Navigácia

Kontakt

 • Základná škola
  Vazovova 4, 811 07 Bratislava
 • +421252496964

Novinky

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  ako ste istotne zachytili v médiách, MŠVVŠ SR s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku - ROZHODNUTIE.

  • Žiaci prechádzajú na dištančné vyučovanie podľa upravených rozvrhov, ktoré budú na EduPage zverejnené v nedeľu 25.10.2020. Výučba výchovných predmetov, informatiky, občianskej náuky a nenásilnej komunikácie je na toto obdobie pozastavená. Žiaci z uvedených predmetov
 • Týždeň bez úloh
  Žiacky parlament Základnej školy Vazovova vyhlasuje
  v termíne 19.10. – 23.10. 2020
  Týždeň bez domácich úloh 😎
  Plagát


 • Zber papiera - vyhodnotenie

  Vedeli ste, že na záchranu jedného stromu je potrebné nazbierať 125 kg papiera? Nám sa vďaka deťom a ich rodičom podarilo zachrániť stromov 40, čím sme, mimochodom, zabezpečili kyslík na jeden deň pre 20 ľudí :)

  Výsledky:

  Nazbierali sme 5 058 kg papiera.

  Najviac papiera odovzdali žiaci zo 4.A - 1 191 kg, najväčším zberačom sa stal Michal s 895 kg.

  Gratulujeme a ďakujeme... a samozrejme, Miška ani celú triedu sľúbená odmena v bludisku neminie.

  Za zorganizovanie ďakujeme pani učiteľke Mgr. Katke Krajčírikovej.

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  vzhľadom k novým opatreniam, dochádza od zajtrajšieho dňa, t.j. od pondelka 12.10.2020 k zmene organizácie vyučovania. Aby ste sa vedeli zariadiť, uvádzame najdôležitejšie zmeny:

  • Budova školy bude pre žiakov otvorená od 7:00 do 17:00, tzn. ranná družina začína až o 7:00.
  • Všetci žiaci sú povinní nosiť rúška vo všetkých priestoroch školy. V prípade nerešpektovania nosenia rúšok a opakovaného porušenia hygienických opatrení, pristúpime v prípade potreby, k vylúčeniu žiaka z
 • Zber štupľov pokračuje aj tento školský rok

  Aj tento školský rok sa naša škola zapojí do zberu štupľov. Opäť s pomocou občianskeho združenia HorebPET.

  O HorebPET
  OZ HorebPET pomáha tým, ktorí to potrebujú, zberom PET vrchnákov, ktoré vy už nepotrebujete.

  Cieľom HorebPET je
  ● dlhodobo udržateľná finančná podpora sociálne slabších jednotlivcov
  ● ukázať, že každý môže pomôcť svojou troškou, stačí chcieť a vytrvať
  ● urobiť spoločnosť vnímavejšou na sociálne a environmentálne potreby

  Ako to funguje
  ● každý môže zbierať PET vrchnáky a priniesť ich na zberné miesto = na vrátnici našej školy. Prosím neodovzdávať štuple vo vrecúškach a igelitkách, ale vysypať do plastovej nádoby.
  ● dobrovoľníci z Horeb PET vrchnáky odpredajú recyklačným firmám na druhotné spracovanie
  ● 80% získaných peňazí dostanú tí, čo to potrebujú, 20% prostriedkov ide na ďalší rozvoj projektu

 • Vážení rodičia,

  Dovoľujeme si Vás informovať o ďalšom postupe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Bratislavského samosprávneho kraja v zámere vytvorenia Spojenej školy Vazovova.

  Na základe núdzového stavu, ktorý aktuálne platí na Slovensku, sme sa rozhodli odložiť spojenie ZŠ Vazovova a Gymnázia J. Papánka na obdobie, keď bude pandemická aj hospodárska situácia na Slovensku stabilizovaná.

  Chceme vás ubezpečiť, že na projekte spojenia škôl naďalej pracujeme.

  Všetky ďalšie informácie nájdete vo videu a tlačovej správe.

 • Milí rodičia,
  Od 1.10.2020 platia na našej škole rovnaké hygienické opatrenia ako doteraz.
  Škola, ŠJ aj ŠKD fungujú v takmer identickom - nezmenenom režime.

  Nad rámec doterajšieho fungovania:
  - žiaci 1. aj 2. stupňa sa prezúvajú. Škola sa pre žiakov otvára už 7:30, aby sme zamedzili zvýšenému počtu žiakov v šatniach.

  - krúžková činnosť – budeme Vás informovať. Ešte stále prebiehajú rozhovory a diskusie s MŠVVŠ SR. Predbežne by sme krúžky spustili od pondelka 5.10.2020. V akom rozsahu Vám však zatiaľ povedať nevieme.

  PaedDr. Jana Štefková, PhD.
  poverená riadením školy

 • Milí žiaci, milí rodičia,
  Zatiaľ sa ešte nenazbieral dostatočný počet žiakov potrebných na prevádzku desiatej, termín spustenia sa preto odkladá z 1.10.2020 na neurčito.Ak sa nazbiera dostatočný počet žiakov, ihneď Vás budeme informovať. Prihlásiť sa môžete vyplnením PRIHLÁŠKY. Za pochopenie vopred ďakujeme.
  Zuzana Némethová, vedúca ŠJ

 • Dňa 28.9.2020 sa uskutočnili opakované voľby zástupcov rodičov do Rady školy. Z celkového počtu 473 oprávnených voličov sa zúčastnilo volieb a prevzalo si hlasovacie lístky 43 voličov. Vzhľadom na to, že išlo o opakované voľby, nevyžadovala sa podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov. Z celkového počtu 43 vydaných hlasovacích lístkov bolo odovzdaných 43 hlasovacích lístkov, z toho bolo 43 platných hlasovacích lístkov a 0 neplatných hlasovacích lístkov.

  Zoznam navrhnutých kandidátov s počtom platných hlasov, podľa poradia:

 • Vzhľadom na znenie Vyhlášky 291/2004 Z.z Ministerstva školstva Slovenskej republiky a na základe sčítania počtu oprávnených voličov vo voľbách rodičov do Rady školy konaných v dňoch 22.9. - 24.9.2020 volebná komisia konštatuje, že sú voľby neplatné. Počet oprávnených voličov za rodičov ZŠ Vazovova je 473, volieb sa zúčastnilo 199 oprávnených voličov, čo nespĺňa podmienku účasti nadpolovičnej väčšiny. Účasť tried nájdete v tabuľke. Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a prišli.

  Na základe vyššie uvedenej vyhlášky, vyhlasuje riaditeľka školy dňa 28.9.2020 v čase od 7:30 do 8:00 opakovanú voľbu rodičov do Rady školy, pri ktorej sa podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

  Veríme, že sa jej zúčastnia aspoň niektorí z nás.

  členovia volebnej komisie

 • Krátke oznamy

  Milá žiačka, milý žiak,

  ponúkame Vám možnosť stravovať sa na našej škole nielen formou obeda, ale aj DESIATEJ.
  V prípade záujmu je potrebné vyplniť PRIHLÁŠKU a odovzdať ju vedúcej jedálne p. Némethovej. Ak si prihlášku nemáte kde vytlačiť, niekoľko kusov nájdete práve v jedálni 🙂

  Tí z Vás, ktorí chodíte na obedy, cena desiatej je: I. stupeň – 0,52 Eur, II. stupeň – 0,56 Eur
  Desiate plánujeme začať vydávať v mesiaci október.

  A pripomínam ešte jednu dôležitú vec: 11.9.2020 ste dostali do rúk VZDELÁVACÍ POUKAZ. Spolu s rodičmi si prosím vyberte zo ZOZNAMU KRÚŽKOV (max. 2), ktoré chcete navštevovať.

  Vybraný krúžok zapíš do pravého horného rohu alebo na zadnú stranu vzdelávacieho poukazu CERUZKOU alebo sa prihláste cez EduPage. Vzdelávací poukaz musí podpísať zákonný zástupca.

  Najneskôr vo štvrtok 24.9.2020 odovzdaj vzdelávací poukaz pani učiteľke/pánovi učiteľovi.

 • POZVÁNKA

  Vážení rodičia,

  dovoľujem si Vás pozvať na stretnutie, na ktorom sa budeme rozprávať o spoločnom zámere Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) spojiť do jednej inštitúcie dve školy - Základnú školu Vazovova 4 s Gymnáziom Jána Papánka.

  Vzhľadom na komplikovanú epidemiologickú situáciu sme sa rozhodli zorganizovať stretnutie so zástupcami mestskej časti (starostka Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, vicestarostka Mgr. Martina Uličná, oddelenie školstva - Školský úrad Mgr. Veronika Redechová, vedúci oddelenia školstva JUDr. Michal Sygút), BSK (riaditeľka odboru školstva, mládeže a športu Mgr. Jana Zápalová) a Základnej školy Vazovova (riaditeľka školy PaeDr. Jana Štefková, PhD.) vo virtuálnom priestore.

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  od pondelka 21.9.2020 pokračujeme v prezenčnej výuke na našej škole :)
  Všetci testovaní učitelia ako aj žiaci majú výsledky na ochorenie Covid-19 negatívne.

  Poďakovanie patrí Vám všetkým za zvládnutú situáciu, RÚVZ BA za promptnosť a usmernenia a najmä ďakujem rodičom pozitívne testovaného spolužiaka, že hneď ako sa v ich rodine objavili prvé ťažkosti, nepustili bezpríznakového syna do školy a tým zabránili šíreniu.

  Prajem všetkým príjemnú nedeľu
  PaedDr. Jana Štefková, PhD., poverená riadením školy

 • Predstavujeme Vám kandidátov do Rady školy pri ZŠ Vazovova - zástupcov za rodičov.
  KANDIDÁTKA

  Príďte voliť!
  Kedy: od 22.9. do 24.9.2020 v čase od 7:00 do 8:15
  Kde: pred hlavným vchodom do budovy školy ZŠ Vazovova
  VOLEBNÝ PORIADOK

 • Základná škola Vazovova 4 Bratislava, oznamuje, že rodičovské združenie sa uskutoční v pondelok 21.9.2020 o 17:00 pre I. stupeň a o 17:30 pre II. stupeň.
  Triedni učitelia zašlú zákonným zástupcom prostredníctvom EduPage a e-mailu informáciu, či združenie prebehne ONLINE formou alebo osobne vo vonkajšom areáli školy.

  V prípade ONLINE stretnutia - stretnutie bude prebiehať cez aplikáciu ZOOM a triedni učitelia Vám zašlú prístupové údaje k prihláseniu.


  Ak potrebujete konzultovať s iným ako triednym učiteľom, využite prosím písomnú formu, či už cez EduPage alebo e-mail.
  Vzhľadom k epidemiologickej situácii majú vstup do školy povolený výlučne žiaci a jej zamestnanci.

  PaedDr. Jana Štefková, PhD., poverená riadením školy

 • Zber papiera

  Budúci týždeň, od pondelka 21.9.2020 do piatka 25.9.2020, prebehne na našej škole zber papiera.
  Zber prebehne v ranných hodinách od 7:30 do 8:00 pri šatniach, kde sa bude vážiť a zapisovať. Papier je potrebné nosiť z dvora (nie cez hlavný vchod). Pomôcť môžu, samozrejme, rodičia
  🙂.

  Vyhodnocovať budeme najlepšieho žiaka a najlepšiu triedu. Za prvé miesto získa žiak spoločenskú hru alebo knihu podľa vlastného výberu do sumy 25 Eur. Najlepšia trieda v zbere získa za prvé miesto jedinečný zážitok v Bludisku - https://bludisko.com/.

  DoZBERovania 🙂
  Jana Štefková, poverená riadením školy

 • V termíne od 22.9. do 24.9.2020 sa na našej škole uskutočnia voľby zástupcov za rodičov do Rady školy ZŠ Vazovova. Ak máte chuť stať sa jej členom a zastupovať rodičov ZŠ Vazovova, dajte o svojej kandidatúre vedieť na ozzrpsvazovova@gmail.com

  V e-maile, prosím, zašlite informácie:
  1. Meno a priezvisko
  2. Fotografiu, ktorú môžeme zverejniť (samozrejme rešpektujeme, ak by ste nemali záujem byť prezentovaný aj prostredníctvom fotografie)
  3. Prečo ste sa rozhodli kandidovať za člena Rady školy ZŠ Vazovova?
  4. Čo by ste chceli zmeniť / zlepšiť / v čom sa angažovať počas Vášho funkčného obdobia?


  Informácie, ktoré nám zašlete budú súčasťou predstavenia kandidátov, ktoré rozpošleme pred voľbami.
  Prihlasujte sa prosím najneskôr do 17.9.2020 do 15.00 hod. Tešíme sa na spoluprácu
  🙂.

 • Vážení rodičia, milí žiaci,
  od stredy 16.9.2020 (ak nebudú vydané iné oficiálne opatrenia), budú pre školu platiť pravidlá príslušnej fázy tzv. „semafor“ (zelená, oranžová, červená). K dnešnému dátumu sme vo fáze ZELENEJ.

  Nad rámec uvedených pravidiel zelenej fázy, na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie a odporúčaní MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR škola vydáva nasledovné USMERNENIE.

  V prípade podozrenia, potvrdenia na Covid-19 Vás alebo Vášho dieťaťa, príp. ak Vám RÚVZ uloží karanténu z dôvodu priameho kontaktu s nakazeným, prosím, kontaktujte školu na e-mail: riaditel@zsvazovova.sk alebo telefonicky na 0902 177 528. Ďakujeme.

  Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri dni písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia.

  Verím, že spoločne celú situáciu zvládneme.
  Jana Štefková, PhD., poverená riadením školy


 • Školský rok sa začal a my sme veľmi hrdí a plní očakávania. Podarili sa nám hneď dve veci, ktoré veríme, prispejú a pomôžu žiakom so špeciálnymi výchovnovno-vzdelávacími potrebami.

  1. Kto chýba

  Dostali sme sa medzi 20 škôl Slovenska, ktoré sú zapojené do projektu Škola inkluzionistov „Kto chýba“ Nadácie pre deti Slovenska. Stávame sa súčasťou siete proinkluzívne nastavených pedagógov a riaditeľov, odborníkov aj špecialistov. Držme si palce! Pomáhať nám bude odborná konzultantka, čakajú nás školenia aj supervízie.

 • Vážení rodičia,

  prvý školský deň máme úspešne za sebou. Veríme, že Vaše ratolesti sa budú do školy tešiť, že budú spokojné a najmä zdravé. Prosím, skúsme v najbližších dňoch dodržiavať hygienické opatrenia a riadiť sa usmerneniami. My sa budeme snažiť robiť maximum, napr. aj meraním teploty pri vstupe do budovy školy TERMOKAMEROU, ktorú nám bezplatne zapožičal THERMAL EXPERT. Ď*A*K*U*J*E*M*E

  Zároveň Vás prosíme, aby ste sebe aj svojim deťom zaktivovali kontá EduPage – rodičovské a žiacke konto, ktoré Vám umožnia nielen prezeranie úspechov a študijných výsledkov priamo na internete, ale budete mať aj okamžité informácie z diania na našej škole. Je pre nás nesmierne dôležité mať s Vami kontakt. Ďakujeme.
  POSTUP

  Na záver uvádzame harmonogram stravovania v školskej jedálni v čase od 7.9. do 14.9.2020.
  HARMONOGRAM

  Prajem Vám, Vašim deťom a aj všetkým zamestnancom úspešný štart no nového školského roka!
  Jana Štefková, poverená riadením školy


 • Milí žiaci, milí rodičia, prosím, venujte pozornosť nasledovným riadkom.

  Nástup žiakov je dňa 2. septembra 2020.
  Pri vstupe do budovy žiak odovzdá
  - Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu
  - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti


  Harmonogram 2.9.2020:

  Žiaci 1. ročníka ZŠ sa v priaznivom počasí zhromaždia na školskom ihrisku o 8:30 za sprievodu jedného zákonného zástupcu, kde bude nasledovať privítanie s krátkym programom. Následne sa žiaci aj s rodičom presunú do triedy, kde dostanú základné informácie. Vzhľadom na odporúčania MŠVVŠ SR sa hneď v tento deň budú realizovať prvé triedne schôdzky, kde budú rodičia bližšie informovaní o organizácií vyučovania a zabezpečení učebných pomôcok, o deti sa postarajú vychovávateľky ŠKD. Prosíme zákonných zástupcov, aby si vyčlenili čas. Prvý školský deň deti nepotrebujú aktovku.

  Žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ sa zhromaždia vo svojich triedach o 8:00, pričom budú mať 2 vyučovacie hodiny, tzn. do 9:40, potom sú v školskom klube detí (ŠKD), alebo si ich môže prísť prevziať rodič.

  Žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ sa zhromaždia vo svojich triedach o 9:30, pričom budú mať 2 vyučovacie hodiny, tzn. do 11:00.

 • Vážení rodičia,

  v prípade záujmu o ŠKD v školskom roku 2020/2021 si do 30.8.2020 vyplňte elektronickú PRIHLÁŠKU Prihlášku vyplňte aj v prípade, že ste sa prihlasovali v mesiaci jún. Ďakujeme.
  Do ŠKD sa primárne prihlasujú žiaci 1. – 4. ročníka, ale sme otvorení aj k prihlasovaniu žiakov z vyšších ročníkov (5. – 6. ročník) 🙂

  Nástup žiakov bude organizovaný a realizovaný podľa obvyklých časov ŠKD. Tzn., že bude fungovať ranná aj záverečná služba, a to v nasledovných časoch:

  - ranná služba od 6:30 do 7:45, pričom dieťa do ŠKD môžete priniesť do 7:15
  - poobedňajšia ŠKD od 11:40 do 16:00
  - záverečná/dlhá služba od 16:00 do 18:00

  Pokyny upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného režimu ŠKD budú vydané a zverejnené v priebehu budúceho týždňa.

  Poznámka: Nevyčerpaný príspevok na činnosť ŠKD za mesiace apríl - jún 2020, ktorý vznikol v dôsledku prerušenia školskej dochádzky, bol už vrátený na Vaše účty. Alikvotnú čiastku za mesiac marec nevraciame na základe rozhodnutia MČ Staré mesto. V prípade nezrovnalostí, kontaktujte skola@zsvazovova.sk

  PaedDr. Jana Štefková, PhD.
  poverená riadením školy

 • Nielen jedlom je človek sýty, ale z kníh sa predsa len nenaje :)

  A práve preto rozbiehame nový školský rok dôležitými informáciami.

  1. OBEDY
  Zápis detí na obedy bude prebiehať v pracovné dni od stredy 26.8.2020 do piatka 28.8.2020 v čase od 7:00 do 10:00 a v stredu 2.9.2020 od 6:30 do 8:00.
  Je nutné, aby sa opätovne prihlásili deti od prvého až do deviateho ročníka.
  Prihlásenie na stravovanie prebieha prostredníctvom prihlášky, ktorú je potrebné vyplniť, podpísať a odovzdať v kancelárii šk. jedálne p. Némethovej.
  Tlačivo prihlášky bude dostupné priamo v školskej jedálni, prípadne si ho stiahnete TU.
  Viac informácii nájdete na našej stránke. https://zsvazovova.edupage.org/text5/

 • Milí žiaci, niektorých z Vás čaká posledný augustový týždeň skúšanie, v ktorom, pevne veríme, preukážete svoje vedomosti, vďaka ktorým zdarne ukončíte školský rok 2019/2020.
  Termíny a spôsob hodnotenia upravuje nasledovné rozhodnutie. rozhodnutie_preskusanie.pdf
  Vzhľadom k epidemiologickej situácii budú platiť hygienické opatrenia. hygienicke_opatrenia.pdf

  Držím Vám všetkým palce!
  PaedDr. Jana Štefková, PhD.
  poverená riadením školy

 • OZNAM PRE PRVÁKOV

  Milí rodičia, v prílohe nájdete zoznam pomôcok pre Vaše ratolesti.
  Prajeme Vám príjemný zvyšok leta a tešíme sa na stretnutie 2. septembra o 8:30.
  Podrobné informácie o začiatku školského roka a priebehu prvého septembrového týždňa Vám čoskoro sprostredkujeme🙂

  zoznam_prvaci.pdf

 • Do 31.8.2020 bude zákonným zástupcom vrátený nevyčerpaný príspevok na činnosť ŠKD za mesiace apríl - jún 2020, ktorý vznikol v dôsledku prerušenia školskej dochádzky. V prípade nezrovnalostí vo výške vrátených prostriedkov nás kontaktujte na skola@zsvazovova.sk

  Zákonní zástupcovia, u ktorých evidujeme nedoplatok, budú vyzvaní k jeho úhrade.

  PaedDr. Jana Štefková, PhD., poverená riadením školy

 • Stránkové dni (úradné hodiny) počas letných prázdnin:
  júl 2020 - streda 9,00 - 12,00 h
  august 2020 - pondelok 9,00 - 12,00 h

 • V máji, keď sa nám piataci po pobyte v izolácii vrátili do školy, rozhodla som sa, že si učivo, ktoré sme preberali na online hodinách ukážeme v praxi.
  Večer pred plánovanou hodinou biológie som zašla na lúku za domom a nazbierala som rastlinky, o ktorých sme sa učili. Potom som zašla do našej záhrady a nazbierala som rôzne poľné plodiny. Pripravila som otázky a zadania. Na druhý deň ráno pred vyučovaním som v triede pripravila stoly s rastlinkami, kde na deti čakali rôzne otázky. Žiaci mali na papierikoch napísané indície, na základe ktorých mali určiť, o akú rastlinku ide a aké má využitie. Na začiatku dvojhodinovky z biológie boli deti rozdelené do skupiniek po štyroch a usadili sa k stolom, ktoré predstavovali stanovištia s rôznou tematikou. Po istom čase sa deti na stanovištiach striedali tak, že každá skupinka absolvovala všetko. Poľné plodiny ako napríklad mrkvu, petržlen zemiaky, kukuricu, cviklu určili veľmi ľahko, no rebarbora ich potrápila. Z byliniek všetci správne určili mätu no nechtík väčšina z nich nepoznala.
  Po skončení súťaže mali deti prestávku, cez ktorú som súťaž vyhodnotila. Druhú vyučovaciu hodinu sme si rastlinky spolu určili a povedali si správne odpovede. Po vyhodnotení súťaže deti dostali za snahu sladkú odmenu. Fotoalbum

 • V jedno júnové doobedie sme sa s 5.A a 5.B vybrali na výlet do Sadu Janka Kráľa.
  Deti prišli do školy športovo oblečené a pripravené na peší výlet. Zo školy sme prešli po Obchodnej ulici smerom k Michalskej bráne, obdivovali sme krásne uličky Starého Mesta a napokon aj samotný Dunaj. Po Novom moste sme sa vydali cestičkou pre peších na druhú stranu rieky do sadu. Tam sa deti zložili, rozbalili si deky, vytiahli lopty a aktívne oddychovali. V parku sme videli aj veľkú rodinu veveričiek, ktorú deti pozorovali a snažili sa urobiť pár fotiek, čo sa im aj podarilo.
  Naspäť do školy sme sa vrátili po Starom moste s pekne vybudovanými vyhliadkami. Žiaci boli nadšení, lebo okrem pani učiteliek ich pochválili aj mobilné aplikácie – splnili denný limit v počte krokov 😀. Fotoalbum

 • Po trojmesačnom pobyte doma sa nám v júni uvoľnili opatrenia a my sme sa spolu s piatakmi vydali na výlet na hrad. K hradu sme vyšli uličkami Starého Mesta. Na hradnom kopci sme sa pokochali krásnym výhľadom na celé mesto a urobili si pár spoločných fotiek. Potom sme si šli pozrieť nádhernú záhradu a nakoniec sme sa zložili na trávnatej ploche pri hrade. Deti si zahrali ragby, zacvičili si gymnastiku, prípadne zahrali naháňačku. Krásne doobedie sme zakončili zmrzlinou v Starom Meste. Fotoalbum

 • Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do našej zbierky štupľov. Za školský rok 2019/2020 sme spoločne vyzbierali 7 vriec vrchnáčikov, a tak spoločne prispeli zdravotne znevýhodneným osobám a rodinám v hmotnej núdzi.
  Zbierku organizujeme v spolupráci s neziskovou organizáciou HOREBPET –www.horebpet.sk

  Ako to funguje?

  • každý môže zbierať PET vrchnáky a priniesť ich na zberné miesto – prízemie našej školy
  • dobrovoľníci z HorebPET vrchnáky odpredajú recyklačným firmám na druhotné spracovanie
 • Ani Covid 19 nedokázal zastaviť našich šikovných chemikov!

  Ešte vo februári sa uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády v kategórií D, z ktorého postúpili traja najlepší na okresné kolo. Peter Plevák (8.A), Lara Gregorová (9.A) a Matej Michalec (9.B) sa tešili, ako si zmerajú sily s rovesníkmi z iných škôl, no vývin pandémie naznačoval, že žiadne okresné kolo nebude. Nakoniec sa však členovia Slovenskej komisie Chemickej olympiády koncom apríla rozhodli, že druhé kolo olympiády predsalen prebehne, ale distančnou formou. Trojica žiakov teda okrem prípravy na bežné online vyučovanie trávila ďalšie extra hodiny na „Zoome“ s pani učiteľkou chémie, aby na takýto špecifický zážitok boli pripravení čo najlepšie. 7. mája prišiel „Deň D“ kedy sa konalo okresné kolo CHO. Po pár dňoch netrpezlivého čakania prišla jasná správa. Všetci naši traja žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi spomedzi 17 účastníkov z okresu BA I a vyslúžili si tak ďalší postup na krajské kolo, ktoré sa konalo 28. mája opäť dištančnou formou. Po ďalšej sérií príprav tak opäť naši žiaci dokázali, že si miesto medzi chemickou elitou zaslúžia, nakoľko sa aj tentoraz stali úspešnými riešiteľmi. Petrovi Plevákovi sa dokonca podarilo uspieť medzi deviatakmi aj napriek tomu, že je iba v 8. ročníku. Nakoľko víťazi sa vzhľadom na dištančnú formu nevyhodnocovali poradovým rebríčkom, tak naši chemici dosiahli najvyššiu možnú métu – úspešný riešiteľ. Uspeli v silnej konkurencii spomedzi 54 žiakov z celého Bratislavského kraja.
  Touto cestou by sme chceli zablahoželať žiakom nie len k

 • Fašiangový karneval v ŠKD

  V utorok 25.2. sa z telocvične ozývala hudba a výskot detí. Začal sa fašiangový karneval. DJ Maťko rozprúdil skvelú zábavu výbornou hudbou, súťažami a hrami. Deti aj tento rok prekvapili tvorivosťou a fantáziou pri výbere masiek. Pán riaditeľ školy potešil všetky deti sladkými odmenami. Fotoalbum

 • S účinnosťou od 10.02.2020 platí pre žiakov zákaz používať mobilný telefón a iné komunikačné zariadenia a audiovizuálne prostriedky počas klubovej činnosti za účelom hrania sa, prezerania a zhotovovania obrazového alebo zvukového záznamu v priestoroch školy.

 • Naši siedmaci sa minulý mesiac zúčastnili lyžiarskeho a snowboardového výcviku v prekrásnom prostredí Malej Fatry, pod majestátnym kopcom Veľký Rozsutec. Ako sme sa mali? Nuž, posúďte sami z krátkeho fotoreportu.
  Mgr. Michal Tlelka Fotoalbum

 • Od 27.1.2020 je možné dieťa odhlásiť z obedu v deň neprítomnosti, alebo neodobratia obeda, ráno do 7.30 h.

  Platby: vo februárových platbách bude vrátená záloha – zábezpeka I. stupeň ZŠ 20 eur, II. stupeň ZŠ 24 eur. Zároveň budú vyúčtované preplatky a prípadne nedoplatky. Na základe vrátenia tejto zálohy treba viesť deti k tomu, aby si čipovali stravu (obedy) keď sú v škole a chodia na obed. Inak sa môže stať, že poplatky za obed žiaka pôjdu do mínusu, výdaj obedov bude zablokovaný a žiakovi nebude vydaný obed.

 • Týždednný korčuliarsky kurz v ŠKD

  Zimný štadión Ondreja Nepelu, miesto kde sa začala písať športová história domáca i svetová od r.1940 je dnes moderným, zrekonštruovaným centrom so špičkovými technológiami tréningovými plochami a s aktuálnou kapacitou 10 055 miest.
  Práve na tomto ľade kde vzniká domáca i svetová športová história MS v ľadovom hokeji, MS v krasokorčuľovaní a množstvo športových podujatí svetového rozmeru nakorčuľovalo priamo na centrálnu ľadovú plochu počas troch dní 80 detí zo všetkých oddelení ŠKD od prvákov po štvrtákov. Posledné dva dni si deti mohli vyskúšať aj inú ľadovú plochu na Štadióne HC Slovan v Petržalke.
  Pod vedením profesionálnych trénerov z partnerskej organizácie Happy Kids, sa rozdelili do skupín podľa schopnosti korčuľovať, dokonca aj deti čo začínali nie na korčuliach ale na kolienkach liezli po ploche, nie však dlho. Druhý deň už na korčuliach. Po troch dňoch si mohli deti vyskúšať aj novú ľadovú plochu na Štadióne HC Slovan v Petržalke. Pokroky boli úžasne rýchle hneď na druhý tréningové popoludnie. Naši malí korčuliari sú veľkí šikovníci.
  🙂
  Záverom kurz bol dostali naši korčuliari zaslúžené medaile. Bol to vydarený, zábavný týždeň pohybu na ľade. Skoro sa vrátime na ľad a niektoré deti sa vrátia na ľad možno aj už ako reprezentanti v hokeji či korčuľovaní. 🙂 Fotoalbum

 • Vianočný stromček zdobený deťmi z ŠKD na Primaciálnom námestí

  Hlavné mesto SR Bratislava aj tento rok pripravilo podujatie Vianoce v meste, ktorého súčasťou bol tradičný projekt „Vianočné stromčeky“.
  Unikátne na tomto projekte je, že ozdoby vytvárajú šikovné detí zo škôl.
  „Náš stromček“ za ZŠ na Vazovovej ulici reprezentoval vianočné ozdoby, ktoré si deti z ŠKD 1.A. a 1.B za pomoci p. vychovávateliek Jožky a Janky vymaľovali, polepili, a vytvorili tak krásne, jedinečné vianočné dielka podľa vlastnej fantázie.
  Stromčeky boli vystavené na Primaciálnom námestí, kde mali možnosť obyvatelia aj návštevníci Bratislavy obdivovať dekorované stromčeky ozvláštňujúce vianočnú atmosféru centra Starého mesta. Fotoalbum

 • Tvorivé vianočné dielničky v ŠKD

  Pred Vianocami sa herňa ŠKD zmenila dve poobedia na tvorivú dielničku. Martuška s Olíviou spolu so šikovnými deťmi z ŠKD vyrábali krásne vianočné dekorácie, ktorými potom vyzdobili svoje domovy a Vianoce sa mohli začať... 🙂 Fotoalbum

 • Vianočné trhy

  Ani tento rok sme v predvianočnom období nezabudli na choré deti v nemocniciach a dobrovoľníkov z Klubu detskej nádeje.
  Výťažok z vianočných trhov ide práve im. Myslíme si, že je veľmi dôležité viesť deti k pomoci iným. Niektorí naši žiaci majú obrovské srdcia a celý výťažok z predaja venovali Klubu detskej nádeje za čo im patrí veľký obdiv a vďaka.
  Novinkou na vianočných trhoch bol učiteľský stánok. Výťažok z predaja v tomto stánku bol 210€ a učitelia sa rozhodli venovať ho celý KDN.
  Klubu detskej nádeje po tohtoročných vianočných trhoch naša základná škola venuje 564,48€ čo je zatiaľ najviac v celej histórii našich vianočných trhov.
  Srdečné ĎAKUJEM všetkým predávajúcim aj kupujúcim. Fotoalbum

 • Čo znamenajú peniaze a ako s nimi narábať

  V dňoch 11. a 12. decembra privítali žiaci 5. - 9. ročníka zástupcov MF SR. Tí zasvätili našich žiakov do problematiky finančnej gramotnosti.
  Žiaci druhého stupňa sa každý deň stretávajú s peniazmi. Vďaka prednáške mali možnosť pochopiť prerozdelenie finančných prostriedkov v domácnosti, čo všetko je potrebné na správne fungovanie v živote, aké sú reálne výdaje v rodinách, čo všetko je potrebné finančne zastrešiť, aby jedna rodina fungovala bez problémov a mala všetko potrebné zabezpečené.
  Dozvedeli sa, kam sa obrátiť o pomoc, ak v živote nastanú neočakávane výdaje, kam a ako si ísť požičať. Zistili rozdiel medzi pôžičkou v banke, nebankovke alebo dokonca od známeho.
  Prednášky nadväzovali na pilotný projekt Ministerstva financií SR „Deň pre školy“, ktorého sa zúčastnili žiaci 5.B. v polovici septembra. Jana Horváthová

 • Turnaj Staromestskej ligy vo florbale žiakov 2.-3. ročníka

  V sobotu 7.12.2019 sa uskutočnil na našej škole turnaj Staromestskej ligy vo florbale žiakov 2.-3.ročníka. Za účasti 5 družstiev si naši chlapci počínali veľmi dobre, keď v konečnej tabuľke obsadili 1. miesto ( Vazovova A ) aj 3. miesto ( Vazovova B ), pretože do turnaja sme nasadili dve družstvá. Bol to ich prvý takýto turnaj, preto v ňom vládli nie len fantastické športové výkony chlapcov, ale aj veľké emócie, najmä radosti, šťastia, no občas sa vyskytol i hnev, či slzičky. Všetky tieto emócie boli dôkazom toho, že chlapci to s florbalom myslia vážne a plánujú sa aj niekam výkonnostne posunúť. Najdôležitejšia na turnaji však bola ich spolupatričnosť, kolektívny výkon, radosť z hry a šťastie v očiach. Veď nech sa páči, pozrite si pár fotografií. Mgr. Róbert Dadykin

 • Fyzikálno - chemická show na našej škole

  Nie je žiadnym tajomstvom, že žiaci často vnímajú vedecké, prírodovedné a technické disciplíny ako náročné, či priam problematické. V snahe vzbudiť záujem u našich žiakov o ich štúdium sa vo štvrtok, 5. decembra pre žiakov 6. - 9. ročníka uskutočnila v rámci výuky chémie a fyziky, veľkolepá Fyzikálno - chemická šou v spolupráci s o.z. Spoznávaj vedu.Cieľom tejto akcie bolo ukázať žiakom, že tieto disciplíny sú nielen zaujímavé, ale konkrétnymi pokusmi poukázať na to, že niekedy aj tá najťažšia fyzikálna, či chemická poučka má jednoduché riešenie :). Žiaci mali možnosť si vidieť a vyskúšať si rôzne fyzikálne a chemické pokusy v praxi interaktívnou formou. Vyskúšali si ako je možné udržať v ruke horiacu penu, ako sa dá vyrobiť raketka z plastovej fľaše, ako povysávať neporiadok prostredníctvom vztlakovej sily, ako jednoducho pretrhnúť motúz pomocou trecej sily, preskúmali fyzikálno - chemické vlastnosti propán - butánu, či silu zvuku na zhasnutie sviečky a mnohé ďalšie zaujímavé pokusy. Na rozlúčku si každý žiak vyrobil vlastnú píšťalku zo slamky, s ktorou si odniesol aj kúsok lásky k vede. Mgr. Slávka Saladiová Fotoalbum

 • Naši žiaci zažili 4.12.2019 kúsok dažďového pralesa, bez povšimnutia nezostali ani lenivo odpočívajúce mississipské žraloky. Najúchvatnejšie bolo žraločie akvárium s objemom 1,4 miliónov litrov slanej vody, v ktorom spolunažíva v pokoji osem kusov dvojmetrových žralokov a niekoľko stoviek rôznych druhov farebných rybiek. Okrem obrovského akvária si žiaci pozreli ešte asi 50 druhov iných ,,menších" (5-40 000 litrových) akvárií a terárií.
  V druhej polovici exkurzie sme navštívili výstavu lega.
  Kto by nepoznal Lego? Tie malé, nezničiteľné kocky z plastu, ktoré spôsobujú takú ukrutnú bolesť, keď na ne stúpite! Lego je však aj najvytúženejšia a najobľúbenejšia hračka väčšiny malých chlapcov i dievčat... a priznajme si, že aj tých veľkých 🙂. Jana Horváthová

 • Žiaci 6.A a 6.B navštívili koncom novembra Planetárium a VIDA park v Brne.
  V moderne zariadených priestoroch Planetária a Hvezdárne žiaci mohli na chvíľu letieť do Vesmíru, spoznávali Slnečnú sústavu, hviezdy, planéty, kométy, asteroidy.
  Vo VIDA science centre našich žiakov čakalo vyše 150 interaktívnych exponátov, vďaka ktorým mohli lepšie porozumieť svetu okolo nás. Expozícia bola rozdelená do štyroch sekcií: Planéta, Civilizácia, Človek a Mikrosvet. V tomto vedecko-zábavnom centre sa každý žiak mohol na pár minút stať objaviteľom, fyzikom, biológom či hviezdou spravodajstva o počasí. Budúci chemik si mohol vyskúšať odpáliť vodíkovú raketu, či zamraziť si vlastný tieň. Budúceho detektíva tam čakala záhada Bermudského trojuholníka, ktorú sa mohol pokúsiť vyriešiť. Pre žiakov bolo veľmi zaujímavé interaktívne workshopy, vybrať si mohli z tém: magnetizmus, akustika a svetlo. Na záver ich čakalo divadlo vedy „Detonátor“, v ktorom sa dozvedeli čo je to explózia, výbuch a detonácia. Kedy nám výbuch slúži a kedy nás naopak desí. Jana Horváthová

 • V týždni od 11. do 15. novembra 2019 prebiehal na škole 13. ročník informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Na 1. stupni súťažilo 70 žiakov, na 2. stupni sa zapojilo do súťaže 65 žiakov.
  Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme!

  Mgr. Zuzana Slezáková, Mgr. Eva Kukumbergová

 • Diskotéka strašidiel v ŠKD

  Tohoročnú farebnú jeseň sme si dosýta užili. Celý október nás ešte hriali slnečné lúče. Na tento mesiac sa deti v ŠKD tešia lebo sa každý rok v ňom koná diskotéka strašidiel. Inak tomu nebolo ani toho roku, v stredu 24.10.2019. O krásnu farebnú, hrejivú jesennú atmosféru a dokonalú výzdobu sa postarala pani vychovávateľka Jojka z 1.A, ktorá spoločne s deťmi nádherne vyzdobila chodbu na 1. poschodí a vestibul školy. Diskotéka sa začala v jednotlivých oddeleniach a pokračovala spoločne na školskom dvore za krásneho slnečného počasia. Diskotéku na školskom dvore, pri ktorej sa deti vybláznili dosýta, pripravili pani vychovávateľky Jojka z 1.A a Janka z 1.B., ktorá sa zároveň snažila zachytiť túto krásnu atmosféru na fotografiách, ktoré máte možnosť vidieť v priloženom fotoalbume. Fotoalbum

 • Vazovoviny

  Neváhaj a prečítaj si prvé číslo školského časopisu s názvom Vazovoviny, ktorý vznikol na krúžku Tvorba školského časopisu.Redaktori už pracujú na ďalšom čísle a dúfajú, že sa Vám časopis bude páčiť. Príjemné čítanie 🙂 VAZOVOVINY číslo 1/2019

 • V stredu 6. novembra 2019 si naši ôsmaci a deviataci zmerali sily vo vedomostiach zo slovenského jazyka a literatúry. Témou tohtoročnej olympiády bol folklór, slovenské tradície, slovenské remeslá, tradičné umenie, etnológia…
  Olympiády sa zúčastnilo 20 žiakov, ktorí museli zvládnuť tri časti súťaže zo slovenčiny. Najprv písali test, následne mali za úlohu vytvoriť plagát a potom sa prezentovali v prejave pred tabuľou. Každý si pripravil krátke rozprávanie, úvahu, prejav alebo príbeh. Rozličné žánre sa snažili predniesť čo najlepšie a zaujať nielen p. učiteľky, ale aj spolužiakov. Napriek menšej tréme, všetky výkony boli výborné a pri niektorých sa v očiach pani učiteliek mihli aj slzy.
  Matej Michalec, žiak 9. A, nám svojou hrou na viole spríjemnil súťažné doobedie a zahral nám nielen klasiku od J. S. Bacha, ale aj naše krásne ľudové piesne.
  Sily boli vyrovnané, no víťazkou školského kola a zároveň postupujúcou do okresného kola sa stala Markéta Fiedorová, žiačka 9. B. Na druhom mieste sa umiestnila Lucia Badi z 8. A a na treťom mieste žiačka 9. B Laura Ďatko. Ako odmenu si víťazky odniesli diplom, sladkú odmenu a poukážky na nákup kníh. Blahoželáme! Fotoalbum

 • Múzeum Ľudovíta Štúra

  Každoročná exkurzia ôsmakov na miesto, kde žil a umrel Ľudovít Štúr sa tento rok uskutočnila 25. októbra. Súčasťou exkurzie bol zaujímavý výklad o jeho živote. Žiakov v múzeu najviac zaujali odstrihnuté vlasy kodifikátora nášho jazyka a tiež úlomok z jeho kosti. Navštívili aj múzeum modranskej keramiky, v ktorom sa viac dozvedeli o našom národnom umelcovi Ignácovi Bizmayerovi. Posledným bodom exkurzie bola návšteva Štúrovho hrobu, pri ktorom zapálili sviecu a pomodlili sa. Fotoalbum

 • Žiaci 8. A sa deň pred jesennými prázdninami zúčastnili exkurzie na zaujímavej medzinárodnej výstave Mesto robotov, na ktorej sa prezentovalo 72 najnovších robotov z USA, Japonska, Južnej Kórey, Ruska. Súčasťou výstavy bolo aj divadlo robotov, či rôzne virtuálne reality (let orla, automobilový trenažér, podmorský svet, vesmírna raketa…). Najobľúbenejším stanoviskom žiakov bola „centrifúga“, ktorú niektorí vyskúšali aj viackrát. Mali možnosť vidieť ako funguje 3D tlačiareň, či zažiť predstavenie Tesla show a tiež porozprávať sa s viacerými robotmi. Fotoalbum

 • Aj tento školský rok sa naša škola zapojí do zberu štupľov. Tento raz využijeme pomoc občianskeho združenia HorebPET.

  O HorebPET
  OZ HorebPET pomáha tým, ktorí to potrebujú, zberom PET vrchnákov, ktoré vy už nepotrebujete.

  Cieľom HorebPET je
  dlhodobo udržateľná finančná podpora sociálne slabších jednotlivcov
  ukázať, že každý môže pomôcť svojou troškou. Stačí chcieť a vytrvať
  urobiť spoločnosť vnímavejšou na sociálne a environmentálne potreby

  Ako to funguje
  každý môže zbierať PET vrchnáky a priniesť ich na zberné miesto = na vrátnici našej školy
  dobrovoľníci z Horeb PET vrchnáky odpredajú recyklačným firmám na druhotné spracovanie
  80% získaných peniazí dostanú tí, čo to potrebujú. Ich príbehy nájdete tu. 20% prostriedkov ide na ďalší rozvoj Projektu

 • Prvý školský deň sa ráno školská telocvičňa zaplnila zvedavými a trochu vystrašenými prváčikmi s rodičmi. Minuloroční prváci z ŠKD dnes už druháci, si pripravili uvítací program pre svojich nových spolužiakov. Po prvých tónoch hudby sa atmosféra uvoľnila a prváčikovia sa tešili z pekného vystúpenia.
  Na záver privítal prvákov aj pán riaditeľ školy. Prekvapením bola návšteva – pani starostka mestskej časti Bratislava Staré mesto p. Aufrichtová a bratislavský župan pán Droba, ktorí sa tiež prihovorili pozdravom a povzbudením nových prváčikov.
  VITAJTE PRVÁCI nech sa Vám v novej škole páči a darí! Fotoalbum

 • Zriaďovateľ ŠKD pri ZŠ Vazovova 4, Bratislava – Mestská časť Staré mesto schválil nové príspevky na činnosť ŠKD v zmysle VZN č. 6/2019 s platnosťou v školskom roku 2019/2020 nasledovne:

  Poplatok pre dieťa s trvalým pobytom mimo mestskej časti Staré mesto / napr. Nové mesto, Ružinov, Petržalka a.i./ je 40 €/mesiac.

  Poplatok pre dieťa s trvalým pobytom v mestskej časti Staré mesto je 30 €/mesiac

  Pokiaľ navštevuje ŠKD aj druhé dieťa, platí 20 €/mesiac a tretie dieťa platí 10 €/mesiac, bez ohľadu na trvalý pobyt v mestskej časti ktorej býva.

 • Zdravé zúbky v ŠKD

  Pani vychovávateľka Milotka zorganizovala v mesiaci jún pre druhákov z ŠKD náučný program DENTAL ALARM, ktorý viedla dentálna hygienička z Lekárskej fakulty. Cieľom bolo počas štyroch školení názorne aj teoreticky ukázať deťom správnu starostlivosť o zúbky. Deti boli na záver školenia odmenené špeciálnymi zubnými kefkami. Fotoalbum

 • "Vŕšok dolina, pekná rovina"...takto spievali a tancovali naše deti pre babičky a deduškov v sociálnom zariadení na Račianskom Mýte. Seniori sa s deťmi potešili a spoločne si zanôtili známe ľudové piesne... Krásny program pre seniorov pripravila pani vychovávateľka Boba s deťmi z 2.C. Fotoalbum

 • Šikovní tanečníci z ŠKD pod vedením p. vychovávateľky Bobi navštívili materskú škôlku na Vazovovej ulici a priniesli veselú náladu pre všetkých, peknými ľudovými tancami a piesňami. Po vystúpení naši tanečníci boli odmenení sladkým melónom 🙂 Fotoalbum

 • Detská florbalová liga - 1.miesto

  Minulý týždeň sme absolvovali veľké finále v tohtoročnej edícií detskej florbalovej ligy. Po minuloročnom fantastickom druhom mieste, sa nám podarilo tento rok vybojovať, vo veľmi silnej konkurencii, 1. miesto. Pričom sme za celú sezónu neprehrali ani jeden zápas. Naši žiaci opäť potvrdili, že o florbal na našej škole je naozaj veľký záujem a ťažko odvedená práca na tréningoch prináša zaslúžené ovocie. Fotoalbum
  Mgr. Michal Tlelka

 • Preplatky za stravné ktoré sú k 30.06.2019 budú poslané v mesiaci júl 2019 na účet ktorý bol uvedený v zápisnom lístku stravníka. Ak ste počas šk.roku zmenili číslo účtu prosím zmenu nahlásiť do 30.06.2019 vedúcej školskej jedálne. Ak platíte poštovou poukážkou, tiež nahlásiť číslo účtu na ktorý sa pošle vzniknutý preplatok. Viera Moravčíková, vedúca ŠJ

 • Vážení rodičia,
  máte možnosť pripomienkovať návrh VZN MČ Bratislava-Staré Mesto o poplatkoch v ŠKD a a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania od školského roka 2019/2020.
  https://www.staremesto.sk/sk/uradna-tabula/view/id:10679

 • Počasie nám neprialo osláviť MDD na školskom dvore a tak sa oslava presunula do telocvične.
  Párty zahájili deti z prvých ročníkov skvelým tanečným vystúpením - kovbojským tancom a slovenskými ľudovými tancami, ktoré si pripravili spolu s pani vychovávateľkami Sveťkou, Jožkou a Jankou. Výborné vystúpenie naštartovalo veselú zábavu, ktorá sa spustila hneď po prvých tónoch hudby DJ-a Maťka.
  ...veľa skvelej hudby, tanca, súťažných hier s odmenami naplnili telocvičňu na skoro dve hodiny.

  Sľúbené prekvapenie prišlo na záver od pána riaditeľa školy, ktorý daroval každému detskému oslávencovi bublifuk. Fotoalbum

 • Malá olympiáda v anglickom jazyku

  Dňa 15.5.2019 sa uskutočnil nultý ročník M alej olympiády v anglickom jazyku určený pre žiakov 4.ročníkov. Deti súťažili v trojčlenných družstvách a zmerali si sily v rôznych typoch úloh zameraných na komunikačné jazykové činnosti – počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný aj ústny prejav. Cieľom olympiády bolo podporiť radosť žiakov z učenia sa cudzieho jazyka a vytváranie pozitívneho vzťahu k vlastnej i cudzej kultúre. Tímy predviedli vyrovnané a výborné výkony. Víťazným družstvám srdečne blahoželáme! Fotoalbum
  Mgr.Ivana Figlárová, Mgr.Monika Rovderová

 • Našej základnej škole sa dostala výsada vystaviť v priestoroch školy medzinárodnú „ putovnú“ kraslicu zo srdca, špeciálne vytvorenú pre Bratislavu všetkým ľuďom dobrej vôle. Kraslica zo srdca, je symbolom priateľstva, radosti a lásky.
  Zaujímavosťou okrem veľkosti vajca je originálna maľba od chorvátskych umelcov, ktorí na kraslici znázornili typické motívy Slovenska, špeciálne Bratislavy. Kraslice zo srdca sú vystavené aj v iných mestách ako New York, Rím, Brusel, Vatikán, Viedeň, Paríž, Budapešť, Berlín a množstvo iných veľkomiest.
  Projekt je realizovaný v spolupráci a podporou Chorvátskeho turistického centra a podporou Veľvyslanectva Chorvátskej republiky v Slovenskej republike. Fotoalbum

 • Športom za duševné zdravie detí – 2. miesto v mini hádzanej žiakov 1. stupňa

  Dňa 17.4 2019 pokračoval projekt Športom za duševné zdravie detí v mini hádzanej žiakov 1. stupňa ZŠ ďalším kolom v Dome športu. Po predchádzajúcom 3. mieste sme si opäť počínali výborne a obsadili tento krát o jednu priečku lepšie umiestnenie - 2. miesto. Vo finále sme podľahli víťazovi zo ZŠ Mierová, kde sa hádzanej venujú polo profesionálne. Dosiahli sme pekný úspech a gratulujeme všetkým žiakom za príkladnú bojovnosť i umiestnenie. Reprezentovali nás : Oliver Lulcsár, Peter Turza, Maximilián Parina, Artur Rischer, Dominik Matejček, Tobiáš Tóth, Adam Adamčík a Jakub Trenčiansky. Mgr. Róbert Dadykin – učiteľ TSV Fotoalbum

 • Slovenský pohár Slovenskej sporiteľne vo futbale – 3. miesto

  V pondelok 8.4.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili finále okresného kola Slovenský pohár Slovenskej sporiteľne vo futbale pod záštitou SFZ na štadióne NMŠK v Bratislave pri Kuchajde. Všetci statočne bojovali o čo najlepšie umiestnenie, čo nám nakoniec vynieslo 3. miesto. Vyhýbala sa nám však Šťastena pri zakončovaní a zranil sa nám aj brankár, čo bola dosť citeľná strata. Napriek všetkým okolnostiam chlapci príkladne bojovali, boli súdržní a zaslúžene obsadili 3.miesto. Cenu preberal kapitán Peter Nikolaj z rúk predsedu BFZ Juraja Jánošíka a bývalého úspešného hráča Samuela Slováka. Naši úspešní futbalisti sú : Peter Nikolaj, Michal Pintek, Filip Tóth, Samuel Štefanovič, Maximilián Hajko, Martin Makýš, Lukas Curko, Anton Kadlec, Daniel Šablatúra.
  Mgr. Róbert Dadykin – uč. TSV Fotoalbum

 • Okresné kolo vo volejbale dievčat – 2. miesto

  28.3.2019 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo vo volejbale dievčat. Naše dievčatá podali kvalitný a kolektívny výkon a nestačili iba na súperky a neskoršie víťazky zo ZŠ Grösslingovej. Tu sú všetky výsledky : ZŠ Vazovova : ZŠ Mudroňova 2:0/ 16;21/, ZŠ Dr.M.Hodžu : ZŠ Grösslingová 0:2 /-9;-3/, ZŠ Grösslingová : ZŠ Vazovova 2:0 /8;11/, ZŠ Mudroňova : ZŠ Dr.M.Hodžu 2:0 /13;15/, ZŠ Vazovova : ZŠ Dr.M.Hodžu 2:0 /28;13/, ZŠ Grösslingová : ZŠ Mudroňova 2:0 /15;7/. Obsadili sme teda v celkovom hodnotení krásne 2. miesto, o ktoré sa pričinili : Katarína Heugerová, Natália Šefčíková, Natália Töröková, Ella Jeck, Simona Mihálová, Sára Klimecká, Nina Turzová, Sára Srncová, Klaudia Večerová. Družstvo, ktoré reprezentovalo má ešte pred sebou budúcnosť a veľkú perspektívu, preto veríme, že budú naďalej na sebe pracovať a kvalitatívne sa zlepšovať.
  Mgr. Róbert Dadykin – uč. TSV

 • Ostrov pokladov - Finančná gramotnosť v knižnici

  V marci žiaci 2.B triedy navštívili Staromestskú knižnicu, kde sa zúčastnili besedy zameranej na rozvíjanie finančnej gramotnosti s názvom Ostrov pokladov. Deti týmto "ostrovom" sprevádzala zamestnankyňa poštovej banky. Porozprávala im o tom, ako sa vyvíjali jednotlivé platidlá, ako sa vyrábajú bankovky, ale aj o tom, ako sa platilo voľakedy. Nakoniec si žiaci vyskúšali, ako vedia s peniazmi hospodáriť. Deťom sa akcia veľmi páčila a už teraz sa tešia na ďalšiu návštevu knižnice. Mgr. Katarína Kadlecová Fotoalbum

 • Sk florbal cup

  Dňa 27.03.2019 sa naši žiaci zúčastnili krajského kola v súťaži " Sk florbal cup ". Po veľmi vyrovnaných zápasoch sme v oboch kategóriach postúpili zo základnej skupiny. V nadstavbovej časti sa nám darilo nad očakávania dobre. Dievčatá sa umiestnili na tomto turnaji na fantastickom 2.mieste. Chlapci na výbornom 3. mieste. Naši žiaci opäť potvrdili, že florbal je u nás v škole šport číslo jedna. Ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy a želáme veľa podobných výsledkov. Mgr. Michal Tlelka Fotoalbum

 • A bold rabbit in Africa

  V piatok 22.2.2019 sme boli na anglickom divadelnom predstavení A bold rabbit in Africa.
  Herci z Divadelného centra z Martina predviedli naozaj vynikajúce herecké výkony a veľmi vtipnou a zábavnou formou nás previedli dobrodružstvami Smelého zajka v Afrike.
  Divadelná adaptácia rozprávky Jozefa Cígera Hronského nás všetkých skutočne zaujala a veľmi sa nám páčilo netradičné prepojenie anglického a slovenského stvárnenia deja, popretkávaného veselými slovensko-anglickými pesničkami. Príbeh je interpretovaný zrozumiteľnou angličtinou, ktorú tretiaci a štvrtáci hravo zvládli a zložitejšie anglické väzby herci veľmi plynulo doplnili slovenčinou.
  Smelý zajko zažil v Afrike veľa dobrodružstiev, stretol rôzne zaujímavé zvieratká i domorodcov. Zajko je odvážny, rád spoznáva nové miesta, no nakoniec sa mu predsalen zacnelo za domovom a dospel k poznaniu, že „všade dobre, doma najlepšie“. Fotoalbum

 • Valentín

  „Kde je láska, tam je život.“ Gándhí

  Dňa 14. februára sme slávili jeden z najkrajších sviatkov – sviatok lásky. Pri tejto príležitosti sme na našej škole usporiadali valentínsku akciu. Na tento sviatok sme najprv upozornili nástenkou. Nachádzali sa na nej milé vyznania lásky v anglickom jazyku, ktorými si žiaci mohli rozšíriť ich slovnú zásobu. V priebehu týždňa mohli žiaci poslať valentínsku poštu svojím „Valentínkam/Valentínom“, kamarátom/kamarátkam, učiteľom/učiteľkám a potešiť ich milým pozdravom. Na deň sv. Valentína žiačky z triedy 9.B rozdali poštu adresátom. Rovnako sa žiaci mohli zapojiť do súťaže o najkrajšiu valentínsku básničku. Mgr. Eva Kubovčíková – učiteľka ANJ

  Touto cestou ďakujeme všetkým tým, ktorí sa do súťaže zapojili a blahoželáme výhercom:
  1. miesto – Kristína Trenčianska a Michaela Kaliňáková
  2. miesto – Laura Ďatko
  3. miesto – Costance Chovancová
  Fotoalbum

 • Súťaž vo vianočnej výzdobe tried

  Ako po minulé roky, aj tento, sa triedy II. stupňa počas adventného obdobia snažili vyzdobiť svoje triedy. Pár dní pred Vianocami prebehlo hodnotenie vianočných výzdob tried podľa rôznych kritérií. Pani učiteľky hodnotili nástenku, parapety, dvere, stromček, katedru a celkový dojem z výzdoby triedy.
  Tejto dôležitej úlohy sa zhostili: p. uč. Horváthová, p. uč. Pirháčová-Lapšanská, p. uč. Kubovčíková a p. zástupkyňa Ribánová.

  Výsledky súťaže:
  1. miesto – 213 bodov – 7. A

  2. miesto – 211 bodov – 7. B
  3. miesto – 172 bodov – 5. A

  4. miesto – 163 bodov – 5. B
  5. miesto – 151 bodov – 9. A
  6. miesto – 144 bodov – 9. B
  7. miesto – 104 bodov – 6. B
  8. miesto – 38 bodov – A
  9. miesto – 3 body – 8. B
  Víťazom srdečne gratulujeme!!! Fotoalbum

 • Fašiangový karneval v ŠKD

  Vo štvrtok 7.2. bolo v ŠKD veselo - začal sa fašiangový karneval v telocvični ZŠ Vazovova. Náš veľký kamarát Maťko ako správny DJ pripravil skvelú hudbu, hry, súťaže a dobrú náladu. Na tomto karnevale nechýbali pestré masky, tanec a úsmev na tvári. Zábave neodolal ani pán riaditeľ školy a pridal sa k tancujúcim deťom. Fotoalbum

 • V stredu 5.12. 2018 sa naši žiaci zúčastnili atletickej súťaže v hale Elán v rámci projektu Bavme deti športom. Súťaž pozostávala z mnohých stanovíšť, kde ako šesťčlenné družstvo museli preukázať spoluprácu a celkovú atletickú zdatnosť v hodoch, skokoch, preskokoch, rýchlosti i obratnosti. V konkurencii 16 ďalších škôl si počínali výborne a obsadili celkovo 1. miesto, za čo im patrí obrovská gratulácia. Na záver vyhrali aj štafetu v behu na 6x100 metrov o jednu sekundu pred druhým družstvom. Mali sme teda aj trošku šťastia, pretože v súčte všetkých bodov sme obsadili 1. miesto len o jediný bod. Žiaci si odniesli medaily, pohár i cenné skúsenosti z atletických disciplín. Držíme im palce do ďalších súťaží. Družstvo tvorili žiaci 4. ročníka : Agáta Cisarová, Nikol Hermanovská, Ellen Schoneckerová, Olívia Seligová, Oliver Kulscár, Juraj Krajči, Dominik Matejček a Hugo Starinský. Mgr. Róbert Dadykin – učiteľ TSV

 • Vianočné trhy

  Vianoce by mali byť nielen o dostávaní darčekov, ale aj o ich dávaní. To učíme aj deti na našej škole – aj prostredníctvom Vianočných trhov.
  Deti sa do akcie zapájajú vždy s radosťou a veľkou chuťou. Vedia, že po skončení časť z ich zárobku pôjde pre choré detičky do Klubu detskej nádeje.
  Atmosféra na tohtoročných trhoch bola slávnostná, vo vzduchu bolo cítiť, že Vianoce už naozaj klopú na dvere. Deti predávali rôzne vianočné ozdoby, knihy, hračky, koláčiky, medovníky. Chodbami sa niesli vianočné piesne, vôňa vianočného pečiva. Navštívilo nás aj veľa rodičov.
  Pre 1. stupeň boli už tradične pripravené tvorivé dielničky. Tie si pripravili rodičia v spolupráci s p. uč. Rodziňákovou. Vlastný „stánok“ mala aj trieda 1. B s triednou p. uč. Danielou Tokárovou-Gaburjákovou. Pripravili si nádherné vianočné ozdoby, vďaka čomu mohli prispieť pre choré detičky najvyššou sumou.
  Spoločnými silami sme tento rok vyzbierali krásnu sumu 300€ pre KDN – Klub detskej nádeje.
  Srdečne všetkým zúčastneným – učiteľom, deťom a rodičom ďakujeme! Fotoalbum

  Čo je to KDN?
  Cieľom práce členov KDN je pomoc deťom, ktoré sú dlhodobo hospitalizované na oddeleniach DFNsP Kramáre. Pomoc, ktorá je v rámci ich možností, spočíva najmä v návštevách oddelení, počas ktorých sa snažia malým pacientom skrátiť a spríjemniť čas strávený mimo domova.
  Pre deti, čo v minulosti prekonali alebo sa stále liečia na onkologické alebo kardiologické ochorenie organizujú tábory. Vďaka sponzorom majú deti pobyt zadarmo, počas celéh

 • Vianočný les

  Čaro blížiacich sa Vianoc prežívajú deti z ŠKD na ZŠ Vazovova naplno ale najintenzívnejšie deti z I. oddelenia (1.A a časť z 2.B triedy). Zapojili sa do projektu "Vianočný les", ktorý poriada BKIS Bratislava I. Maľovali, posýpali, zdobili, ozvláštňovali vianočné gule, ktorými s veľkou radosťou ozdobili jeden zo stromčekov na Námestí Jána Nepomuckého pri Primaciálnom paláci. Veríme, že rovnakú radosť ako urobilo zdobenie stromčeka našim deťom, budú mať aj obyvatelia domovov dôchodcov a sociálnych služieb, kam ozdobené stromčeky z námestia poputujú. Fotoalbum

 • Dňa 20.11.2018 sa na našej škole konala olympiáda z anglického jazyka. Súťaže sa zúčastnili žiaci 6.-7. ročníka (v kategórii 1A) a žiaci 8.-9. ročníka (v kategórii 1B). Súťažiaci si najskôr overili svoje vedomosti na písomnej časti, ktorá sa týkala ich slovnej zásoby, gramatických pravidiel a čítania s porozumením. Šiesti žiaci z oboch kategórii, ktorí dosiahli najvyšší počet bodov sa potom zúčastnili ústnej časti, ktorá pozostávala z opisu obrázka a dialógu zo skúšajúcimi. Žiaci umiestnení na 1.miestach pokračujú v olympiáde ďalej na okresné kolo, kde im budeme držať palce. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.
  Kategória 1A: Tomáš Baťalík (1.miesto), Peter Plevák (2.miesto), Dávid Takáč (3.miesto).
  Kategória 1B: Tomáš Plecháč (1.miesto), Richard Martončík (2.miesto), Róbert Mede (3.miesto) Fotoalbum

 • Októbrové teplučké slnko svojimi lúčmi oznamovalo, že je opäť čas na radovánky jesene – „Karneval strašidiel“. Všetky deti v školskom klube detí na našej škole si na karneval dôkladne pripravovali úžasné masky a kostými. Spolu s pani vychovávateľkami vyzdobili školu, chodby aj triedy a diskotéka mohla začať. Na chodbách sa zabávali a tancovali ježibaby, kostry, duchovia, čarodejnice a iné rozprávkové bytosti. Na záver prehliadky strašidelne krásnych kostýmov si malé strašidielka zamaškrtili v triedach, zatancovali a predstavili svoje masky... Dostrašenia o rok 🙂 Fotoalbum

 • 06. 11. 2018 sa na našej škole konala Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci 8. a 9. ročníka tak dostali príležitosť odskúšať si svoje vedomosti a dozvedieť sa veľa zaujímavých vecí. Tohtoročnou témou bola zázračná bylinka – levanduľa. V tomto duchu sa viedli 3 zaujímavé vyučovacie hodiny, počas ktorých sme mali šancu predviesť svoje rečnícke schopnosti, stupeň čítania s porozumením aj kreativitu, keď sme vyrábali pozvánky. Hoci nemôže byť víťazom každý, táto olympiáda bola super a užitočným zážitkom. Lenka Nemsilová, 8. A Fotoalbum

 • V týždni od 12. do 16. novembra 2018 prebieha na škole 12. ročník informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Na 1. stupni súťaží 56 žiakov, na 2. stupni sa zapojilo do súťaže 62 žiakov.
  Termíny iBobra pre školský rok 2018/2019
  · pondelok 12. novembra od 9:30 do 13:30 Kadeti (8. a 9. ročník ZŠ),
  · utorok 13. novembra od 9:30 do 13:30 Drobci (2. a 3. ročník ZŠ),
  · streda 14. novembra od 9:30 do 13:30 Benjamíni (6. a 7. ročník ZŠ),
  · piatok 16. novembra od 9:30 do 13:30 Bobríci (4. a 5. ročník ZŠ).

  Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme!
  Zuzana Slezáková, Daniela Tokárová Gaburjáková

 • 26.10.2018 sme sa zúčastnili zaujímavej besedy na aktuálnu tému - 100. výročie vzniku Československa. V škole nás navštívíli páni Igor Ďurič a Peter Hricák, autori knihy 100 rokov Česka a Slovenska.Veľmi pútavo nám priblížili naše dejiny prostredníctvom knihy, ktorá obsahuje 100 nádherných ilustrácií a 365 najzaujímavejších politických, spoločenských , kultúrnych a športových udalostí československého štátu. Ja a moji spolužiaci sme si hravou formou zopakovali vedomosti z dejepisu a dozvedeli sme sa mnohé ďalšie informácie. Ďakujeme. Tomáš Plecháč, 9,A Fotoalbum

 • Dňa 4.10. 2018 sa žiaci 9.A, 9.B a 8.B zúčastnili dejepisnej exkurzie v Seredi, kde navštívili Múzeum holokaustu. Múzeum vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi a je spojené s tragickým obdobím riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Fotoalbum

 • 27.9.2018 sa vybrali deti ŠKD na dobrodružnú plavbu s kapitánom Kotvičkom, objaviť vzácny poklad na dne oceánu. Dlhá plavba bola plná nečakaných dobrodružstiev na konci ktorej čakalo nevídané prekvapenie. Kapitán Kotvička s pomocníkmi a deťmi našli poklad avšak zlato, drahokamy, šperky neboli v truhlici - PREKVAPENIE - našli niečo úplne iné, list v ktorom sa písalo, že vzácnejšie ako bohatstvo sveta je PRIATEĽSTVO, LÁSKA, OBJATIE, MILÉ SLOVO.... Fotoalbum

 • Oznam

  Občianske združenie ZRPŠ Vazovova spolu s ŠKD pripravili zbierku Lega pre deti v ŠKD. Cieľom zbierky je vyzbierať rôzne kocky, postavičky, podložky, jednoducho čokoľvek, s čím sa už Vaše deti doma nehrajú. Z fondu oz ZRPŠ sa následne dokúpia chýbajúce podložky a vytvoríme vertikálny LEGO hrací kútik. Nezabúdajte, že v herni, ktorú v rámci ŠKD navštevuje 253 detí aj malá kocka lega môže dostať úplne iný význam a dimenziu. :)
  Vopred ďakujeme za deti, ktorým prostredníctvom aj Vášho lega skvalitníme tvorivý čas v ŠKD.
  Krabica na zbierku lega je vystavená pod hlavnou nástenkou vo vestibule na prízemí.

 • Zber papiera - vyhodnotenie

  V termíne od 17.9.2018 do 21.9.2018 sa na našej škole uskutočnil zber papiera. Spoločnými silami sa žiakom a rodičom podarilo vyzbierať dohromady 1934 kilogramov papiera. Na 1. mieste skončil žiak Michal Šišmiš (2.C), ktorý vyzbieral 336 kg, druhé miesto obsadila Yassmine Vallery Volná (2.A), ktorá doniesla 240 kg a na treťom mieste sa umiestnila Alica Janegová (1.B), ktorá nazbierala 127 kg. Víťazom srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalší zber papiera.
  Mgr. Katarína Kadlecová

 • Majstrovstvá SR v prehadzovanej – Kalokagatia – Trnava 2018 – 2. miesto

  Dátum 20.6.2018 – streda sa zapíše do kroniky školy zlatými písmenami, nakoľko v doterajšej histórii školy žiadne športové družstvo v rámci Slovenska nedosiahlo lepšie umiestnenie. Majstrovstvá Slovenskej republiky sa konali v Trnave v rámci medzinárodnej olympiády detí a mládeže – Kalokagatia 2018. V „A“ skupine sme mali za súperov žiakov zo ZŠ Hradná Nové Zámky, ZŠ s MŠ Spišská Teplička a ZŠ Poltár. S prvými dvomi menovanými sme zvíťazili po výbornom výkone zhodne 2:0 na sety, no nad ZŠ Poltár sa nám už zvíťaziť nepodarilo a prehrali sme tesne 16:14 a 18:17 na body, teda 0:2. Zo skupiny sme teda postúpili do semifinále z druhého miesta a narazili sme na víťaza „B“ skupiny – ZŠ Trenčianske Jastrabie. Po výbornom výkone a po prehratom prvom sete sme stav otočili a zvíťazili 2:1 na sety. Vytúžené finále sa mohlo začať. V ňom sme opäť narazili na ZŠ Poltár. Tento krát sme vyhrali prvý set, druhý sme prehrali a v treťom sme opäť vyhrávali...potom sa však od nás odklonila pani Šťastena a nešťastná najtesnejšia prehra 10:8 v treťom sete bola na svete. Boli aj slzy sklamania nad tesnou prehrou, ale nakoniec sme si uvedomili, čo sme vlastne dosiahli a tešili sme sa z druhého miesta na Slovensku. Všetci žiaci podali výborné výkony, Maxim Ure bol vyhodnotený aj ako jednotlivec – najlepší hráč turnaja. Spolu s ním tento vynikajúci úspech dosiahli žiaci : Tereza Čačová, Ella Kordošová, Viktor Krížik, Teo Petróczy a Richard Trnovec. Ste naozaj úžasní – gratulujeme.
  Mgr. Róbert Dadykin –

 • Krátko o našej ŠvP v Žiarskej doline

  V škole v prírode bolo úžasne ako vždy. Chodili sme na zaujímavé výlety, túry a veľa sme sa toho naučili, či už podľa učebných osnov alebo z pozorovania okolia. O zábavu a výborné jedlo nebola núdza. Boli sme v Demänovskej ľadovej jaskyni, na Žiarskej chate, v ZOOkontakt a v Obrátenom dome – Heliport Liptov. Voľný čas bol vypĺňaný kreatívnymi a zaujímavými aktivitami a počasie bolo rozprávkovo úžasné. Jednoducho perfektný týždňový oddych pred koncoročnými písomkami.
  Lenka Nemsilová, 7. A Fotoalbum

 • Detská florbalová liga

  Naši žiaci sa tento šk. rok prvý krát zúčastňovali aj ďalšej športovej súťaže. Ako nováčik sme si v detskej florbalovej lige počínali nad mieru dobre. Celkovo sme za celú sezónu prehrali len tri krát. Ostatné zápasy sme všetky vyhrali a zaslúžene sme získali v silnej konkurencii tímov z celej Bratislavy 2. miesto. Srdečne gratulujem všetkých deckám sa krásne výkony počas celej sezóny. Mgr. Michal Tlelka
  Fotoalbum

 • Deň detí

  V piatok 1.júna na Deň detí naši učitelia pripravili žiakom 2.-4. ročníka športovo-zábavný deň. Deti si zmerali svoje sily v štafetovom behu, skákaní na švihadle, v streľbe vodnou pištoľou na cieľ, aj v rýchlom prenášaní vody z jednej nádoby do druhej. Zabavili sa pri strieľaní šípok do terča, či pri kŕmení leva loptičkami. Obratnosť si vyskúšali pri jazde na kolobežke, skákaní vo vreci, nosení loptičky na rakete, ale aj v driblovaní.
  Dokázali zmysel pre tímovú spoluprácu. Za odvahu, šikovnosť, snahu aj bojovnosť si vyslúžili "chcechtáky", za ktoré si s veľkou radosťou nakupovali odmeny v Obchodíku so všeličím. Víťazné tímy získali pekné ceny.
  Tento deň sme si všetci užili a tešíme sa naň zas o rok. Fotoalbum

 • Krajské kolo v prehadzovanej – 1. miesto

  V stredu 30.5.2018 sme sa zúčastnili Krajského kola v prehadzovanej, ktoré sa konalo v Studienke. Už v skupine, v ktorej sme postupne porazili 2:0 na sety školy zo Stupavy, Kráľovej pri Senci i Lábu sme naznačovali, že máme na celkové víťazstvo, i keď sme o všetky body museli tuho bojovať. Do semifinále sme teda postúpili z prvého miesta a narazili sme na ZŠ Čataj. Aj túto školu sme porazili 2:0 a tešili sme sa na finále proti domácemu družstvu zo ZŠ Studienka. Vo finále sme zahrali veľmi dobre, keď sme dokázali eliminovať najlepšieho hráča súper, podali sme skvelý kolektívny výkon a zaslúžene vyhrali 2:0. Týmto sme si zabezpečili účasť na Majstrovstvách Slovenska v Trnave, ktoré sú súčasťou Kalokagatie 2018 a budú sa konať dňa 20.6.2018. O tento veľký úspech sa zaslúžili športovci Tereza Gáliková, Tereza Čačová, Maxim Ure, Viktor Krížik, Teo Petróczy a Richard Trnovec. Držte nám palce, aby sme boli úspešní i v celoslovenskom meradle. Mgr. Róbert Dadykin – uč.TSV Fotoalbum

 • Dňa 29.5.bola 4.B na workshope v kaviarni Lab,nadácie Orange pri Starej tržnici.Dozvedeli sme sa niečo o elektrickej energii,elektrickom obvode a potom sme si z kartónu,káblikov,baterky a žiarovky vyrobili malého svietiaceho robotíka,z ktorého sme mali všetci radosť. Fotoalbum

 • Folklórne vystúpenie

  Žiaci 1. stupňa sa zúčastnili 17.5. v rámci Regionálnej výchovy kultúrneho podujatia. Deti z folklórneho súboru Vienok prišli prezentovať tradície a jarné zvyky z rôznych regiónov Slovenska. Príjemným prekvapením bolo, že v programe vystupovali aj niektorí žiaci z našej školy. Vystúpenie sa všetkým veľmi páčilo.
  Fotoalbum

 • V termíne od 7.do 11.mája bola 4.B v škole v prírode Prašník.Dosýta sme sa vyšantili na súši,vo vode,v piesku,pri opekačke,na farme pri vození sa na traktore a s kuriatkami,na výlete v Piešťanoch. Fotoalbum

 • 10. 5. boli prváci na výchovnom koncerte: Putovanie za piesňou a riekankami. Hrala im ľudová hudba Kuštárovcov. Žiaci sa oboznámili s tradičnými ľudovými nástrojmi. Fotoalbum

 • McDonald´s Cup

  Okresné kolo - 1. miesto a Krajské kolo - 5.miesto

  V stredu 9. mája na štadióne ŠCP Dúbravka všetko pekne do seba zapadlo. Vydarené počasie, dobrá organizácia turnaja a hlavne hodnotné výkony zúčastnených mužstiev. Aj naša škola po víťazstve v Okresnom kole tejto súťaže vzorne reprezentovala, čo jej sily stačili. V úvode sme sa opláchli studenou sprchou, keď sme utŕžili vysokú prehru. Od zápasu k zápasu sme sa však zlepšovali, čo nám nakoniec vynieslo 5. miesto v Krajskom kole tejto súťaže.
  Naše výsledky v skupine:
  ZŠ Vazovova – ZŠ Za kasáňou 0:9, ZŠ Vazovova – ZŠ Láb 2:5, ZŠ Podzáhradná – ZŠ Vazovova 0:2

  Stretnutia o umiestnenie:
  o 7. miesto: ZŠ Podzáhradná – BISB 4:2
  o 5. miesto: ZŠ Vazovova – ZŠ Rusovce 3:2
  o 3. miesto: ZŠ Komenského Modra – ZŠ Láb 5:2
  o 1. miesto: ZŠ Za kasárňou – ZŠ Tomášov Fél 0:3

  Konečné poradie:
  1. ZŠ Álapiskola Tomášov-Fél, 2. ZŠ Za Kasárňou Bratislava, 3. ZŠ Láb, 4. ZŠ Komenského Modra, 5. ZŠ Vazovova Bratislava, 6. ZŠ Vývojová Rusovce, 7. ZŠ Podzáhradná Bratislava, 8. ZŠ BISB Dolínskeho Bratislava.

  Do tohto jubilejného 20. ročníka sa prihlásilo 948 základných škôl z celého Slovenska a to je najviac v histórii turnaja. Tešíme sa, že sme sa v takejto veľkej konkurencii dokázali presadiť. O tento výsledok sa postarali žiaci : Michal Pintek, Lucas Curko, Martin Makýš, Hana Šándorová, Tereza Čačová, Anton Kadlec, Oliver Kulcsár, Peter Turza, Alexander Križan a Richard Trnovec. Mgr. Róbert Dadykin – uč. TSV
  Fotoalbum KK
  Fotoalbum OK

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Vazovova 4, 811 07 Bratislava
 • +421252496964

Fotogaléria