• Organizovanie regionálneho kola Fyzikálnej olympiády
    • Internetová žiacka knižka
    • Alternatívna výučba prírodovedy v CVČ
    • Bohatá krúžková činnosť 
    • Plavecký výcvik
    • ŠvP, LVK
    • Exkurzie
    • Ozdravné pobyty pri mori a na horách
    • Organizovanie lyžiarskych pobytov počas zimných a jarných prázdnin a ďalšie voľnočasové aktivity počas školského roka
    • Výtvarné a literárne súťaže vyhlasované SOV

     

            Ďalšie aktivity

    • Školský časopis
    • Deň Zeme, Deň vody
    • Dni zdravej výživy – mliečny deň, slávnosť jabĺk
    • Vianočné trhy
    • Karneval, Deň matiek,
    • MDD - športový deň deti
    • „Čítanie pod perinou“
    • Cyklus koncertov v Zichyho paláci
    • Ekotopfilm
    • Beh olympijského dňa
    • Organizovanie športových súťaží
    • Spolupráca s PF UK – cvičná fakultná škola
    • Spolupráca so Staromestskou knižnicou
    • Spolupráca s CVČ na Štefánikovej ulici
    • Spolupráca s CPPPaP na Brnianskej ulici
    • Spolupráca s Centrom pre liečbu drogových závislostí
    • Aktívna škola
    • Skutočne zdravá škola

     

             Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

    • Počítačové učebne
    • Multimediálna učebňa
    • SZUŠ – odbor tanečný, výtvarný
    • Školská jedáleň
    • Výučba anglického jazyka v popoludajších hodinách v spolupráci s EMPIRE Kids

     

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje