• Želáme Vám príjemné mimoriadne jesenné prázdniny
     • Želáme Vám príjemné mimoriadne jesenné prázdniny

      Milí žiaci, milí rodičia, užite si čaro jesene, oddýchnite si a načerpajte síl.
      My ďakujeme našim šikovným deťom, pani vychovávateľkám a učiteľom, že jeseň priniesli aj do našej školy.

      Vidíme sa v utorok 10.11.2020 - so žiakmi 1. stupňa v škole, so žiakmi 2. stupňa online.

     • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka

      22. októbra 2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Prihlásilo sa 14 žiakov deviateho ročníka, ktorí si „zmerali“ svoje sily vo vedomostnom teste, transformácii textu a predviedli nám aj svoje rečnícke schopnosti. Ústrednou témou olympiády bol Zdravý životný štýl. Prvé miesto obsadila Lucia Badi, druhé – Ella Jeck a tretie miesto obsadil Peter Plevák.
      Víťazom gratulujeme.
      Fotoalbum
       

     • Pozitívny víkend s negatívnymi výsledkami

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      Po víkende máme pre Vás pozitívnu správu :)
      Všetci zamestnanci školy majú negatívne výsledky na ochorenie COVID-19.

      Od zajtra teda pokračujeme na 1. stupni v prezenčnej výučbe v rovnakom režime ako doteraz.
      Žiaci 2. stupňa pokračujú dištančne, tzn. ONLINE.

      Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“:

      VSTUP do budovy majú povolený:

      • všetci žiaci 1. – 4. ročníka, pričom sa nemusia preukazovať výsledkami negatívneho testu. Platí aj pre žiakov nad 10 rokov. Pri vstupe odovzdajú vyhlásenie o bezinfekčnosti – pozor je opäť nové!
       (Pozn.: V prípade, že si ho nemáte možnosť vytlačiť, podpíšete ho ráno pred budovou školy.);
      • zamestnanci, rodičia, návštevníci školy po preukázaní sa negatívnym testom. Rodičov a návštevníkov školy prosíme, aby do budovy školy vstupovali len v prípade nutnosti a po dohode s konkrétnym zamestnancom.

      VSTUP do budovy nemajú povolený:

      • zákonní zástupcovia, návštevníci školy, ktorí sa nezúčastnili testovania a nevedia sa preukázať negatívnym testom;
      • žiaci, ktorých zákonní zástupcovia mali pozitívne výsledky Covid-19 alebo žiaci, ktorí boli pozitívne testovaní na ochorenie Covid-19 – celá domácnosť ostáva v 10-dňovej karanténe;

      Všetky informácie sú dostupné v usmernení MŠVVŠ SR - USMERNENIE - "Spoločná zodpovednosť".

      Na záver – ako mnohí z Vás vedia, na našej škole boli počas víkendu 2 odberové miesta – jedno v exteriéri, druhé v interiéri (na chodbe smerom k telocvični). Priestory boli vydezinfikované najskôr chemicky armádou, následne germicídnym žiarením a samozrejme potom ešte aj našimi pani upratovačkami. Počas týždňa nebudú dané priestory žiakmi využívané.

     • Oznam

      Vážení rodičia, od 3.11.2020  sa bude podávať desiata.
      Všetci, ktorí dali prihlášku na desiatu sú týmto dňom prihlásení.
      1.stupeň už od 3.11.2020
      2.stupeň hneď pri nástupe do školy
      Platba za desiatu sa pripočítava k platbe obeda.
      Ak žiaka odhlasujete z obeda, nezabudnite odhlásiť aj desiatu.

      Némethová
      ved.šj.
       

     • Dôležitý oznam

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      Rozhodnutím ministra školstva sa jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch od 30.10. do 2.11. (piatok a pondelok) a od 6.11. do 9.11. (piatok a pondelok).

      Počas prázdnin nebude prebiehať prezenčná ani dištančná výučba.

      Vzhľadom k tomu, že počas najbližšieho víkendu prebehne celoplošné testovanie, je zákonný zástupca žiaka povinný predložiť pri prvom nástupe do školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. ZŠ nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT – PCR testu.

      Pozor! Žiaci 1. stupňa, ktorí majú nad desať rokov a nevedia sa preukázať negatívnym testom nemôžu po prázdninách do školy nastúpiť, a teda sa nemôžu zúčastňovať prezenčnej výučby. Viac informácií v usmernení.

      Prosím všetkých rodičov 1. stupňa o vzájomnú spoluprácu a informovanie vedenia školy, ak sa

      • v rodine vyskytne pozitívne testovaná osoba
      • v rodine rozhodnete ostať v domácej karanténe
      • žiak, ktorý má 10 rokov nezúčastní testovania
       (v prípade vyššieho počtu, zváži škola dištančné vzdelávanie pre žiakov 4. ročníka)

      Zároveň Vás prosíme, sledujte IŽK, web stránku školy, na ktorej Vás budeme informovať o nástupe žiakov do školy po prázdninách.

      Ak bude všetko v poriadku, prvý stupeň bude pokračovať v prezenčnej výučbe, pričom od novembra budeme pre prihlásených žiakov zabezpečovať aj desiatu (cez prestávku po druhej vyučovacej hodine).

      V prípade viacerých pozitívne testovaných rodičov alebo pozitívne testovaných zamestnancov (musíme rátať aj touto variantou) môže dôjsť k úprave vyučovania, uzatvoreniu tried a prechodu na dištančné vyučovanie.

      Držme si palce :)
      Budeme sa Vás snažiť včas informovať a usmerňovať.
      Hlavne zachovajme pokoj, buďme opatrní, obozretní a pomáhajme si navzájom.

      Jana Štefková, poverená riadením školy
      riaditel@zsvazovova.sk, 0902 177 528

     • Dištančné vyučovanie pre žiakov 5. - 9. ročníka

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      ako ste istotne zachytili v médiách, MŠVVŠ SR s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku - ROZHODNUTIE.

      • Žiaci prechádzajú na dištančné vyučovanie podľa upravených rozvrhov, ktoré budú na EduPage zverejnené v nedeľu 25.10.2020. Výučba výchovných predmetov, informatiky, občianskej náuky a nenásilnej komunikácie je na toto obdobie pozastavená. Žiaci z uvedených predmetov nebudú dostávať žiadne domáce úlohy.
      • Vyučovanie bude prebiehať online prostredníctvom programu ZOOM - meeting ID a heslá na pripojenie sa dostane každá trieda najneskôr v nedeľu prostredníctvom EduPage.
      • Vyučovacia hodina má 40 minút.
      • Online vyučovanie je pre žiakov povinné, dochádzka sa bude zapisovať rovnako ako počas prezenčnej výuky v škole.
      • Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, zákonný zástupca žiaka ospravedlní jeho neprítomnosť na vyučovaní prostredníctvom triedneho učiteľa, počas dištančného vyučovania budú akceptované aj ospravedlnenky zadané prostredníctov EŽK.
      • V prípade, že sa žiak nevie pripojiť z objektívnych príčin – nedostatočné pripojenie na internet, jedno zariadenie pre viacerých užívateľov, bezodkladne informuje učiteľa daného predmetu a dohodne sa s ním na inej forme vyučovania.
      • Žiaci môžu byť hodnotení za aktivitu, písomky a testy budú zadávané primárne za účelom zisťovania porozumenia učiva, môžu byť aj hodnotené.
      • Za účelom dištančnej výuky budú ako doplnkové k programu ZOOM používané programy EduPage a www.bezkriedy.sk.
      • V prípade, že žiak nemá možnosť online vzdelávania, zákonný zástupca bezodkladne kontaktuje vedenie školy, s ktorým si dohodne náhradný spôsob vyučovania.
      • Počas dištančného vzdelávania platia nasledovné nasledovné všeobecné PRAVIDLÁ pre žiakov i učiteľov.

      Držme si palce a najmä zostaňme zdraví :)
      S úctou Jana Štefková, poverená riadením školy

    • Zber papiera - vyhodnotenie
     • Zber papiera - vyhodnotenie

      Vedeli ste, že na záchranu jedného stromu je potrebné nazbierať 125 kg papiera? Nám sa vďaka deťom a ich rodičom podarilo zachrániť stromov 40, čím sme, mimochodom, zabezpečili kyslík na jeden deň pre 20 ľudí :)

      Výsledky:

      Nazbierali sme 5 058 kg papiera.

      Najviac papiera odovzdali žiaci zo 4.A - 1 191 kg, najväčším zberačom sa stal Michal s 895 kg.

      Gratulujeme a ďakujeme... a samozrejme, Miška ani celú triedu sľúbená odmena v bludisku neminie.  

      Za zorganizovanie ďakujeme pani učiteľke Mgr. Katke Krajčírikovej.

     • Organizácia vyučovania od 12.10.2020

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      vzhľadom k novým opatreniam, dochádza od zajtrajšieho dňa, t.j. od pondelka 12.10.2020 k zmene organizácie vyučovania. Aby ste sa vedeli zariadiť, uvádzame najdôležitejšie zmeny:

      • Budova školy bude pre žiakov otvorená od 7:00 do 17:00, tzn. ranná družina začína až o 7:00.
      • Všetci žiaci sú povinní nosiť rúška vo všetkých priestoroch školy. V prípade nerešpektovania nosenia rúšok a opakovaného porušenia hygienických opatrení, pristúpime v prípade potreby, k vylúčeniu žiaka z vyučovania.
      • Žiaci sa učia primárne vo svojich kmeňových triedach. Nedelia sa do skupín, kde dochádza k zmiešavaniu žiakov z rôznych tried. V dôsledku usmernenia bude pre žiakov druhého stupňa vytvorený v priebehu týždňa nový rozvrh. Do jeho vydania fungujeme v režime zo začiatku septembra
       - rozvrh hodín pre druhý stupeň na pondelok 12.10.2020
       - rozvrh hodín pre druhý stupeň na utorok 13.10.2020
       -
       rozvrh hodín pre druhý stupeň od stredy 14.10. do piatka 16.10.2020
      • Personálne bude zabezpečené nemiešanie žiakov 1. stupňa v ŠKD, tzn. počet oddelení ŠKD = počet tried na 1. stupni.
      • Stravovanie bude zabezpečené podľa harmonogramu.
       Harmonogram na pondelok 12.10.2020
       Harmonogram na utorok 13.10.2020 a stredu 14.10.2020
       Harmonogram na štvrtok 15.10.2020 s piatok 16.10.2020
      • Doplnkové stravovanie prostredníctvom desiatej spustíme vzhľadom k okolnostiam od novembra.
      • Telesná a športová výchova sa bude organizovať:

       A) V prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park...) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, správne držanie tela, prechádzky).

       B) V prípade nepriaznivých klimatických podmienok sa v primeranej miere budú využívať aj teoretické formy vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športu.

      • Každý zákonný zástupca je povinný nahlásiť triednemu učiteľovi akúkoľvek zmenu zdravotného stavu v domácom prostredí, ako aj nariadenie karanténneho opatrenia RÚVZ vo vašej domácnosti, aj ak sa netýka priamo vašich detí.

      • Ranný filter sa bude realizovať naďalej, konzultácie učiteľov s rodičmi budú prebiehať online, mailom, osobne (po predbežnej dohode s vyučujúcim v exteriéri), naďalej sa budú dodržiavať epidemiologicko - dezinfekčné opatrenia - ROR (ruky - odstup - rúško)

      • Krúžky a mimoškolské aktivity sú až do odvolania pozastavené.

      Viac informácii nájdete v usmernení.


      Ďakujeme, že ste zodpovední, spoločne všetko zvládneme.
      PaedDr. Jana Štefková, PhD., poverená riadením školy

    • Zber štupľov pokračuje aj tento školský rok
     • Zber štupľov pokračuje aj tento školský rok

      Aj tento školský rok sa naša škola zapojí do zberu štupľov. Opäť s pomocou občianskeho združenia HorebPET.

      O HorebPET
      OZ HorebPET pomáha tým, ktorí to potrebujú, zberom PET vrchnákov, ktoré vy už nepotrebujete.

      Cieľom HorebPET je
      ● dlhodobo udržateľná finančná podpora sociálne slabších jednotlivcov
      ● ukázať, že každý môže pomôcť svojou troškou, stačí chcieť a vytrvať
      ● urobiť spoločnosť vnímavejšou na sociálne a environmentálne potreby

      Ako to funguje
      ● každý môže zbierať PET vrchnáky a priniesť ich na zberné miesto = na vrátnici našej školy. Prosím neodovzdávať štuple vo vrecúškach a igelitkách, ale vysypať do plastovej nádoby.
      ● dobrovoľníci z Horeb PET vrchnáky odpredajú recyklačným firmám na druhotné spracovanie
      ● 80% získaných peňazí dostanú tí, čo to potrebujú, 20% prostriedkov ide na ďalší rozvoj projektu

      Koho HorebPET finančne podporuje
      ● Rodiny alebo jednotlivcov v hmotnej núdzi
      ● Zdravotne znevýhodnených občanov

      Viac informácií na www.horebpet.sk
       

     • OZNAM

      Vážení rodičia,

      Dovoľujeme si Vás informovať o ďalšom postupe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Bratislavského samosprávneho kraja v zámere vytvorenia Spojenej školy Vazovova.

      Na základe núdzového stavu, ktorý aktuálne platí na Slovensku, sme sa rozhodli odložiť spojenie ZŠ Vazovova a Gymnázia J. Papánka na obdobie, keď bude pandemická aj hospodárska situácia na Slovensku stabilizovaná.

      Chceme vás ubezpečiť, že na projekte spojenia škôl naďalej pracujeme.

      Všetky ďalšie informácie nájdete vo videu a tlačovej správe.

      Ďakujeme za pochopenie

      Kancelária starostky

     • Oznam

      Milí rodičia,
      Od 1.10.2020 platia na našej škole rovnaké hygienické opatrenia ako doteraz.
      Škola, ŠJ aj ŠKD fungujú v takmer identickom - nezmenenom režime.

      Nad rámec doterajšieho fungovania:
      - žiaci 1. aj 2. stupňa sa prezúvajú. Škola sa pre žiakov otvára už 7:30, aby sme zamedzili zvýšenému počtu žiakov v šatniach.

      - krúžková činnosť – budeme Vás informovať. Ešte stále prebiehajú rozhovory a diskusie s MŠVVŠ SR. Predbežne by sme krúžky spustili od pondelka 5.10.2020. V akom rozsahu Vám však zatiaľ povedať nevieme.

      PaedDr. Jana Štefková, PhD.
      poverená riadením školy
       

     • Oznam

      Milí žiaci, milí rodičia,
      Zatiaľ sa ešte nenazbieral dostatočný počet žiakov potrebných na prevádzku desiatej, termín spustenia sa preto odkladá z 1.10.2020 na neurčito.Ak sa nazbiera dostatočný počet žiakov, ihneď Vás budeme informovať. Prihlásiť sa môžete vyplnením PRIHLÁŠKY. Za pochopenie vopred ďakujeme.
      Zuzana Némethová, vedúca ŠJ
       

     • Výsledky opakovaných volieb do Rady školy - rodičia

      Dňa 28.9.2020 sa uskutočnili opakované voľby zástupcov rodičov do Rady školy. Z celkového počtu 473 oprávnených voličov sa zúčastnilo volieb a prevzalo si hlasovacie lístky 43 voličov. Vzhľadom na to, že išlo o opakované voľby, nevyžadovala sa podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov. Z celkového počtu 43 vydaných hlasovacích lístkov bolo odovzdaných 43 hlasovacích lístkov, z toho bolo 43 platných hlasovacích lístkov a  0 neplatných hlasovacích lístkov.

      Zoznam navrhnutých kandidátov s počtom platných hlasov, podľa poradia:

      1. Mária Rothensteinová           39 hlasov
      2. Patrik Križanský                    34 hlasov
      3. Marcela Hanzelová               31 hlasov
      4. Petra Hitková                        30 hlasov

      Na základe hlasovania sa členmi Rady školy pri ZŠ Vazovova 4, 811 07 Bratislava v týchto voľbách stali:

      1. Mária Rothensteinová                      
      2. Patrik Križanský                   
      3. Marcela Hanzelová               
      4. Petra Hitková                        

      Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a zúčastnili sa volieb. Novým zástupcom rodičov v Rade školy želáme veľa úspechov v ich práci.
      Barbara Krištofíková, Zuzana Gálisová, Daniela Šuhajová Smolinská
      členky volebnej komisie
       

     • Oznam o opakovaní volieb do Rady školy

      Vzhľadom na znenie Vyhlášky 291/2004 Z.z Ministerstva školstva Slovenskej republiky a na základe sčítania počtu oprávnených voličov vo voľbách rodičov do Rady školy konaných v dňoch 22.9. - 24.9.2020 volebná komisia konštatuje, že sú voľby neplatné. Počet oprávnených voličov za rodičov ZŠ Vazovova je 473, volieb sa zúčastnilo 199 oprávnených voličov, čo nespĺňa podmienku účasti nadpolovičnej väčšiny. Účasť tried nájdete v tabuľke. Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a prišli.

      Na základe vyššie uvedenej vyhlášky,  vyhlasuje riaditeľka školy dňa 28.9.2020 v čase od 7:30 do 8:00 opakovanú voľbu rodičov do Rady školy,  pri ktorej sa podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

      Veríme, že sa jej zúčastnia aspoň niektorí z nás.

      členovia volebnej komisie

      Prehlad_ucasti_opravnenych_volicov_po_triedach_24_09_2020.pdf

      OZNaMENIE_O_KONANI_VOLIEB_Zastupcov_rodicov_september_opakovana_volba.pdf

       

    • Krátke oznamy
     • Krátke oznamy

      Milá žiačka, milý žiak,

      ponúkame Vám možnosť stravovať sa na našej škole nielen formou obeda, ale aj DESIATEJ.
      V prípade záujmu je potrebné vyplniť PRIHLÁŠKU a odovzdať ju vedúcej jedálne p. Némethovej. Ak si prihlášku nemáte kde vytlačiť, niekoľko kusov nájdete práve v jedálni 🙂

      Tí z Vás, ktorí chodíte na obedy, cena desiatej je: I. stupeň – 0,52 Eur, II. stupeň – 0,56 Eur
      Desiate plánujeme začať vydávať v mesiaci október.

      A pripomínam ešte jednu dôležitú vec: 11.9.2020 ste dostali do rúk VZDELÁVACÍ POUKAZ. Spolu s rodičmi si prosím vyberte zo ZOZNAMU KRÚŽKOV (max. 2), ktoré chcete navštevovať.

      Vybraný krúžok zapíš do pravého horného rohu alebo na zadnú stranu vzdelávacieho poukazu CERUZKOU alebo sa prihláste cez EduPage. Vzdelávací poukaz musí podpísať zákonný zástupca.

      Najneskôr vo štvrtok 24.9.2020 odovzdaj vzdelávací poukaz pani učiteľke/pánovi učiteľovi.

    • POZVÁNKA
     • POZVÁNKA

      Vážení rodičia,  

      dovoľujem si Vás pozvať na stretnutie, na ktorom sa budeme rozprávať o spoločnom zámere Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) spojiť do jednej inštitúcie dve školy - Základnú školu Vazovova 4 s Gymnáziom Jána Papánka. 

       

      Vzhľadom na komplikovanú epidemiologickú situáciu sme sa rozhodli zorganizovať stretnutie so zástupcami mestskej časti (starostka Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, vicestarostka Mgr. Martina Uličná, oddelenie školstva - Školský úrad Mgr. Veronika Redechová, vedúci oddelenia školstva JUDr. Michal Sygút), BSK (riaditeľka odboru školstva, mládeže a športu Mgr. Jana Zápalová) a Základnej školy Vazovova (riaditeľka školy PaeDr. Jana Štefková, PhD.) vo virtuálnom priestore. 

      Online stretnutie sa uskutoční v stredu 23. septembra 2020 o 16.30 prostredníctvom zabezpečeného kanálu na YouTube. Počas prezentácie môžete klásť otázky cez aplikáciu sli.do, v závere stretnutia sa spojíme aj prostredníctvom aplikácie Zoom. Všetky prístupy zverejníme cez EduPage v stredu pred stretnutím najneskôr do 16.00 h. 

      Názory Vás, rodičov, sú pre nás dôležité, lebo sme presvedčení, že práve Vy by ste mali povedať, či máte o takéto spojenie záujem. Chceme Vám v tomto smere poskytnúť čo najviac informácií. 

      Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste svoj názor na spojenie ZŠ Vazovova a Gymnázia J. Papánka vyjadrili aj prostredníctvom dotazníka, ktorý bude zverejnený po stretnutí na EduPage.  

      Veríme, že vznik jednej Spojenej školy prinesie skvalitnenie vzdelávania, navýšenie finančných prostriedkov na zabezpečenie všetkých procesov potrebných na školské aktivity, prevádzku školy a podobne. 

      Teším sa na stretnutie a diskusiu. 

      Ing. Arch. Zuzana Aufrichtová
      Starostka MČ Bratislava-Staré Mesto 

     • Dôležitý oznam

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      od pondelka 21.9.2020 pokračujeme v prezenčnej výuke na našej škole :)
      Všetci testovaní učitelia ako aj žiaci majú výsledky na ochorenie Covid-19 negatívne. 

      Poďakovanie patrí Vám všetkým za zvládnutú situáciu, RÚVZ BA za promptnosť a usmernenia a najmä ďakujem rodičom pozitívne testovaného spolužiaka, že hneď ako sa v ich rodine objavili prvé ťažkosti, nepustili bezpríznakového syna do školy a tým zabránili šíreniu. 

      Prajem všetkým príjemnú nedeľu
      PaedDr. Jana Štefková, PhD., poverená riadením školy
       

     • Rodičovské združenie

      Základná škola Vazovova 4 Bratislava, oznamuje, že rodičovské združenie sa uskutoční v pondelok 21.9.2020 o 17:00 pre I. stupeň a o 17:30 pre II. stupeň.
      Triedni učitelia zašlú zákonným zástupcom prostredníctvom EduPage a e-mailu informáciu, či združenie prebehne ONLINE formou alebo osobne vo vonkajšom areáli školy.

      V prípade ONLINE stretnutia - stretnutie bude prebiehať cez aplikáciu ZOOM a  triedni učitelia Vám zašlú prístupové údaje k prihláseniu.


      Ak potrebujete konzultovať s iným ako triednym učiteľom, využite prosím písomnú formu, či už cez EduPage alebo e-mail.
      Vzhľadom k epidemiologickej situácii majú vstup do školy povolený výlučne žiaci a jej zamestnanci.

      PaedDr. Jana Štefková, PhD., poverená riadením školy
       

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4 81107 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje