• Stanovy Občianskeho združenia Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4

    Občianske združenie Združenie  rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4 (ďalej len „občianske združenie“) vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v súlade s ustanoveniami zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní v znení neskorších právnych predpisov.

    Článok I.

    Základné ustanovenia

    1. Názov občianskeho združenia znie: Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4

     

    1. Sídlo občianskeho združenia je : ZŠ Vazovova 4, 811 07 Bratislava

     

    1. Občianske združenie je dobrovoľné, nezávislé a združuje členov na základe spoločného záujmu.

     

    1. V právnych vzťahoch občianske združenie vystupuje vo svojom mene a za svoje záväzky zodpovedá celým svojím majetkom. Členovia združenia neručia za záväzky združenia.

     

    1. Občianske združenie je založené na dobu neurčitú.

     

    Článok II.

    Cieľ a účel združenia

    1. Cieľom a účelom činnosti združenia je všestranná participácia na rozvoji Základnej školy Vazovova 4, najmä podpora a pomoc pri výchovnovzdelávacej činnosti, pri rozvoji školy, pri modernizácii obsahu výchovy a vzdelávania a pri vytváraní personálnych a materiálno-technickýchpodmienok pre činnosť školy.

     

    1. Cieľom činnosti združenia je podporovať a rozvíjať duchovné a fyzické hodnoty žiakov Základnej školy Vazovova 4 a v úzkej spolupráci s pedagogickými pracovníkmi školy podporovať a spolupracovať pri ich výchove a vzdelávaní.

     

    1. Pri napĺňaní cieľov podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku bude združenie vyvíjať najmä nasledovnú činnosť:

     

     

    • všestranná podpora a propagácia výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Vazovova 4

     

    • plánovanie a tvorba realizačných projektov zameraných na modernizáciu a zefektívnenie výchovného a vzdelávacieho procesu

     

    • podpora a poskytovanie pomoci pri riešení problémov vyplývajúcich zo zabezpečenia výchovno-vzdelávacej činnosti

     

    • podpora a pomoc pri reprezentácii školy a pri mimoškolskej činnosti žiakov

     

    1. Pri naplnení svojich cieľov občianske združenie spolupracuje s organizáciami a inštitúciami v Slovenskej republike, ktoré majú rovnaké alebo obdobné poslanie.

     

    Článok III.

    Členstvo

    1. Členom občianskeho združenia môžu byť fyzické a právnické osoby.

     

    1. Občianske združenie ma riadnych a čestných členov.

     

    1. Riadnymi členmisú pedagogickí pracovníci, prípadne ostatní pracovníci Základnej školy Vazovova 4 a zákonní zástupcovia žiakov Základnej školy Vazovova 4, ktorí o členstvo v združení prejavili záujem, ktorí súhlasia so stanovami a cieľmi združenia a boli za členov prijatí v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto stanov.

     

    1. Ostatné osoby, ktoré prejavili záujem o členstvo v združení s úmyslom napomáhať plniť cieľ združenia a nespĺňajú predpoklady podľa predchádzajúceho odseku tohto článku, môžu byť združením prijaté za čestných členov. O prijatí čestného člena rozhoduje Valné zhromaždenie občianskeho združenia a to nadpolovičnou väčšinou členov prítomných na Valnom zhromaždení.

     

    1. O prijatí za riadneho člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky správna rada občianskeho združenia do dvoch (2) mesiacov od doručenia prihlášky.

     

    1. Členstvo zaniká:
    • Písomným oznámením člena o výstupení,
    • Úmrtím člena – fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby,
    • Vylúčením na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia občianskeho združenia, v prípade opakovaného menej závažného porušenia týchto stanov alebo v prípade závažného porušenia týchto stanov,
    • Zánikom občianskeho združenia.

     

    1. Členstvo v občianskom združení nie je viazané na uhradenie žiadnej finančnej čiastky ani členského príspevku.

    Článok IV.

    Práva a povinnosti členov

    1. Členovia občianskeho združenia majú nasledovné práva:
    • Podieľať sa aktívne na práci a činnosti občianskeho združenia
    • Voliť a byť volený do príslušných orgánov občianskeho združenia (aktívne a pasívne volebné právo)
    • Byť informovaný o činnosti združenia a o činnosti jeho orgánov, vyjadrovať sa k činnosti občianskeho združenia a orgánom združenia
    • Zúčastňovať sa na zasadnutiach príslušných orgánov združenia.

     

    1. Členovia občianskeho združenia majú nasledovné povinnosti:
    • Pri činnosti občianskeho združenia sa riadiť a dodržiavať tieto stanovy,
    • Rešpektovať rozhodnutia orgánov občianskeho združenia,
    • Podieľať sa na činnosti a dosiahnutí cieľov občianskeho združenia.

     

    Článok V.

    Orgány združenia

    Orgánmi združenia sú:

    • Valné zhromaždenie členov občianskeho združenia
    • Správna rada

     

    Článok VI.

    Valné zhromaždenie členov občianskeho združenia

    1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom občianskeho združenia a je tvorené riadnymi i čestnými členmi občianskeho združenia. Valné zhromaždenie sa schádza podľa potreby, najmenej však raz ročne na základe písomnej pozvánky zaslanej v lehote pätnásť (15) dní pred termínom konania Valného zhromaždenia povereným členom Správnej rady.

     

    1. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie rozhodnutia Valného zhromaždenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.

     

    1. Valné zhromaždenie občianskeho združenia rozhoduje najmä:

     

    • Prijatí, zmenách a doplnkoch k stanovám občianskeho združenia
    • Volí a odvoláva členov Správnej rady a Revízora, pričom prvých členov Správnej rady a Revízora volia členovia prípravného výboru občianskeho združenia
    • Volí a odvoláva predsedu Správnej rady a Revízora, pričom prvých členov Správnej rady a Revízora volia členovia prípravného výboru občianskeho združenia
    • Schvaľuje plán činnosti a návrh rozpočtu občianskeho združenia
    • Rozhoduje o prijatí čestných členov občianskeho združenia
    • Rozhoduje o výlučení členov občianskeho združenia
    • Prijíma správu o činnosti a kontrolnú správu o hospodárení občianskeho združenia
    • Prijíma rozhodnutie o zrušení občianskeho združenia.

     

    Článok VII.

    Správna rada

    1. Správna rada je výkonným orgánom občianskeho združenia v období medzi Valným zhromaždením občianskeho združenia. Za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.

     

    1. Správna rada je trojčlenná, pozostáva z predsedu a dvoch členov. Funkčné obdobie členov Správnej rady je štvorročné.

     

    Na základe rozhodnutia členov prípravného výboru občianskeho združenia je Správna rada zložená nasledovne:

     

    Mária Rothensteinová – predseda

    Darina Koedam – člen

    Tatiana Kluvanová – člen.

     

    1. Správna rada sa schádza najmenej 2-krát ročne. Rokovania zvoláva a riadi predseda Správnej rady. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.

     

    1. Správna rada najmä:

     

    • Zabezpečuje činnosť občianskeho združenia
    • Spracováva plány a správy o činnosti, návrh rozpočtu
    • Rozhoduje o prijatí riadnych členov

     

    • Rozhoduje o zrušení občianskeho združenia, v prípade, že sa nemôže zísť Valné zhromaždenie občianskeho združenia
    • Ustanovuje likvidátora v prípade zrušenia združenia
    • Zvoláva a pripravuje zasadnutie Valného zhromaždenia.

     

    1. Predseda Správnej rady občianskeho združenia zastupuje združenie navonok, zvoláva a riadi zasadnutia Správnej rady. V prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje poverený člen Správnej rady. Za občianske združenie koná a písomnosti podpisuje vždy predseda spolu s ktorýmkoľvek členom Správnej rady.

     

    Článok VIII.

    Revízor

    1. Revízor je kontrolným orgánom združenia, volený Valným zhromaždením občianskeho združenia a za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu občianskeho združenia. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v ostatných orgánoch občianskeho združenia.

     

    Na základe rozhodnutia členov prípravného výboru občianskeho združenia je revízorom občianskeho združenia:

     

    1. Funkčné obdobie revízora je štvorročné.

     

    1. Revízor najmä:
    • Kontroluje hospodárenie občianskeho združenia, upozorňuje na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie
    • Kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku
    • Spracováva správu o hospodárení občianskeho združenia.

     

    Článok IX.

    Hospodárenie občianskeho združenia

    1. Občianske združenie hospodári s hnuteľným príp. s nehnuteľným majetkom združenia.

     

    1. Zdrojmi majetku sú:

     

    • Príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb
    • Výnosy majetku
    • Dobrovoľné členské príspevky.

     

    1. Hospodárenie občianskeho združenia prebieha na základe schváleného rozpočtu.

     

    1. Za hospodárenie občianskeho združenia zodpovedá Správna rada.

     

    Článok X.

    Zánik združenia

    1. Občianske združenie zaniká:
    • Dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením
    • Právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

     

    1. Ak občianske združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, Správna rada ustanoví likvidátora.

     

    1. Pri likvidácii sa najskôr uhradia všetky záväzky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na účely spojené s jeho cieľom alebo na charitu.

     

     

    Článok XI.

    Záverečné ustanovenia

    1. Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schálenia Valným zhromaždením občianskeho združenia.

     

    1. Občianske združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

     

     

     

     

     

     

     

     

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje