• Vážení rodičia,

    od 1.5.2023 sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií. Nárok na dotáciu na stravu od 1.5.2023 má každý žiak, ktorý je prihlásený na stravovanie v školskej jedálni a požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

    Výška dotácie od 1.5.2023

    1.stupeň 2,10 Eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ a odobralo obed.

    2.stupeň 2,30 Eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ a odobralo obed.

    Rodičia uhrádzajú mesačne len réžiu vo výške 12 Eur.

    Ak máte záujem od 1.5.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať

    o dotáciu. Dotácia bude žiakovi priznaná len na základe písomnej žiadosti. Žiadosť je v prílohe.

    V prípade ak nedoručíte túto žiadosť školskému zariadeniu do 16.4.2023, na dieťa

    nebude možné poskytnúť dotáciu na stravu. Žiadosť môžete poslať elektronicky e-mailom na

    adresu:znemethova@zsvazovova.sk ,alebo odovzdať osobne v školskej jedálni.

    Rodič je povinný odhlásiť dieťa zo stravy, ak sa nezúčastní vyučovania. V opačnom prípade uhrádza celú sumu /1,90 € – 2,10 €/.

    Rodič uhrádza plnú sumu aj v prípade, ak nebol obed prevzatý. Stravu je možné odhlásiť cez www.strava.cz

    do 14,00 predchádzajúceho dňa! Ak nestihnete dieťa odhlásiť, v prvý deň neprítomnosti, je možné

    vyzdvihnúť obed v čase od 11,30 do 12,30 hod. / školský dvor-vstup do kuchyne-zvonček/.

     

    Žiadať o dotáciu môžu aj deti s diétou. Je potrebné potvrdenie od lekára špecialistu. Žiakom, ktorí

    majú diétu a požiadajú si o dotáciu, bude dotácia na stravu zaslaná na účet zákonnému

    zástupcovi, len za dni, predchádzajúceho mesiaca, ktoré sa  zúčastnili vyučovania. Žiaci s diétnym

    stravovaním uhrádzajú režijný príspevok v zmysle VZN č. 1/2023,  sume 12,00 €.

     

    V prípade nového stravníka je nutné vypísať prihlášku na stravovanie, ktorý si môžete stiahnuť na

    webovej stránke školy. Táto prihláška slúži zároveň aj ako žiadosť o poskytnutie dotácie na

    stravovanie.

     

  • Tlačivá na dotáciu

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje