• Platby

   • Zriaďovateľ ŠKD - Mestská časť Staré mesto schválila nové príspevky na činnosť školského klubu detí.  
    https://www.staremesto.sk/sk/vzn/showDocument/id:40105

    Kategorizácia príspevku na činnosť školského zariadenia v zmysle všeobecného záväzného nariadenia Bratislava-Staré Mesto - VZN č. 6/2019 nasledovne:

    • Poplatok pre dieťa s trvalým pobytom mimo mestskej časti Staré mesto / napr. Nové mesto, Ružinov, Petržalka  a.i./ je 40 €/mesiac.
    • Poplatok pre dieťa s trvalým pobytom v mestskej časti Staré mesto je 30 €/mesiac
    • Pokiaľ navštevuje ŠKD aj druhé dieťa, platí 20 €/mesiac  a tretie dieťa platí  10 €/mesiac, bez ohľadu na trvalý pobyt v mestskej časti ktorej býva.


    Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky, podanej ich zákonným zástupcom najneskôr do 30. júna predchádzajúceho školského roka, pre 1. ročník najneskôr do 15. septembra príslušného školského roka.
    Poplatok je potrebné uhradiť ako aj priniesť potvrdenie o zaplatení vždy do 10. dňa v predchádzajúcom mesiaci. Platbu je možné previesť buď prostredníctvom šeku, ktorý deti dostanú včas od pani vychovávateľky alebo prevodom na účet.

    Číslo účtu: 1657695251/0200  
                   
    IBAN: SK6302000000001657695251

    Konštantný symbol: 0308

    1.A – 11

    1.B –  12

    1.C  –  13

    1.D – 14

    2.A – 21

    2.B – 22

    2.C – 23

    2.D – 24

    3.A – 31

    3.B – 32

    3.C – 33

    4.A – 41

    4.B – 42

    4.C – 43

    5.A - 51

    5.B - 52

    5.C - 53

    Nevyhnutné pre správnu identifikáciu platby je uviesť variabilný symbol podľa triedy, do ktorej dieťa chodí:

    Pri platení prevodom na účet je nutné v kolónke „Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu“ alebo „Odkaz pre prijímateľa“ uviesť MENO A PRIEZVISKO DIEŤAŤA.

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4 81107 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje