• Prevádzkový poriadok

   • Vyhláška MŚ SR č.330 /2009 Z. z. o zariadení školského stravovania (ZŠS)  v súlade so splnomocňovaním ustanovením § 142 zákona č.245/2OO8 Z .z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) rieši problematiku zariadenia školského stravovania, predovšetkým jeho spôsob organizácie prevádzky s účinnosťou od 1.9.2009

    Prevádzka a prevádzkový poriadok

    V súlade s vyhláškou MZ SR č.527/2007 Z. z. a so zákonom č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia riaditeľ školy vydáva prevádzkový poriadok, ktorý upravuje organizáciu režimu stravovania v zariadení školského stravovania.

    Organizácia prevádzky

    Prihlasovanie  na stravovanie na šk.rok. 2022/23
    Na stravovanie sa prihlasujete  prihláškou, ktorú dostanete v školskej jedálni, prípadne stiahnete TU.

    Finančné pásmo 3 na nákup potravín na 1 jedlo/OBED s účinnosťou je od 1.9.2019:

    I. stupeň:  1,90 €/rodič
    II.stupeň:  2,10 €/rodič

    V prípade zadania si trvalého príkazu by mali byť platby

        I.stupeň    50  EUR

        II.stupeň   54  EUR

    To je  cena obeda x počet pracovných dní + 12 EUR príspevok.

    Príspevok na réžiu 12EUR sa vracia späť iba v tom prípade , ak žiak nebol celý mesiac v škole. 

    Príspevok na réžiu   12 EUR za mesiac uhrádzajú  i dietári, ktorým je umožnená donáška vlast.jedla.

    Ak je dieťa v škole je automaticky prihlásené na stravu. V prípade, že si stravu neodčipuje platí plnú cenu obeda. Taktiež ak nie je odhlásené a nie je v škole v prvý deň choroby nikto nepreberie obed platí plnú cenu obeda.

    Vaše deti dostávajú šeky a lísty s výškou poplatku už 25.deň v mesiaci!!  Platby za obedy sa platia  mesačne vopred, najneskôr do 30/31. dňa v tom mesiaci!!! /v súlade s VZN-Bratislava Staré Mesto č.6/2019 na na účet ŠJ: SK6302000000350030335012

    • z bankového účtu: trvalým príkaz(TP)
                                 internet banking(IB)
    • Poštovými poukážkami
    • Na základe potvrdenia o zaplatení stravného dostane každý nový stravník identifikačný čip, ktorý mu platí  až do ukončenia stravovania. Za čip sa platí  6,00  €.  V prípade straty čipu stravník  si musí kúpiť nový čip!!!!!! Ak  po ukončení stravovania stravník odovzdá neporušený čip platba za čip sa vráti. Stravníci ktorí už majú čip a je funkčný platí im stále.

     

    • Poštové poukážky a platby  z bankového účtu pre žiakov 1. stupňa dávame do triedy
    • Žiaci 2.stupňa a dospelí si vyberajú  platby na nasledujúci mesiac posledných 5 pracovných dní  v školskej  jedálni.
    • Pri preukázaní dokladu o zaplatení, bude stravník prihlásený na obedy na nasledujúci mesiac
    • Pri platení cez IB nezabudnite napísať meno žiaka a triedu z dôvodu identifikácie platby


    Podľa prevádzkového poriadku školy je prihlasovanie a odhlasovanie obedov možné v deň výdaja od 6.30 do 7.30 h.
    Podpísaním stravného zápisného lístka do jedálne je zákonný zástupca dieťaťa zodpovedný za odber obeda dieťaťa a zároveň pristupuje na podmienky školskej jedálne.

    Zariadenie školského stravovania( ZŠS)
    Telefón: 52 49 14 68

    Vedúca ZŠS : Zuzana Némethová
    Hlavná kuchárka : Katarína Šmondrková

     

    ZŠS pripravuje stravu pre žiakov I. a II .stupňa, zamestnancov škôl, školských zariadení a iných dospelých osôb podľa Vyhlášky MŠ SRč.330/2009

    Jedálny lístok je zostavený na základe noriem a receptúr pre školské stravovanie, ktoré vydalo MŠ SR.

    Výdaj obedov od 11.45 h. – 14.00 h.

    Vyhláška MŠ SR o ZŠ z 23.6.2008 §6 ods.7:

    • Prestávka na obed v rozsahu najmenej 30 minút
    • Žiaci 1stupňa najneskôr  po 5. vyučovacej hodine
    • Žiaci 2 stupňa najneskôr po 6.vyučovacej hodine


    Stravovanie  iných dospelých stravníkov:

    Dospelí stravníci majú označené stoly kde môžu obedovať a sú od ostatných odčlenení informačnými tabuľami

    Stravovanie externých stravníkov :

    ŠJ pri ZS Vazovova 4 ponúka stravovanie aj pre externých stravníkov pomocou výdaja obedov do vlastných obedových boxov  , cena obedu je cca 3,08 eur. Záujemcovia sa môžu hlásiť na čísle 0907509267

    Pedagogický dozor:

    V súlade s § 3 ods.5 vyhlášky MŠ SR č.330/2009 Z. z.  o zariadení školského stravovania riaditeľ školy vypracoval výkon pedagogického dozoru nad deťmi a žiakmi v čase výdaja stravy v školskej jedálni. Zoznam  zamestnancov  ktorý majú dozor je umiestnený na vchodových dverách do školskej jedálne.

    Diétny stravovací režim:

    Diétny stravovací režim je možný len na základe odborného stanoviska ošetrujúceho lekára v súlade so zákonom č.355/2007 o ochrane a podpore verejného zdravia donáškou jedál zákonnými zástupcami žiakov do školskej jedálne.

    Diétnu stravu žiaci nosia v obedári označeným menom. Rodič dá čestné prehlásenie, že strava v obedári je  uvarená z nezávadných surovín (prehlásenia sa nachádzajú u vedúcej ŠJ). Prinesené jedlo  odloží kuchárka do chladničky na vyčlenenú policu. Jedlo ohrievame v mikrorúre.

    Poplatok za diétny stravovací režim: 1,00 € réžia  + 6,00 € eur čip           

    Manipuláciou s diétnymi jedlami je poverená p. Feitlová  a  p. Šmondrková.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje