• Platby

   • Zriaďovateľ ŠKD - Mestská časť Staré mesto schválila nové príspevky na činnosť školského klubu detí od 01.03.2023. Viac informácií na: https://www.staremesto.sk/sk/vzn/showDocument/id:40123

     

    Príspevok na činnosť školského zariadenia:

    • Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského zariadenia je zákonný zástupca žiaka povinný prispievať mesačne sumou na prvé nezaopatrené dieťa 40 €.
    • Ak má zákonný zástupca v školskom zariadení školy druhé nezaopatrené dieťa na ktoré mesačne prispieva, je výška príspevku (za toto dieťa) znížená na 28 €.
    • Ak má zákonný zástupca v školskom zariadení školy tretie a ďalšie nezaopatrené dieťa na ktoré mesačne prispieva, je výška príspevku (za toto dieťa) znížená na 20 €.

    Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky, podanej ich zákonným zástupcom najneskôr do 30. júna predchádzajúceho školského roka, pre 1. ročník najneskôr do 15. septembra príslušného školského roka. Poplatok je potrebné uhradiť ako aj priniesť potvrdenie o zaplatení vždy do 10. dňa v predchádzajúcom mesiaci.

    Platbu je možné previesť buď prostredníctvom šeku, ktorý deti dostanú včas od vychovávateľov alebo prevodom na účet.

    • Číslo účtu: 1657695251/0200                 
    • IBAN: SK6302000000001657695251
    • Konštantný symbol: 0308
    • Nevyhnutné pre správnu identifikáciu platby je uviesť variabilný symbol podľa triedy, do ktorej dieťa chodí:
     • 1.A  –  11
     • 1.B –  12
     • 1.C  – 13
     • 2.A –  21
     • 2.B – 22
     • 2.C – 23
     • 2.D – 24
     • 3.A – 31
     • 3.B – 32
     • 3.C – 33
     • 3.D – 34
     • 4.A – 41
     • 4.B – 42
     • 4.C – 43
     • 5.A – 51
     • 5.B – 52
     • 5.C – 53

    Pri platení prevodom na účet je nutné v kolónke „Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu“ alebo „Odkaz pre prijímateľa“ uviesť MENO A PRIEZVISKO DIEŤAŤA.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje