• Mgr. Eliška Kostelníková

    e-mail: ekostelnikova@zsvazovova.sk

    Tel. kontak: 0903 917 097
    ID na Zoome: 6774709007, heslo 1234

    Cieľom kariérového poradenstva je zosúladiť kariérový vývin žiaka s jeho individuálnymi predpokladmi, záujmami a potrebami trhu práce. Kariérový poradca vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Úzko spolupracuje so zákonnými zástupcami, výchovným poradcom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení pri profesijnej orientácii žiakov.

     

    ÚLOHY A POSLANIE KARIÉROVÉHO PORADCU:

     • plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí,
     • sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou  o deti,
     • vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce,
     • poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy, žiakom a ich zákonným zástupcom v otázkach štúdia na stredných školách.
  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4 81107 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje