Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Environmentálna výchova ENV
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova INV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Nenásilná komunikácia NEK
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce SEE
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2021.0.1277 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.07.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Vazovova 4, 811 07 Bratislava
  • +421252496964

Fotogaléria