiády bol Zdravý životný štýl. Prvé miesto obsadila Lucia Badi, druhé – Ella Jeck a tretie miesto obsadil Peter Plevák.
      Víťazom gratulujeme.
      Fotoalbum
       

     • Pozitívny víkend s negatívnymi výsledkami

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      Po víkende máme pre Vás pozitívnu správu :)
      Všetci zamestnanci školy majú negatívne výsledky na ochorenie COVID-19.

      Od zajtra teda pokračujeme na 1. stupni v prezenčnej výučbe v rovnakom režime ako doteraz.
      Žiaci 2. stupňa pokračujú dištančne, tzn. ONLINE.

      Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“:

      VSTUP do budovy majú povolený:

      • všetci žiaci 1. – 4. ročníka, pričom sa nemusia preukazovať výsledkami negatívneho testu. Platí aj pre žiakov nad 10 rokov. Pri vstupe odovzdajú vyhlásenie o bezinfekčnosti – pozor je opäť nové!
       (Pozn.: V prípade, že si ho nemáte možnosť vytlačiť, podpíšete ho ráno pred budovou školy.);
      • zamestnanci, rodičia, návštevníci školy po preukázaní sa negatívnym testom. Rodičov a návštevníkov školy prosíme, aby do budovy školy vstupovali len v prípade nutnosti a po dohode s konkrétnym zamestnancom.

      VSTUP do budovy nemajú povolený:

      • zákonní zástupcovia, návštevníci školy, ktorí sa nezúčastnili testovania a nevedia sa preukázať negatívnym testom;
      • žiaci, ktorých zákonní zástupcovia mali pozitívne výsledky Covid-19 alebo žiaci, ktorí boli pozitívne testovaní na ochorenie Covid-19 – celá domácnosť ostáva v 10-dňovej karanténe;

      Všetky informácie sú dostupné v usmernení MŠVVŠ SR - USMERNENIE - "Spoločná zodpovednosť".

      Na záver – ako mnohí z Vás vedia, na našej škole boli počas víkendu 2 odberové miesta – jedno v exteriéri, druhé v interiéri (na chodbe smerom k telocvični). Priestory boli vydezinfikované najskôr chemicky armádou, následne germicídnym žiarením a samozrejme potom ešte aj našimi pani upratovačkami. Počas týždňa nebudú dané priestory žiakmi využívané.

     • Oznam

      Vážení rodičia, od 3.11.2020  sa bude podávať desiata.
      Všetci, ktorí dali prihlášku na desiatu sú týmto dňom prihlásení.
      1.stupeň už od 3.11.2020
      2.stupeň hneď pri nástupe do školy
      Platba za desiatu sa pripočítava k platbe obeda.
      Ak žiaka odhlasujete z obeda, nezabudnite odhlásiť aj desiatu.

      Némethová
      ved.šj.
       

     • Dôležitý oznam

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      Rozhodnutím ministra školstva sa jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch od 30.10. do 2.11. (piatok a pondelok) a od 6.11. do 9.11. (piatok a pondelok).

      Počas prázdnin nebude prebiehať prezenčná ani dištančná výučba.

      Vzhľadom k tomu, že počas najbližšieho víkendu prebehne celoplošné testovanie, je zákonný zástupca žiaka povinný predložiť pri prvom nástupe do školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. ZŠ nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT – PCR testu.

      Pozor! Žiaci 1. stupňa, ktorí majú nad desať rokov a nevedia sa preukázať negatívnym testom nemôžu po prázdninách do školy nastúpiť, a teda sa nemôžu zúčastňovať prezenčnej výučby. Viac informácií v usmernení.

      Prosím všetkých rodičov 1. stupňa o vzájomnú spoluprácu a informovanie vedenia školy, ak sa

      • v rodine vyskytne pozitívne testovaná osoba
      • v rodine rozhodnete ostať v domácej karanténe
      • žiak, ktorý má 10 rokov nezúčastní testovania
       (v prípade vyššieho počtu, zváži škola dištančné vzdelávanie pre žiakov 4. ročníka)

      Zároveň Vás prosíme, sledujte IŽK, web stránku školy, na ktorej Vás budeme informovať o nástupe žiakov do školy po prázdninách.

      Ak bude všetko v poriadku, prvý stupeň bude pokračovať v prezenčnej výučbe, pričom od novembra budeme pre prihlásených žiakov zabezpečovať aj desiatu (cez prestávku po druhej vyučovacej hodine).

      V prípade viacerých pozitívne testovaných rodičov alebo pozitívne testovaných zamestnancov (musíme rátať aj touto variantou) môže dôjsť k úprave vyučovania, uzatvoreniu tried a prechodu na dištančné vyučovanie.

      Držme si palce :)
      Budeme sa Vás snažiť včas informovať a usmerňovať.
      Hlavne zachovajme pokoj, buďme opatrní, obozretní a pomáhajme si navzájom.

      Jana Štefková, poverená riadením školy
      riaditel@zsvazovova.sk, 0902 177 528

     • Dištančné vyučovanie pre žiakov 5. - 9. ročníka

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      ako ste istotne zachytili v médiách, MŠVVŠ SR s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku - ROZHODNUTIE.

      • Žiaci prechádzajú na dištančné vyučovanie podľa upravených rozvrhov, ktoré budú na EduPage zverejnené v nedeľu 25.10.2020. Výučba výchovných predmetov, informatiky, občianskej náuky a nenásilnej komunikácie je na toto obdobie pozastavená. Žiaci z uvedených predmetov nebudú dostávať žiadne domáce úlohy.
      • Vyučovanie bude prebiehať online prostredníctvom programu ZOOM - meeting ID a heslá na pripojenie sa dostane každá trieda najneskôr v nedeľu prostredníctvom EduPage.
      • Vyučovacia hodina má 40 minút.
      • Online vyučovanie je pre žiakov povinné, dochádzka sa bude zapisovať rovnako ako počas prezenčnej výuky v škole.
      • Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, zákonný zástupca žiaka ospravedlní jeho neprítomnosť na vyučovaní prostredníctvom triedneho učiteľa, počas dištančného vyučovania budú akceptované aj ospravedlnenky zadané prostredníctov EŽK.
      • V prípade, že sa žiak nevie pripojiť z objektívnych príčin – nedostatočné pripojenie na internet, jedno zariadenie pre viacerých užívateľov, bezodkladne informuje učiteľa daného predmetu a dohodne sa s ním na inej forme vyučovania.
      • Žiaci môžu byť hodnotení za aktivitu, písomky a testy budú zadávané primárne za účelom zisťovania porozumenia učiva, môžu byť aj hodnotené.
      • Za účelom dištančnej výuky budú ako doplnkové k programu ZOOM používané programy EduPage a www.bezkriedy.sk.
      • V prípade, že žiak nemá možnosť online vzdelávania, zákonný zástupca bezodkladne kontaktuje vedenie školy, s ktorým si dohodne náhradný spôsob vyučovania.
      • Počas dištančného vzdelávania platia nasledovné nasledovné všeobecné PRAVIDLÁ pre žiakov i učiteľov.

      Držme si palce a najmä zostaňme zdraví :)
      S úctou Jana Štefková, poverená riadením školy

    • Zber papiera - vyhodnotenie
     • Zber papiera - vyhodnotenie

      Vedeli ste, že na záchranu jedného stromu je potrebné nazbierať 125 kg papiera? Nám sa vďaka deťom a ich rodičom podarilo zachrániť stromov 40, čím sme, mimochodom, zabezpečili kyslík na jeden deň pre 20 ľudí :)

      Výsledky:

      Nazbierali sme 5 058 kg papiera.

      Najviac papiera odovzdali žiaci zo 4.A - 1 191 kg, najväčším zberačom sa stal Michal s 895 kg.

      Gratulujeme a ďakujeme... a samozrejme, Miška ani celú triedu sľúbená odmena v bludisku neminie.  

      Za zorganizovanie ďakujeme pani učiteľke Mgr. Katke Krajčírikovej.

     • Organizácia vyučovania od 12.10.2020

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      vzhľadom k novým opatreniam, dochádza od zajtrajšieho dňa, t.j. od pondelka 12.10.2020 k zmene organizácie vyučovania. Aby ste sa vedeli zariadiť, uvádzame najdôležitejšie zmeny:

      • Budova školy bude pre žiakov otvorená od 7:00 do 17:00, tzn. ranná družina začína až o 7:00.
      • Všetci žiaci sú povinní nosiť rúška vo všetkých priestoroch školy. V prípade nerešpektovania nosenia rúšok a opakovaného porušenia hygienických opatrení, pristúpime v prípade potreby, k vylúčeniu žiaka z vyučovania.
      • Žiaci sa učia primárne vo svojich kmeňových triedach. Nedelia sa do skupín, kde dochádza k zmiešavaniu žiakov z rôznych tried. V dôsledku usmernenia bude pre žiakov druhého stupňa vytvorený v priebehu týždňa nový rozvrh. Do jeho vydania fungujeme v režime zo začiatku septembra
       - rozvrh hodín pre druhý stupeň na pondelok 12.10.2020
       - rozvrh hodín pre druhý stupeň na utorok 13.10.2020
       -
       rozvrh hodín pre druhý stupeň od stredy 14.10. do piatka 16.10.2020
      • Personálne bude zabezpečené nemiešanie žiakov 1. stupňa v ŠKD, tzn. počet oddelení ŠKD = počet tried na 1. stupni.
      • Stravovanie bude zabezpečené podľa harmonogramu.
       Harmonogram na pondelok 12.10.2020
       Harmonogram na utorok 13.10.2020 a stredu 14.10.2020
       Harmonogram na štvrtok 15.10.2020 s piatok 16.10.2020
      • Doplnkové stravovanie prostredníctvom desiatej spustíme vzhľadom k okolnostiam od novembra.
      • Telesná a športová výchova sa bude organizovať:

       A) V prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park...) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, správne držanie tela, prechádzky).

       B) V prípade nepriaznivých klimatických podmienok sa v primeranej miere budú využívať aj teoretické formy vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športu.

      • Každý zákonný zástupca je povinný nahlásiť triednemu učiteľovi akúkoľvek zmenu zdravotného stavu v domácom prostredí, ako aj nariadenie karanténneho opatrenia RÚVZ vo vašej domácnosti, aj ak sa netýka priamo vašich detí.

      • Ranný filter sa bude realizovať naďalej, konzultácie učiteľov s rodičmi budú prebiehať online, mailom, osobne (po predbežnej dohode s vyučujúcim v exteriéri), naďalej sa budú dodržiavať epidemiologicko - dezinfekčné opatrenia - ROR (ruky - odstup - rúško)

      • Krúžky a mimoškolské aktivity sú až do odvolania pozastavené.

      Viac informácii nájdete v usmernení.


      Ďakujeme, že ste zodpovední, spoločne všetko zvládneme.
      PaedDr. Jana Štefková, PhD., poverená riadením školy

    • Zber štupľov pokračuje aj tento školský rok
     • Zber štupľov pokračuje aj tento školský rok

      Aj tento školský rok sa naša škola zapojí do zberu štupľov. Opäť s pomocou občianskeho združenia HorebPET.

      O HorebPET
      OZ HorebPET pomáha tým, ktorí to potrebujú, zberom PET vrchnákov, ktoré vy už nepotrebujete.

      Cieľom HorebPET je
      ● dlhodobo udržateľná finančná podpora sociálne slabších jednotlivcov
      ● ukázať, že každý môže pomôcť svojou troškou, stačí chcieť a vytrvať
      ● urobiť spoločnosť vnímavejšou na sociálne a environmentálne potreby

      Ako to funguje
      ● každý môže zbierať PET vrchnáky a priniesť ich na zberné miesto = na vrátnici našej školy. Prosím neodovzdávať štuple vo vrecúškach a igelitkách, ale vysypať do plastovej nádoby.
      ● dobrovoľníci z Horeb PET vrchnáky odpredajú recyklačným firmám na druhotné spracovanie
      ● 80% získaných peňazí dostanú tí, čo to potrebujú, 20% prostriedkov ide na ďalší rozvoj projektu

      Koho HorebPET finančne podporuje
      ● Rodiny alebo jednotlivcov v hmotnej núdzi
      ● Zdravotne znevýhodnených občanov

      Viac informácií na www.horebpet.sk
       

     • OZNAM

      Vážení rodičia,

      Dovoľujeme si Vás informovať o ďalšom postupe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Bratislavského samosprávneho kraja v zámere vytvorenia Spojenej školy Vazovova.

      Na základe núdzového stavu, ktorý aktuálne platí na Slovensku, sme sa rozhodli odložiť spojenie ZŠ Vazovova a Gymnázia J. Papánka na obdobie, keď bude pandemická aj hospodárska situácia na Slovensku stabilizovaná.

      Chceme vás ubezpečiť, že na projekte spojenia škôl naďalej pracujeme.

      Všetky ďalšie informácie nájdete vo videu a tlačovej správe.

      Ďakujeme za pochopenie

      Kancelária starostky

     • Oznam

      Milí rodičia,
      Od 1.10.2020 platia na našej škole rovnaké hygienické opatrenia ako doteraz.
      Škola, ŠJ aj ŠKD fungujú v takmer identickom - nezmenenom režime.

      Nad rámec doterajšieho fungovania:
      - žiaci 1. aj 2. stupňa sa prezúvajú. Škola sa pre žiakov otvára už 7:30, aby sme zamedzili zvýšenému počtu žiakov v šatniach.

      - krúžková činnosť – budeme Vás informovať. Ešte stále prebiehajú rozhovory a diskusie s MŠVVŠ SR. Predbežne by sme krúžky spustili od pondelka 5.10.2020. V akom rozsahu Vám však zatiaľ povedať nevieme.

      PaedDr. Jana Štefková, PhD.
      poverená riadením školy
       

     • Oznam

      Milí žiaci, milí rodičia,
      Zatiaľ sa ešte nenazbieral dostatočný počet žiakov potrebných na prevádzku desiatej, termín spustenia sa preto odkladá z 1.10.2020 na neurčito.Ak sa nazbiera dostatočný počet žiakov, ihneď Vás budeme informovať. Prihlásiť sa môžete vyplnením PRIHLÁŠKY. Za pochopenie vopred ďakujeme.
      Zuzana Némethová, vedúca ŠJ
       

     • Výsledky opakovaných volieb do Rady školy - rodičia

      Dňa 28.9.2020 sa uskutočnili opakované voľby zástupcov rodičov do Rady školy. Z celkového počtu 473 oprávnených voličov sa zúčastnilo volieb a prevzalo si hlasovacie lístky 43 voličov. Vzhľadom na to, že išlo o opakované voľby, nevyžadovala sa podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov. Z celkového počtu 43 vydaných hlasovacích lístkov bolo odovzdaných 43 hlasovacích lístkov, z toho bolo 43 platných hlasovacích lístkov a  0 neplatných hlasovacích lístkov.

      Zoznam navrhnutých kandidátov s počtom platných hlasov, podľa poradia:

      1. Mária Rothensteinová           39 hlasov
      2. Patrik Križanský                    34 hlasov
      3. Marcela Hanzelová               31 hlasov
      4. Petra Hitková                        30 hlasov

      Na základe hlasovania sa členmi Rady školy pri ZŠ Vazovova 4, 811 07 Bratislava v týchto voľbách stali:

      1. Mária Rothensteinová                      
      2. Patrik Križanský                   
      3. Marcela Hanzelová               
      4. Petra Hitková                        

      Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a zúčastnili sa volieb. Novým zástupcom rodičov v Rade školy želáme veľa úspechov v ich práci.
      Barbara Krištofíková, Zuzana Gálisová, Daniela Šuhajová Smolinská
      členky volebnej komisie
       

     • Oznam o opakovaní volieb do Rady školy

      Vzhľadom na znenie Vyhlášky 291/2004 Z.z Ministerstva školstva Slovenskej republiky a na základe sčítania počtu oprávnených voličov vo voľbách rodičov do Rady školy konaných v dňoch 22.9. - 24.9.2020 volebná komisia konštatuje, že sú voľby neplatné. Počet oprávnených voličov za rodičov ZŠ Vazovova je 473, volieb sa zúčastnilo 199 oprávnených voličov, čo nespĺňa podmienku účasti nadpolovičnej väčšiny. Účasť tried nájdete v tabuľke. Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a prišli.

      Na základe vyššie uvedenej vyhlášky,  vyhlasuje riaditeľka školy dňa 28.9.2020 v čase od 7:30 do 8:00 opakovanú voľbu rodičov do Rady školy,  pri ktorej sa podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

      Veríme, že sa jej zúčastnia aspoň niektorí z nás.

      členovia volebnej komisie

      Prehlad_ucasti_opravnenych_volicov_po_triedach_24_09_2020.pdf

      OZNaMENIE_O_KONANI_VOLIEB_Zastupcov_rodicov_september_opakovana_volba.pdf

       

    • Krátke oznamy
     • Krátke oznamy

      Milá žiačka, milý žiak,

      ponúkame Vám možnosť stravovať sa na našej škole nielen formou obeda, ale aj DESIATEJ.
      V prípade záujmu je potrebné vyplniť PRIHLÁŠKU a odovzdať ju vedúcej jedálne p. Némethovej. Ak si prihlášku nemáte kde vytlačiť, niekoľko kusov nájdete práve v jedálni 🙂

      Tí z Vás, ktorí chodíte na obedy, cena desiatej je: I. stupeň – 0,52 Eur, II. stupeň – 0,56 Eur
      Desiate plánujeme začať vydávať v mesiaci október.

      A pripomínam ešte jednu dôležitú vec: 11.9.2020 ste dostali do rúk VZDELÁVACÍ POUKAZ. Spolu s rodičmi si prosím vyberte zo ZOZNAMU KRÚŽKOV (max. 2), ktoré chcete navštevovať.

      Vybraný krúžok zapíš do pravého horného rohu alebo na zadnú stranu vzdelávacieho poukazu CERUZKOU alebo sa prihláste cez EduPage. Vzdelávací poukaz musí podpísať zákonný zástupca.

      Najneskôr vo štvrtok 24.9.2020 odovzdaj vzdelávací poukaz pani učiteľke/pánovi učiteľovi.

    • POZVÁNKA
     • POZVÁNKA

      Vážení rodičia,  

      dovoľujem si Vás pozvať na stretnutie, na ktorom sa budeme rozprávať o spoločnom zámere Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) spojiť do jednej inštitúcie dve školy - Základnú školu Vazovova 4 s Gymnáziom Jána Papánka. 

       

      Vzhľadom na komplikovanú epidemiologickú situáciu sme sa rozhodli zorganizovať stretnutie so zástupcami mestskej časti (starostka Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, vicestarostka Mgr. Martina Uličná, oddelenie školstva - Školský úrad Mgr. Veronika Redechová, vedúci oddelenia školstva JUDr. Michal Sygút), BSK (riaditeľka odboru školstva, mládeže a športu Mgr. Jana Zápalová) a Základnej školy Vazovova (riaditeľka školy PaeDr. Jana Štefková, PhD.) vo virtuálnom priestore. 

      Online stretnutie sa uskutoční v stredu 23. septembra 2020 o 16.30 prostredníctvom zabezpečeného kanálu na YouTube. Počas prezentácie môžete klásť otázky cez aplikáciu sli.do, v závere stretnutia sa spojíme aj prostredníctvom aplikácie Zoom. Všetky prístupy zverejníme cez EduPage v stredu pred stretnutím najneskôr do 16.00 h. 

      Názory Vás, rodičov, sú pre nás dôležité, lebo sme presvedčení, že práve Vy by ste mali povedať, či máte o takéto spojenie záujem. Chceme Vám v tomto smere poskytnúť čo najviac informácií. 

      Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste svoj názor na spojenie ZŠ Vazovova a Gymnázia J. Papánka vyjadrili aj prostredníctvom dotazníka, ktorý bude zverejnený po stretnutí na EduPage.  

      Veríme, že vznik jednej Spojenej školy prinesie skvalitnenie vzdelávania, navýšenie finančných prostriedkov na zabezpečenie všetkých procesov potrebných na školské aktivity, prevádzku školy a podobne. 

      Teším sa na stretnutie a diskusiu. 

      Ing. Arch. Zuzana Aufrichtová
      Starostka MČ Bratislava-Staré Mesto 

     • Dôležitý oznam

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      od pondelka 21.9.2020 pokračujeme v prezenčnej výuke na našej škole :)
      Všetci testovaní učitelia ako aj žiaci majú výsledky na ochorenie Covid-19 negatívne. 

      Poďakovanie patrí Vám všetkým za zvládnutú situáciu, RÚVZ BA za promptnosť a usmernenia a najmä ďakujem rodičom pozitívne testovaného spolužiaka, že hneď ako sa v ich rodine objavili prvé ťažkosti, nepustili bezpríznakového syna do školy a tým zabránili šíreniu. 

      Prajem všetkým príjemnú nedeľu
      PaedDr. Jana Štefková, PhD., poverená riadením školy
       

     • Rodičovské združenie

      Základná škola Vazovova 4 Bratislava, oznamuje, že rodičovské združenie sa uskutoční v pondelok 21.9.2020 o 17:00 pre I. stupeň a o 17:30 pre II. stupeň.
      Triedni učitelia zašlú zákonným zástupcom prostredníctvom EduPage a e-mailu informáciu, či združenie prebehne ONLINE formou alebo osobne vo vonkajšom areáli školy.

      V prípade ONLINE stretnutia - stretnutie bude prebiehať cez aplikáciu ZOOM a  triedni učitelia Vám zašlú prístupové údaje k prihláseniu.


      Ak potrebujete konzultovať s iným ako triednym učiteľom, využite prosím písomnú formu, či už cez EduPage alebo e-mail.
      Vzhľadom k epidemiologickej situácii majú vstup do školy povolený výlučne žiaci a jej zamestnanci.

      PaedDr. Jana Štefková, PhD., poverená riadením školy
       

    • Zber papiera
     • Zber papiera

      Budúci týždeň, od pondelka 21.9.2020 do piatka 25.9.2020, prebehne na našej škole zber papiera.
      Zber prebehne v ranných hodinách od 7:30 do 8:00 pri šatniach, kde sa bude vážiť a zapisovať. Papier je potrebné nosiť z dvora (nie cez hlavný vchod). Pomôcť môžu, samozrejme, rodičia
      🙂.

      Vyhodnocovať budeme najlepšieho žiaka a najlepšiu triedu. Za prvé miesto získa žiak spoločenskú hru alebo knihu podľa vlastného výberu do sumy 25 Eur. Najlepšia trieda v zbere získa za prvé miesto jedinečný zážitok v Bludisku - https://bludisko.com/.

      DoZBERovania 🙂
      Jana Štefková, poverená riadením školy

     • Voľby do Rady školy ZŠ Vazovova, Bratislava

      V termíne od 22.9. do 24.9.2020 sa na našej škole uskutočnia voľby zástupcov za rodičov do Rady školy ZŠ Vazovova. Ak máte chuť stať sa jej členom a zastupovať rodičov ZŠ Vazovova, dajte o svojej kandidatúre vedieť na ozzrpsvazovova@gmail.com

      V e-maile, prosím, zašlite informácie:
      1. Meno a priezvisko
      2. Fotografiu, ktorú môžeme zverejniť (samozrejme rešpektujeme, ak by ste nemali záujem byť prezentovaný aj prostredníctvom fotografie)
      3. Prečo ste sa rozhodli kandidovať za člena Rady školy ZŠ Vazovova?
      4. Čo by ste chceli zmeniť / zlepšiť / v čom sa angažovať počas Vášho funkčného obdobia?


      Informácie, ktoré nám zašlete budú súčasťou predstavenia kandidátov, ktoré rozpošleme pred voľbami.
      Prihlasujte sa prosím najneskôr do 17.9.2020 do 15.00 hod. Tešíme sa na spoluprácu
      🙂.

      Oznámenie o konaní volieb

      Volebný poriadok

       

     • Organizácia školy od 16.9.2020

      Vážení rodičia, milí žiaci,
      od stredy 16.9.2020 (ak nebudú vydané iné oficiálne opatrenia), budú pre školu platiť pravidlá príslušnej fázy tzv. „semafor“ (zelená, oranžová, červená). K dnešnému dátumu sme vo fáze ZELENEJ.

      Nad rámec uvedených pravidiel zelenej fázy, na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie a  odporúčaní MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR škola vydáva nasledovné USMERNENIE.

      V prípade podozrenia, potvrdenia na Covid-19 Vás alebo Vášho dieťaťa, príp. ak Vám RÚVZ uloží karanténu z dôvodu priameho kontaktu s  nakazeným, prosím, kontaktujte školu na e-mail: riaditel@zsvazovova.sk alebo telefonicky na 0902 177 528. Ďakujeme.

      Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri dni písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia.

      Verím, že spoločne celú situáciu zvládneme.
      Jana Štefková, PhD., poverená riadením školy


     • ROZBIEHAME SA

      Školský rok sa začal a my sme veľmi hrdí a plní očakávania. Podarili sa nám hneď dve veci, ktoré veríme, prispejú a pomôžu žiakom so špeciálnymi výchovnovno-vzdelávacími potrebami.

      1. Kto chýba

      Dostali sme sa medzi 20 škôl Slovenska, ktoré sú zapojené do projektu Škola inkluzionistov „Kto chýba“ Nadácie pre deti Slovenska. Stávame sa súčasťou siete proinkluzívne nastavených pedagógov a riaditeľov, odborníkov aj špecialistov. Držme si palce! Pomáhať nám bude odborná konzultantka, čakajú nás školenia aj supervízie.

      2. Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

      Národný projekt Metodicko-pedagogického centra Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. umožní našej škole obsadiť 5 pracovných miest. Vytvára sa tak priestor na výrazné posilnenie terajšieho inkluzívneho tímu o pedagogických asistentov.

      Tešíme sa na zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov detí a žiakov a veríme, že vďaka obom projektom sa nám podarí zvýšiť inkluzívnosť a zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

      Jana Štefková, poverená riadením školy

     • OZNAMY

      Vážení rodičia,

      prvý školský deň máme úspešne za sebou. Veríme, že Vaše ratolesti sa budú do školy tešiť, že budú spokojné a najmä zdravé. Prosím, skúsme v najbližších dňoch dodržiavať hygienické opatrenia a riadiť sa usmerneniami. My sa budeme snažiť robiť maximum, napr. aj meraním teploty pri vstupe do budovy školy TERMOKAMEROU, ktorú nám bezplatne zapožičal THERMAL EXPERT. Ď*A*K*U*J*E*M*E

      Zároveň Vás prosíme, aby ste sebe aj svojim deťom zaktivovali kontá EduPage – rodičovské a žiacke konto, ktoré Vám umožnia nielen prezeranie úspechov a študijných výsledkov priamo na internete, ale budete mať aj okamžité informácie z diania na našej škole. Je pre nás nesmierne dôležité mať s Vami kontakt. Ďakujeme.
      POSTUP

      Na záver uvádzame harmonogram stravovania v školskej jedálni v čase od 7.9. do 14.9.2020.
      HARMONOGRAM

      Prajem Vám, Vašim deťom a aj všetkým zamestnancom úspešný štart no nového školského roka!
      Jana Štefková, poverená riadením školy


       

     • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

      Milí žiaci, milí rodičia, prosím, venujte pozornosť nasledovným riadkom.

      Nástup žiakov je dňa 2. septembra 2020.
      Pri vstupe do budovy žiak odovzdá
      - Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu
      - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 


      Harmonogram 2.9.2020:

      Žiaci 1. ročníka ZŠ sa v priaznivom počasí zhromaždia na školskom ihrisku o 8:30 za sprievodu jedného zákonného zástupcu, kde bude nasledovať  privítanie s krátkym programom. Následne sa žiaci aj s rodičom presunú do triedy, kde dostanú základné informácie. Vzhľadom na odporúčania MŠVVŠ SR sa hneď v tento deň budú realizovať prvé triedne schôdzky, kde budú rodičia bližšie informovaní o organizácií vyučovania a zabezpečení učebných pomôcok,  o deti sa postarajú vychovávateľky ŠKD. Prosíme zákonných zástupcov, aby si vyčlenili čas. Prvý školský deň deti nepotrebujú aktovku.

      Žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ sa zhromaždia vo svojich triedach o 8:00, pričom budú mať 2 vyučovacie hodiny, tzn. do 9:40, potom sú v školskom klube detí (ŠKD), alebo si ich môže prísť prevziať rodič.

      Žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ sa zhromaždia vo svojich triedach o 9:30, pričom budú mať 2 vyučovacie hodiny, tzn. do 11:00.

      Harmonogram výučby 3.9.2020 a 4.9.2020

      Žiaci 1. ročníka ZŠ sa učia 2 - 3 vyučovacie hodiny, potom sú v školskom klube detí (ŠKD), alebo si ich môže prísť prevziať rodič.

      Žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ majú 4 vyučovacie hodiny a žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ budú mať 5 vyučovacích hodín, pričom v tieto dni budú prebiehať aktivity podporujúce adaptáciu žiakov na školské vzdelávanie a podporu socializácie žiakov. Viac informácii poskytnú žiakom triedni učitelia.

      Prevádzka školskej jedálne počas 2.9. – 4.9.2020 bude prebiehať podľa nasledujúceho HARMONOGRAMU.

      Prevádzku a vnútorný režim školy od 2.9.2020 do 14.9.2020 a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov popisuje USMERNENIE

      Tešíme sa na Vás!

      ZS-vseobecne-info.png

      ZS-zelena-faza.png

      ZS-oranzova-faza.png

      ZS-cervena-faza.png

     • PRIHLASOVANIE ŽIAKOV DO ŠKD

      Vážení rodičia,

      v prípade záujmu o ŠKD v školskom roku 2020/2021 si do 30.8.2020 vyplňte elektronickú PRIHLÁŠKU  Prihlášku vyplňte aj v prípade, že ste sa prihlasovali v mesiaci jún. Ďakujeme.
      Do ŠKD sa primárne prihlasujú žiaci 1. – 4. ročníka, ale sme otvorení aj k prihlasovaniu žiakov z vyšších ročníkov (5. – 6. ročník) 🙂

      Nástup žiakov bude organizovaný a realizovaný podľa obvyklých časov ŠKD. Tzn., že bude fungovať ranná aj záverečná služba, a to v nasledovných časoch:

      - ranná služba od 6:30 do 7:45, pričom dieťa do ŠKD môžete priniesť do 7:15
      - poobedňajšia ŠKD od 11:40 do 16:00
      - záverečná/dlhá služba od 16:00 do 18:00

      Pokyny upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného režimu ŠKD budú vydané a zverejnené v priebehu budúceho týždňa.

      Poznámka: Nevyčerpaný príspevok na činnosť ŠKD za mesiace apríl - jún 2020, ktorý vznikol v dôsledku prerušenia školskej dochádzky, bol už vrátený na Vaše účty. Alikvotnú čiastku za mesiac marec nevraciame na základe rozhodnutia MČ Staré mesto. V prípade nezrovnalostí, kontaktujte skola@zsvazovova.sk

      PaedDr. Jana Štefková, PhD.
      poverená riadením školy

       

     • STRAVOVANIE v šk. roku 2020/2021

      Nielen jedlom je človek sýty, ale z kníh sa predsa len nenaje :)

      A práve preto rozbiehame nový školský rok dôležitými informáciami.

      1. OBEDY
      Zápis detí na obedy bude prebiehať v pracovné dni od stredy 26.8.2020 do piatka 28.8.2020 v čase od 7:00 do 10:00 a v stredu 2.9.2020 od 6:30 do 8:00.
      Je nutné, aby sa opätovne prihlásili deti od prvého až do deviateho ročníka.
      Prihlásenie na stravovanie prebieha prostredníctvom prihlášky, ktorú je potrebné vyplniť, podpísať a odovzdať v kancelárii šk. jedálne p. Némethovej.
      Tlačivo prihlášky bude dostupné priamo v školskej jedálni, prípadne si ho stiahnete TU
      Viac informácii nájdete na našej stránke.  https://zsvazovova.edupage.org/text5/

      2. DESIATA

      Od 1.9.2020  nebude v prevádzke školský bufet. Vďaka ústretovosti vedúcej šk. jedálne p. Némethovej môžeme žiakom celej školy ponúknuť aj stravovanie sa prostredníctvom výdaja desiatej (rôzne nátierky s chlebom alebo celozrnným pečivom, šišky, croissanty, mliečne výrobky, mlieko dźús, čaj, ai.). Pred samotným spustením stravovania touto formou, prebehne najskôr do piatka 28.8.2020 prostredníctvom EduPage anketa, v ktorej sa budete môcť vyjadriť, či máte alebo nemáte o takýto spôsob stravovania záujem. Desiata by sa v prípade záujmu z Vašej strany začala pripravovať od 1.10.2020. Jej cena by nemala presiahnuť 1,00 €.

      PaedDr. Jana Štefková, PhD., poverená riadením školy
       

       

    • OZNAM PRE PRVÁKOV
     • OZNAM PRE PRVÁKOV

      Milí rodičia, v prílohe nájdete zoznam pomôcok pre Vaše ratolesti.
      Prajeme Vám príjemný zvyšok leta a tešíme sa na stretnutie 2. septembra o 8:30.
      Podrobné informácie o začiatku školského roka a priebehu prvého septembrového týždňa Vám čoskoro sprostredkujeme🙂

      zoznam_prvaci.pdf
       

       

       

     • OZNAM: VRÁTENIE POPLATKU ZA ČINNOSŤ ŠKD

      Do 31.8.2020 bude zákonným zástupcom vrátený nevyčerpaný príspevok na činnosť ŠKD za mesiace apríl - jún 2020, ktorý vznikol v dôsledku prerušenia školskej dochádzky. V prípade nezrovnalostí vo výške vrátených prostriedkov nás kontaktujte na skola@zsvazovova.sk

      Zákonní zástupcovia, u ktorých evidujeme nedoplatok, budú vyzvaní k jeho úhrade.

      PaedDr. Jana Štefková, PhD., poverená riadením školy
       

     • Oznam

      Stránkové dni (úradné hodiny) počas letných prázdnin:
      júl 2020  -  streda  9,00 - 12,00 h
      august 2020 - pondelok 9,00 - 12,00 h

       

     • Biológia inak v 5. A

      V máji, keď sa nám piataci po pobyte v izolácii vrátili do školy, rozhodla som sa, že si učivo, ktoré sme preberali na online hodinách ukážeme v praxi.
      Večer pred plánovanou hodinou biológie som zašla na lúku za domom a nazbierala som rastlinky, o ktorých sme sa učili. Potom som  zašla do našej záhrady a nazbierala som rôzne poľné plodiny. Pripravila som otázky  a zadania.  Na druhý deň ráno pred vyučovaním som  v triede pripravila stoly s rastlinkami, kde na deti čakali rôzne otázky. Žiaci mali na papierikoch napísané indície, na základe ktorých mali určiť, o akú rastlinku ide a aké má využitie. Na začiatku dvojhodinovky z biológie boli deti rozdelené do skupiniek po štyroch a usadili sa k stolom, ktoré predstavovali stanovištia s rôznou tematikou. Po istom čase sa deti na stanovištiach striedali tak, že každá skupinka absolvovala všetko. Poľné plodiny ako napríklad mrkvu, petržlen zemiaky, kukuricu, cviklu určili veľmi ľahko, no rebarbora ich potrápila. Z byliniek všetci správne určili mätu no nechtík väčšina z nich nepoznala.
      Po skončení súťaže mali deti prestávku, cez ktorú som súťaž vyhodnotila. Druhú vyučovaciu hodinu sme si rastlinky spolu určili a povedali si správne odpovede. Po vyhodnotení súťaže deti dostali za snahu sladkú odmenu. Fotoalbum

       

     • Sad Janka Kráľa

      V jedno júnové doobedie sme sa s 5.A a 5.B vybrali na výlet do Sadu Janka Kráľa.
      Deti prišli do školy športovo oblečené a pripravené na peší výlet. Zo školy sme prešli po Obchodnej ulici smerom k Michalskej bráne, obdivovali sme krásne uličky Starého Mesta a napokon aj samotný Dunaj. Po Novom moste sme sa vydali cestičkou pre peších na druhú stranu rieky do sadu. Tam sa deti zložili, rozbalili si deky, vytiahli lopty a aktívne oddychovali. V parku sme videli aj veľkú rodinu veveričiek, ktorú deti pozorovali a snažili sa urobiť pár  fotiek, čo sa im aj podarilo.
      Naspäť do školy sme sa vrátili po Starom moste s pekne vybudovanými vyhliadkami. Žiaci boli nadšení, lebo okrem pani učiteliek ich pochválili aj mobilné aplikácie – splnili denný limit v počte krokov 😀. Fotoalbum

       

     • Výlet na Bratislavský hrad

      Po trojmesačnom pobyte doma sa nám v júni uvoľnili opatrenia a my sme sa spolu s piatakmi vydali na výlet na hrad. K hradu sme vyšli uličkami Starého Mesta. Na hradnom kopci sme sa pokochali krásnym výhľadom  na celé mesto a urobili si pár spoločných fotiek. Potom sme si šli pozrieť nádhernú záhradu a nakoniec sme sa zložili na trávnatej ploche pri hrade. Deti si zahrali ragby, zacvičili si gymnastiku, prípadne zahrali naháňačku. Krásne doobedie sme zakončili zmrzlinou v Starom Meste. Fotoalbum

       

     • Zbierka štupľov – ĎAKUJEME!

      Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do našej zbierky štupľov. Za školský rok 2019/2020 sme spoločne vyzbierali 7 vriec vrchnáčikov, a tak spoločne prispeli zdravotne znevýhodneným osobám a rodinám v hmotnej núdzi.
      Zbierku organizujeme v spolupráci s neziskovou organizáciou HOREBPET –www.horebpet.sk

      Ako to funguje?

      • každý môže zbierať PET vrchnáky a priniesť ich na zberné miesto – prízemie našej školy
      • dobrovoľníci z HorebPET vrchnáky odpredajú recyklačným firmám na druhotné spracovanie
      • 80% získaných peniazí dostanú tí, čo to potrebujú. Ich príbehy nájdete tu. 20% prostriedkov ide na ďalší rozvoj Projektu

      V zbieraní štupľov budeme od septembra pokračovať.

    • Ani Covid 19 nedokázal zastaviť našich šikovných chemikov!
     • Ani Covid 19 nedokázal zastaviť našich šikovných chemikov!

      Ešte vo februári sa uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády v kategórií D, z ktorého postúpili traja najlepší na okresné kolo. Peter Plevák (8.A), Lara Gregorová (9.A) a Matej Michalec (9.B) sa tešili, ako si zmerajú sily s rovesníkmi z iných škôl, no vývin pandémie naznačoval, že žiadne okresné kolo nebude. Nakoniec sa však členovia Slovenskej komisie Chemickej olympiády koncom apríla rozhodli, že druhé kolo olympiády predsalen prebehne, ale distančnou formou. Trojica žiakov teda okrem prípravy na bežné online vyučovanie trávila ďalšie extra hodiny na „Zoome“ s pani učiteľkou chémie, aby na takýto špecifický zážitok boli pripravení čo najlepšie. 7. mája prišiel „Deň D“ kedy sa konalo okresné kolo CHO. Po pár dňoch netrpezlivého čakania prišla jasná správa. Všetci naši traja žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi spomedzi 17 účastníkov z okresu BA I a vyslúžili si tak ďalší postup na krajské kolo, ktoré sa konalo 28. mája opäť dištančnou formou. Po ďalšej sérií príprav tak opäť naši žiaci dokázali, že si miesto medzi chemickou elitou zaslúžia, nakoľko sa aj tentoraz stali úspešnými riešiteľmi. Petrovi Plevákovi sa dokonca podarilo uspieť medzi deviatakmi aj napriek tomu, že je iba v 8. ročníku. Nakoľko víťazi sa vzhľadom na dištančnú formu nevyhodnocovali poradovým rebríčkom, tak naši chemici dosiahli najvyššiu možnú métu – úspešný riešiteľ. Uspeli v silnej konkurencii spomedzi 54 žiakov z celého Bratislavského kraja.
      Touto cestou by sme chceli zablahoželať žiakom nie len k úspechu na chemickej pôde, ale takisto aj k odhodlaniu a húževnatosti, ktoré prejavili počas núdzového stavu v rámci prípravy na olympiádu. Lare a Matejovi držíme palce v ďalšom štúdiu a Petrovi palce opäť o rok! Fotoalbum
      Mgr. Slávka Saladiová
       

    • Fašiangový karneval v ŠKD
     • Fašiangový karneval v ŠKD

      V utorok 25.2. sa z telocvične ozývala hudba a výskot detí. Začal sa fašiangový karneval. DJ Maťko rozprúdil skvelú zábavu výbornou hudbou, súťažami a hrami. Deti aj tento rok prekvapili tvorivosťou a fantáziou  pri výbere masiek. Pán riaditeľ školy potešil všetky deti sladkými odmenami. Fotoalbum

     • Oznam

      S účinnosťou od 10.02.2020 platí pre žiakov zákaz používať mobilný telefón  a iné komunikačné zariadenia a audiovizuálne prostriedky počas klubovej činnosti za účelom hrania sa, prezerania a  zhotovovania obrazového alebo zvukového záznamu v priestoroch školy.

     • Oznam vedúcej školskej jedálne

      Od 27.1.2020 je možné dieťa odhlásiť z obedu v deň neprítomnosti, alebo neodobratia obeda, ráno do 7.30 h.

      Platby: vo februárových platbách bude vrátená záloha – zábezpeka I. stupeň ZŠ 20 eur, II. stupeň ZŠ 24 eur. Zároveň budú vyúčtované preplatky a prípadne nedoplatky. Na základe vrátenia tejto zálohy treba viesť deti k tomu, aby si čipovali stravu (obedy) keď sú v škole a chodia na obed. Inak sa môže stať, že poplatky za obed žiaka pôjdu do mínusu, výdaj obedov bude zablokovaný a žiakovi nebude vydaný obed.

    • Týždednný korčuliarsky kurz v ŠKD
     • Týždednný korčuliarsky kurz v ŠKD

      Zimný štadión Ondreja Nepelu, miesto kde sa začala písať športová história domáca i svetová od r.1940 je dnes moderným, zrekonštruovaným  centrom so špičkovými  technológiami tréningovými plochami a s aktuálnou kapacitou 10 055 miest.
      Práve na tomto ľade kde vzniká domáca i svetová športová história MS v ľadovom hokeji, MS v krasokorčuľovaní a množstvo športových podujatí svetového rozmeru nakorčuľovalo priamo na centrálnu ľadovú plochu počas troch dní 80 detí zo všetkých oddelení ŠKD od prvákov po štvrtákov. Posledné dva dni si deti mohli vyskúšať aj inú ľadovú plochu na Štadióne HC Slovan v Petržalke.
      Pod vedením profesionálnych trénerov z partnerskej organizácie Happy Kids, sa rozdelili do skupín podľa schopnosti korčuľovať, dokonca aj deti čo začínali nie na korčuliach ale na kolienkach liezli po ploche, nie však dlho. Druhý deň už na korčuliach. Po troch dňoch si mohli deti vyskúšať aj novú ľadovú plochu na Štadióne HC Slovan v Petržalke. Pokroky boli úžasne rýchle hneď na druhý tréningové popoludnie. Naši malí korčuliari sú veľkí šikovníci.
      🙂
      Záverom kurz bol dostali naši korčuliari zaslúžené medaile. Bol to vydarený, zábavný týždeň pohybu na ľade. Skoro sa vrátime na ľad a niektoré deti  sa vrátia na ľad možno aj už ako reprezentanti v hokeji či korčuľovaní. 🙂 Fotoalbum

    • Vianočný stromček zdobený deťmi z ŠKD na Primaciálnom námestí
     • Vianočný stromček zdobený deťmi z ŠKD na Primaciálnom námestí

      Hlavné mesto SR Bratislava aj tento rok pripravilo podujatie Vianoce v meste, ktorého súčasťou bol tradičný projekt „Vianočné stromčeky“.
      Unikátne na tomto projekte je, že ozdoby vytvárajú šikovné detí zo škôl.
      „Náš stromček“ za ZŠ na Vazovovej ulici reprezentoval vianočné ozdoby, ktoré si deti z ŠKD 1.A. a 1.B za pomoci p. vychovávateliek Jožky a Janky vymaľovali, polepili,  a vytvorili tak krásne, jedinečné vianočné dielka podľa vlastnej fantázie.
      Stromčeky boli vystavené na Primaciálnom  námestí, kde mali možnosť obyvatelia aj návštevníci Bratislavy obdivovať  dekorované stromčeky  ozvláštňujúce vianočnú atmosféru centra Starého mesta. Fotoalbum

    • Tvorivé vianočné dielničky v ŠKD
     • Tvorivé vianočné dielničky v ŠKD

      Pred Vianocami sa  herňa ŠKD zmenila dve poobedia na tvorivú dielničku. Martuška s Olíviou spolu so šikovnými deťmi  z ŠKD vyrábali krásne vianočné dekorácie, ktorými potom vyzdobili  svoje domovy a Vianoce sa mohli začať... 🙂 Fotoalbum

    • Vianočné trhy
     • Vianočné trhy

      Ani tento rok sme v predvianočnom období nezabudli na choré deti v nemocniciach a dobrovoľníkov z Klubu detskej nádeje.
      Výťažok z vianočných trhov ide práve im. Myslíme si, že je veľmi dôležité viesť deti k pomoci iným. Niektorí naši žiaci majú obrovské srdcia a celý výťažok z predaja venovali Klubu detskej nádeje za čo im patrí veľký obdiv a vďaka.
      Novinkou na vianočných trhoch bol učiteľský stánok. Výťažok z predaja v tomto stánku bol 210€ a učitelia sa rozhodli venovať ho celý KDN.
      Klubu detskej nádeje po tohtoročných vianočných trhoch  naša základná škola venuje 564,48€ čo je zatiaľ najviac v celej histórii našich vianočných trhov.
      Srdečné ĎAKUJEM všetkým predávajúcim aj kupujúcim. Fotoalbum

    • Čo znamenajú peniaze a ako s nimi narábať
     • Čo znamenajú peniaze a ako s nimi narábať

      V dňoch 11. a 12. decembra privítali žiaci 5. - 9. ročníka zástupcov MF SR. Tí zasvätili našich žiakov do problematiky finančnej gramotnosti.
      Žiaci druhého stupňa sa každý deň stretávajú s peniazmi. Vďaka prednáške mali možnosť pochopiť prerozdelenie finančných prostriedkov v domácnosti, čo všetko je potrebné na správne fungovanie v živote, aké sú reálne výdaje v rodinách, čo všetko je potrebné finančne zastrešiť, aby jedna rodina fungovala bez problémov a mala všetko potrebné zabezpečené.
      Dozvedeli sa, kam sa obrátiť o pomoc, ak v živote nastanú neočakávane výdaje, kam a ako si ísť požičať. Zistili rozdiel medzi pôžičkou v banke, nebankovke alebo dokonca od známeho.
      Prednášky nadväzovali na pilotný projekt Ministerstva financií SR „Deň pre školy“, ktorého sa zúčastnili žiaci 5.B. v polovici septembra. Jana Horváthová

    • Turnaj Staromestskej ligy vo florbale žiakov 2.-3. ročníka
     • Turnaj Staromestskej ligy vo florbale žiakov 2.-3. ročníka

      V sobotu 7.12.2019 sa uskutočnil na našej škole turnaj Staromestskej ligy vo florbale žiakov 2.-3.ročníka. Za účasti 5 družstiev si naši chlapci počínali veľmi dobre, keď v konečnej tabuľke obsadili 1. miesto ( Vazovova A ) aj 3. miesto ( Vazovova B ), pretože do turnaja sme nasadili dve družstvá. Bol to ich prvý takýto turnaj, preto v ňom vládli nie len fantastické športové výkony chlapcov, ale aj veľké emócie, najmä radosti, šťastia, no občas sa vyskytol i hnev, či slzičky. Všetky tieto emócie boli dôkazom toho, že chlapci to s florbalom myslia vážne a plánujú sa aj niekam výkonnostne posunúť. Najdôležitejšia na turnaji však bola ich spolupatričnosť, kolektívny výkon, radosť z hry a šťastie v očiach. Veď nech sa páči, pozrite si pár fotografií. Mgr. Róbert Dadykin

    • Fyzikálno - chemická show na našej škole
     • Fyzikálno - chemická show na našej škole

      Nie je žiadnym tajomstvom, že žiaci často vnímajú vedecké, prírodovedné a technické disciplíny ako náročné, či priam problematické. V snahe vzbudiť záujem u našich žiakov o ich štúdium sa vo štvrtok, 5. decembra pre žiakov 6. - 9. ročníka uskutočnila v rámci výuky chémie a fyziky, veľkolepá Fyzikálno - chemická šou v spolupráci s o.z. Spoznávaj vedu.Cieľom tejto akcie bolo ukázať žiakom, že tieto disciplíny sú nielen zaujímavé, ale konkrétnymi pokusmi poukázať na to, že niekedy aj tá najťažšia fyzikálna, či chemická poučka má jednoduché riešenie :).  Žiaci mali možnosť si vidieť a vyskúšať si rôzne fyzikálne a chemické pokusy v praxi interaktívnou formou. Vyskúšali si ako je možné udržať v ruke horiacu penu, ako sa dá vyrobiť raketka z plastovej fľaše, ako povysávať neporiadok prostredníctvom vztlakovej sily, ako jednoducho pretrhnúť motúz pomocou trecej sily, preskúmali fyzikálno - chemické vlastnosti propán - butánu, či silu zvuku na zhasnutie sviečky a mnohé ďalšie zaujímavé pokusy. Na rozlúčku si každý žiak vyrobil vlastnú píšťalku zo slamky, s ktorou si odniesol aj kúsok lásky k vede. Mgr. Slávka Saladiová Fotoalbum

     • Exkurzia pre piatakov v Budapešti

      Naši žiaci zažili 4.12.2019 kúsok dažďového pralesa, bez povšimnutia nezostali ani lenivo odpočívajúce mississipské žraloky. Najúchvatnejšie bolo žraločie akvárium s objemom 1,4 miliónov litrov slanej vody, v ktorom spolunažíva v pokoji osem kusov dvojmetrových žralokov a niekoľko stoviek rôznych druhov farebných rybiek. Okrem obrovského akvária si žiaci pozreli ešte asi 50 druhov iných ,,menších" (5-40 000 litrových) akvárií a terárií.
      V druhej polovici exkurzie sme navštívili výstavu lega.
      Kto by nepoznal Lego? Tie malé, nezničiteľné kocky z plastu, ktoré spôsobujú takú ukrutnú bolesť, keď na ne stúpite! Lego je však aj najvytúženejšia a najobľúbenejšia hračka väčšiny malých chlapcov i dievčat... a priznajme si, že aj tých veľkých 🙂. Jana Horváthová

     • Exkurzia v Brne

      Žiaci 6.A a 6.B navštívili koncom novembra Planetárium a VIDA park v Brne.
      V moderne zariadených priestoroch Planetária a Hvezdárne žiaci mohli na chvíľu letieť do Vesmíru, spoznávali Slnečnú sústavu, hviezdy, planéty, kométy, asteroidy.
      Vo VIDA science centre našich žiakov čakalo vyše 150 interaktívnych exponátov, vďaka ktorým mohli lepšie porozumieť svetu okolo nás. Expozícia bola rozdelená do štyroch sekcií: Planéta, Civilizácia, Človek a Mikrosvet. V tomto vedecko-zábavnom centre sa každý žiak mohol na pár minút stať objaviteľom, fyzikom, biológom či hviezdou spravodajstva o počasí. Budúci chemik si mohol vyskúšať odpáliť vodíkovú raketu, či zamraziť si vlastný tieň. Budúceho detektíva tam čakala záhada Bermudského trojuholníka, ktorú sa mohol pokúsiť vyriešiť. Pre žiakov bolo veľmi zaujímavé interaktívne workshopy, vybrať si mohli z tém: magnetizmus, akustika a svetlo. Na záver ich čakalo divadlo vedy „Detonátor“, v ktorom sa dozvedeli čo je to explózia, výbuch a detonácia. Kedy nám výbuch slúži a kedy nás naopak desí. Jana Horváthová

     • iBobor - 2019/2020

      V týždni od 11. do 15. novembra 2019 prebiehal na škole 13. ročník informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Na 1. stupni súťažilo 70 žiakov, na 2. stupni sa zapojilo do súťaže 65 žiakov.
      Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme!

      Mgr. Zuzana Slezáková, Mgr. Eva Kukumbergová

    • Diskotéka strašidiel v ŠKD
     • Diskotéka strašidiel v ŠKD

      Tohoročnú farebnú jeseň sme si dosýta užili. Celý október nás ešte hriali slnečné lúče. Na tento mesiac sa deti v ŠKD tešia lebo sa každý rok v ňom koná diskotéka strašidiel. Inak tomu nebolo ani toho roku, v stredu 24.10.2019. O krásnu farebnú, hrejivú jesennú atmosféru a dokonalú výzdobu sa postarala pani vychovávateľka Jojka z 1.A, ktorá spoločne s deťmi nádherne vyzdobila chodbu na 1. poschodí a vestibul školy. Diskotéka sa začala v jednotlivých oddeleniach a pokračovala spoločne na školskom dvore za krásneho slnečného počasia. Diskotéku na školskom dvore, pri ktorej sa deti vybláznili dosýta, pripravili pani vychovávateľky Jojka z 1.A a Janka z 1.B., ktorá sa zároveň snažila zachytiť túto krásnu atmosféru na fotografiách, ktoré máte možnosť vidieť v priloženom fotoalbume. Fotoalbum

    • Vazovoviny
     • Vazovoviny

      Neváhaj a prečítaj si prvé číslo školského časopisu s názvom Vazovoviny, ktorý vznikol na krúžku Tvorba školského časopisu.Redaktori už pracujú na ďalšom čísle a dúfajú, že sa Vám časopis bude páčiť. Príjemné čítanie 🙂 VAZOVOVINY číslo 1/2019

     • Olympiáda zo slovenského jazyka

      V stredu 6. novembra 2019 si naši ôsmaci a deviataci zmerali sily vo vedomostiach zo slovenského jazyka a literatúry. Témou tohtoročnej olympiády bol folklór, slovenské tradície, slovenské remeslá, tradičné umenie, etnológia…
      Olympiády sa zúčastnilo 20 žiakov, ktorí museli zvládnuť tri časti súťaže zo slovenčiny. Najprv písali test, následne mali za úlohu vytvoriť plagát a potom sa prezentovali v prejave pred tabuľou. Každý si pripravil krátke rozprávanie, úvahu, prejav alebo príbeh. Rozličné žánre sa snažili predniesť čo najlepšie a zaujať nielen p. učiteľky, ale aj spolužiakov. Napriek menšej tréme, všetky výkony boli výborné a pri niektorých sa v očiach pani učiteliek mihli aj slzy.
      Matej Michalec, žiak 9. A, nám svojou hrou na viole spríjemnil súťažné doobedie a zahral nám nielen klasiku od J. S. Bacha, ale aj naše krásne ľudové piesne.
      Sily boli vyrovnané, no víťazkou školského kola a zároveň postupujúcou do okresného kola sa stala Markéta Fiedorová, žiačka 9. B. Na druhom mieste sa umiestnila Lucia Badi z 8. A a na treťom mieste žiačka 9. B Laura Ďatko. Ako odmenu si víťazky odniesli diplom, sladkú odmenu a poukážky na nákup kníh. Blahoželáme! Fotoalbum

    • Múzeum Ľudovíta Štúra
     • Múzeum Ľudovíta Štúra

      Každoročná exkurzia ôsmakov na miesto, kde žil a umrel Ľudovít Štúr sa tento rok uskutočnila 25. októbra. Súčasťou exkurzie bol zaujímavý výklad o jeho živote. Žiakov v múzeu najviac zaujali odstrihnuté vlasy kodifikátora nášho jazyka a tiež úlomok z jeho kosti. Navštívili aj múzeum modranskej keramiky, v ktorom sa viac dozvedeli o našom národnom umelcovi Ignácovi Bizmayerovi. Posledným bodom exkurzie bola návšteva Štúrovho hrobu, pri ktorom zapálili sviecu a pomodlili sa. Fotoalbum

     • Výstava Mesto robotov

      Žiaci 8. A sa deň pred jesennými prázdninami zúčastnili exkurzie na zaujímavej medzinárodnej výstave Mesto robotov, na ktorej sa prezentovalo 72 najnovších robotov z USA, Japonska, Južnej Kórey, Ruska. Súčasťou výstavy bolo aj divadlo robotov, či rôzne virtuálne reality (let orla, automobilový trenažér, podmorský svet, vesmírna raketa…). Najobľúbenejším stanoviskom žiakov bola „centrifúga“, ktorú niektorí vyskúšali aj viackrát. Mali možnosť vidieť ako funguje 3D tlačiareň, či zažiť predstavenie Tesla show a tiež porozprávať sa s viacerými robotmi. Fotoalbum

     • Zber štupľov

      Aj tento školský rok sa naša škola zapojí do zberu štupľov. Tento raz využijeme pomoc občianskeho združenia HorebPET.

      O HorebPET
      OZ HorebPET pomáha tým, ktorí to potrebujú, zberom PET vrchnákov, ktoré vy už nepotrebujete.

      Cieľom HorebPET je
      dlhodobo udržateľná finančná podpora sociálne slabších jednotlivcov
      ukázať, že každý môže pomôcť svojou troškou. Stačí chcieť a vytrvať
      urobiť spoločnosť vnímavejšou na sociálne a environmentálne potreby

      Ako to funguje
      každý môže zbierať PET vrchnáky a priniesť ich na zberné miesto = na vrátnici našej školy
      dobrovoľníci z Horeb PET vrchnáky odpredajú recyklačným firmám na druhotné spracovanie
      80% získaných peniazí dostanú tí, čo to potrebujú. Ich príbehy nájdete tu. 20% prostriedkov ide na ďalší rozvoj Projektu

      Koho HorebPET finančne podporuje
      Rodiny alebo jednotlivcov v hmotnej núdzi
      Zdravotne znevýhodnených občanov

      Viac informácií na www.horebpet.sk

     • Privítanie prvákov

      Prvý školský deň sa ráno školská telocvičňa zaplnila zvedavými a trochu vystrašenými prváčikmi s rodičmi. Minuloroční prváci z ŠKD dnes už druháci, si pripravili uvítací program pre svojich nových spolužiakov. Po prvých tónoch hudby  sa atmosféra uvoľnila a prváčikovia sa tešili z pekného vystúpenia.
      Na záver privítal prvákov aj pán riaditeľ školy. Prekvapením bola návšteva – pani starostka mestskej časti Bratislava Staré mesto p. Aufrichtová a bratislavský župan pán Droba, ktorí sa tiež prihovorili pozdravom a povzbudením nových prváčikov.
      VITAJTE PRVÁCI nech sa Vám v novej škole páči a darí! Fotoalbum

     • Oznam ŠKD pre rodičov

      Zriaďovateľ  ŠKD pri ZŠ Vazovova 4, Bratislava – Mestská časť Staré mesto schválil nové príspevky na činnosť ŠKD v zmysle VZN č. 6/2019 s platnosťou v školskom roku 2019/2020 nasledovne:

      Poplatok pre dieťa s trvalým pobytom mimo mestskej časti Staré mesto / napr. Nové mesto, Ružinov, Petržalka  a.i./ je 40 €/mesiac.

      Poplatok pre dieťa s trvalým pobytom v mestskej časti Staré mesto je 30 €/mesiac

      Pokiaľ navštevuje ŠKD aj druhé dieťa, platí 20 €/mesiac  a tretie dieťa platí 10 €/mesiac, bez ohľadu na trvalý pobyt v mestskej časti ktorej býva.

    • Zdravé zúbky v ŠKD
     • Zdravé zúbky v ŠKD

      Pani vychovávateľka Milotka zorganizovala v mesiaci jún pre druhákov z ŠKD náučný program DENTAL ALARM, ktorý viedla dentálna hygienička z Lekárskej fakulty. Cieľom bolo počas štyroch školení názorne aj teoreticky ukázať deťom správnu starostlivosť o zúbky. Deti boli na záver školenia odmenené  špeciálnymi zubnými kefkami. Fotoalbum

     • Deti z ŠKD priniesli radosť seniorom

      "Vŕšok dolina, pekná  rovina"...takto spievali  a tancovali naše deti pre babičky a deduškov  v sociálnom zariadení na Račianskom Mýte.  Seniori  sa s deťmi  potešili a spoločne si zanôtili známe ľudové piesne... Krásny program pre seniorov pripravila pani vychovávateľka Boba s deťmi z 2.C. Fotoalbum

     • ŠKD tancovala pre MŠ

      Šikovní tanečníci z ŠKD pod vedením p. vychovávateľky Bobi  navštívili materskú  škôlku na Vazovovej ulici a priniesli veselú náladu pre všetkých, peknými ľudovými tancami a piesňami. Po vystúpení naši tanečníci boli odmenení sladkým melónom 🙂 Fotoalbum

    • Detská florbalová liga - 1.miesto
     • Detská florbalová liga - 1.miesto

      Minulý týždeň sme absolvovali veľké finále v tohtoročnej edícií detskej florbalovej ligy. Po minuloročnom fantastickom druhom mieste, sa nám podarilo tento rok vybojovať, vo veľmi silnej konkurencii, 1. miesto. Pričom sme za celú sezónu neprehrali ani jeden zápas. Naši žiaci opäť potvrdili, že o florbal na našej škole je naozaj veľký záujem a ťažko odvedená práca na tréningoch prináša zaslúžené ovocie. Fotoalbum
      Mgr. Michal Tlelka

     • Oznam o vyúčtovaní preplatkov na stravnom

      Preplatky za stravné ktoré sú k 30.06.2019 budú poslané v mesiaci júl 2019 na účet ktorý bol uvedený v zápisnom lístku stravníka. Ak ste počas šk.roku zmenili číslo účtu prosím zmenu nahlásiť do 30.06.2019 vedúcej školskej jedálne. Ak platíte poštovou poukážkou, tiež nahlásiť číslo účtu na ktorý sa pošle vzniknutý preplatok. Viera Moravčíková, vedúca ŠJ              

     • MDD párty v ŠKD

      Počasie nám neprialo osláviť MDD na školskom dvore  a tak sa oslava presunula do telocvične.
      Párty zahájili deti z prvých ročníkov skvelým tanečným vystúpením - kovbojským tancom a slovenskými ľudovými tancami, ktoré si pripravili spolu s pani vychovávateľkami Sveťkou, Jožkou a Jankou. Výborné vystúpenie naštartovalo  veselú zábavu, ktorá sa spustila hneď po prvých tónoch hudby DJ-a  Maťka.
      ...veľa skvelej hudby, tanca, súťažných hier s odmenami naplnili telocvičňu na skoro dve hodiny.

      Sľúbené prekvapenie prišlo na záver od pána riaditeľa školy, ktorý daroval každému detskému oslávencovi bublifuk. Fotoalbum

    • Malá olympiáda v anglickom jazyku
     • Malá olympiáda v anglickom jazyku

      Dňa 15.5.2019 sa uskutočnil nultý ročník M alej olympiády v anglickom jazyku určený pre žiakov 4.ročníkov. Deti súťažili v trojčlenných družstvách a zmerali si sily v rôznych typoch úloh zameraných na komunikačné jazykové činnosti – počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný aj ústny prejav. Cieľom olympiády bolo podporiť radosť žiakov z učenia sa cudzieho jazyka a vytváranie pozitívneho vzťahu k vlastnej i cudzej kultúre. Tímy predviedli vyrovnané a výborné výkony. Víťazným družstvám srdečne blahoželáme! Fotoalbum
      Mgr.Ivana Figlárová, Mgr.Monika Rovderová

     • Išlo vajce na vandrovku... a prišlo až na „Vazovku“

      Našej základnej škole sa dostala výsada vystaviť v priestoroch školy medzinárodnú „ putovnú“ kraslicu zo srdca, špeciálne vytvorenú pre Bratislavu všetkým ľuďom dobrej vôle. Kraslica zo srdca, je symbolom priateľstva, radosti a lásky.
      Zaujímavosťou okrem veľkosti vajca je originálna maľba od chorvátskych umelcov, ktorí na kraslici znázornili typické motívy Slovenska, špeciálne Bratislavy. Kraslice zo srdca sú vystavené aj v iných mestách ako New York, Rím, Brusel, Vatikán, Viedeň, Paríž, Budapešť, Berlín a množstvo iných veľkomiest.
      Projekt je realizovaný v spolupráci a podporou Chorvátskeho turistického centra a podporou Veľvyslanectva Chorvátskej republiky v Slovenskej republike. Fotoalbum

    • Športom za duševné zdravie detí – 2. miesto v mini hádzanej žiakov 1. stupňa
     • Športom za duševné zdravie detí – 2. miesto v mini hádzanej žiakov 1. stupňa

      Dňa 17.4 2019 pokračoval projekt Športom za duševné zdravie detí v mini hádzanej žiakov 1. stupňa ZŠ ďalším kolom v Dome športu. Po predchádzajúcom 3. mieste sme si opäť počínali výborne a obsadili tento krát o jednu priečku lepšie umiestnenie - 2. miesto. Vo finále sme podľahli víťazovi zo ZŠ Mierová, kde sa hádzanej venujú polo profesionálne. Dosiahli sme pekný úspech a gratulujeme všetkým žiakom za príkladnú bojovnosť i umiestnenie. Reprezentovali nás : Oliver Lulcsár, Peter Turza, Maximilián Parina, Artur Rischer, Dominik Matejček, Tobiáš Tóth, Adam Adamčík a Jakub Trenčiansky. Mgr. Róbert Dadykin – učiteľ TSV   Fotoalbum

    • Slovenský pohár Slovenskej sporiteľne vo futbale – 3. miesto
     • Slovenský pohár Slovenskej sporiteľne vo futbale – 3. miesto

      V pondelok 8.4.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili finále okresného kola Slovenský pohár Slovenskej sporiteľne vo futbale pod záštitou SFZ na štadióne NMŠK v Bratislave pri Kuchajde. Všetci statočne bojovali o čo najlepšie umiestnenie, čo nám nakoniec vynieslo 3. miesto. Vyhýbala sa nám však Šťastena pri zakončovaní a zranil sa nám aj brankár, čo bola dosť citeľná strata. Napriek všetkým okolnostiam chlapci príkladne bojovali, boli súdržní a zaslúžene obsadili 3.miesto. Cenu preberal kapitán Peter Nikolaj z rúk predsedu BFZ Juraja Jánošíka a bývalého úspešného hráča Samuela Slováka. Naši úspešní futbalisti sú : Peter Nikolaj, Michal Pintek, Filip Tóth, Samuel Štefanovič, Maximilián Hajko, Martin Makýš, Lukas Curko, Anton Kadlec, Daniel Šablatúra.
      Mgr. Róbert Dadykin – uč. TSV  Fotoalbum

    • Okresné kolo vo volejbale dievčat – 2. miesto
     • Okresné kolo vo volejbale dievčat – 2. miesto

      28.3.2019 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo vo volejbale dievčat. Naše dievčatá podali kvalitný a kolektívny výkon a nestačili iba na súperky a neskoršie víťazky zo ZŠ Grösslingovej.  Tu sú všetky výsledky : ZŠ Vazovova : ZŠ Mudroňova 2:0/ 16;21/, ZŠ Dr.M.Hodžu : ZŠ Grösslingová 0:2 /-9;-3/, ZŠ Grösslingová : ZŠ Vazovova 2:0 /8;11/, ZŠ Mudroňova : ZŠ Dr.M.Hodžu 2:0 /13;15/, ZŠ Vazovova : ZŠ Dr.M.Hodžu 2:0 /28;13/, ZŠ Grösslingová : ZŠ Mudroňova 2:0 /15;7/. Obsadili sme teda v celkovom hodnotení krásne 2. miesto, o ktoré sa pričinili : Katarína Heugerová, Natália Šefčíková, Natália Töröková, Ella Jeck, Simona Mihálová, Sára Klimecká, Nina Turzová, Sára Srncová, Klaudia Večerová. Družstvo, ktoré reprezentovalo má ešte pred sebou budúcnosť a veľkú perspektívu, preto veríme, že budú naďalej na sebe pracovať a kvalitatívne sa zlepšovať.
      Mgr. Róbert Dadykin – uč. TSV  

    • Ostrov pokladov - Finančná gramotnosť v knižnici
     • Ostrov pokladov - Finančná gramotnosť v knižnici

      V marci žiaci 2.B triedy navštívili Staromestskú knižnicu, kde sa zúčastnili besedy zameranej na rozvíjanie finančnej gramotnosti s názvom Ostrov pokladov. Deti týmto "ostrovom" sprevádzala zamestnankyňa poštovej banky. Porozprávala im o tom, ako sa vyvíjali jednotlivé platidlá, ako sa vyrábajú bankovky, ale aj o tom, ako sa platilo voľakedy. Nakoniec si žiaci vyskúšali, ako vedia s peniazmi hospodáriť. Deťom sa akcia veľmi páčila a už teraz sa tešia na ďalšiu návštevu knižnice. Mgr. Katarína Kadlecová       Fotoalbum

    • Sk florbal cup
     • Sk florbal cup

      Dňa 27.03.2019 sa naši žiaci zúčastnili krajského kola v súťaži " Sk florbal cup ".  Po veľmi vyrovnaných zápasoch sme v oboch kategóriach postúpili zo základnej skupiny. V nadstavbovej časti sa nám darilo nad očakávania dobre. Dievčatá sa umiestnili na tomto turnaji na fantastickom 2.mieste. Chlapci na výbornom 3. mieste. Naši žiaci opäť potvrdili, že florbal je u nás v škole šport číslo jedna. Ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy a želáme veľa podobných výsledkov.  Mgr. Michal Tlelka Fotoalbum

    • A bold rabbit in Africa
     • A bold rabbit in Africa

      V piatok 22.2.2019 sme boli na anglickom divadelnom predstavení A bold rabbit in Africa.
      Herci z Divadelného centra z Martina predviedli naozaj vynikajúce herecké výkony a veľmi vtipnou a zábavnou formou nás previedli dobrodružstvami Smelého zajka v Afrike.
      Divadelná adaptácia rozprávky Jozefa Cígera Hronského nás všetkých skutočne zaujala a veľmi sa nám páčilo netradičné prepojenie anglického a slovenského stvárnenia deja, popretkávaného veselými slovensko-anglickými pesničkami. Príbeh je interpretovaný zrozumiteľnou angličtinou, ktorú tretiaci a štvrtáci hravo zvládli a zložitejšie anglické väzby herci veľmi plynulo doplnili slovenčinou.
      Smelý zajko zažil v Afrike veľa dobrodružstiev, stretol rôzne zaujímavé zvieratká i domorodcov. Zajko je odvážny, rád spoznáva nové miesta, no nakoniec sa mu predsalen zacnelo za domovom a dospel k poznaniu, že „všade dobre, doma najlepšie“. Fotoalbum

    • Valentín
     • Valentín

      „Kde je láska, tam je život.“ Gándhí

      Dňa 14. februára sme slávili jeden z najkrajších sviatkov – sviatok lásky. Pri tejto príležitosti sme na našej škole usporiadali valentínsku akciu. Na tento sviatok sme najprv upozornili nástenkou. Nachádzali sa na nej milé vyznania lásky v anglickom jazyku, ktorými si žiaci mohli rozšíriť ich slovnú zásobu. V priebehu týždňa mohli žiaci poslať valentínsku poštu svojím „Valentínkam/Valentínom“, kamarátom/kamarátkam, učiteľom/učiteľkám a potešiť ich milým pozdravom.  Na deň sv. Valentína žiačky z triedy 9.B rozdali poštu adresátom. Rovnako sa žiaci mohli zapojiť do súťaže o najkrajšiu valentínsku básničku. Mgr. Eva Kubovčíková – učiteľka ANJ

      Touto cestou ďakujeme všetkým tým, ktorí sa do súťaže zapojili a blahoželáme výhercom:
      1. miesto  – Kristína Trenčianska a Michaela Kaliňáková
      2. miesto – Laura Ďatko
      3. miesto – Costance Chovancová
      Fotoalbum

    • Súťaž vo vianočnej výzdobe tried
     • Súťaž vo vianočnej výzdobe tried

      Ako po minulé roky, aj tento, sa triedy II. stupňa počas adventného obdobia snažili vyzdobiť svoje triedy. Pár dní pred Vianocami prebehlo hodnotenie vianočných výzdob tried podľa rôznych kritérií. Pani učiteľky hodnotili nástenku, parapety, dvere, stromček, katedru a celkový dojem z výzdoby triedy.
      Tejto dôležitej úlohy sa zhostili: p. uč. Horváthová, p. uč. Pirháčová-Lapšanská, p. uč. Kubovčíková a p. zástupkyňa Ribánová.

      Výsledky súťaže:
      1. miesto – 213 bodov – 7. A

      2. miesto – 211 bodov – 7. B
      3. miesto – 172 bodov – 5. A

      4. miesto – 163 bodov – 5. B
      5. miesto – 151 bodov – 9. A
      6. miesto – 144 bodov – 9. B
      7. miesto – 104 bodov – 6. B
      8. miesto – 38 bodov – A
      9. miesto – 3 body – 8. B
      Víťazom srdečne gratulujeme!!! Fotoalbum

    • Fašiangový karneval v ŠKD
     • Fašiangový karneval v ŠKD

      Vo štvrtok 7.2. bolo v ŠKD veselo - začal sa fašiangový karneval v telocvični ZŠ  Vazovova. Náš veľký kamarát Maťko ako správny DJ  pripravil skvelú hudbu, hry, súťaže a dobrú náladu. Na tomto karnevale nechýbali pestré masky, tanec a úsmev na tvári. Zábave neodolal ani pán riaditeľ školy a pridal sa k tancujúcim deťom. Fotoalbum

     • Bavme deti športom

      V stredu 5.12. 2018 sa naši žiaci zúčastnili atletickej súťaže v hale Elán v rámci projektu Bavme deti športom. Súťaž pozostávala z mnohých stanovíšť, kde ako šesťčlenné družstvo museli preukázať spoluprácu a celkovú atletickú zdatnosť v hodoch, skokoch, preskokoch, rýchlosti i obratnosti. V  konkurencii 16 ďalších škôl si počínali výborne a obsadili celkovo 1. miesto, za čo im patrí obrovská gratulácia. Na záver vyhrali aj štafetu v behu na 6x100 metrov o jednu sekundu pred druhým družstvom. Mali sme teda aj trošku šťastia, pretože v súčte všetkých bodov sme obsadili 1. miesto len o jediný bod. Žiaci si odniesli medaily, pohár i cenné skúsenosti z atletických disciplín.  Držíme im palce do ďalších súťaží. Družstvo tvorili žiaci 4. ročníka : Agáta Cisarová, Nikol Hermanovská, Ellen Schoneckerová, Olívia Seligová, Oliver Kulscár, Juraj Krajči, Dominik Matejček a Hugo Starinský. Mgr. Róbert Dadykin – učiteľ TSV

    • Vianočné trhy
     • Vianočné trhy

      Vianoce by mali byť nielen o dostávaní darčekov, ale aj o ich dávaní. To učíme aj deti na našej škole – aj prostredníctvom Vianočných trhov.
      Deti sa do akcie zapájajú vždy s radosťou a veľkou chuťou. Vedia, že po skončení časť z ich zárobku pôjde pre choré detičky do Klubu detskej nádeje.
      Atmosféra na tohtoročných trhoch bola slávnostná, vo vzduchu bolo cítiť, že Vianoce už naozaj klopú na dvere. Deti predávali rôzne vianočné ozdoby, knihy, hračky, koláčiky, medovníky. Chodbami sa niesli vianočné piesne, vôňa vianočného pečiva. Navštívilo nás aj veľa rodičov.
      Pre 1. stupeň boli už tradične pripravené tvorivé dielničky. Tie si pripravili rodičia v spolupráci s p. uč. Rodziňákovou. Vlastný „stánok“ mala aj trieda 1. B s triednou p. uč. Danielou Tokárovou-Gaburjákovou. Pripravili si nádherné vianočné ozdoby, vďaka čomu mohli prispieť pre choré detičky najvyššou sumou.
      Spoločnými silami sme tento rok vyzbierali krásnu sumu 300€ pre KDN – Klub detskej nádeje.
      Srdečne všetkým zúčastneným – učiteľom, deťom a rodičom ďakujeme! Fotoalbum

      Čo je to KDN?
      Cieľom práce členov KDN je pomoc deťom, ktoré sú dlhodobo hospitalizované na oddeleniach DFNsP Kramáre. Pomoc, ktorá je v rámci ich možností, spočíva najmä v návštevách oddelení, počas ktorých sa snažia malým pacientom skrátiť a spríjemniť čas strávený mimo domova.
      Pre deti, čo v minulosti prekonali alebo sa stále liečia na onkologické alebo kardiologické ochorenie organizujú tábory. Vďaka sponzorom majú deti pobyt zadarmo, počas celého pobytu na zdravotný stav dohliada lekár. Celý program je prispôsobený špeciálnym potrebám detí.

    • Vianočný les
     • Vianočný les

      Čaro blížiacich sa Vianoc prežívajú deti z ŠKD na ZŠ Vazovova naplno ale najintenzívnejšie deti  z I. oddelenia (1.A a časť z 2.B triedy). Zapojili sa do projektu "Vianočný les", ktorý poriada BKIS Bratislava I. Maľovali, posýpali, zdobili, ozvláštňovali vianočné gule, ktorými s veľkou radosťou ozdobili jeden zo stromčekov na Námestí Jána Nepomuckého pri Primaciálnom paláci. Veríme, že rovnakú radosť ako urobilo zdobenie stromčeka našim deťom, budú mať aj obyvatelia domovov dôchodcov a sociálnych služieb, kam ozdobené stromčeky z námestia poputujú. Fotoalbum

     • Olympiáda z anglického jazyka

      Dňa 20.11.2018 sa na našej škole konala olympiáda z anglického jazyka. Súťaže sa zúčastnili žiaci 6.-7. ročníka (v kategórii 1A) a žiaci 8.-9. ročníka (v kategórii 1B). Súťažiaci si najskôr overili svoje vedomosti na písomnej časti, ktorá sa týkala ich slovnej zásoby, gramatických pravidiel a čítania s porozumením. Šiesti žiaci z oboch kategórii, ktorí dosiahli najvyšší počet bodov sa potom zúčastnili ústnej časti, ktorá pozostávala z opisu obrázka a dialógu zo skúšajúcimi.  Žiaci umiestnení na 1.miestach pokračujú v olympiáde ďalej na okresné kolo, kde im budeme držať palce. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.
      Kategória 1A: Tomáš Baťalík (1.miesto), Peter Plevák (2.miesto), Dávid Takáč (3.miesto).
      Kategória 1B: Tomáš Plecháč (1.miesto), Richard Martončík (2.miesto), Róbert Mede (3.miesto) Fotoalbum

     • Karneval strašidiel

      Októbrové teplučké slnko svojimi lúčmi oznamovalo, že je opäť čas na radovánky jesene – „Karneval strašidiel“. Všetky deti v školskom klube detí na našej škole si na karneval dôkladne pripravovali úžasné masky a kostými. Spolu s pani vychovávateľkami vyzdobili školu, chodby aj triedy a diskotéka mohla začať. Na chodbách sa zabávali a tancovali ježibaby, kostry, duchovia, čarodejnice a iné rozprávkové bytosti. Na záver prehliadky strašidelne krásnych kostýmov si malé strašidielka zamaškrtili v triedach, zatancovali  a predstavili svoje masky... Dostrašenia o rok 🙂 Fotoalbum

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      06. 11. 2018 sa na našej škole konala Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci 8. a 9. ročníka tak dostali príležitosť odskúšať si svoje vedomosti a dozvedieť sa veľa zaujímavých vecí. Tohtoročnou témou bola zázračná bylinka – levanduľa. V tomto duchu sa viedli 3 zaujímavé vyučovacie hodiny, počas ktorých sme mali šancu predviesť svoje rečnícke schopnosti, stupeň čítania s porozumením aj kreativitu, keď sme vyrábali pozvánky. Hoci nemôže byť víťazom každý, táto olympiáda bola super a užitočným zážitkom. Lenka Nemsilová, 8. A     Fotoalbum

     • iBobor - 2018/2019

      V týždni od 12. do 16. novembra 2018 prebieha na škole 12. ročník informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Na 1. stupni súťaží 56 žiakov, na 2. stupni sa zapojilo do súťaže 62 žiakov.
      Termíny  iBobra pre školský rok 2018/2019
      · pondelok 12. novembra od 9:30 do 13:30 Kadeti (8. a 9. ročník ZŠ),
      · utorok 13. novembra od 9:30 do 13:30 Drobci (2. a 3. ročník ZŠ),
      · streda 14. novembra od 9:30 do 13:30 Benjamíni (6. a 7. ročník ZŠ),
      · piatok 16. novembra od 9:30 do 13:30 Bobríci (4. a 5. ročník ZŠ).

      Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme!
      Zuzana Slezáková, Daniela Tokárová Gaburjáková

     • 100. výročie vzniku Československa

      26.10.2018 sme sa zúčastnili zaujímavej besedy na aktuálnu tému - 100. výročie vzniku Československa. V škole nás navštívíli páni Igor Ďurič a Peter Hricák, autori knihy 100 rokov Česka a Slovenska.Veľmi pútavo nám priblížili naše dejiny prostredníctvom knihy, ktorá obsahuje 100 nádherných ilustrácií a 365 najzaujímavejších politických, spoločenských , kultúrnych a športových udalostí československého štátu. Ja a moji spolužiaci sme si hravou formou zopakovali vedomosti z dejepisu a dozvedeli sme sa mnohé ďalšie informácie. Ďakujeme. Tomáš Plecháč, 9,A Fotoalbum

     • Dejepisná exkurzia v Seredi

      Dňa 4.10. 2018 sa žiaci 9.A, 9.B a 8.B zúčastnili dejepisnej exkurzie v Seredi, kde navštívili Múzeum holokaustu. Múzeum vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi a je spojené s tragickým obdobím riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Fotoalbum

     • Kapitán Kotvička

      27.9.2018 sa vybrali deti ŠKD na dobrodružnú plavbu s kapitánom Kotvičkom, objaviť vzácny poklad na dne oceánu. Dlhá plavba bola plná nečakaných dobrodružstiev na konci ktorej čakalo nevídané prekvapenie. Kapitán Kotvička s pomocníkmi a deťmi našli poklad avšak zlato, drahokamy, šperky neboli v truhlici - PREKVAPENIE - našli niečo úplne iné, list v ktorom sa písalo, že vzácnejšie ako bohatstvo sveta je PRIATEĽSTVO, LÁSKA, OBJATIE, MILÉ SLOVO.... Fotoalbum

    • Oznam
     • Oznam

      Občianske združenie ZRPŠ Vazovova spolu s ŠKD pripravili zbierku Lega pre deti v ŠKD. Cieľom zbierky je vyzbierať rôzne kocky, postavičky, podložky, jednoducho čokoľvek, s čím sa už Vaše deti doma nehrajú. Z fondu oz ZRPŠ sa následne dokúpia chýbajúce podložky a vytvoríme vertikálny LEGO hrací kútik. Nezabúdajte, že v herni, ktorú v rámci ŠKD navštevuje 253 detí aj malá kocka lega môže dostať úplne iný význam a dimenziu. :)
      Vopred ďakujeme za deti, ktorým prostredníctvom aj Vášho lega skvalitníme tvorivý čas v ŠKD.
      Krabica na zbierku lega je vystavená pod hlavnou nástenkou vo vestibule na prízemí.

    • Zber papiera - vyhodnotenie
     • Zber papiera - vyhodnotenie

      V termíne od 17.9.2018 do 21.9.2018 sa na našej škole uskutočnil zber papiera. Spoločnými silami sa žiakom a rodičom podarilo vyzbierať dohromady 1934 kilogramov papiera. Na 1. mieste skončil žiak Michal Šišmiš (2.C), ktorý vyzbieral 336 kg, druhé miesto obsadila Yassmine Vallery Volná (2.A), ktorá doniesla 240 kg a na treťom mieste sa umiestnila Alica Janegová (1.B), ktorá nazbierala 127 kg. Víťazom srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalší zber papiera.
      Mgr. Katarína Kadlecová

    • Majstrovstvá SR v prehadzovanej – Kalokagatia – Trnava 2018 – 2. miesto
     • Majstrovstvá SR v prehadzovanej – Kalokagatia – Trnava 2018 – 2. miesto

      Dátum 20.6.2018 – streda sa zapíše do kroniky školy zlatými písmenami, nakoľko v doterajšej  histórii školy žiadne športové družstvo v rámci Slovenska nedosiahlo lepšie umiestnenie. Majstrovstvá Slovenskej republiky sa konali v Trnave v rámci medzinárodnej olympiády detí a mládeže – Kalokagatia 2018. V „A“ skupine sme mali za súperov žiakov zo ZŠ Hradná Nové Zámky, ZŠ s MŠ Spišská Teplička a ZŠ Poltár. S prvými dvomi menovanými sme zvíťazili po výbornom výkone zhodne 2:0 na sety, no nad ZŠ Poltár sa nám už zvíťaziť nepodarilo a prehrali sme tesne 16:14 a 18:17 na body, teda 0:2. Zo skupiny sme teda postúpili do semifinále z druhého miesta a narazili sme na víťaza „B“ skupiny – ZŠ Trenčianske Jastrabie. Po výbornom výkone a po prehratom prvom sete sme stav otočili a zvíťazili 2:1 na sety. Vytúžené finále sa mohlo začať. V ňom sme opäť narazili na ZŠ Poltár. Tento krát sme vyhrali prvý set, druhý sme prehrali a v treťom sme opäť vyhrávali...potom sa však od nás odklonila pani Šťastena a nešťastná najtesnejšia prehra 10:8 v treťom sete bola na svete. Boli aj slzy sklamania nad tesnou prehrou, ale nakoniec sme si uvedomili, čo sme vlastne dosiahli a tešili sme sa z druhého miesta na Slovensku. Všetci žiaci podali výborné výkony, Maxim Ure bol vyhodnotený aj ako jednotlivec – najlepší hráč turnaja. Spolu s ním tento vynikajúci úspech dosiahli žiaci : Tereza Čačová, Ella Kordošová, Viktor Krížik, Teo Petróczy a Richard Trnovec. Ste naozaj úžasní – gratulujeme.
      Mgr. Róbert Dadykin – uč. TSV a tréner Fotoalbum

    • Krátko o našej ŠvP v Žiarskej doline
     • Krátko o našej ŠvP v Žiarskej doline

      V škole v prírode bolo úžasne ako vždy. Chodili sme na zaujímavé výlety, túry a veľa sme sa toho naučili, či už podľa učebných osnov alebo z pozorovania okolia. O zábavu a výborné jedlo nebola núdza. Boli sme v Demänovskej ľadovej jaskyni, na Žiarskej chate, v ZOOkontakt a v Obrátenom dome – Heliport Liptov. Voľný čas bol vypĺňaný kreatívnymi a zaujímavými aktivitami a počasie bolo rozprávkovo úžasné. Jednoducho perfektný týždňový oddych pred koncoročnými písomkami.
      Lenka Nemsilová, 7. A Fotoalbum

    • Detská florbalová liga
     • Detská florbalová liga

      Naši žiaci sa tento šk. rok prvý krát zúčastňovali aj ďalšej športovej súťaže. Ako nováčik sme si v detskej florbalovej lige počínali nad mieru dobre. Celkovo sme za celú sezónu prehrali len tri krát. Ostatné zápasy sme všetky vyhrali a zaslúžene sme získali v silnej konkurencii tímov z celej Bratislavy 2. miesto. Srdečne gratulujem všetkých deckám sa krásne výkony počas celej sezóny. Mgr. Michal Tlelka
      Fotoalbum

    • Deň detí
     • Deň detí

      V piatok 1.júna na Deň detí naši učitelia pripravili žiakom 2.-4. ročníka športovo-zábavný deň. Deti si zmerali svoje sily v štafetovom behu, skákaní na švihadle, v streľbe vodnou pištoľou na cieľ, aj v rýchlom prenášaní vody z jednej nádoby do druhej. Zabavili sa pri strieľaní šípok do terča, či pri kŕmení leva loptičkami. Obratnosť si vyskúšali pri jazde na kolobežke, skákaní vo vreci, nosení loptičky na rakete, ale aj v driblovaní.
      Dokázali zmysel pre tímovú spoluprácu. Za odvahu, šikovnosť, snahu aj bojovnosť si vyslúžili "chcechtáky", za ktoré si  s veľkou radosťou nakupovali  odmeny v Obchodíku so všeličím. Víťazné tímy získali pekné ceny.
      Tento deň sme si všetci užili a tešíme sa naň zas o rok. Fotoalbum

    • Krajské kolo v prehadzovanej – 1. miesto
     • Krajské kolo v prehadzovanej – 1. miesto

      V stredu 30.5.2018 sme sa zúčastnili Krajského kola v prehadzovanej, ktoré sa konalo v Studienke. Už v skupine, v ktorej sme postupne porazili 2:0 na sety školy zo Stupavy, Kráľovej pri Senci i Lábu sme naznačovali, že máme na celkové víťazstvo, i keď sme o všetky body museli tuho bojovať. Do semifinále sme teda postúpili z prvého miesta a narazili sme na ZŠ Čataj. Aj túto školu sme porazili 2:0 a tešili sme sa na finále proti domácemu družstvu zo ZŠ Studienka. Vo finále sme zahrali veľmi dobre, keď sme dokázali eliminovať najlepšieho hráča súper, podali sme skvelý kolektívny výkon a zaslúžene vyhrali 2:0. Týmto sme si zabezpečili účasť na Majstrovstvách Slovenska v Trnave, ktoré sú súčasťou Kalokagatie 2018 a budú sa konať dňa 20.6.2018. O tento veľký úspech sa zaslúžili športovci Tereza Gáliková, Tereza Čačová, Maxim Ure, Viktor Krížik, Teo Petróczy a Richard Trnovec. Držte nám palce, aby sme boli úspešní i v celoslovenskom meradle. Mgr. Róbert Dadykin – uč.TSV Fotoalbum

     • Workshop

      Dňa 29.5.bola 4.B  na workshope v kaviarni Lab,nadácie Orange pri Starej tržnici.Dozvedeli sme sa niečo o elektrickej energii,elektrickom obvode a potom sme si z kartónu,káblikov,baterky a žiarovky vyrobili malého  svietiaceho robotíka,z  ktorého sme mali všetci radosť. Fotoalbum

    • Folklórne vystúpenie
     • Folklórne vystúpenie

      Žiaci 1. stupňa sa zúčastnili 17.5. v rámci Regionálnej výchovy kultúrneho podujatia. Deti z folklórneho súboru Vienok prišli prezentovať tradície a jarné zvyky z rôznych regiónov Slovenska. Príjemným prekvapením bolo, že v programe vystupovali aj niektorí žiaci z našej školy. Vystúpenie sa všetkým veľmi páčilo.
      Fotoalbum

     • Škola v prírode – Prašník

      V termíne od 7.do 11.mája bola 4.B v škole v prírode Prašník.Dosýta sme sa vyšantili na súši,vo vode,v piesku,pri opekačke,na farme pri vození sa na traktore a s kuriatkami,na výlete v Piešťanoch. Fotoalbum

     • Výchovný koncert

      10. 5. boli prváci na výchovnom koncerte: Putovanie za piesňou a riekankami. Hrala im ľudová hudba Kuštárovcov. Žiaci sa oboznámili s tradičnými ľudovými nástrojmi. Fotoalbum

    • McDonald´s Cup
     • McDonald´s Cup

      Okresné kolo - 1. miesto a Krajské kolo - 5.miesto

      V stredu 9. mája na štadióne ŠCP Dúbravka všetko pekne do seba zapadlo. Vydarené počasie, dobrá organizácia turnaja a hlavne hodnotné výkony zúčastnených mužstiev. Aj naša škola po víťazstve v Okresnom kole tejto súťaže vzorne reprezentovala, čo jej sily stačili. V úvode sme sa opláchli studenou sprchou, keď sme utŕžili vysokú prehru. Od zápasu k zápasu sme sa však zlepšovali, čo nám nakoniec vynieslo 5. miesto v Krajskom kole tejto súťaže.
      Naše výsledky v skupine:
      ZŠ Vazovova – ZŠ Za kasáňou 0:9, ZŠ Vazovova – ZŠ Láb 2:5, ZŠ Podzáhradná  –  ZŠ Vazovova 0:2 

      Stretnutia o umiestnenie:
      o 7. miesto: ZŠ Podzáhradná – BISB  4:2
      o 5. miesto: ZŠ Vazovova – ZŠ Rusovce 3:2
      o 3. miesto: ZŠ Komenského Modra – ZŠ Láb 5:2
      o 1. miesto: ZŠ Za kasárňou – ZŠ Tomášov Fél 0:3

      Konečné poradie:
      1. ZŠ Álapiskola Tomášov-Fél, 2. ZŠ Za Kasárňou Bratislava, 3. ZŠ Láb, 4. ZŠ Komenského Modra, 5. ZŠ Vazovova Bratislava, 6. ZŠ Vývojová Rusovce, 7. ZŠ Podzáhradná Bratislava, 8. ZŠ BISB Dolínskeho Bratislava.

      Do tohto jubilejného 20. ročníka sa prihlásilo 948 základných škôl z celého Slovenska a to je najviac v histórii turnaja. Tešíme sa, že sme sa v takejto veľkej konkurencii dokázali presadiť. O tento výsledok sa postarali žiaci : Michal Pintek, Lucas Curko, Martin Makýš, Hana Šándorová, Tereza Čačová, Anton Kadlec, Oliver Kulcsár, Peter Turza, Alexander Križan a Richard Trnovec. Mgr. Róbert Dadykin – uč. TSV
      Fotoalbum KK  
      Fotoalbum OK

    • ŠvP Myjava
     • ŠvP Myjava

      V stredu 4.4.2018 vycestovali žiaci z 3.A, 3.B a 3.C do ŠvP na Myjavu. Bolo tam výborne. Mali sme láskavých i vtipných animátorov a super aktivity: jazdenie na koni, na štvorkolke, lezecká stena, rybolov, streľbu na terč (slepé náboje), výtvarný, tanečný a počítačový krúžok.Večerné programy: Tipovačka, Talent, Miss dievča, Mister chlapec boli zaujímavé a zábavné. Každý večer sme mohli ísť na diskotéku alebo do kina. Posledný deň po olovrante jednotlivé triedy podnikali a založili vlastné salóny, napríklad tetovací, kozmetický, kadernícky, masážny a poštový. Pred odchodom domov v noci aj mierne strašilo, čo nás veľmi bavilo. V nedeľu sme sa vrátili domov zdraví, šťastní a máme mnoho nádherných zážitkov.Žiaci 3.A, 3.B a 3.C Fotoalbum

    • Daniel Hevier na návšteve
     • Daniel Hevier na návšteve

      V stredu 18. apríla 2018 navštívil našu školu vzácny hosť – spisovateľ a textár Daniel Hevier. Strávil vyučovaciu hodinu v 6. A, počas ktorej žiakom vysvetlil náročnú tému Dynamický opis. Vďaka nemu si žiaci uvedomili, že sloh nie je až takým strašiakom, ako sa im zdalo.
      Po hodine so šiestakmi predstavil žiakom 4. – 7. ročníka svoju novú knihu Chymeros – Stopy vedú do temnoty. Súčasťou besedy bolo aj pozvanie pre deti spolupracovať pri ďalších pokračovaniach tejto knihy a stať sa tak spoluautormi novej fantasy literatúry.
      Mnoho detí využilo možnosť získať od známeho spisovateľa autogram, či už do svojej knihy alebo do práve zakúpenej knihy Chymeros. A nielen to, jeden z najznámejších textárov si veľmi rád urobil s deťmi množstvo „selfie“ fotiek a tie zase s nadšením využili pečiatku od tajomného Chymera. Fotoalbum

    • Tanečné vystúpenie
     • Tanečné vystúpenie

      Dňa 11.4.sa v telocvični našej školy konalo tanečné vystúpenie  Miroslava Bruise Žilku, ktorý je lektorom v tanečnej škole Old School Brothers, kde odovzdáva svoje dlhoročné skúsenosti mladej generácii a bol na 3. mieste vo finále súťaže Československo má talent 2013. Venuje sa tanečným štýlom Poppin´, Lockin´ a Break dance už od roku 1995. Počas jeho vystúpenia sa veľa detí naučilo rôzne tanečné prvky a niektorí sa zapojili aj do tanečného battlu. Zvíťazil Sebastian Stračina zo 4.B. Programom boli deti nadšené a počkali si  na Bruisov autogram. Fotoalbum

    • Školské ovocie
     • Školské ovocie

      Žiaci 1.A, 1.B, 1.C a 4.B triedy sa 9. 4. 2018 zúčastnili prednášky na tému Školské ovocie. Prednášku uskutočnila firma Dobré jablká z Dunajskej Lužnej. Žiaci sa dozvedeli ako sa pestujú jablká v ovocných sadoch, ako sa ošetrujú a ako sa dostanú do obchodu. Oboznámili sa aj s niektorými odrodami jabĺk. Prednáška bola spojená s ochutnávkou jabĺk a jablčnej šťavy. Fotoalbum

    • OK v prehadzovanej trojíc 1. a 2. kolo
     • OK v prehadzovanej trojíc 1. a 2. kolo

      Slovenská volejbalová federácia organizuje ďalší ročník prehadzovanej zmiešaných družstiev žiakov 1. stupňa ZŠ. Tak ako minulý rok, i tento rok sme sa do tejto súťaže zapojili s dvomi družstvami, ZŠ Vazovova „ A “ a ZŠ Vazovova „ B “. Reprezentanti našej školy si počínali v obidvoch kolách suverénne a obsadili prvé dve priečky, keď naše B družstvo prehralo iba dvakrát s našim A-čkom inak všetky svoje zápasy vyhralo. A-čko nezaváhalo ani raz a stalo sa celkovým víťazom a postupujúcim družstvom do ďalších bojov, už na krajskej úrovni. A družstvo reprezentovali : Tereza Čačová, Tereza Gáliková, Viktor Krížik, Maxim Ure, Patrik Šurda, Rišo Trnovec a Dominik Homola. B družstvo reprezentovali : Ella Kordošová, Lilly Nicholson, Teo Petróczy, Lucas Curko, Adam Kusala a Martin Makýš. Všetkým ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a dúfame, že sa A-čku bude dariť aj v ďalších kolách, ktoré vyvrcholia celoslovenským finále v Trnave. Mgr. Róbert Dadykin – uč.TSV
      Fotoalbum

     • Školské kolo Slávik 2018

      Dňa 26.3.2018 sa uskutočnilo školské kolo v speve ľudových piesní Slávik Slovenska 2018.Zúčastnilo sa ho 29 detí z 1.stupňa našej školy. Pod vedením p.uč. Blažejovej a p.uč. Móroczovej boli vyhodnotení najlepší speváci takto:
      1.kategória(žiaci 1.-3.ročníka):
      1.miesto Ellen Schoneckerová 3.B
      2.miesto Nelly Maurerová 2.B
      3.miesto Viktória Zábranská 1.B              

      2.kategória(žiaci 4.ročníka):
      1.miesto Filip Paučo 4.A
      2.miesto Lilly E.Nicholson 4.C
      3.miesto Karolína Bocková 4.B
      Fotoalbum

    • Marec – mesiac knihy
     • Marec – mesiac knihy

      Dňa 16. 3. 2018 sa žiaci III.C triedy zúčastnili besedy s p. spisovateľkou Kristínou Baluchovou. Beseda bola v Staromestskej knižnici na Blumentálskej ulici v Bratislave. Pani spisovateľka K. Baluchová píše knihy pre deti aj dospelých. Pre deti napísala knihy: Kapitán Padák – Straty a nálezy, Kapitán Padák – Pašerácka spojka a Kamoši z vypáraného svetra. Prečítala nám jednu kapitolu z knihy Kapitán Padák. Príjemne nás zaujala jej kniha. Beseda sa všetkým deťom veľmi páčila. Žiaci 3. C triedy: Simona Golhová a Filip Križanský  Fotoalbum

    • Bavme deti športom – atletika v hale Elán – 3. miesto
     • Bavme deti športom – atletika v hale Elán – 3. miesto

      V stredu 14.3.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili v hale Elán atletickej súťaže v rámci projektu Bavme deti športom. Počínali si v nej veľmi dobre, keď v konkurencii 18 škôl obsadili celkovo 3. miesto. V náročných atletických disciplínach, kde museli vedieť nie len rýchlo bežať, ale byť aj obratní, vedieť skákať z miesta, hádzať plnou loptou, preskakovať švihadlo i olympijské kruhy atď., preukázali všetci svoje schopnosti a nadanie. Vyvrcholením bola atypická štafeta na 6x200 metrov, v ktorej sme už len potvrdili priebežné 3. miesto v súťaži družstiev, kde sa započítaval každý jeden individuálny výkon. Toto miesto nám zaručilo i postup do finále medzi najlepšie školy, ktoré sa bude konať v apríli 2018. O tento úspech sa pričinili : Tereza Čačová, Tereza Gáliková, Ella Kordošová, Ellen Schoneckerová, Teo Petróczy, Sebastián Stračina, Anton Kadlec a Alexander Križan. Všetkým srdečne gratulujeme.
      Mgr. Róbert Dadykin – uč.TSV Fotoalbum

     • Prednáška "Sex, AIDS, vzťahy"

      Dňa 1. a 2. marca sa na našej škole uskutočnili ďalšie prednášky občianskeho združenia ACET SR, tentokrát pre žiakov 8. – 9. ročníka na tému: Sex, AIDS, vzťahy pod vedením Silvie Polákovej a Samuela Lehockého. Prednáška bola zameraná na problematiku HIV/AIDS s cieľom oboznámiť žiakov o tom, ako sa vírus HIV prenáša a poškodzuje zdravie človeka, o iných sexuálne prenosných ochoreniach a ich dôsledkoch. Druhá časť prednášky bola zameraná na negatívny vplyv tlaku okolia v oblasti sexuálneho správania.Lektorom sa podarilo vytvoriť pre žiakov "bezpečné" prostredie, v ktorom sa žiaci vyjadrovali bez strachu, či pocitu trápnosti.

    • Facebook a jeho pravá tvár (kyberšikana)
     • Facebook a jeho pravá tvár (kyberšikana)

      Facebook je tu už 10 rokov a v poslednej dobe nie je len nástrojom na komunikáciu a zdieľanie fotografií s priateľmi, ale takisto aj obrovským a účinným nástrojom internetového marketingu. Mnohým ľuďom zmenil život. K dobrému, aj k zlému. Veľkým problémom je šikana prostredníctvom negatívnych komentárov.
      Pre žiakov 6-teho a 7-meho ročníka sme vďaka AcetSR zorganizovali prednášku zameranú na problematiku sociálnych sietí a kybernetického priestoru. Jej cieľom bolo odkryť skutočnú tvár sociálnych sietí a naučiť našich žiakov ako minimalizovať riziko ich zneužitia. V rámci prednášky zaznela myšlienka “Facebook je dobrý sluha, ale zlý pán”.

     • Deti na nete

      Podľa dostupných prieskumov v súčastnosti stále viac detí uprednostňuje hry na počítači pred hraním sa vonku s kamarátmi. Každé štvrté dieťa je ohrozené závislosťou a takmer tretina detí natáča spolužiakov a kamarátov v nepríjemných situáciách.
      Naša ZŠ chce svojich žiakov učiť zodpovedne sa správať s modernými komunikačnými technológiami, a preto sa zapojila do projektu Deti na nete, ktorý funguje vďaka Nadácii Orange. Žiaci štvrtého a piateho ročníka absolvovali workshopy na tému Deti a moderné komunikačné technológie so psychologičkou Petrou Kaločayovou. Žiaci sa dozvedeli viac o bezpečnom správaní sa na internete, pozitívnom využití technológií a o zodpovednom prístupe pri fotografovaní či hraní hier. V diskusii vyjadrili svoje názory a skúsenosti s témami, ktoré sú súčasťou ich každodenných životov.
      Veríme, že otváranie týchto tém je veľkým prínosom pre naše deti a ich formovanie. Viac informácii sa môžete dozvedieť na stránke www.detinanete.sk (napr. Desatoro pre technologické rodičovstvo).

    • Fašiangy v ŠKD
     • Fašiangy v ŠKD

      V utorok, 6. februára  bol v ŠKD Fašiangový karneval, na ktorý sa deti začali tešiť a pripravovať hneď po návrate z vianočných prázdnin. Najmä naši prváčikovia sa pretekali v tom, kto si pripraví najkrajšiu fašiangovú masku. S pomocou šikovných pani vychovávateliek v ŠKD si detičky pripravili škrabošky, masky, závoje pre víly a strašidelné oblečenie na tento zábavný deň. Na karnevale ste mohli stretnúť šašov, víly, princezné, strašidlá... no prosto, mali sme jedno krásne rozprávkové popoludnie, plné hudby, spevu, tanca a hier. Fotoalbum

    • Výtvarný krúžok v ŠKD
     • Výtvarný krúžok v ŠKD

      V rámci ŠKD môžu deti navštevovať výtvarný krúžok. Tam rozvíjajú svoje nadanie, tvorivosť a kreativitu a výsledkom sú krásne výtvarné práce, ktoré počas celého školského roka zdobia chodby a vstupný vestibul školy. Fotoalbum

     • Pravda o drogách

      Začiatkom februára zabsolvovali všetci žiaci druhého stupňa preventívnu prednášku s názvom „Pravda o drogách“. Vďaka lektorom, Rastislavovi Bobčekovi a Erike Botlíkovej z občianskeho združenia Slovensko bez drog, získali fakty a pravdivé informácie o drogách a ich účinkoch a o tom prečo a ako drogy škodia. Prednáška pozostávala z 10 tém/právd o drogách, v rámci ktorých rozobrali to, ako drogy fungujú, ako a prečo vzniká závislosť, čo sú najčastejšie príčiny toho, že niekto začne brať drogy, ako je to s drogami a vitamínmi a minerálnymi látkami v tele, aký je rozdiel medzi legálnymi a nelagálnymi drogami, ako drogy vplývajú na myseľ, ako drogy menia emócie, ako dlho zostávajú drogy v tele, aká je skutočná pravda o Marihuane, ako je to s drogami a tvorivosťou, atď…
      Počas prednášok sa pútavou formou žiaci dozvedeli, čo všetko môžu DROGY spôsobiť im samotným, ich priateľom, ich rodine,… Mladí ľudia potrebujú poznať pravdu o škodlivých účinkoch drog skôr, ako s drogami prídu do styku. Skôr ako o drogách dostanú nepravdivé informácie od drogových dílerov alebo od svojich “kamarátov”. V závere prednášky deti zložili sľub „protidrogového šerifa“. Fotoalbum

     • Od griflíka po plniace pero

      Posledný deň pred vianočnými prázdninami triedy 6. A a 7. A navštívili Múzeum školstva a pedagogiky, v ktorom si vyskúšali interaktívny program – Od griflíka po plniace pero.
      Žiaci mali možnosť vyskúšať si písanie griflíkom na bridlicovú tabuľku, pierkom a kalamárom a plniacim perom. Uvedomili si, aké ťažké to mali žiaci v minulosti.
      Okrem vyskúšania si rôznych spôsobov písania, mali možnosť nazrieť do starej triednej knihy, vidieť rôzne historické učebné pomôcky, lavice..
      Po návšteve múzea  sa vybrali do Slovenskej pedagogickej knižnice, kde mali možnosť vidieť knihy zo 16. storočia, či presné napodobeniny Štúrových listov a jeho Slovenské národné noviny.
      Fotoalbum

    • Charitatívne vianočné trhy
     • Charitatívne vianočné trhy

      Vianočné koledy, vôňa vosku, žiara sviečky... 14.12 sa uskutočnila tradičná akcia s charitatívnym zámerom „Vianočné trhy“.  Žiaci sa na toto podujatie dobre pripravili. Výsledkom boli plné stoly nádherných dekoratívnych predmetov, o ktoré bol medzi deťmi i dospelými veľký záujem - ozdoby na stôl či vianočný stromček, darčekové predmety - náramky, náušnice, pohľadnice, hračky, sviečky a i.
      Ucho potešilo a dušu pohladilo vystúpenie žiačok šiesteho a siedmeho ročníka s vianočnými piesňami pod vedením Mgr. Veroniky Balickej a Ing. Mgr. Lenky Jančuškovej.
      Súčasťou trhov boli tvorivé dielničky pre malých i veľkých pod palcom Mgr. Kataríny Rodziňákovej a rodičov detí ZŠ.
      Výťažok z predaja predmetov pomôže onkologicky chorým deťom prostredníctvom aktivít Klubu Detskej Nádeje. Celkovo sa vyzbieralo 260 EUR. Fotoalbum

     • Výsledky súťaže vo vianočnej výzdobe tried

      V uplynulých dňoch sa naše triedy zapĺňali vianočnými stromčekmi, vianočnými nástenkami, zimnými vločkami, svetielkami a rôznymi inými ozdobami.
      Vo štvrtok 14. decembra sa p. učiteľky – Ribánová, Horváthová, Urblíková, Kubovčíková prešli po triedach 2. stupňa a obodovali jednotlivé výzdoby. Hodnotili stromček, nástenku, okná a celkový dojem. Každá trieda mohla získať maximálne 160 bodov (40 bodov od každej hodnotiacej pani učiteľky)

      Výsledky:
      1. miesto – 6. B - 153 bodov
      2. miesto – 6. A - 148 bodov
      3. miesto – 7. B – 147 bodov

      4. miesto – 8. B – 111 bodov
      5. miesto – 5. B – 101 bodov
      6. miesto – 5. A – 85 bodov
      7. miesto – 9. A – 84 bodov
      8. miesto – 8. A – 78 bodov
      9. miesto – 7. A – 48 bodov
      Víťazom srdečne gratulujeme!
      Fotoalbum

    • Turnaj v mini hádzanej
     • Turnaj v mini hádzanej

      Dňa 12.12.2017 sme sa zúčastnili turnaja v mini hádzanej za účasti 7. tímov z celej Bratislavy a okolia. Naši žiaci hrali výborne, no na nešťastie sme skončili len vďaka horšiemu skóre na druhom mieste. Opäť sme dokázali, že na našej škole je obrovský záujem o šport a žiaci dokážu konkurovať aj školám, ktoré sa špecializujú práve na hádzanú. Srdečne gratulujem všetkým žiakom ku krásnemu výsledku.     Mgr. Michal Tlelka
      Fotoalbum

     • Cestou necestou za knižnicou s vestou reflexnou

      Dňa 8. 12. 2017 sa žiaci 3. C triedy zúčastnili podujatia v Mestskej knižnici na ul. Blumentálskej
      s npor. Mgr. J. Ďurkovičovou z cyklu Bezpečne s knižnicou. Oboznámili sa s pravidlami cestnej premávky, dopravnými značkami , reflexnými prvkami a pyrotechnikou. 

    • OK vo vybíjanej najmladších žiakov – 2. miesto.
     • OK vo vybíjanej najmladších žiakov – 2. miesto.

      Dňa 23.11.2017 sa na pôde našej školy uskutočnilo Okresné kolo vo vybíjanej najmladších žiakov, teda žiakov 1. stupňa ZŠ, ktoré organizuje Slovenská asociácia športu na školách. Naše ambície boli veľké, nakoľko minulý rok sme sa zúčastnili Majstrovstiev Slovenska v tejto súťaži, keď sme postupne vyhrali Okresné i Krajské kolo. Hralo sa v dvoch skupinách, skupinu  „ A „ sme vyhrali, keď sme porazili ZŠ Hlbokú 15:4 a ZŠ Matky Alexie 12:4. V semifinále sme potom narazili na ZŠ Mudroňovu, ktorú sme zdolali 17:1. Vo finále sa však šťastena od nás odklonila a nestála pri nás tak ako minulý rok a prehrali sme ho o jediný bodík v pomere 10:9 so ZŠ M. Hodžu. Boli sme trošku smutní, ale ukázali sme všetkým, že vybíjanú hráme na veľmi dobrej úrovni a hlavne veľmi radi. Všetci hráči hrali veľmi obetavo a s nadšením, za čo im ďakujeme a gratulujeme k 2. miestu. Sú to títo žiaci : Tereza Gáliková, Tereza Čačová, Ella Kordošová, Laura Murková, Ella Senická, Šarlotra Hvizdošová, Viktor Krížik, Richard Trnovec, Maxim Ure, Michal Pintek, Teo Petróczy a Martin Makýš. Mgr. Róbert Dadykin – uč.TSV Fotoalbum

     • Medovníkový domček

      V utorok 21.11. 2017 sme boli pozvaní na predstavenie Medovníkový domček v Materskej škole Tabakova. Vystúpenie sa nám veľmi páčilo, čo ukazujú aj fotografie.  Trieda 1.B Fotoalbum

    • Small-stars cup 2017
     • Small-stars cup 2017

      V sobotu 11.11.2017 sa naši malí florbalisti zúčastnili florbalového turnaja "Small- stars cup 2017".  Žiaci pod vedením p. učiteľa Tlelku si počínali veľmi dobre a v oboch kategóriach sa umiestnili v prvej trojke. V kategórií 1 - 2 ročník na 2. mieste, kde rozhodovalo v prospech víťazného tímu len lepšie skóre. A v kategórií 3 - 4 ročník naši florbalisti zaslúžene opäť vyhrali celý turnaj. Srdečne gratulujeme a prajeme veľa podobných úspešných reprezentácií našej školy.  Mgr. Michal Tlelka  Fotoalbum

     • Bezpečne na železnici

      Dňa 27.10. 2017 sa žiaci 3.B a 3. C triedy zúčastnili besedy s npor. Mgr. J. Ďurkovičovou z Okresného riaditeľstva PZ Bratislava I na tému: Bezpečne na  železnici. Žiaci sa naučili prostredníctvom Oliho príbehu, že sa nesmú hrať v blízkosti koľajiska, tunela, železničného mosta, nesmú vyliezať na odstavené vagóny, prebiehať cez železničné priecestie, ak svieti červená, klásť na koľajnice rôzne predmety, hádzať do prechádzajúceho vlaku kamene a bezpečne sa správať pri cestovaní vlakom. 

    • Diskotéka strašidiel v ŠKD
     • Diskotéka strašidiel v ŠKD

      Každý školský rok na jeseň usporiadame v ŠKD Diskotéku strašidiel. Nebolo tomu inak ani tento rok. Deti ju mali 24. októbra. Bol to deň plný radosti, bláznenia, tancovania, hier a súťaží, ktorý asi najemotívnejšie prežívali naši malí prváčikovia. Fotoalbum

    • Športový deň v ŠKD
     • Športový deň v ŠKD

      Je dobrým zvykom usporiadať športové dni v ŠKD niekoľkokrát do roka. Aj 27. september bol jedným z takých dní. Naše šikovné deti si zahrali futbalový zápas, florbalisti sa zase predviedli vo svojom nadaní. Veľký úspech vždy majú aj športové súťaže, loptové hry, štafety. Bol to deň plný radostného pohybu a športovania detí. Fotoalbum

     • September - privítanie prvákov

      Tak ako každý školský rok aj v tomto roku sme našich malých prváčikov privítali slávnostnou akadémiou, ktorú pripravili deti druhých ročníkov v ŠKD. Detičky, rodičov aj pedagógov privítal okrem pána riaditeľa Karola Müllera aj starosta MČ Staré mesto pán Radoslav Števčík. Popriali im úspešný a spokojný  školský  rok 2017/2018. Fotoalbum

    • Letný tábor Tesáre – júl 2017
     • Letný tábor Tesáre – júl 2017

      Druhý júlový týždeň sme absolvovali skutočne zážitkový, až neuveriteľne pohodový týždeň v letnom tábore v Tesároch. Čerstvý vzduch a krásne prostredie predurčovali pobyt na úspech. Zoznamovacia diskotéka hneď prvý večer bola neskutočná, keď štvrtáci pred tancovávali všetky tance a my ostatní sme ich napodobňovali. Vznikol krásny kolektív detí bez rozdielu veku. Nácvik rôznych tancov sme potom absolvovali takmer každý večer – tancovanie nás všetkých skrátka baví. Cez deň sme hrali futbal i florbal, absolvovali mnoho športových súťaží, štafetových hier, behov, kreatívnych činností, maľovania, tvorby príbehov, hereckých nácvikov, turistiku okolo priehrady  a mnoho ďalších aktivít. Plávanie v bazéne s tobogánom sme mali k dispozícii každý deň. To, že sme vodné živly sa ukázalo nielen pri používaní tobogánu, ale aj pri hraní vodného futbalu v nafukovacom  ihrisku – to bol poriadny zážitok. Boli sme tak zaneprázdnení, že sme si ani nevšimli, že už pár dní nemáme vôbec žiadny telefonický signál a tak sme proste netelefonovali. Hľadali sme ho všade, pod posteľou i na skrini a nakoniec sa našiel – bola to zubná pasta Signal v izbe číslo 3. Pri všetkých týchto aktivitách sme riadne vyhladli, preto sme sa vždy tešili na chutný obed, či večeru. Varili nám dobre. Aj bývanie bolo super, na izbách sme boli rozdelení ako sme chceli. Pokračovali sme hraním  futbalu, florbalu, basketbalu, stolného tenisu a zápasili sme aj v sumo kostýmoch, to teda bola sranda. Na záver tábora sme si volili Miss a Missáka tábora a na úplný koniec bola balónová a pizza párty. Ešte chutný nanuk na záver a mohli sme cestovať domov, aj keď viacerí sme sa zhodli, že takýto úžasný tábor by sme si radi niekedy v budúcnosti zopakovali. Veď pozrite si fotky a uvidíte...
      Deti - účastníci letného tábora Tesáre 2017.

    • Finančná gramotnosť
     • Finančná gramotnosť

      Ďalšou veľmi dobrou akciou, ktorú dňa 19.9.2017 zorganizovala Knižnica na Bluntálskej 10, v Starom meste, bola v oblasti finančnej  gramotnosti,  ktorej sa zúčastnili žiaci 3. C triedy. Lektorky z Poštovej banky hovorili , ako vznikli peniaze, čo sa používalo na platenie pred ich vznikom, na čo ľuďom slúžia, ako sa dajú zarobiť alebo získať, čo robiť, ak zostanú a akú rezervu si treba vytvoriť. Žiaci tak hravou formou získali základné pravidlá riadenia vlastných financií a aj orientáciu v oblasti finančných inštitúcií (NBS, komerčné banky, ...) Po ceste do školy si rozprávali deti o tom, koľko kto má peňazí a ako budú s nimi hospodáriť.

     • Duševné zdravie žiakov našej školy nám nie je ľahostajné

      Dňa 20.10.2017 sa uskutočnili na našej škole prednášky s tematikou duševného zdravia. Poslucháčmi boli žiaci troch tried ôsmeho a deviateho ročníka. Otvorila sa spoločná diskusia o tom, čo robiť v rámci prevencie pre zachovanie duševného zdravia a na koho sa obrátiť v prípade ťažkostí. Žiaci kládli zvedavé otázky a spomenuli aj príklady osobnej skúsenosti z rodinného, či školského prostredia.  Prednášky viedli lektori Mgr. Ľudmila Skačanová a Mgr. Lucia Cibiri z DSS a RS Samária v rámci projektu „Podpora a sprevádzanie v duševnom zdraví“, ktorý je realizovaný Bratislavskou arcidiecéznou charitou s finančnou podporou Mestskej časti Bratislava – Ružinov.

    • Letná čitáreň v Medickej záhrade
     • Letná čitáreň v Medickej záhrade

      V utorok 20. júna sa žiaci z 2.A a z 2.B triedy zúčastnili Letnej čitárne v Medickej záhrade. Dramatizované čítanie na motívy knihy Pippi dlhá pančucha s názvom DIEVČATKO S VEĽKOU FANTÁZIOU im predstavila bábkoherečka Barbora Krajč Zamišková. Tá deťom nielen priblížila príbeh o Pippi dlhej pančuche, ale ukázala im aj, ako si všímať svet okolo nás, ako sa tešiť z maličkostí a čo je v živote naozaj dôležité. Deti sa taktiež zahrali na chvíľu na hercov, spevákov, „hľadačov“ a po pútavom divadle, ktoré sa im veľmi páčilo, si s radosťou pochutnali na sladkej zmrzline v príjemnom prostredí Medickej záhrady.   Mgr. Katarína Blažejová

    • Rozvíjanie finančnej gramotnosti na návšteve v Národnej banke Slovenska
     • Rozvíjanie finančnej gramotnosti na návšteve v Národnej banke Slovenska

      V mesiacoch máj a jún sa žiaci 2., 3. a 4. ročníka zúčastnili návštevy v Národnej banke Slovenska, ktorá bola zameraná na rozvoj finančnej gramotnosti u žiakov. Žiaci sa dozvedeli, kto je to bankár, poisťovák, obchodník a aké sú jednotlivé úlohy daných profesií. Deti si zasúťažili a vyskúšali si, aké je to hospodáriť s určitým obnosom finančných prostriedkov. Návšteva sa žiakom veľmi páčila a už teraz sa tešia, kedy do Národnej banky zavítajú opäť.
      Mgr. Katarína Blažejová

    • Školský pohár vo futbale chlapcov
     • Školský pohár vo futbale chlapcov

      V stredu 18.10. sa naši futbalisti ( 5. -7. ročník ) zúčastnili obvodného kola v súťaži Školský pohár SFZ. Keďže sa hralo na umelej tráve gymnázia na Vazovovej, mali sme takpovediac domáce prostredie. A využili sme ho na 100%, nakoľko sme zvíťazili vo všetkých štyroch stretnutiach päťčlennej skupiny. Postupne sme porazili ZŠ Grösslingovú 3:0, Cambridge International school 5:1, ZŠ Dr.M.Hodžu 3:0 a napokon sme zvíťazili i so ZŠ Matky Alexie v pomere 3:1. Veľmi sme sa tešili z postupu do finále – teda okresného kola tejto súťaže. To sa však bude konať až v apríli 2018. Celoslovenské finále je naplánované na jún 2018 v Poprade. Všetci chlapci podali skvelé a zodpovedné výkony, za čo im patrí obdiv a gratulácia. Navyše Peter Nikolaj bol vyhlásený za najlepšieho strelca turnaja, keď nastrieľal až 9 gólov. Snáď nám pušný prach nezvlhne a v apríli sa pobijeme o postup do Krajského kola tejto súťaže. Záverom ešte mená chlapcov, ktorí sa o tento úspech pričinili : Peter Plevák, Samuel Kováčik, Filip Tóth, Peter Nikolaj, Samuel Štefanovič, Daniel Šablatúra, Matúš Fontány, Filip Janík, Matúš Očkaik. Všetkým ešte raz gratulujeme a držíme palce do ďalších futbalových zápolení.
      uč. TSV Mgr. Róbert Dadykin

       

    • ŠVP - Prašník (28.05.-02.06.2017)
     • ŠVP - Prašník (28.05.-02.06.2017)

      Náš zážitkový týždeň sa začal zastávkou v kúpeľnom meste Piešťany. Videli sme „most zaľúbených“ a časť z nás, žiakov, sa vybrala do nákupného centra Aupark. Doplnili sme zásoby jedla a pitia. Zmrzlina nesmela chýbať. Boli sme sa pozrieť aj na sochu barlolamača. Po príchode do RZ Prašník sme sa oboznámili s jednotlivými izbami a okolím.  Obuli sme si pohodlnú obuv a išli sme na prechádzku k miestnej priehrade. Bolo veľmi teplo a tak sme si tam doplnili pitný režim.  Denný program bol bohatý. Chodili sme na rôzne výlety po okolí, hrali sme loptové hry a zúčastňovali sa rôznych súťaží, ktoré pre nás pripravili naši učitelia. Hojne sme využívali aj hotelový bazén. Na MDD sme navštívili farmu ETELKA, hľadali sme poklad, vozili sa na traktoroch a tí odvážnejší ho aj šoférovali. Podarilo sa nám navštíviť aj Mohylu M. R. Štefánika. Pre niektorých to bol náročný výstup, ale zvládli sme ho všetci. Odmenou nám bol krásny výhľad na okolie, kofola a nanuky v bufete. Na tohtoročnú školu v prírode nikdy nezabudneme. Pozdravuje vás 6.B a 7.B trieda.

    • Projekty na hodinách slovenského jazyka
     • Projekty na hodinách slovenského jazyka

      Na konci školského roka si pre nás pani učiteľky slovenského jazyka – pani učiteľka Matejíčková a Balická pripravili aktivitu, kde žiaci mohli prejaviť a ukázať svoju kreativitu a nápaditosť. Vytvárali projekty a mali možnosť vyskúšať si tímovú prácu. Skupiny si vybrali zaujímavé veci, ktoré mali vypracovať v štyroch fázach: nákres, postup, dynamický opis a vymyslený príbeh k projektu, ktorý samy vytvorili. Hodnotila sa najmä kreativita, nápaditosť a originálne prevedenie. Tu pani  učiteľky vybrali tie najkrajšie projekty.
      (Stella Jurištová, 7.B)

    • Turnaj v minihádzanej
     • Turnaj v minihádzanej

      Dňa 10.10.2017 sme sa zúčastnili turnaja v mini hádzanej za účasti 8. tímov z celej Bratislavy a okolia. Naši žiaci si poradili zo všetkými súpermi nad mieru dobre. Zvíťazili sme postupne nad všetkými školami a zaslúžene sme vyhrali celý turnaj. Výnimočný výkon podali všetci žiaci na čele s neskutočnými brankárskymi zákrokmi Stelky Drgonovej. Srdečne gratulujem všetkým žiakom ku krásnemu výsledku. Výsledok teší o to viac, na koľko sme hrali proti školám, ktoré sa špecializujú práve na hádzanú. Želám veľa podobných reprezentácií našej školy na všetkých športových súťažiach.     Mgr. Michal Tlelka

    • Beseda so spisovateľkou Feriancovou
     • Beseda so spisovateľkou Feriancovou

      Predposledný júnový týždeň sa naši piataci a šiestaci zúčastnili literárnej besedy so spisovateľkou – Paulínou Feriancovou. Pani Feriancová je mamou nášho žiaka Lea z 5. A. Počas besiedky nám porozprávala o svojich autorských knihách – Supertajný denník Lucie H. a Anglický denník Lucie H. Porozprávala nám o svojich začiatkoch s písaním a tiež o knihách, ktoré preložila. Tá posledná, Mŕtve dievča neklame, je bestsellerom vo viacerých kníhkupectvách.

    • Škola v prírode – 9. ročník
     • Škola v prírode – 9. ročník

      Tohto ročná ŠVP bola pre nás tá posledná na ZŠ. Spoločne s pedagógmi sme prežili tieto posledné chvíle v krásnom prostredí Nízkych Tatier. Každý deň sme sa zobúdzali s úsmevmi na tvárach a s očakávaním nového dobrodružstva. Jazdenie na koňoch, dedinský turnaj vo futbale, turistika po krásnom okolí Nemeckej, náročný výstup na najvyšší kopec Nízkych Tatier – Ďumbier, a hlavne...adrenalínový splav Hrona. Všetky tieto aktivity, vrátane spoločenských hier a večerných programov, si budeme istotne pamätať a na stredné školy si spolu so sebou vezmeme milión spomienok. Prežívanie posledných spoločných chvíľ sme si vychutnávali aj s našimi obľúbenými učiteľmi, príjemným personálom v penzióne Hradisko a ďalšími ľuďmi, ktorí sa snažili o naše pohodlie. Sme si istí, že o pár rokov sa naśe cesty znova stretnú na tom istom mieste a prežijeme kopec zábavy ako aj teraz.
      Vaši deviataci 9.A + 9.B

    • Škola v prírode – Duchonka
     • Škola v prírode – Duchonka

      2. A, 2. B, 2. C - od 29. V. do 2. VI. 2017
      Tento rok boli druháci z troch tried prvýkrát v ŠvP na Duchonke. Bola tam krásna príroda a čistý lesný vzduch.Od začiatku pobytu sme mali rôzne zaujímavé aktivity. Každý deň sme súťažili v družstvách, v ktorých sme sa spoznali aj s deťmi z iných tried. Program, ktorý nám pripravili p. učiteľky a vychovávateľky sa všetkým páčil.  Krásny zážitok máme i z výletu. Navštívili sme ZOO- Ranč pod Babicou. Bolo tam veľa zvieratiek z rôznych krajín sveta. Pani kuchárky varili vynikajúce dobroty. Navštívili nás naozajstní  šermiari z Bratislavy. Posledný deň sme plní zážitkov odchádzali domov. Bolo tam tak dobre, že sme ani neplakali za rodičmi. Ďakujeme p. učiteľkám a vychovávateľkám za starostlivosť a už sa tešíme na ďalšiu školu v prírode.
      žiačky: Jasmína Isterová, Agáta Cisárová   

    • Krajské kolo v prehadzovanej žiakov 1. stupňa – 4. miesto
     • Krajské kolo v prehadzovanej žiakov 1. stupňa – 4. miesto

      V utorok 6.6.2017 sme sa zúčastnili Krajského kola v prehadzovanej zmiešaných družstiev žiakov 1. stupňa ZŠ, ktoré sa konalo v Studienke. Zúčastnili sa ho školy z Bratislavského a Trnavského kraja. 16 družstiev bolo rozdelených do štyroch skupín. My sme boli v D skupine spolu so ZŠ Unín, ZŠ Veľký Meder a ZŠ Sokolíkovou. Vo všetkých troch zápasoch sme vyhrali 2:0 a postúpili do finálovej skupiny o 1. – 4. miesto. Tam sme však v semifinále prehrali so ZŠ Stupava, keď žiaci z tejto školy zúročili svoju výškovú prevahu. V zápase o 3. miesto sa opäť šťastena od nás odklonila a prehrali sme aj tento zápas. Nevadí, síce sme pohár a medailu nedoniesli, ale hrali sme veľmi dobre a v ťažkej konkurencii škôl z dvoch krajov obsadili pekné 4. miesto.
      Mgr. Róbert Dadykin – uč. TSV

    • Program podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách – ochutnávka v ŠJ
     • Program podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách – ochutnávka v ŠJ

      Začiatkom júna nám opäť firma BONI FRUCTI s ktorou máme uzatvorenú zmluvu v rámci programu Školské ovocie  dodala zdarma čerstvo nazberané  jahody a hrášok v Dunajskej Lužnej pri Bratislave.
      Žiaci tieto produkty dostali k obedu ,kde mali možnosť si znovu pripomenúť a porovnať s minulým rokom chuť, vôňu a čerstvosť jahôd a hrášku vypestovaných na Slovensku. Že žiakom chutilo svedčili o tom vrátené prázdne misky.
      Znovu musím zopakovať že zámer pracovníkov firmy BONI FRUCTI splnil sprievodnú akciu konzumácie ovocia a zeleniny s úspechom a pevne verím že dobré zvyky  sa prenesú aj do budúceho roku.

    • Exkurzia do Botanickej záhrady
     • Exkurzia do Botanickej záhrady

      Dňa 30. 5. 2017 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili exkurzie do Botanickej záhrady. Botanická záhrada je vedecko - pedagogickým pracoviskom Univerzity Komenského, ktorého poslaním je udržovať a rozširovať zbierky živých rastlín, pomáhať vo výchovnovzdelávacej činnosti odborným školám i pracoviskám a poskytovať odborné informácie širokej verejnosti. Žiaci navštívili rôzne expozície, ktoré sú členené na skleníkové skupiny rastlín a vonkajšie skupiny rastlín. Mali možnosť si pozrieť skleník úžitkových rastlín zameraný na tropické a subtropické úžitkové plodiny, skleník s austrálskou flórou, palmový skleník, kaktusový skleník. V parku sa sústredili na rôzne typy skaliek, napr. andezitová, vápencová, bridlicová, žulová, travertínová a exkurziu sme zakončili v prekrásnej časti pod názvom rozárium.
      Petronela Sanigová, Veronika Balická

    • Kapitán Padák
     • Kapitán Padák

      Žiaci 5. A sa zúčastnili prezentácie novej knihy od Kristíny Balúchovej – Kapitán Padák. Vypočuli si niekoľko ukážok z knihy a porozprávali sa s p. Balúchovou – bývalou letuškou aj jej manželom – pilotom. Žiakov zaujímalo množstvo otázok nielen o knihe, ale aj o lietaní. Niektorí z knižnice odchádzali s novou knižkou, podpísanou od autorky.

    • Škola v prírode – Veľký Slavkov, Vysoké Tatry
     • Škola v prírode – Veľký Slavkov, Vysoké Tatry

      V pondelok 22. 5. 2017 ráno sme sa spolu s triedou 6. A a pani učiteľkami – Matejíčkovou, Jančuškovou, Balickou a Krajčírikovou stretli pred železničnou stanicou. Krátko pred ôsmou nám išiel vlak do školy v prírode – do Popradu. Keď sme sa usadili, pani učiteľky nám pomohli  vyložiť batožiny na svoje miesto. Cestovali sme štyri a pol hodiny.
      Keď sme vystúpili z vlaku, čakal na nás autobus, ktorý nás zaviezol na miesto – do Veľkého Slavkova. Hneď po príchode sme dostali chutný obed. Poobede sme sa ubytovali na chatky, vybalili sa a zoznamovali sa s druhou triedou a s areálom. Po večeri sme si mali pripraviť krátke divadielka znázorňujúce známe slovenské príslovia.
      V utorok sme hneď po raňajkách išli vlakom na Štrbské pleso. Trochu sa nám rozpršalo, tak sme si dali pršiplášte a na chvíľku sme sa schovali pod strechou. Poobede si pre nás pani učiteľky pripravili kvíz z toho, čo sme videli. Našťastie sme mohli odpovedať v skupinkách. Po večeri sme mali spevácku súťaž. Museli sme zaspievať čo najviac ľudových pesničiek.
      V stredu ráno sme sa vybrali autobusom do Goralského múzea v dedinke Ždiar. Tam sme sa dozvedeli o živote Goralov veľa zaujímavých vecí. Dokonca sme sa naučili aj ich pesničku a tanec hajduk. Poobede sme navštívili známe múzeum TANAP-u. Mali sme možnosť vidieť divú zver, rôzne chrobáky, motýle, najstaršie kamene atď.... Večerný program sme pripravovali my deti. Navzájom sme si dávali kvízové otázky.
      Štvrtkové doobedie sme strávili túrou na kopec Hrebienok. Nebolo to veľmi náročné, aj keď celkovo sme prešli 9 km. Oplatilo sa vyjsť až hore, lebo sa nám naskytli krásne výhľady. Tie sme hneď využili na fotografovanie. Poobede sme mali za úlohu vytvoriť prácu o našej ŠvP. Väčšina z nás sa to naozaj podarilo a nakreslili krásne kresby alebo napísali zaujímavé básne. Tí, ktorí chceli mohli ísť večer do blízkeho kostola spolu s p. uč. Balickou. Bol totiž sviatok – Nanebovstúpenie Pána.
      Piatkové doobedie sa nieslo v športovom duchu. Všetci športovali – hrali futbal, badmintom. Poobede sme sa išli prejsť do okolia a večer sme mali zábavný večer – Vtipnejší vyhráva.
      Posledné sobotné doobedie sme strávili upratovaním a balením sa. Ešte pred obedom sme stihli krátku prechádzku ako rozlúčku s Tatrami. Po výdatnom obede sme už len nastúpili na autobus, ktorý nás zaviezol do Popradu na vlak. Vo vlaku bola ohromná zábava.
      Po viac ako štyroch hodinách sme vystúpili z vlaku a vystískali svojich rodičov, ktorí nám veľmi chýbali. Spokojní sme išli domov. Všetci sme sa zhodli, že toto bola najlepšia ŠvP
      smiley
      Viktoria Mühlbergerová (žiačka 5. A triedy)

    • Slávik Slovenska 2017
     • Slávik Slovenska 2017

      V piatok 12.mája sa dve šikovné spevavé žiačky z našej školy zúčastnili Okresného kola súťaže Slávik Slovenska 2017. Viktória Szaboová (2.B) a Eva Makýšová (4.B) predviedli svoj spevácky talent na Základnej umeleckej škole Miloša Ruppeldta v Bratislave. Okrem sólového spevu zaspievali aj s klavírnym doprovodom pani učiteľky Blažejovej. Konkurencia bola veľká, a tak si zo súťaže odniesli krásne diplomy za účasť a plno elánu do ďalších speváckych súťaží.

    • Mc Donald´s cup 2017 (Okresné kolo – 1. miesto, Krajské kolo – 4. miesto)
     • Mc Donald´s cup 2017 (Okresné kolo – 1. miesto, Krajské kolo – 4. miesto)

      3.mája sa žiaci 1. stupňa zúčastnili Okresného kola Mc Donald´s cupu vo futbale a počínali si veľmi úspešne. Po víťazstve nad ZŠ Matky Alexie v pomere 4:2 nasledovala ťažko vydretá remíza so ZŠ Mudroňova, keď vyrovnávajúci gól na 3:3 sme dosiahli v poslednej minúte stretnutia. V poslednom zápase sme potrebovali zvíťaziť, no 1. polčas bol bezgólový. V druhom sa nám však podarilo streliť dva góly a obsadiť tak 1. priečku, ktorá znamenala postup do Krajského kola. V ňom sme opäť dokázali, že futbal hrať vieme a potrápili sme všetkých veľkých favoritov. Tu sú výsledky našej A-skupiny : ZŠ Mlynská Senec – ZŠ Kalinčiakova 7:0, ZŠ I. Bukovčana – ZŠ Vazovova 1:1, ZŠ Kalinčiakova – ZŠ Vazovova 2:4, ZŠ Mlynská Senec – ZŠ I. Bukovčana 8:4, ZŠ I. Bukovčana – ZŠ Kalinčiakova 1:2, ZŠ Vazovova – ZŠ Mlynská Senec 3:5. Nasledovalo pre nás nešťastné semifinále, v ktorom sme prehrali až po rozstrele zo značky pokutového kopu : ZŠ Vazovova – SŠ Bachova 1:1 (3:4 na pok. kopy) Finále bolo veľmi blízko, no športová šťastena nás opustila. V súboji o 3. miesto sme opäť dva krát vyhrávali, no nakoniec gólom v poslednej minúte prehrali : ZŠ Sološnica – ZŠ Vazovova 4:3. Gratulujeme všetkým našim žiakom za úspešnú reprezentáciu. Mimochodom, do celého turnaja 19. ročníka Mc Donald´s cupu sa prihlásilo 936 základných škôl z celého Slovenska a z Bratislavského kraja to bolo 88 škôl.
      Mgr. Róbert Dadykin – uč. TSV

    • Úspešný pretek v orientačnom behu
     • Úspešný pretek v orientačnom behu

      Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú aj menej známych športových súťaží. Medzi ne by sme mohli zaradiť aj preteky v orientačnom behu. Tento pretek sa konal 25.4. v  Ružinove. Naši žiaci si tu počínali veľmi dobre. V konkurencii 229 žiakov skončilo dievčenské družstvo na krásnom treťom mieste. Ako víťazní jednotlivci na majstrovstvá kraja postúpili dvaja žiaci: Oliver Drgoň a Nelka Murková. Srdečne gratulujeme a prajeme veľa šťastia na MK.
      Mgr. Michal Tlelka

    • Lezecký krúžok
     • Lezecký krúžok

      Naša škola ponúka žiakom obrovský výber záujmových krúžkov. Ako jedna z mála škôl na Slovensku umožňuje deťom zažiť v mimoškolskom čase obrovský adrenalín pri lezení na naozajstnej skale zo žuly. Žiakom sa tento krúžok veľmi páči a každým týždňom pribúdajú noví záujemcovia o lezenie. Základná škola by podľa nás nemala byť len o získaných vedomostiach na teoretických hodinách, ale aj o zážitkovom učení v mimovyučovacom čase. Ako to celé vyzerá, a ako sa nám tam darí, si môžete pozrieť na týchto fotografiách v galérii.
      Mgr. Michal Tlelka

     • Putovanie za spevohrou

      Dňa 27.4.2017 sa žiaci 2.A, 2.B a 2.C zúčastnili predstavitenia Putovanie za spevohrou v Zichyho paláci. Žiaci ocenili výkony hercov potleskom a s peknými dojmami sa vrátili do školských lavíc.

    • Florbalový turnaj
     • Florbalový turnaj

      V sobotu dňa 29.4.2017 sa naši žiaci z prvého stupňa zúčastnili florbalového turnaja " Školak cup 2017". Tohto turnaja sa zúčastnili školy z celej Bratislavy. Našim malým florbalistom sa darilo veľmi dobre a všetky zápasy jednoznačne vyhrali. Obsadili teda zaslúžene 1. miesto. Opäť sa potvrdilo, že na našej škole je obrovský záujem o šport a o florbal obzvlášť. Žiakom srdečne gratulujeme a prajeme čo najviac podobných výsledkov.
      Mgr. Michal Tlelka

    • Školské kolo speváckej súťaže Slávik 2017
     • Školské kolo speváckej súťaže Slávik 2017

      Dňa 4.apríla sa uskutočnilo školské kolo v speve ľudových piesní Slávik 2017.
      Zúčastnilo sa ho 26  spevuchtivých  detí z 1.stupňa.V skvelej nálade si v prvom kole zaspievali piesne z rôznych kútov Slovenska. Ako  spestrenie programu vystúpili žiačky zo 4.A a 2.B  s tančekmi a spevmi.  V druhom kole si deti overili schopnosť  zaintonovať krátky melodický nápev s klavírom s doprovodom p.uč.Blažejovej. Všetci zúčastnení dostali sladkú odmenu , no pre víťazov boli pripravené hodnotné ceny.
      Vyhodnotenie:
      1.kategória: 1.miesto:Viktória Szabová 2.B, 2.miesto:Marína Ďuričová 1.B, 2.miesto:Ellen Schoneckerová 2.B, 3.miesto:Tamara Mučková 1.C
      2.kategória: 1.miesto:Eva Makýšová 4.B, 2. a 3.miesto nebolo udelené

      Mgr.Jela Móroczová

    • OK v prehadzovanej žiakov 1. stupňa – 1. miesto a 2. miesto.
     • OK v prehadzovanej žiakov 1. stupňa – 1. miesto a 2. miesto.

      Ďalšou úspešnou súťažou, ktorú sme tento mesiac absolvovali, bolo Okresné kolo v prehadzovanej žiakov 1. stupňa dňa 20.04.2017. Do súťaže sme prihlásili dve rovnocenné družstvá a obidve si počínali nadmieru dobre, keď sa stretli až vo finále... Obsadili sme tak prvé dve miesta, až za nami skončili ďalšie školy v poradí ZŠ Dubová, ZŠ Grösslingová B, ZŠ Grösslingová A a ZŠ Jelenia. Prehadzovaná ako prípravná hra pre volejbal je medzi žiakmi veľmi obľúbená a dokázali sme, že ju naozaj ovládame. Krajské kolo tejto súťaže sa uskutoční koncom mája 2017 v Studienke a je spoločné pre Bratislavský a Trnavský kraj. Hmm, dostať sa tak na MSR v tejto súťaži...nuž zabojujeme, uvidíme.
      Mgr. Róbert Dadykin – uč. TSV

    • Školský pohár SFZ vo futbale – 2. miesto v OK
     • Školský pohár SFZ vo futbale – 2. miesto v OK

      Trávnatá plocha NMŠK – Novomestského športového  klubu bola 11.04.2017 dejiskom finále Školského pohára SFZ vo futbale žiakov – siedmakov a mladších. Finálového turnaja sa zúčastnili štyri školy systémom každý s každým 2x15 minút. Počínali sme si v ňom výborne, keď sme postupne zdolali ZŠ Hlbokú i ZŠ Grösslingovú, no vo finále nám už došli sily a podľahli sme kvalitatívne lepšiemu súperovi zo ZŠ Mudroňova, ktorý nakoniec postúpil do Krajského kola tejto súťaže. Gratulujeme všetkým chlapcom k tomuto krásnemu umiestneniu i k predvedeným výkonom.
      Mgr. Róbert Dadykin – uč. TSV

    • Boli sme v ÚĽUVe
     • Boli sme v ÚĽUVe

      Dňa 22.3. trieda 3.B navštívila tvorivé dielne v ÚĽUVe na Obchodnej ulici. Deti sa oboznámili s tradičnými postupmi pri výrobe ľudovoumeleckých výrobkov v minulosti a v súčasnosti. Odborné lektorky im trpezlivo vysvetlili postup výroby bábik z kukuričného šúpolia, náramkov  na tkáčskom stave a obrázkov  maľovaných na skle. Všetci boli  nadšení a táto netradičná činnosť sa im veľmi páčila. Odniesli si domov krásne vlastnoručne vyrobené predmety. Vďaka patrí aj mamičke nášho spolužiaka, pani Dobiašovej, ktorá celej triede tento zážitok sponzorovala. Ďakujeme.
      Mgr.Jela Móroczová

    • Rodičia a deti si zahrali florbal proti učiteľom
     • Rodičia a deti si zahrali florbal proti učiteľom

      Pri príležitosti Dňa učiteľov sa konala na našej škole milá udalosť. Učitelia vyzvali na priateľské zápasy vo florbale rodičov a deti  prvého stupňa. Všetky zápasy prebehli vo veľkom tempe, no v priateľskom duchu. Pri spoločnom hodnotení tejto udalosti sa všetci zúčastnení zhodli na tom, že to nebola určite posledná akcia tohto typu. Bez prepojenia vzťahu učiteľ – žiak – rodič nemôže fungovať žiadna dobrá škola.
      Mgr. Michal Tlelka

       

    • Školský pohár SFZ vo futbale – predkolo – 1. miesto
     • Školský pohár SFZ vo futbale – predkolo – 1. miesto

      Vo štvrtok 16.3.2017 sme úspešne zvládli predkolo Školského pohára vo futbale mladších žiakov. Porazili sme postupne domácich - Gymnázium J. Papánka Vazovova 6 v pomere 5 : 3, ZŠ Hlbokú    7 : 1, ZŠ Dunajskú 7 : 0 a ZŠ Palackého 3 : 0. Gratulujeme všetkým chlapcom, ktorí reprezentovali školu a budeme im fandiť aj v Okresnom kole tejto súťaže, ktoré sa uskutoční 25.4.2017.

    • Biblická olympiáda – 3. miesto na dekanátnom kole
     • Biblická olympiáda – 3. miesto na dekanátnom kole

      Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do Biblickej olympiády. V utorok, 21. marca 2017,  sa konalo dekanátne (okresné) kolo, kde sa umiestnili na krásnom 3. mieste. Konkurenciu tvorilo osem tímov. Predbehla nás len „Gamča“ a Gymnázium Juraja Hronca. Našu školu reprezentovali traja žiaci z 5. A – Lucia Badi, Veronika Hrabková a Filip Tóth, ktorí sa počas troch mesiacov pripravovali na súťaž študovaním štyroch kníh Svätého Písma – Kniha Sudcov, Kniha proroka Daniela, Kniha Genezis a List Efezanom.
      Víťazom blahoželáme!

     • Hviezdoslavov Kubín (2. stupeň)

      6. marca 2017 sa žiaci 2. stupňa našej školy zúčastnili Školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Účasť bola vysoká a recitačné prevedenie jednotlivých diel bolo na vysokej úrovni.

      Výsledky ŠK HK
      2. kategória
      Poézia:

      1. miesto – Nina Liková (6. A)
      2. miesto – Tereza Vatehová (5. A)
      3. miesto – Constance Chovancová (6. B)
      Próza:
      1. miesto – Bria Františka Branišová (6. A)
      2. miesto – Soňa Šipulová (6. B)
      3. miesto – Leo Ferianc (5. A), Lucia Badi (5. A)

      3.kategória
      Poézia:

      1. miesto – Sára Kočišová (8. A)
      2. miesto – Nela Murková (8. A)
      3. miesto – Samuel Múčka (8. B), Anna Lendacká (7. A)

      Próza:
      1. miesto – Jana Lešková (7. A)
      2. miesto – Timotej Volent (8. B)
      3. miesto – Alexandra Ciulisová (7. A)

    • Kniha – priateľ človeka
     • Kniha – priateľ človeka

      Dňa 17. 3. 2017 sa žiaci 2. C triedy zúčastnili besedy v staromestskej knižnici na Blumentálskej 10/A v Bratislave s  p. M. Števkou z vydavateľstva Buvik.  Deti nadšene diskutovali o knihe DOKTOR JAJBOLÍTO, ktorú im predstavila pani vydavateľka dramatizovanou formou prostredníctvom niekoľkých príbehov. Žiakom sa beseda veľmi páčila.

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

      Naši žíaci 1. stupňa sa stretli 8. marca 2017 v čitateľskom kútiku. Tu sa konala recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín. Zaujala ich poézia a próza od Daniela Heviera, Milana Rúfusa, Františka Rojčeka, Kristy Bendovej, Jozefa Pavloviča. Bol to pekný zážítok.

    • Doprava v skratke a ako privolať pomoc
     • Doprava v skratke a ako privolať pomoc

      Ako sa bezpečne dostať na určené miesto a v prípade nehody alebo úrazu privolať pomoc sa dozvedeli žiaci z tried: 2. A, 2. B, 2. C na besede, dňa 2. marca 2017 od npor. Mgr. J. Ďurkovičovej z Okresného riaditeľstva PZ Bratislava I.

    • Škola správnej výživy, Dietcenter, Ako sa správne stravovať?
     • Škola správnej výživy, Dietcenter, Ako sa správne stravovať?

      Dňa 1. marca 2017 sa 5. A a 5. B trieda zúčastnila prednášky na tému ,, Zdravá výživa". Prednáška bola zameraná na správne stravovanie detí, zásady správnej výživy, prečo je výživa dôležitá, základné živiny a najčastejšie problémy s výživou. Deťom sa prednáška veľmi páčila, dozvedeli sa základné informácie o zdravej výžive. Ďakujeme pani lektorkám z Dietcentra.
      Mgr. Petronela Sanigová

    • Lyžiarsky výcvik
     • Lyžiarsky výcvik

      V dňoch 5. - 10.2.2017 sa naši žiaci 7. ročníka zúčastnili lyžiarskeho a snowboardového výcviku. Mali sme sa viac ako výborne :-)
      Mgr. Michal Tlelka

    • Nezvyčajné vyučovanie
     • Nezvyčajné vyučovanie

      Kto by sa nechcel dozvedieť o význame i požití liečivých bylín v domácnosti  a o ich prevencii pred bežnými chorobami?
      Žiaci 2. C triedy sa dňa 9. 2. 2017 zúčastnili alternatívnej výučby prvouky na tému ,,Liečivé bylinky“ v Centre voľného času na Štefánikovej ul. v Bratislave. 
      Pani Dr. A. Knezlová pripravila deťom na miskách sušené bylinky: levanduľu, mätu, šalviu, materinu dúšku, medovku, bazalku, tymián a majorán. Deti voňali nielen ich úžasnú vôňu, ale ochutnávali z nich aj čaje a zahrali sa na ,,slepú babu“ pri ich určovaní. Bolo to veľmi zábavné a zaujímavé. Vraj večer si budú pýtať od rodičov teplý čajík z byliniek.

    • Navštívili sme pána prezidenta!
     • Navštívili sme pána prezidenta!

      Deň pred polročnými prázdninami (2. 2. 2017) sme s celou triedou spoločne s 8. A  navštívili pána prezidenta, ktorý nás pozval na návštevu.
      Privítala nás jedna milá pani – asistentka pána prezidenta. Hneď po vstupe do Grasalkovičovho paláca sme museli prejsť kontrolou. Bolo to podobné ako na letisku. Všetci sa tvárili veľmi vážne.
      Pani asistentka Sandra nám urobila prehliadku paláca. Vysvetlila nám, pri akej príležitosti pán prezident jednotlivé miestnosti využíva. V každej bol poriadok, živé kvety a zástavy. Všade sme si mohli sadnúť – aj tam, kde bežne sedáva hlava nášho štátu.
      Keďže mal náš pán prezident narodeniny, moja trieda mu zaspievala pesničku – Slovensko naše. Od 8. A dostal krásnu, ručne vyrobenú pohľadnicu s básničkou. Tú tiež vymysleli naše ôsmačky. Bol veľmi nadšený. Potom zrazu povedal, že tu ešte máme jedného oslávenca – bola som to ja. Dostala som krásnu kyticu a bonboniéru, s ktorou som sa neskôr so všetkými rozdelila. Aj ja som mu venovala malý darček – ručne vyrobené mydlo. Potom už musel odísť a my sme ešte navštívili kaplnku, v ktorej boli nádherné maľby.
      Bol to krásny deň a zážitok na celý život.
      Eva Nemčovičová (5. A)

    • Zber papiera
     • Zber papiera

      Zber papiera bude prebiehať v našej škole po jarných prázdniny a to v termíne od 27.2 do 3.3. 2017 od 7:00 do 8:00 dole pri šatniach. Papier poprosím nosiť pevne zaviazaný. Ďakujem! Mgr. Katarína Krajčíriková

    • Otvorenie čitateľského kútika
     • Otvorenie čitateľského kútika

      14. februára 2017 sme mali veľmi peknú akciu pri príležitosti oficiálneho otvorenia nášho čitateľského kútika. Na začiatku mal pán riaditeľ Ing. Karol Müller príhovor. Deti privítal a čitateľský kútik odovzdal žiakom do užívania. Potom v programe pokračoval pán Mrkvička. Deťom ukázal, že čítanie môže byť veľmi zábavnou činnosťou. Dramatizovanou formou prečítal niekoľko príbehov. Upozornil na to, že aj v našom kútiku máme zaujímavé knihy, ktoré si môžu samé prečítať. V priebehu dopoludnia sa postupne v sledovaní programu vystriedali všetky ročníky 1. stupňa. Deťom sa predstavenie páčilo. Týmto sa chceme aj poďakovať všetkým rodičom, ktorí prispeli do zbierky kníh v našom kútiku.

     • Poďakovanie

      OZ Charita Blumentál Bratislava nám zaslalo ďakovný list (v prílohe) za náš príspevok zo školských vianočných trhov. Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili. list.pdf

    • Školak CUP 2017
     • Školak CUP 2017

      V sobotu 14.1.2017 sa naší žiaci prvého stupňa zúčastnili florbalového turnaja "Školak CUP 2017". Žiaci 1-2 ročníka sa umiestnili na 3. mieste. A žiaci 3-4 ročníka vyhrali v tejto kategórii celý turnaj. Srdečne gratulujeme  a prajeme veľa podobných úspechov.
      Mgr. Michal Tlelka 

    • Netradičná výučba prvouky
     • Netradičná výučba prvouky

      Dňa 12. 1. 2017 sa 2. C trieda zúčastnila alternatívnej výučby prvouky na tému ,,Domáce zvieratá“ v Centre voľného času na Štefánikovej ul. v Bratislave. Neboli to klasické domáce zvieratká, ale malé myšky, škrečky, korytnačky, kobylky a iné drobné zvieratká. Pani RNDr. A. Knezlová ich chová v Centre voľného času. Netradičným spôsobom sa žiaci dozvedeli o ich starostlivosti pre domáci chov. Akcia sa deťom mimoriadne páčila, lebo naživo videli, ako sa zabávajú zvieratká. Cestou do školy si vzájomne hovorili, o aké zvieratko by  sa chceli doma starať.

    • Majstrovstvá Slovenska vo vybíjanej najmladších žiakov – 6. miesto.
     • Majstrovstvá Slovenska vo vybíjanej najmladších žiakov – 6. miesto.

      Úspešný športový rok sme zakončili 6. miestom na MSR vo vybíjanej žiakov 1.stupňa v Trnave, ktoré sa konali v dňoch 13. – 14. 12. 2016. V skupine sme prehrali v úvodnom stretnutí so zástupcami Košického kraja ( škola bola z Michaloviec ) 2 : 7 a smolne o jeden bod aj druhý zápas so zástupcami Banskobystrického kraja 8 : 9. Až tretí zápas sme vyhrali šťastne o jeden bod 6 : 5 s družstvom Nitrianskeho kraja a tak sme o deň neskôr nastúpili v boji o 5.miesto s výberom Žilinského kraja, no opäť neúspešne. Prehrali sme 5:9 a obsadili z 8.krajov Slovenska konečné 6. miesto. Už samotný fakt, že sme sa dostali na Majstrovstvá Slovenska je pre nás veľkým úspechom a len potvrdzuje, že naše spoločné športové snaženie na tejto škole má svoje opodstatnenie. Držte nám palce v ďalších súťažiach.
      Mgr. Róbert Dadykin  - učiteľ TSV

    • Najkrajšia vianočná trieda
     • Najkrajšia vianočná trieda

      Počas adventu sa naše „obyčajné“ triedy pomaly menili a obliekali si sviatočné vianočné šaty. Na škole totiž prebiehala súťaž o najkrajšie vianočne vyzdobenú triedu. Zapojilo sa všetkých desať tried druhého stupňa a naozaj sa posnažili.
      Triedy hodnotila pani učiteľka Glasnáková, Varinská, Farkašová a Súderová. Maximálny počet bodov, ktoré mohla trieda získať, bol 50.


      A ako to celé dopadlo?

      1. miesto = 5. A. (38 bodov)
      2. miesto = 6. A. (37 bodov), 7. B. (37 bodov), 9. A. (37 bodov)
      3. miesto = 9. B. (36 bodov), 5. B. (36 bodov)

      6. B. 35 bodov
      7. A. 16 bodov
      8. A. 25,5 boda
      8. B. 14,5 boda

    • Vianočné trhy
     • Vianočné trhy

      Pár dní pred začiatkom vianočných prázdnin sa na našej základnej škole uskutočnili vianočné trhy. Deti od 4. po 9. ročník predávali svoje vlastnoručne vyrobené výrobky, či výborné koláčiky. Medzi  kupujúci sa objavili žiaci, učitelia, rodičia, staré mamy aj naše pani vychovávateľky. Na Charitu Blumentál prispejeme sumou 240 €. Ďakujeme!
      Mgr. Veronika Balická

       

    • Oloart so Zuzanou Smatanovou
     • Oloart so Zuzanou Smatanovou

      Dňa 5.12.2016 sa naši žiaci z V.A a V.B zúčastnili podujatia OLOart v City Hotel Bratislava. Deti boli vyzbrojené dobrou náladou a nožničkami.
      Najskôr prebehlo pasovanie Zuzany Smatanovej za novú členku Olománie. Nasledoval jej minikoncert, ktorý si užili nielen deti, ale aj učitelia. Rytmika roztancovala žiakov v rytme „Melódie odpadu“. Potom sa žiaci venovali tvorivej činnosti, ktorá pozostávala zo zdobenia originálnych kontajnerov na plast alebo výroby ozdôb na stromček z odpadu.
      Deti si toto podujatie veľmi užili a popritom sa aj naučili, aké dôležité je triediť odpad. Veľkú radosť mali aj z cesty do školy. Obidva kontajnery, ktoré si krásne vyzdobili dostali ako darček a mohli si ich vziať do triedy. Nejedna hlava sa za nami po ceste električkou otočila :)      Katarína Krajčíriková

       

    • Vianočné vystúpenie Vienok
     • Vianočné vystúpenie Vienok

      Dňa 13.12.2016 presne na Luciu žiakov 1. Stupňa  prišli svojimi tancami a piesňami  do našej telocvične pozdraviť  deti z DFS Vienok. Vytvorili nám predvianočnú atmosféru v podobe tancov, piesní, zvykov, naučili nás niečo o folklórnych oblastiach na Slovensku. Žiaci si vyskúšali živý Betlehém, dozvedeli sme sa zaujímavosti o zvykoch na Luciu, zaželali nám prostredníctvom vinšovníkov krásne Vianoce. Ďakujeme.

    • Koleso šťastia
     • Koleso šťastia

      V novembri sa triedy 5. A. a 3. A. zúčastnili natáčania vianočných dielov televíznej súťaže Koleso šťastia. Deťom sa kamery veľmi páčili a tiež poobdivovali známe tváre, ktoré súťažili v prospech Nadácie Markíza. Hlasným tlieskaním povzbudzovali Juraja Baču, Kristínu Turjanovú, Martina Mňahončáka, Janku Hospodárovú, Braňa Bystrianskeho a Romana Pomajba. Špeciálne vianočné diely pôjdu v televízii od 19. decembra.
      Veronika Balická

    • Biblická olympiáda
     • Biblická olympiáda

      Vo štvrtok 15. decembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 10 detí z druhého stupňa. Každý súťažiaci súťažil v dvoch kolách – obidvoch písomných a vedomostných. Žiaci si museli naštudovať tri knihy Svätého Písma – Knihu Genezis, Sudcov, proroka Daniela a odpovedať na náročné otázky, týkajúce sa ich obsahu.
      Víťazmi sa stali žiaci 5. A. Filip Tóth, Lucia Badi a Veronika Hrabková, ktorí  postupujú na dekanátne kolo. Srdečne gratulujeme!
      Veronika Balická

    • Športom za duševné zdravie detí
     • Športom za duševné zdravie detí

      Dňa 8.12 2016 pokračoval projekt Športom za duševné zdravie detí v mini hádzanej žiakov 1. stupňa ZŠ ďalším kolom v Dome športu. Po predchádzajúcom víťazstve sme si opäť počínali výborne a obsadili 2. miesto. Vo finále sme podľahli neskoršiemu víťazovi z Tomášova až po rozporuplnom predĺžení o jediný gól. Takéto stretnutia nás však neodrádzajú, práve naopak, motivujú do ďalších turnajov. Gratulujeme všetkým žiakom za príkladnú bojovnosť i umiestnenie.
      Mgr. Róbert Dadykin – učiteľ TSV

    • Bavme deti športom
     • Bavme deti športom

      V stredu 7.12 2016 sa naši žiaci zúčastnili atletickej súťaže v hale Elán v rámci projektu Bavme deti športom. Súťaž pozostávala z 10 stanovíšť, kde museli preukázať celkovú atletickú zdatnosť v hodoch, skokoch, preskokoch, rýchlosti i obratnosti. V  konkurencii 14 družstiev si počínali výborne a obsadili 4. miesto. Veľmi chceli obsadiť aspoň 3. priečku, ktorá by im zabezpečila postup do finále, ktoré bude v marci taktiež v hale Elán. Tento krát sa to však nepodarilo, ale odnášajú si cenné skúsenosti. Držíme palce do ďalších atletických súťaží.
      Mgr. Róbert Dadykin – učiteľ TSV

    • Všetkovedko
     • Všetkovedko

      Prvý decembrový deň patril súťaži Všetkovedko a našim šikovným žiakom-Všetkovedkom. Do celoslovenskej vedomostnej súťaže sa zapojilo z našej školy dohromady 27 žiakov z druhého, tretieho, štvrtého a piateho ročníka. Deti si zmerali svoje sily v testoch zameraných na všeobecné vedomosti. Už teraz sa tešíme na výsledky a zúčastneným držíme palce.
      Mgr. Katarína Blažejová

    • Celé Slovensko číta deťom
     • Celé Slovensko číta deťom

      Dňa 6. 12. 2016 prišiel Mikuláš s vrecom plnej zábavy aj do Centrálnej knižnici na Blumentálskej 10/a. Podujatie Celé Slovensko číta deťom z knižky Hastrošovci od Roalda Dahla sa žiakom 2. C - triedy na Vazovovej 4 v Bratislave veľmi páčilo. Čítali poslucháči VŠMU: Pavol Viecha, Dana Brunovská, Alexander Vais, Martin Kornel Frank s hudobným doprovodom violenčela v podaní Marty Laurincovej.

    • Krajské kolo vo vybíjanej najmladších žiakov – 1. miesto.
     • Krajské kolo vo vybíjanej najmladších žiakov – 1. miesto.

      29.11.2016 dosiahli obrovský úspech žiaci 1. stupňa v KK vo vybíjanej najmladších žiakov, keď obsadili 1.miesto a postúpili na školské Majstrovstvá Slovenska do Trnavy v dňoch 13. – 14.12.2016, kde budú reprezentovať školu i Bratislavský kraj. Pritom zo skupiny postúpili až z 2. miesta, keď úvodný zápas prehrali so ZŠ Na bielenisku Pezinok tesne 6:7, no v druhom zvíťazili presvedčivo 11:2 nad ZŠ Malokarpatské námestie. V semifinále potom porazili minuloročného víťaza zo ZŠ Štúrova Malacky 8:6 a vo finále ZŠ Turniansku po dramatickom závere 9:8. Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov na MSR v Trnave.
      Mgr. R&oac