• Zber papiera
     • Zber papiera

      Budúci týždeň, od pondelka 21.9.2020 do piatka 25.9.2020, prebehne na našej škole zber papiera.
      Zber prebehne v ranných hodinách od 7:30 do 8:00 pri šatniach, kde sa bude vážiť a zapisovať. Papier je potrebné nosiť z dvora (nie cez hlavný vchod). Pomôcť môžu, samozrejme, rodičia
      🙂.

      Vyhodnocovať budeme najlepšieho žiaka a najlepšiu triedu. Za prvé miesto získa žiak spoločenskú hru alebo knihu podľa vlastného výberu do sumy 25 Eur. Najlepšia trieda v zbere získa za prvé miesto jedinečný zážitok v Bludisku - https://bludisko.com/.

      DoZBERovania 🙂
      Jana Štefková, poverená riadením školy

     • Voľby do Rady školy ZŠ Vazovova, Bratislava

      V termíne od 22.9. do 24.9.2020 sa na našej škole uskutočnia voľby zástupcov za rodičov do Rady školy ZŠ Vazovova. Ak máte chuť stať sa jej členom a zastupovať rodičov ZŠ Vazovova, dajte o svojej kandidatúre vedieť na ozzrpsvazovova@gmail.com

      V e-maile, prosím, zašlite informácie:
      1. Meno a priezvisko
      2. Fotografiu, ktorú môžeme zverejniť (samozrejme rešpektujeme, ak by ste nemali záujem byť prezentovaný aj prostredníctvom fotografie)
      3. Prečo ste sa rozhodli kandidovať za člena Rady školy ZŠ Vazovova?
      4. Čo by ste chceli zmeniť / zlepšiť / v čom sa angažovať počas Vášho funkčného obdobia?


      Informácie, ktoré nám zašlete budú súčasťou predstavenia kandidátov, ktoré rozpošleme pred voľbami.
      Prihlasujte sa prosím najneskôr do 17.9.2020 do 15.00 hod. Tešíme sa na spoluprácu
      🙂.

      Oznámenie o konaní volieb

      Volebný poriadok

       

     • Organizácia školy od 16.9.2020

      Vážení rodičia, milí žiaci,
      od stredy 16.9.2020 (ak nebudú vydané iné oficiálne opatrenia), budú pre školu platiť pravidlá príslušnej fázy tzv. „semafor“ (zelená, oranžová, červená). K dnešnému dátumu sme vo fáze ZELENEJ.

      Nad rámec uvedených pravidiel zelenej fázy, na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie a  odporúčaní MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR škola vydáva nasledovné USMERNENIE.

      V prípade podozrenia, potvrdenia na Covid-19 Vás alebo Vášho dieťaťa, príp. ak Vám RÚVZ uloží karanténu z dôvodu priameho kontaktu s  nakazeným, prosím, kontaktujte školu na e-mail: riaditel@zsvazovova.sk alebo telefonicky na 0902 177 528. Ďakujeme.

      Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri dni písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia.

      Verím, že spoločne celú situáciu zvládneme.
      Jana Štefková, PhD., poverená riadením školy


     • ROZBIEHAME SA

      Školský rok sa začal a my sme veľmi hrdí a plní očakávania. Podarili sa nám hneď dve veci, ktoré veríme, prispejú a pomôžu žiakom so špeciálnymi výchovnovno-vzdelávacími potrebami.

      1. Kto chýba

      Dostali sme sa medzi 20 škôl Slovenska, ktoré sú zapojené do projektu Škola inkluzionistov „Kto chýba“ Nadácie pre deti Slovenska. Stávame sa súčasťou siete proinkluzívne nastavených pedagógov a riaditeľov, odborníkov aj špecialistov. Držme si palce! Pomáhať nám bude odborná konzultantka, čakajú nás školenia aj supervízie.

      2. Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

      Národný projekt Metodicko-pedagogického centra Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. umožní našej škole obsadiť 5 pracovných miest. Vytvára sa tak priestor na výrazné posilnenie terajšieho inkluzívneho tímu o pedagogických asistentov.

      Tešíme sa na zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov detí a žiakov a veríme, že vďaka obom projektom sa nám podarí zvýšiť inkluzívnosť a zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

      Jana Štefková, poverená riadením školy

     • OZNAMY

      Vážení rodičia,

      prvý školský deň máme úspešne za sebou. Veríme, že Vaše ratolesti sa budú do školy tešiť, že budú spokojné a najmä zdravé. Prosím, skúsme v najbližších dňoch dodržiavať hygienické opatrenia a riadiť sa usmerneniami. My sa budeme snažiť robiť maximum, napr. aj meraním teploty pri vstupe do budovy školy TERMOKAMEROU, ktorú nám bezplatne zapožičal THERMAL EXPERT. Ď*A*K*U*J*E*M*E

      Zároveň Vás prosíme, aby ste sebe aj svojim deťom zaktivovali kontá EduPage – rodičovské a žiacke konto, ktoré Vám umožnia nielen prezeranie úspechov a študijných výsledkov priamo na internete, ale budete mať aj okamžité informácie z diania na našej škole. Je pre nás nesmierne dôležité mať s Vami kontakt. Ďakujeme.
      POSTUP

      Na záver uvádzame harmonogram stravovania v školskej jedálni v čase od 7.9. do 14.9.2020.
      HARMONOGRAM

      Prajem Vám, Vašim deťom a aj všetkým zamestnancom úspešný štart no nového školského roka!
      Jana Štefková, poverená riadením školy


       

     • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

      Milí žiaci, milí rodičia, prosím, venujte pozornosť nasledovným riadkom.

      Nástup žiakov je dňa 2. septembra 2020.
      Pri vstupe do budovy žiak odovzdá
      - Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu
      - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 


      Harmonogram 2.9.2020:

      Žiaci 1. ročníka ZŠ sa v priaznivom počasí zhromaždia na školskom ihrisku o 8:30 za sprievodu jedného zákonného zástupcu, kde bude nasledovať  privítanie s krátkym programom. Následne sa žiaci aj s rodičom presunú do triedy, kde dostanú základné informácie. Vzhľadom na odporúčania MŠVVŠ SR sa hneď v tento deň budú realizovať prvé triedne schôdzky, kde budú rodičia bližšie informovaní o organizácií vyučovania a zabezpečení učebných pomôcok,  o deti sa postarajú vychovávateľky ŠKD. Prosíme zákonných zástupcov, aby si vyčlenili čas. Prvý školský deň deti nepotrebujú aktovku.

      Žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ sa zhromaždia vo svojich triedach o 8:00, pričom budú mať 2 vyučovacie hodiny, tzn. do 9:40, potom sú v školskom klube detí (ŠKD), alebo si ich môže prísť prevziať rodič.

      Žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ sa zhromaždia vo svojich triedach o 9:30, pričom budú mať 2 vyučovacie hodiny, tzn. do 11:00.

      Harmonogram výučby 3.9.2020 a 4.9.2020

      Žiaci 1. ročníka ZŠ sa učia 2 - 3 vyučovacie hodiny, potom sú v školskom klube detí (ŠKD), alebo si ich môže prísť prevziať rodič.

      Žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ majú 4 vyučovacie hodiny a žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ budú mať 5 vyučovacích hodín, pričom v tieto dni budú prebiehať aktivity podporujúce adaptáciu žiakov na školské vzdelávanie a podporu socializácie žiakov. Viac informácii poskytnú žiakom triedni učitelia.

      Prevádzka školskej jedálne počas 2.9. – 4.9.2020 bude prebiehať podľa nasledujúceho HARMONOGRAMU.

      Prevádzku a vnútorný režim školy od 2.9.2020 do 14.9.2020 a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov popisuje USMERNENIE

      Tešíme sa na Vás!

      ZS-vseobecne-info.png

      ZS-zelena-faza.png

      ZS-oranzova-faza.png

      ZS-cervena-faza.png

     • PRIHLASOVANIE ŽIAKOV DO ŠKD

      Vážení rodičia,

      v prípade záujmu o ŠKD v školskom roku 2020/2021 si do 30.8.2020 vyplňte elektronickú PRIHLÁŠKU  Prihlášku vyplňte aj v prípade, že ste sa prihlasovali v mesiaci jún. Ďakujeme.
      Do ŠKD sa primárne prihlasujú žiaci 1. – 4. ročníka, ale sme otvorení aj k prihlasovaniu žiakov z vyšších ročníkov (5. – 6. ročník) 🙂

      Nástup žiakov bude organizovaný a realizovaný podľa obvyklých časov ŠKD. Tzn., že bude fungovať ranná aj záverečná služba, a to v nasledovných časoch:

      - ranná služba od 6:30 do 7:45, pričom dieťa do ŠKD môžete priniesť do 7:15
      - poobedňajšia ŠKD od 11:40 do 16:00
      - záverečná/dlhá služba od 16:00 do 18:00

      Pokyny upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného režimu ŠKD budú vydané a zverejnené v priebehu budúceho týždňa.

      Poznámka: Nevyčerpaný príspevok na činnosť ŠKD za mesiace apríl - jún 2020, ktorý vznikol v dôsledku prerušenia školskej dochádzky, bol už vrátený na Vaše účty. Alikvotnú čiastku za mesiac marec nevraciame na základe rozhodnutia MČ Staré mesto. V prípade nezrovnalostí, kontaktujte skola@zsvazovova.sk

      PaedDr. Jana Štefková, PhD.
      poverená riadením školy

       

     • STRAVOVANIE v šk. roku 2020/2021

      Nielen jedlom je človek sýty, ale z kníh sa predsa len nenaje :)

      A práve preto rozbiehame nový školský rok dôležitými informáciami.

      1. OBEDY
      Zápis detí na obedy bude prebiehať v pracovné dni od stredy 26.8.2020 do piatka 28.8.2020 v čase od 7:00 do 10:00 a v stredu 2.9.2020 od 6:30 do 8:00.
      Je nutné, aby sa opätovne prihlásili deti od prvého až do deviateho ročníka.
      Prihlásenie na stravovanie prebieha prostredníctvom prihlášky, ktorú je potrebné vyplniť, podpísať a odovzdať v kancelárii šk. jedálne p. Némethovej.
      Tlačivo prihlášky bude dostupné priamo v školskej jedálni, prípadne si ho stiahnete TU
      Viac informácii nájdete na našej stránke.  https://zsvazovova.edupage.org/text5/

      2. DESIATA

      Od 1.9.2020  nebude v prevádzke školský bufet. Vďaka ústretovosti vedúcej šk. jedálne p. Némethovej môžeme žiakom celej školy ponúknuť aj stravovanie sa prostredníctvom výdaja desiatej (rôzne nátierky s chlebom alebo celozrnným pečivom, šišky, croissanty, mliečne výrobky, mlieko dźús, čaj, ai.). Pred samotným spustením stravovania touto formou, prebehne najskôr do piatka 28.8.2020 prostredníctvom EduPage anketa, v ktorej sa budete môcť vyjadriť, či máte alebo nemáte o takýto spôsob stravovania záujem. Desiata by sa v prípade záujmu z Vašej strany začala pripravovať od 1.10.2020. Jej cena by nemala presiahnuť 1,00 €.

      PaedDr. Jana Štefková, PhD., poverená riadením školy
       

       

    • OZNAM PRE PRVÁKOV
     • OZNAM PRE PRVÁKOV

      Milí rodičia, v prílohe nájdete zoznam pomôcok pre Vaše ratolesti.
      Prajeme Vám príjemný zvyšok leta a tešíme sa na stretnutie 2. septembra o 8:30.
      Podrobné informácie o začiatku školského roka a priebehu prvého septembrového týždňa Vám čoskoro sprostredkujeme🙂

      zoznam_prvaci.pdf
       

       

       

     • OZNAM: VRÁTENIE POPLATKU ZA ČINNOSŤ ŠKD

      Do 31.8.2020 bude zákonným zástupcom vrátený nevyčerpaný príspevok na činnosť ŠKD za mesiace apríl - jún 2020, ktorý vznikol v dôsledku prerušenia školskej dochádzky. V prípade nezrovnalostí vo výške vrátených prostriedkov nás kontaktujte na skola@zsvazovova.sk

      Zákonní zástupcovia, u ktorých evidujeme nedoplatok, budú vyzvaní k jeho úhrade.

      PaedDr. Jana Štefková, PhD., poverená riadením školy
       

     • Oznam

      Stránkové dni (úradné hodiny) počas letných prázdnin:
      júl 2020  -  streda  9,00 - 12,00 h
      august 2020 - pondelok 9,00 - 12,00 h

       

     • Biológia inak v 5. A

      V máji, keď sa nám piataci po pobyte v izolácii vrátili do školy, rozhodla som sa, že si učivo, ktoré sme preberali na online hodinách ukážeme v praxi.
      Večer pred plánovanou hodinou biológie som zašla na lúku za domom a nazbierala som rastlinky, o ktorých sme sa učili. Potom som  zašla do našej záhrady a nazbierala som rôzne poľné plodiny. Pripravila som otázky  a zadania.  Na druhý deň ráno pred vyučovaním som  v triede pripravila stoly s rastlinkami, kde na deti čakali rôzne otázky. Žiaci mali na papierikoch napísané indície, na základe ktorých mali určiť, o akú rastlinku ide a aké má využitie. Na začiatku dvojhodinovky z biológie boli deti rozdelené do skupiniek po štyroch a usadili sa k stolom, ktoré predstavovali stanovištia s rôznou tematikou. Po istom čase sa deti na stanovištiach striedali tak, že každá skupinka absolvovala všetko. Poľné plodiny ako napríklad mrkvu, petržlen zemiaky, kukuricu, cviklu určili veľmi ľahko, no rebarbora ich potrápila. Z byliniek všetci správne určili mätu no nechtík väčšina z nich nepoznala.
      Po skončení súťaže mali deti prestávku, cez ktorú som súťaž vyhodnotila. Druhú vyučovaciu hodinu sme si rastlinky spolu určili a povedali si správne odpovede. Po vyhodnotení súťaže deti dostali za snahu sladkú odmenu. Fotoalbum

       

     • Sad Janka Kráľa

      V jedno júnové doobedie sme sa s 5.A a 5.B vybrali na výlet do Sadu Janka Kráľa.
      Deti prišli do školy športovo oblečené a pripravené na peší výlet. Zo školy sme prešli po Obchodnej ulici smerom k Michalskej bráne, obdivovali sme krásne uličky Starého Mesta a napokon aj samotný Dunaj. Po Novom moste sme sa vydali cestičkou pre peších na druhú stranu rieky do sadu. Tam sa deti zložili, rozbalili si deky, vytiahli lopty a aktívne oddychovali. V parku sme videli aj veľkú rodinu veveričiek, ktorú deti pozorovali a snažili sa urobiť pár  fotiek, čo sa im aj podarilo.
      Naspäť do školy sme sa vrátili po Starom moste s pekne vybudovanými vyhliadkami. Žiaci boli nadšení, lebo okrem pani učiteliek ich pochválili aj mobilné aplikácie – splnili denný limit v počte krokov 😀. Fotoalbum

       

     • Výlet na Bratislavský hrad

      Po trojmesačnom pobyte doma sa nám v júni uvoľnili opatrenia a my sme sa spolu s piatakmi vydali na výlet na hrad. K hradu sme vyšli uličkami Starého Mesta. Na hradnom kopci sme sa pokochali krásnym výhľadom  na celé mesto a urobili si pár spoločných fotiek. Potom sme si šli pozrieť nádhernú záhradu a nakoniec sme sa zložili na trávnatej ploche pri hrade. Deti si zahrali ragby, zacvičili si gymnastiku, prípadne zahrali naháňačku. Krásne doobedie sme zakončili zmrzlinou v Starom Meste. Fotoalbum

       

     • Zbierka štupľov – ĎAKUJEME!

      Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do našej zbierky štupľov. Za školský rok 2019/2020 sme spoločne vyzbierali 7 vriec vrchnáčikov, a tak spoločne prispeli zdravotne znevýhodneným osobám a rodinám v hmotnej núdzi.
      Zbierku organizujeme v spolupráci s neziskovou organizáciou HOREBPET –www.horebpet.sk

      Ako to funguje?

      • každý môže zbierať PET vrchnáky a priniesť ich na zberné miesto – prízemie našej školy
      • dobrovoľníci z HorebPET vrchnáky odpredajú recyklačným firmám na druhotné spracovanie
      • 80% získaných peniazí dostanú tí, čo to potrebujú. Ich príbehy nájdete tu. 20% prostriedkov ide na ďalší rozvoj Projektu

      V zbieraní štupľov budeme od septembra pokračovať.

    • Ani Covid 19 nedokázal zastaviť našich šikovných chemikov!
     • Ani Covid 19 nedokázal zastaviť našich šikovných chemikov!

      Ešte vo februári sa uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády v kategórií D, z ktorého postúpili traja najlepší na okresné kolo. Peter Plevák (8.A), Lara Gregorová (9.A) a Matej Michalec (9.B) sa tešili, ako si zmerajú sily s rovesníkmi z iných škôl, no vývin pandémie naznačoval, že žiadne okresné kolo nebude. Nakoniec sa však členovia Slovenskej komisie Chemickej olympiády koncom apríla rozhodli, že druhé kolo olympiády predsalen prebehne, ale distančnou formou. Trojica žiakov teda okrem prípravy na bežné online vyučovanie trávila ďalšie extra hodiny na „Zoome“ s pani učiteľkou chémie, aby na takýto špecifický zážitok boli pripravení čo najlepšie. 7. mája prišiel „Deň D“ kedy sa konalo okresné kolo CHO. Po pár dňoch netrpezlivého čakania prišla jasná správa. Všetci naši traja žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi spomedzi 17 účastníkov z okresu BA I a vyslúžili si tak ďalší postup na krajské kolo, ktoré sa konalo 28. mája opäť dištančnou formou. Po ďalšej sérií príprav tak opäť naši žiaci dokázali, že si miesto medzi chemickou elitou zaslúžia, nakoľko sa aj tentoraz stali úspešnými riešiteľmi. Petrovi Plevákovi sa dokonca podarilo uspieť medzi deviatakmi aj napriek tomu, že je iba v 8. ročníku. Nakoľko víťazi sa vzhľadom na dištančnú formu nevyhodnocovali poradovým rebríčkom, tak naši chemici dosiahli najvyššiu možnú métu – úspešný riešiteľ. Uspeli v silnej konkurencii spomedzi 54 žiakov z celého Bratislavského kraja.
      Touto cestou by sme chceli zablahoželať žiakom nie len k úspechu na chemickej pôde, ale takisto aj k odhodlaniu a húževnatosti, ktoré prejavili počas núdzového stavu v rámci prípravy na olympiádu. Lare a Matejovi držíme palce v ďalšom štúdiu a Petrovi palce opäť o rok! Fotoalbum
      Mgr. Slávka Saladiová
       

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4 81107 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje