• Dôveru verejnosti si škola získava nielen výsledkami vo vzdelávaní žiakov, ale aj v správaní sa jednotlivých členov v škole a na verejnosti. Každý člen školy vytvára jej kultúru a šíri jej dobre meno na verejnosti.
    Každá spoločnosť sa spravuje podľa určitých pravidiel. Platí to aj pre našu školu. Pravidlá sú zhrnuté v predkladanom školskom poriadku školy. Vychádza zo všeobecnej deklarácie ľudských práv a slobôd.
    Dodržiavanie školského poriadku vytvára dobré predpoklady na chod školy a jej bezpečnosť.
    Všetci žiaci a zamestnanci školy povinní tento školský poriadok školy dodržiavať.Školský poriadok školy sa skladá s častí:

    1. Vnútorný poriadok školy
    2. Vnútorný poriadok školského klubu detí
    3. Vnútorný poriadok pre učiteľov
    4. Práva a povinnosti rodičov

     

    VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLY

                                                                                                                   Článok 1

    Práva žiakov

    I. Žiak má právo na:

    • rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
    • bezplatné vzdelávanie,
    • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a zdravom prostredí,
    • vytvorenie organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu primeraného jeho veku s dodržaním psychohygienických zásad výchovy a vzdelávania,
    • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a duševnému násiliu,
    • výchovu a vzdelávanie primerané jeho veku, schopnostiam, záujmom a zdravotnému stavu,
    • výchovu a vzdelávanie zamerané na poskytovanie vecných informácií,
    • rozvoj vlastnej osobnosti, slobodu prejavu a súkromie. Tým však nemôže byť obmedzované toto právo a ohrozované zdravie ostatných účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu a ich právo na vzdelanie,
    • individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný stav,
    • úctu k svojmu vierovyznaniu, svetonázoru a etnickej príslušnosti,
    • slobodnú voľbu záujmovej činnosti v súlade so svojimi záujmami a záľubám,
    • informácie v otázkach týkajúcich sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích výsledkov od pedagogických zamestnancov,
    • individuálne vzdelávanie v rozsahu stanovenom predpismi,
    • objektívne hodnotenie a posúdenie študijných a pracovných výsledkov,
    • na zdôvodnenie klasifikácie a na analýzu chýb v písomných a grafických prácach,
    • informáciu o termíne plánovanej písomnej práce, ktorá zahŕňa opakovanie tematického celku,
    • v jednom dni písať iba jednu veľkú písomku trvajúcu viac ako 25 minút,
    • poznať známku z písomnej práce a ústnej odpovede,
    • poznať kritériá hodnotenia vedomostí, zručností a návykov vo všetkých predmetoch,
    • klasifikáciu v náhradnom termíne ak zo závažných objektívnych dôvodov (napr. dlhodobá PN) nemohol byť klasifikovaný v stanovenom termíne,
    • ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa a spolužiakov, v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek, omyl,
    • sedenie v triede s kým chce, pokiaľ svojím správaním neruší prácu triedy. Vtedy triedny učiteľ určí zasadací poriadok, ktorý je záväzný,
    • zvolenie si náplne prestávky, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti, dodržiava vnútorný poriadok školy, pripravil sa na vyučovanie a neruší ostatných,
    • rozvoj svojich osobných záujmov, schopností a nadania účasťou na predmetových súťažiach, prácou v záujmových krúžkoch,
    • vybrať si z ponuky školy záujmový útvar na základe vzdelávacieho poukazu,
    • voliť a byť volený do triednej samosprávy,
    • ospravedlniť svoju nepripravenosť na vyučovaciu hodinu pred začiatkom hodiny zo závažného dôvodu,
    • požiadať od školského psychológa, výchovného poradcu a koordinátora prevencie poskytnutie odborno-poradenskej, metodickej a informačnej pomoci,
    • stravovať sa v školskej jedálni,
    • prostredníctvom svojho triedneho zástupcu v ŽŠR spolupracovať na riadení života školy.

     

     

    Článok 2

    Povinnosti žiakov

    I. Dochádzka žiakov do školy

    • Žiaci sú povinní chodiť do školy pravidelne, podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje.
    • Žiaci sú povinní prichádzať na vyučovanie a na všetky mimovyučovacie podujatia včas, upravení v súlade so základnými zásadami slušného správania a v súlade s hygienickými a mravnými normami našej spoločnosti. Žiak prichádza do školy a na školské podujatie primerane a čisto upravený (odev: vylučujú sa neprimerane krátke odevy a neprimerane veľké výstrihy, priesvitné odevy, odhalená brušná časť tela, neprimerane nízky pás nohavíc, odhaľujúci intímne časti tela, odevy s aplikáciami a nápismi, ktoré sú proti spoločenskej etikete - prezentujú agresivitu, rasizmus, násilie, alebo majú hanlivý, či neslušný obsah;
    • Do školy prichádzajú 15 minút pred začiatkom vyučovania a z budovy odchádzajú bezprostredne po skončení vyučovania. Dlhšie sa v budove školy zdržiavajú len žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, zostávajú v ŠKD, zúčastňujú sa na odpoludňajšom vyučovaní alebo záujmovej činnosti, plnia uložené povinnosti a pod. Žiaci, ktorí sa zúčastňujú na odpoludňajšom vyučovaní, čakajú vo vestibule školy. Žiaci, ktorí majú popoludňajšie vyučovanie (t.j. 7. vyučovaciu hodinu), nesmú počas obedňajšej prestávky v čase 13.30 - 14.00 hod. opustiť budovu školy bez písomného súhlasu rodiča.
    • Ak žiak nemôže prísť do školy pre vážnu príčinu, táto je však vopred známa, požiada jeho rodič (zákonný zástupca) písomne triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania. Uvoľnenie na jednu vyučovaciu hodinu povoľuje vyučujúci, na jeden deň triedny učiteľ, na viac dní riaditeľ školy v zmysle platných smerníc MŠVVaŠ SR. Zákonný zástupca je povinný riaditeľa školy vopred písomne požiadať o uvoľnenie žiaka z vyučovania zo závažného dôvodu. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní alebo povinných školských podujatiach pre chorobu, vážnu rodinnú udalosť a pod., rodičia (zákonný zástupca) sú povinní oznámiť škole príčinu jeho neprítomnosti bez zbytočného odkladu (t.j. do 24 hodín) osobne, písomne alebo telefonicky na t. č. 52496964.
    • Každú neprítomnosť na vyučovaní je žiak alebo jeho rodič (zákonný zástupca) povinný po príchode do školy písomne ospravedlniť. Písomné ospravedlnenie alebo úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti predloží žiak alebo zákonný zástupca dieťaťa škole najneskôr do troch (3) dní od nástupu dieťaťa do školy. Dodatočné ospravedlnenie žiakovej neprítomnosti škola neakceptuje. Ak má triedny učiteľ dôvodné podozrenie, že žiak alebo jeho rodičia porušujú povinnosť školskej dochádzky, môže trvať na tom, aby žiak priniesol potvrdenie od lekára, alebo iný hodnoverný úradný doklad, inak sa jeho neprítomnosť považuje za neospravedlnenú. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 5 po sebe nasledujúcich dní s výnimkou víkendu a sviatku,  predloží žiak alebo zákonný zástupca potvrdenie od lekára. (§ 144 školského zákona č. 245/2008 Z. z.). Dodatočné lekárske ospravedlnenia škola neakceptuje.
    • Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní záujmových útvarov (krúžkov) a dochádzka do školského klubu detí je pre prihlásených žiakov povinná.
    • Vyučovanie a podujatie školy môže žiak vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine.
    • Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný v škole v počte aspoň 4 vyučovacích hodín, oznámi túto skutočnosť riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zákonnému zástupcovi žiaka a pozve ho na pohovor, z ktorého sa vyhotoví zápisnica.
    • Ak žiak vymešká viac ako 15 neospravedlnených vyučovacích hodín v mesiaci, riaditeľ školy je povinný oznámiť zanedbanie povinnej školskej dochádzky zriaďovateľovi školy a príslušnému odboru sociálnych vecí a rodiny (podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov §5 ods.10 a 11).
    • Ak žiak vymešká v jednom polroku viac ako 30% vyučovacích hodín v danom predmete z plánovaného počtu vyučovacích hodín, nebude za dané obdobie v tomto  predmete klasifikovaný.  Riaditeľka školy má právo na návrh vyučujúceho nariadiť žiakovi komisionálnu skúšku z dôvodu vysokého počtu vymeškaných hodín.
    • Žiak je povinný  mať v čase mimoriadnej epidemiologickej situácie (po nariadení hlavným hygienikom) prekryté horné dýchacie cesty rúškom, resp. respirátorom  vždy v zmysle aktuálne platného Školského semafora.

     

    II. Príchod žiakov do školy

    • Pred vstupom do budovy školy zhromažďujú sa žiaci pred hlavným vchodom. Vchod do školy sa otvára o 7:40 hodine. Žiakom navštevujúcich ŠKD sa umožní vstup do školy od 6:30 do 7:15 h. Do budovy školy vstupujú žiaci samostatne a organizovane. Rodičia, ktorí sprevádzajú žiakov, nemajú do budovy školy povolený vstup.
    • Po vstupe do budovy školy odchádzajú žiaci do šatní ľavým schodišťom. V šatni sú povinní urýchlene sa prezuť do zdravotne nezávadných prezuviek, uložiť svoje veci (obuv, plášť a pod.) do pridelenej šatňovej skrinky a disciplinovane odísť do tried so všetkými pomôckami potrebnými na celé vyučovanie tak, aby o 7:55 hodine bol každý žiak na svojom pracovnom mieste pripravený na vyučovanie. Ďalší vstup do šatní majú žiaci povolený až po ukončení vyučovania.
    • Začiatok vyučovania je o  8.00 hod. Budova školy sa ráno o 8.00 hod uzavrie.
    • Z bezpečnostných dôvodov je zakázané v budove školy presúvať sa na kolieskových korčuliach, skateboardoch a kolobežkách.
    • Prehľad vyučovacích hodín:

     

     

    Vyučovacia hodina

    Čas

    1.

    8.00 – 8.45

    2.

    8.55 – 9.40

    3.

    10.00 - 10.45

    4.

    10.55 – 11:40

    5.

    11.50 – 12.35

    6.

    12.45 – 13.30

    7.

    14.00 – 14.40

     

     

    III. Správanie žiakov na vyučovaní

    • Pred začiatkom vyučovacej hodiny si žiak pripraví učebnice a pomôcky potrebné na príslušný predmet. Pred hodinou telesnej výchovy a telesnej a športovej výchovy sa prezlečie do športového úboru.
    • Na vyučovacích hodinách sedí na určenom mieste. Svoje miesto zaujíma počas zvonenia. Určené miesto nesmie svojvoľne meniť.
    • Počas vyučovania sedí disciplinovane, plní uložené povinnosti, pozorne sleduje učiteľov výklad a odpovede spolužiakov, aktívne a samostatne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje, nevyrušuje, nerozptyľuje pozornosť spolužiakov, práce odovzdáva vyučujúcemu nepoškodené počmáraním, natrhnutím alebo pokrčením. Bez povolenia vyučujúceho nesmie opustiť svoje miesto v učebni.
    • Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. Odpovedá až na vyzvanie učiteľa.
    • Do školy je povinný nosiť pridelené učebnice, žiacku knižku a školské potreby podľa rozvrhu hodín a podľa pokynov učiteľa. Nie je dovolené nosiť do školy predmety, ktoré rozptyľujú pozornosť žiakov ( PC hry, hracie kocky, karty, prehrávače CD, MP3, iné hry ...), prípadne ohrozujú ich bezpečnosť a zdravie ( nože, dýky, skalpely, boxery, výbušniny, petardy, balenia slzotvorného plynu alebo rôznych zápachov, spray, akékoľvek zbrane alebo ich atrapy, cigarety, drogy, alkohol, erotické časopisy, literatúru propagujúcu nacizmus, xenofóbiu a násilie. Osobitne cenné predmety (klenoty, mobilný telefón) a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť.
    • Na hodine telesnej výchovy z bezpečnostného hľadiska nemá v ústach žuvačku, cukrík...; rovnako nemá dovolené mať prsteň, náramok a iné šperky;
    • Žiak má právo byť oslobodený z predmetu telesná a športová výchova na základe odporúčania lekára. 
    • Ak žiak na predmete telesná a športová výchova bezdôvodne necvičí trikrát, učiteľ predmetu rieši tento problém s triednym učiteľom, ktorý preukázateľne oboznámi rodičov aj s následkami ďalšieho necvičenia. Ak žiak necvičí bez príčiny viac ako 5-krát, rieši vzniknutú  situáciu učiteľ predmetu telesná a športová výchova s triednym učiteľom a riaditeľkou školy pred výchovnou komisiou, riaditeľským pokarhaním, prípadne až návrhom na zníženú známku zo správania.
    • Žiak sa pripravuje na vyučovanie doma alebo v školskom klube. V prípade neprítomnosti na vyučovaní, žiak je povinný získať informáciu o preberanom učive od vyučujúceho, spolužiakov, priebežne si doplniť poznámky, doučiť sa učivo. Ak sa nemohol z vážnych dôvodov pripraviť na vyučovanie alebo vypracovať si domácu úlohu, ospravedlní sa príslušnému učiteľovi na začiatku vyučovacej hodiny a uvedie dôvod svojej nepripravenosti (domáce liečenie, vážne rodinné dôvody). Sústredenia, dovolenky nie sú dôvodom na ospravedlnenie žiaka. Učivo si musí doštudovať.
    • Ospravedlnenie platí iba prvý deň po neprítomnosti, resp. vyučujúci určí, dokedy má žiak učivo dobrať.
    • Domáce úlohy si žiaci vypracovávajú doma a neodpisujú ich v škole. Toto kontrolujú dozorujúci učitelia.
    • Žiak môže opustiť triedu, telocvičňu, učebňu, školské ihrisko alebo pracovné miesto len so súhlasom učiteľa.
    • Žiak udržuje svoje miesto v čistote a poriadku.
    • Manipulovať s oknami a elektrickými vypínačmi môžu žiaci len so súhlasom učiteľa.
    • Ak počas vyučovania vstúpi do učebne dospelá osoba, žiaci sa pozdravia tak, že sa postavia, sadnú si len na pokyn učiteľa. Rovnako zdravia pri jej odchode z triedy. Na hodinách TSV, VYV, INF,  pri laboratórnych prácach a pri písaní kontrolných prác žiaci nevstávajú.
    • Okrem uvedených bodov sa žiaci v odborných učebniach riadia príslušným pracovným poriadkom, poriadkom pre prácu v PC učebni.
    • Žiaci 1. stupňa, ktorí idú na vyučovanie do odborných učební alebo na telesnú a športovú výchovu, čakajú vyučujúceho v triede a presúvajú sa pod jeho dozorom.  Žiaci 2. stupňa prichádzajú do šatní 5 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny. V odborných učebniach a v telocvični sa riadia prevádzkovým poriadkom týchto učební.
    • Pred začiatkom vyučovania žiaci vypnú mobilné telefóny a uložia si ich do školskej tašky. Počas vyučovania (vyučovacích hodín aj prestávok) je prísne zakázané mať zapnutý mobilný telefón, mobilné príslušenstvo, iné súkromné mobilné komunikačné zariadenia a audiovizuálne prostriedky a používať ich (napr. telefonovať, hrať sa, posielať SMS alebo MMS, používať mobilný telefón na vytvorenie zvukového alebo obrazového záznamu, ako hodiny, fotoaparát alebo kalkulačku,...) Žiak môže mobilný telefón počas vyučovania použiť iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, zástupkyne RŠ alebo riaditeľa školy ( Vyhláška č. 223/2022 Z. z.)
    • Žiak je povinný nosiť žiacku knižku na každú vyučovaciu hodinu.
    • Žiakovi nebude umožnená návšteva cudzích osôb vo vonkajších priestoroch školy a v budove školy, okrem rodičov a starých rodičov.

     

    IV. Správanie sa žiakov cez prestávky a cez voľný čas v škole

    • Počas malých prestávok zostávajú žiaci vo svojich triedach a pripravujú sa na nasledujúcu vyučovaciu hodinu.
    • Cez malé prestávky idú na chodbu iba žiaci, ktorí idú po pomôcky, na WC, premiestňujú sa do inej učebne.
    • Čas nákupov v potravinových automatoch na prízemí je pre žiakov určený: všetci pred a po vyučovaní, žiaci I. stupňa po 1. vyučovacej hodine, 5., 6., 7. ročníka po 2. vyučovacej hodine, 8. a 9. ročníka po 3. vyučovacej hodine.
    • Počas druhej prestávky žiaci na svojich miestach konzumujú jedlo.
    • Do odbornej učebne, telocvične vchádzajú žiaci len v sprievode učiteľa.
    • Papiere a odpadky žiaci separujú a odhadzujú do košov. Je zakázané ich odhadzovať po chodbách, záchodoch alebo vyhadzovať cez okná.
    • Všetky písomnosti, potvrdenia si žiaci vybavujú prostredníctvom triedneho učiteľa na sekretariáte  školy.
    • K spolužiakom sa správajú kamarátsky a pomáhajú si v práci, nevyvolávajú hádky a bitky, hrubo sa nevyjadrujú, nešikanujú spolužiakov. Neprizerajú sa ani náznakom šikanovania, ale slovne zasiahnu a zavolajú pomoc dospelého.
    • Žiaci majú prísne zakázané akékoľvek prejavy alebo len náznaky násilia, šikanovania, rasizmu a znevažovania iných fyzickou ani psychickou formou (vysmievanie, urážanie, nadradenosť, podceňovanie, ohrozovanie, zastrašovanie, cielené opakované použitie násilia voči spolužiakovi alebo skupine spolužiakov).
    • Žiaci sú povinní spory so spolužiakmi riešiť bez použitia fyzickej sily a dohodnúť sa s nimi priateľsky.
    • Žiakom je zakázané:

     

    a) objímanie, bozkávanie a akékoľvek iné sexuálne prejavy v priestoroch školy,

    b) sadať na parapetné dosky v triedach aj na chodbách, sadať na stoličku za katedrou,

    c) manipulovať s akýmikoľvek vecami spolužiakov bez ich súhlasu,

    d) vstupovať cez prestávky do iných tried,

    e) prechádzať z jedného poschodia na iné bez udania dôvodu,

    f) postávať pri zábradlí, na schodoch,

    g) posedávať na zemi a na schodoch,

    h) hrať sa cez prestávku s loptou, pohadzovať predmetmi, ktoré môžu rozbiť sklo a spôsobiť úraz,

    i) manipulovať s oknami,

    j) opúšťať školskú budovu počas vyučovania a prestávok,

    k) bezdôvodne dlho sa zdržiavať vo WC, konzumovať jedlo na WC,

    l) pobehovať po triede, chodbách a hlučne sa správať,

    m) ohrozovať bezpečnosť iných spolužiakov,

    n) vstupovať do šatní počas prestávok,

    o) obedovať v školskej jedálni cez prestávku pred svojou poslednou vyučovacou hodinou,

    p) počas vyučovania konzumovať energetické, kolové nápoje,

    q) navštevovať potravinové automaty na prízemí školy mimo určeného času,

    r) poškodzovať majetok školy nevhodným zaobchádzaním, čmáraním, ...

    s) fajčiť, požívať alkoholické nápoje a narkotiká, hrať hazardné hry, predávať a kupovať počas vyučovania v priestoroch školy medzi sebou akýkoľvek tovar,

    t) vstupovať do kabinetov a brať z neho učebné pomôcky bez prítomnosti učiteľa.

     

     

    V. Oslovenie a pozdravy

    • Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy pozdravom dobrý deň, dovidenia. K riaditeľovi školy, ku všetkým učiteľom a zamestnancom sa žiaci správajú zdvorilo a slušne.
    • Úradné oslovenie je pán a pani (riaditeľ, učiteľ, vychovávateľ, školník, upratovačka, kuchárka ...).

     

    VI. Odchod žiakov zo školy

    • Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do tašky a je povinný upratať svoje miesto a vyložiť na lavicu svoju stoličku.
    • Na pokyn učiteľa žiaci ticho opustia triedu, na chodbe sa zoradia do dvojstupu a pod vedením učiteľa odídu do šatne (resp. uložia si tašku do šatne a odídu na stravu do ŠJ), prezujú sa a opustia budovu školy.
    • Ak je v súrnych prípadoch potrebné, aby žiak opustil budovu školy počas vyučovania, môže tak urobiť iba na písomné vyžiadanie rodiča a s písomným súhlasom triedneho učiteľa , ktoré žiak pri odchode odovzdá na vrátnici školy. V prípade náhlej nevoľnosti počas vyučovania žiak odíde zo školy iba ak si ho osobne prevezme zákonný zástupca.

     

    VII. Povinnosti týždenníkov

    • Týždenníkov menuje triedny učiteľ vždy v piatok na celý ďalší týždeň. Sú dvaja a ich mená sú zapísané na viditeľnom mieste v triede.
    • Zodpovedajú za celkový poriadok. Poškodenie majetku hlásia ihneď triednemu učiteľovi.
    • Dbajú, aby trieda bola riadne pripravená na vyučovanie, aby bol v nej poriadok a disciplína, pripravené učebné pomôcky a čistá tabuľa.
    • Bez vyzvania na začiatku každej vyučovacej hodiny hlásia vyučujúcemu mená žiakov, ktorí sú neprítomní na vyučovacej hodine.
    • Po skončení poslednej vyučovacej hodiny očistia tabuľu, skontrolujú, či sú okná zavreté, skontrolujú vodovodné uzávery, skontrolujú stav poriadku v triede a vypnú osvetlenie.
    • Počas prestávok dbajú o to, aby sa nepoškodzoval školský majetok, nástenky, výzdoba triedy, starajú sa o poriadok a disciplínu v triede, polejú kvety.
    • Od všetkých žiakov triedy žiadajú zachovávanie školského poriadku a každý priestupok hlásia triednemu učiteľovi alebo dozorujúcemu učiteľovi.

     

     

    VIII. Správanie v školskej jedálni

    • Žiak má právo stravovať sa v ŠJ. V nej sa žiaci zdržujú len počas podávania stravy. Do jedálne prichádzajú disciplinovane, bez tašiek a kabátov, ktoré majú odložené v šatni.
    • V jedálni žiaci nebežia, v rade sa nepredbiehajú, pri stole sa správajú disciplinovane a potichu. Dodržiavajú pokyny učiteľov, vychovávateliek a vedúcej ŠJ. Je zakázané poškodzovať zariadenie ŠJ a vynášať riad zo ŠJ.
    • Žiaci sú povinní po zjedení stravy nechať po sebe čisté miesto pri stole, zasunúť stoličku a odniesť všetok použitý riad k okienku na to určenému.
    • Žiaci majú zakázané vynášať stravu zo ŠJ. Ovocie, jogurty a pod. skonzumujú v ŠJ, obaly odhodia do koša v ŠJ.
    • Žiak obeduje v príslušný deň až po skončení svojho vyučovania.

     

    IX. Starostlivosť o školský majetok

    • V triede a v priestoroch školy sú žiaci povinní zachovávať čistotu, chrániť školský majetok a udržiavať poriadok, nezdržiavajú sa okolo katedry, nelistujú triednu dokumentáciu.
    • Žiaci sú povinní mať učebnice a zošity riadne podpísané a obalené. Žiaci šetria učebnice a učebné pomôcky. Ak žiak veľmi poškodí učebnicu alebo ju stratí, je povinný nahradiť ju (kúpiť novú).
    • Žiaci šetria školské zariadenie, školskú budovu a ostatný majetok. Ak žiak úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodí školský majetok, jeho rodičia alebo zákonný zástupca sú povinní túto škodu uhradiť (buď náhradou veci, opravou alebo finančnou úhradou).
    • V prípade, že rodičia alebo zákonný zástupca neakceptuje upozornenie o náhrade škody, triedny učiteľ vypíše škodový protokol, ktorý sa odosiela na príslušné oddelenie polície.
    • Ak sa vinník nezistí, uhradí sa škoda kolektívne.

     

     

    X. Pravidlá správania sa žiakov počas online a dištančného vzdelávania

     

    • Dištančné vzdelávanie je multimediálna forma riadeného štúdia, ktorá poskytuje nové vzdelávacie príležitosti a podporné vzdelávacie služby pre spravidla samostatne študujúcich účastníkov, kde hlavnú zodpovednosť za priebeh a výsledky vzdelávania spočíva na študujúcich, ktorí sú oddelení od vyučujúcich (konzultantov). Dištančné vzdelávanie môže byť chápané aj ako forma vzdelávania, pri ktorej je učiaci sa jedinec fyzicky vzdialený od učiteľa. Je sprevádzané online vzdelávaním. Prevažne je však založené na samoštúdiu za pomoci materiálov (zväčša v elektronickej forme). Dištančný systém je doplňovaný prezenčnými formami a vypracovávaním povinných dištančných úloh.
    • Pravidlá dištančného vyučovania vypracúva osobitnou smernicou riaditeľka školy.

     

     

    Článok 3

    Zdravotná starostlivosť

     

    • Každý žiak je povinný dodržiavať zásady bezpečnosti, ochrany zdravia a hygienické zásady.
    • Správajú sa tak, aby sebe ani svojim spolužiakom nespôsobili ujmu na zdraví. Každé poranenie hlási vyučujúcemu, resp. triednemu učiteľovi.
    • Zvláštnu pozornosť venujú žiaci dodržiavaniu čistoty v hygienických zariadeniach.
    • Žiaci majú hygienické potreby (mydlo, papierové utierky,  toaletný papier ) a tieto aj pravidelne používajú.
    • Zo zdravotných dôvodov je zakázané nosiť športovú obuv ako prezuvky.
    • V rámci boja proti toxikománii je na území celej školy a školského areálu zakázané fajčiť, užívať alkohol a omamné látky. Tento zákaz platí aj na všetky akcie organizované školou (výlety, koncerty, lyžiarske a plavecké výcviky, školy v prírode a pod.).
    • Zakazuje sa nosiť do školy legálne i nelegálne drogy, šíriť ich, prechovávať alebo užívať. Porušenie tohto zákazu sa bude klasifikovať ako hrubé porušenie školského poriadku.
    • Na škole sa stanovujú tieto opatrenia proti šíreniu nelegálnych drog:
     a) Vstup do budovy cudzím osobám sa zakazuje. Možný je len so súhlasom vedenia školy.
     b) Učitelia a pracovníci školy sú povinní sledovať podozrivé správanie žiakov, či nešíria drogy a iné omamné látky.
     c) Prípadné podozrenie na šírenie okamžite rieši vedenie školy v spolupráci s kompetentnými orgánmi a organizáciami.
     d) Pri podozrení, že žiak je pod vplyvom drog alebo omamných látok, kontaktuje vedenie školy zákonného zástupcu žiaka.
    • Za hrubé porušenie disciplíny sa budú považovať aj náznaky fyzického alebo psychického týrania, sexuálneho zneužívania, šikanovania a pod. Šikanovanie sa bude riešiť podľa sankčného bloku v prílohe 1.
    • Z dôvodu bezpečnosti nie je dovolené, aby učiteľ podával žiakovi lieky (tabletky, kvapky a pod.), ani keď o to požiada rodič dieťaťa.

     

    • Hlásenie úrazu:
     a) Ak sa žiakovi stane v škole úraz počas výchovno-vyučovacej činnosti, je povinný ho hlásiť vyučujúcemu, ktorý zabezpečí primerané ošetrenie a zápis do knihy úrazov na sekretariáte školy v ten deň, keď sa udalosť stala.
     b) Úraz, ktorý sa stane počas prestávky žiak nahlási dozor konajúcemu učiteľovi a ďalej sa postupuje ako v bode 1.
     c) Úraz, ktorý sa stane v priestoroch školy ale mimo vyučovania, žiak hlási zodpovednej osobe alebo vedeniu školy.
     d) Pri registrovanom úraze školskom úraze sa postupuje podľa Metodického usmernenia č.4/2009-R a osobitného vnútorného predpisu.

     

    Článok 4

    Samospráva triedy

     

    Samospráva triedy je volená pre daný školský rok. Jej hlavnou úlohou je viesť triedu k dobrej práci v škole i mimo nej, starať sa o dodržiavanie vnútorného poriadku žiakmi. Náplň prác jednotlivých členov samosprávy určuje triedny učiteľ. Zástupca samosprávy je členom žiackeho parlamentu školy. Žiacky kolektív triedy si so súhlasom triedneho učiteľa volí triednu samosprávu spravidla v tomto zložení:

     

    predseda – zastupuje triedu, zodpovedá za poriadok, predkladá požiadavky triedy učiteľom;

    podpredseda – zastupuje predsedu v neprítomnosti;

    pokladník – vyberá od žiakov vstupné, náhradu škôd a pod.;

     

    Podľa potreby si môže triedny kolektív zvoliť aj ďalších členov samosprávy.

    Na každý týždeň menuje triedny učiteľ týždenníkov vždy v piatok na celý ďalší týždeň. Sú dvaja a ich mená sú zapísané v triednej knihe.

     

    Článok 5

    Odmeny a výchovné opatrenia

     

    • Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa Metodického pokynu MŠVVaŠ SR č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa musí prerokovať v pedagogickej rade.
    • Ústnu alebo písomnú pochvalu udelí triedny učiteľ alebo riaditeľ školy pred triednym kolektívom za vzorné správanie, výborný prospech, reprezentáciu školy: Triedny učiteľ udeľuje žiakovi pochvalu za: - príkladné dodržiavanie pravidiel triedneho spoločenstva, - starostlivosť o estetiku triedy, - aktívne zapájanie sa do organizovania aktivít triedneho spoločenstva, - umiestnenie sa v školských kolách súťaží a olympiád na 1. – 3. mieste, - za nezištnú pomoc spolužiakom, vyučujúcim, - za dôsledné plnenie úloh člena triednej samosprávy, - za vzornú dochádzku na vyučovanie. Riaditeľ školy udeľuje žiakovi pochvalu za: - úspešnú reprezentáciu školy v predmetových olympiádach a postupových súťažiach na úrovni obvodu (1. – 3. miesto), kraja (1. – 5. miesto) a SR a súčasné dôsledné dodržiavanie pravidiel školského poriadku, - za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný skutok, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.
    • Ako odmena sa udeľuje:
     a) ústna alebo písomná pochvala triednym učiteľom, riaditeľom školy,
     b) vecný dar,
     c) finančná odmena vo forme knižných poukážok za výborný prospech, vzorné správanie a školskú dochádzku.
    • Ak sa žiak previní voči školskému poriadku školy, previnenie sa zapíše do poznámok k práci žiakov (v zošite TU), na výpis známok alebo do žiackej knižky (informácia pre zákonného zástupcu žiaka).
    • Opatrenie na posilnenie disciplíny žiakov sa ukladajú po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa známky zo správania. Udeľujú sa pred kolektívom triedy alebo školy.


    1) Napomenutie od triedneho učiteľa – sa dáva v priebehu školského roka do žiackej knižky za :

    • zabúdanie ŽK, učebných pomôcok,
    • neprezúvanie,
    • neospravedlnenú neprítomnosť na jednej vyučovacej hodine, 3x neskorý príchod na vyučovaciu hodinu sa rovná jedna neospravedlnená hodina,
    • nepripravenosť na vyučovanie, neurobenie si domácej úlohy,
    • vyrušovanie na vyučovaní,
    • za nedisciplinovanosť počas prestávky,
    • neplnenie si povinnosti týždenníka,
    • neplnenie príkazov vyučujúceho alebo dozorujúceho učiteľa,
    • porušovanie zákazov školského poriadku,
    • použitie mobilného telefónu počas prestávky.

     

    Napomenutie od triedneho učiteľa môže byť žiakovi udelené viackrát za hodnotiace obdobie.


    • 2) Pokarhanie od triedneho učiteľa – prerokuje triedny učiteľ s riaditeľom školy. O udelení opatrenia informuje riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka. Triedny učiteľ opatrenie zaznamená do triedneho výkazu. Pokarhanie od triedneho učiteľa môže byť žiakovi udelené viackrát za hodnotiace obdobie za:
    • opakované priestupky z bodu 1),
    • nedbalú školskú dochádzku 2 – 3 neospravedlnené hodiny,
    • podvádzanie,
    • hrubé vyjadrovanie sa,
    • nevhodné správanie sa voči spolužiakom,
    • za posmievanie sa spolužiakom, nadávky,
    • za nerešpektovanie pokynov vyučujúceho na vyučovacej hodine, cez prestávky, podujatí organizovaných školou.


    3) Pokarhanie od riaditeľa školy nasleduje po pokarhaní od triedneho učiteľa alebo aj v prípade závažnejšieho previnenia za:

    • viacnásobné nenosenie si učebných pomôcok,
    • opakované vulgárne vyjadrovanie voči spolužiakom,
    • za šikanovanie – posmievanie sa spolužiakom, ubližovanie, nadávanie, poškodzovanie osobných vecí,
    • úmyselné poškodzovanie školského majetku (písanie na lavicu, stenu, rozbitie skla, dvier, skrinky alebo ďalšieho zariadenia školy, ...),
    • fajčenie,
    • krádež, podvod , klamstvo (podľa závažnosti aj znížená známka zo správania),
    • prinesenie zakázaných predmetov a manipulovanie s pyrotechnikou a predmetmi ohrozujúcimi zdravie spolužiakov,
    • vyhadzovanie akýchkoľvek predmetov z okna, ktoré ohrozujú zdravie okoloidúcich osôb,
    • neospravedlnenú neprítomnosť na 4 - 6 vyučovacích hodinách,
    • nevhodné správanie sa voči vyučujúcim,
    • ohrozovanie zdravia spolužiakov,
    • bozkávanie sa alebo iné správanie so sexuálnymi prejavmi v priestoroch školy alebo pred budovou školy,
    • hrubé odmietnutie práce na vyučovacej hodine,
    • použitie mobilného telefónu na vyučovacej hodine,
    • za opakované nerešpektovanie pokynov vyučujúceho na vyučovacej hodine, prestávky, podujatiach organizovaných školou,
    • nerešpektovanie školských požiadaviek na primeranosť zovňajšku,
    • iné závažné priestupky podľa posúdenia riaditeľa školy.

     

     

    Hodnotenie správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi, ktorí v triede vyučujú a schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade. Pochvaly a iné ocenenia, výchovné opatrenia sa zaznamenávajú v triednom výkaze. Udeľuje sa písomne. O udelení pochvaly a pokarhania preukázateľným spôsobom informuje riaditeľ školy zákonného zástupcu žiaka.

     

    Zníženie známky zo správania:

    Stupeň 2 (uspokojivé) :


    a) 1 x opakujúce sa previnenie z bodu 3),
    b)  požitie alkoholických nápojov a iných toxických látok v školskom prostredí,
    c)  opakované úmyselné ničenie školského majetku,
    d) závažné fyzické a psychické násilie – šikanovanie spolužiakov,
    e) neospravedlnená neprítomnosť na vyučovacích hodinách - 7 – 13 h,
    f) krádež,
    g) úmyselné ohrozenie zdravia žiakov alebo zamestnancov,
    h) za opakované šikanovanie,
    i) úmyselné poškodenie triednej dokumentácie,
    j) za porušenie zákazu zhotovenia obrazového alebo zvukového záznamu mobilným telefónom alebo iným súkromným mobilným komunikačným zariadením a audiovizuálnym prostriedkom v priestoroch školy,
    k) vandalizmus vo vnútorných i vonkajších priestoroch školy,
    l) iné závažné priestupky podľa posúdenia triedneho učiteľa a pedagogickej rady.

    Stupeň 3 ( menej uspokojivé ):


    a) 1 x opakujúce sa previnenie z bodu A)
    b) neospravedlnená neprítomnosť na vyučovacích hodinách - 14 – 30 h
    c) úmyselné fyzické ublíženie na zdraví,
    d) hrubé správanie sa voči zamestnancom školy,
    e) prepisovanie, dopisovanie známok a záznamov v žiackej knižke alebo klasifikačnom zázname, zošite správania, triednej knihe
    f) prejavy rasovej neznášanlivosti, rasizmu, nacizmu a inej intolerancie,
    g) za mimoriadne vulgárne a oplzlé vyjadrovanie,
    h) vulgárne slovné (fyzické) napadnutie zamestnanca školy,
    i) iné závažnejšie priestupky podľa posúdenia triedneho učiteľa a pedagogickej rady.    Stupeň 4 ( neuspokojivé ) :
    a) 1 x opakujúce sa previnenie z bodu B)
    b) neospravedlnená neprítomnosť na vyučovacích hodinách - 31 a viac hodín
     

    Mimoriadne opatrenia
    Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Slúži na upokojenie žiaka, o dôvodoch a priebehu sa vyhotoví písomný záznam. Ak sa použije ochranné opatrenie podľa § 58 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu žiaka, (zdravotnú pomoc, políciu), ktorý za žiaka preberá zodpovednosť.

     

     

                                                                                 2. VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

     

                                                                                      I.     Úvodné ustanovenie

     

    Vnútorný poriadok školského klubu detí (ďalej ŠKD) je základnou organizačnou a pracovno-právnou normou školy, ktorá je právnym subjektom. Vypracovaný je na základe vyhlášky MŠ SR č.306/2009.

    ŠKD je školským zariadením v rámci ZŠ a plní úlohy v čase mimo vyučovania.

     

    II. Riadenie a organizácia ŠKD

    • ŠKD riadi riaditeľ školy, v prenesenej právomoci poverený zástupca riaditeľa školy.
    • Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených žiakov.
    • Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD sa uskutočňuje v ranných hodinách a poludňajších hodinách počas pracovných dní. Výchovno-vzdelávacia činnosť klubu sa uskutočňuje ako
     a) pravidelná aktivita podľa výchovného programu klubu,
     b) záujmová aktivita formou záujmových útvarov,
     c) príležitostná a sezónna aktivita formou podujatí, súťaží a exkurzií,
     d) spontánna aktivita podľa záujmu detí,
     e) aktivita zameraná na vypracovanie, predkladanie a uskutočňovanie projektov, na ktorých sa zúčastňujú aj deti, ktoré nenavštevujú klub.
     Pri uskutočňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti v klube sa dodržiava pravidelné striedanie oddychovej a záujmovej aktivity dieťaťa s aktivitou súvisiacou s prípravou na vyučovanie. Činnosť sa riadi vypracovaným a schváleným plánom práce ŠKD, z ktorého sa vypracovávajú rozvrhy týždennej činnosti.
    • Vychovávateľky ŠKD sú členkami metodického združenia, ktoré usmerňuje vedúca MZ ŠKD. Sú členkami pedagogickej rady školy. Vedúca MZ sa zúčastňuje porád školy, pomáha organizačne zabezpečovať denný chod ŠKD. Zodpovedá za správnosť vedenia dokumentácie ŠKD.

     

    III. Prevádzka ŠKD

    • ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 6.30 h do 17.30 h. Nástup vychovávateliek je 15 min pred začiatkom ich činnosti.
    • V prípade záujmu môže byť prevádzka ŠKD zabezpečená aj počas vedľajších prázdnin. Minimálny počet prihlásených žiakov je 12.
    • O rozsahu jeho dennej prevádzky počas prázdnin rozhoduje riaditeľ školy.
    • Režim ŠKD:

     

     

     

     

    6.30 - 7.15

    príchod do rannej ŠKD

    7.35 - 7.40

    odchod žiakov do tried

    11.40 - 13.45

    obed podľa rozpisu, oddychovo rekreačná činnosť, hry na oddelení, prvý odchod žiakov domov

    13.45 - 15.00

    pobyt na školskom dvore, vychádzky, rekreačná činnosť

    15.00 - 15.30

    druhý odchod žiakov domov, olovrant

    15.30 - 16.30

    krúžková činnosť, príprava na vyučovanie,

    hry na oddelení

    16.30 - 17.30

    dlhá ŠKD, hry v herni ŠKD, tretí odchod žiakov domov

     

    Rodič je povinný vybrať dieťa z ŠKD do 17.30 h. Opakované vyzdvihnutia dieťaťa po tomto termíne budú hlásené na odbor sociálnych vecí MÚ.

     

    IV. Zaraďovanie žiakov

    • Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky (zápisný lístok) podanej ich zákonným zástupcom najneskôr do 30. júna predchádzajúceho školského roka (upresnenie do 15. septembra). Žiaci 1. ročníka sa do ŠKD zapisujú predbežne pri zápise do 1. ročníka. Upresnenie prihlášok je možné do 15. septembra začínajúceho školského roka.
    • O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy, v prenesenej právomoci poverený zástupca riaditeľa školy.
    • Oddelenie ŠKD sa zriaďuje, ak sa prihlási najmenej 15 žiakov na pravidelnú dochádzku. Zruší sa, ak ich počet klesne pod 12. V oddelení môže byť zapísaných najviac 25 žiakov.
    • Žiaci sa do oddelení zaraďujú podľa veku a ročníkov a do záujmových útvarov podľa osobného záujmu dieťaťa o jednotlivé krúžkové činnosti.
    • Zaradenie žiakov jednotlivých tried do oddelení zabezpečí vedúca MZ ŠKD v spolupráci s ostatnými vychovávateľkami s prihliadnutím na ich individuálne osobitosti a priateľské vzťahy detí.
    • Do ŠKD možno zaradiť aj žiakov na prechodné obdobie.

     

    V. Dochádzka žiakov

    • Rozsah dennej dochádzky žiaka, spôsob a čas jeho odchodu domov, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič v zápisnom lístku. Zmeny v dochádzke je povinný oznámiť zákonný zástupca písomne a v zápisnom lístku ich aktualizuje vychovávateľka ŠKD.
    • Žiak, ktorý má v zápisnom lístku uvedený odchod domov s rodinným príslušníkom, môže byť z ŠKD uvoľnený sám len na základe písomnej žiadosti rodičov.
    • Aby sa nenarúšala výchovná a vzdelávacia činnosť, žiak môže byť z ŠKD uvoľnený do 14.00 alebo až po 15.00 h.
    • Za príchod dieťaťa do ranného klubu detí, ktorý je v prevádzke od 6.30 do 7.40 h zodpovedajú rodičia.
    • Po 7.15 h príchod do ŠKD nie je možný. O 7.35 h žiaci odchádzajú z rannej ŠKD do svojich tried. Zodpovedná vychovávateľka deti odovzdá službukonajúcej učiteľke alebo triednej učiteľke.

     

    VI. Výchovná a vzdelávacia činnosť

    • Výchovnú a vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci - vychovávateľky. Žiakov vedú k samostatnosti, disciplinovanému správaniu a kultúrnemu stravovaniu sa v školskej jedálni (ŠJ).
    • Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosť oddychového, rekreačného, relaxačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktorá sa uskutočňuje v oddeleniach ŠKD.
    • Záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch (krúžkoch), pričom sa umožňuje žiakom účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti mimo školy.
    • V oblasti rekreačného a relaxačného charakteru – vychádzkami, športom, pohybovými hrami umožňuje žiakom stráviť čo najviac voľného času pohybom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný vývoj a relaxáciu žiakov v čase po vyučovaní.
    • Na záujmovú a rekreačnú činnosť ŠKD sa môžu využívať aj špeciálne učebne, telocvičňa, herňa, školský dvor a iné objekty školy.
    • V rámci ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia.
    • V čase určenom na prípravu na vyučovanie, po dohode s rodičmi, si žiaci podľa pokynov starostlivo vypracúvajú úlohy, opakujú učivo, nevyrušujú ostatných pri práci.
    • Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD je stravovanie žiakov. Žiaci prichádzajú do jedálne čistí, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda celé oddelenie odchádza spoločne. Poplatok za stravu platia rodičia v zmysle pokynov vedúcej školskej jedálne. Vychovávateľky 1. ročníka učia žiakov postupom pri stravovaní a hygienickým návykom.
    • Na činnosti ŠKD sa využívajú príspevky ZRŠ, predovšetkým na športovú a záujmovú činnosť.

     

    VII. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov

    • Za bezpečnosť žiakov počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka.
    • Prechod žiakov do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka, prípadne zastupujúca učiteľka.
    • Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod žiakov po dohode s vychovávateľkou učiteľka, ktorá má poslednú vyučovaciu hodinu.
    • Počas konania popoludňajšieho vyučovania, vrátane náboženskej výchovy, vyučujúci preberajú deti od vychovávateľky do svojej zodpovednosti a po skončení podľa dohody s rodičom dieťaťa uvoľňujú ich domov alebo odovzdávajú vychovávateľke.
    • Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná preukázateľne /zápisom do triednej knihy/ poučiť žiakov o bezpečnosti.
    • Pri činnostiach organizovaných mimo objektu školy môže mať vychovávateľka najviac 25 detí. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľ školy alebo jeho zástupca vyšší počet pedagogických zamestnancov alebo nižší počet žiakov.
    • Každý úraz je žiak povinný neodkladne oznámiť vychovávateľke ŠKD. V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy a napíše o ňom záznam. Pre  účely rýchlej zdravotníckej pomoci ako aj pre urgentné upovedomenie rodičov je v kancelárii služobný telefón.
    • Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD nie je povolené.
    • Žiaci majú mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie - bundy, kabáty, prezuvky, topánky) označené pre prípad neúmyselnej výmeny alebo odcudzenia.
    • Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľka až do ich rozchodu pred objektom ŠKD.
    • Z miesta konania môže byť žiak uvoľnený len na základe písomného súhlasu rodičov.
    • Ak zistí vychovávateľka u žiaka nevoľnosť, teplotu a pod., upovedomí o tom rodičov.
    • Vychovávateľky sú povinné priebežne monitorovať zmeny v správaní dieťaťa, podľa potreby sú povinné informovať zákonných zástupcov dieťaťa a vedenie školy. Spolupracujú s triednou učiteľkou, výchovným poradcom školy a školskou psychologičkou.
    • V záujme zachovania bezpečnosti a zdravia všetkých žiakov v ŠKD musí byť správanie každého žiaka počas celého jeho pobytu v ŠKD plne v súlade s pravidlami VPŠ. Každý žiak je povinný rešpektovať a riadiť sa pokynmi vychovávateľky. V prípade opakovaného porušovania a nerešpektovania VPŠ v ŠKD môže byť žiak z ŠKD vylúčený.
      

    VIII. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD

    • Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD je určená VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD je zákonný zástupca žiaka povinný prispievať mesačne sumou 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa. Z tohto príspevku je hradené materiálne zabezpečenie ŠKD.
    • Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
    • Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie alikvotnej čiastky príspevku.
    • Poplatok za pobyt žiaka musí byť zaplatený vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. Rodič je povinný platiť príspevok načas.
    • Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD rodičia realizujú mesačne prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou, spôsob úhrady oznámia písomne škole.
    • Ak nebude príspevok uhradený, bude rodič po 15. dni v mesiaci na túto skutočnosť písomne upozornený.
    • Povinný príspevok môže na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka svojim rozhodnutím čiastočne alebo úplne odpustiť starosta MČ Bratislava – Staré Mesto v prípade, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
    • Pokiaľ zákonný zástupca žiaka neuhradí stanovený príspevok za pobyt žiaka v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení žiaka z ŠKD.

     

     

    3. VNÚTORNÝ PORIADOK PRE UČITEĽOV

     

    I. Základné povinnosti učiteľov

    • Príchod všetkých učiteľov a výchovných pracovníkov do objektu školy je stanovený na 7.30 hod.
    • Zástupca riaditeľa vypracuje plán pohotovosti učiteľov a vychovávateľov (pre 1.st.), ktorí prvú hodinu nevyučujú a sú k dispozícii na zastupovanie neprítomných učiteľov.
    • Ak učiteľ nemôže nastúpiť do práce pre práceneschopnosť, alebo z iných vážnych dôvodov, okamžite to hlási riaditeľovi školy, resp. jeho zástupcom. V mimoriadne vážnych prípadoch najneskôr do 24 hodín, tel. č. 52496964.
    • Neoznámenie neprítomnosti alebo odmietnutie úloh vyplývajúcich z pracovného poriadku sa považuje za závažné porušenie pracovných povinností.
    • Denne si všíma obežníky, správy a oznamy vyvesené na nástenke v zborovni, neprehliadne zastupovanie za neprítomných učiteľov a požadované úlohy plní v stanovených termínoch. Do triedy vstupuje hneď po zvonení na hodinu a vyučovaciu hodinu končí presne.
    • Učebné pomôcky vydáva žiakom len pred vyučovacou hodinou a do kabinetu ich odkladá po jej skončení osobne.
    • Pri vstupe do triedy vyžaduje, aby žiaci pozdravili tým spôsobom, že sa postavia a sadnú si až na jeho pokyn. Žiada, aby žiaci mali učebné pomôcky a potreby pripravené na lavici podľa požiadaviek vyučujúceho. Po vyvolaní žiaka vyžaduje od neho slušné správanie a spisovné vyjadrovanie. Dôsledne dbá, aby počas vyučovacej hodiny boli dodržiavané hygienické a bezpečnostné zásady a nebol poškodzovaný školský majetok.
    • Zápis do elektronickej triednej knihy robí na začiatku vyučovacej hodiny, pri delenom vyučovaní dbá, aby žiak zaniesol triednu knihu do druhého oddelenia ihneď po jeho zápise. Po skončení vyučovania v 5. – 9. ročníku uloží triednu knihu na určené miesto v zborovni. V ročníku 1. – 4. tak urobí vždy na konci týždňa. Pri hospitáciach po zápise učiva a kontrole dochádzky odovzdá triednu knihu hospitujúcemu.
    • Pri vyučovaní pracuje podľa schválených učebných osnov a používa len schválené učebnice, učebné texty a pomocné knihy, môže však pracovať aj s vhodnou odbornou literatúrou. Starostlivo sa pripravuje na vyučovacie hodiny. Na začiatku školského roka vypracuje časovo-tematický plán učiva na celý školský rok. Ak tento nie je ústredne vydaný, postupne ho rozpracuje na jednotlivé vyučovacie hodiny. Forma prípravy ani rozvrhnutie učiva sa nepredpisuje.
    • Učitelia môžu odporúčať žiakom, aby si na vyučovanie obstarali alternatívne pomôcky (učebnice, prac. zošity), ktoré rodičia po dohode s vyučujúcim hradia z vlastných finančných prostriedkov.
    • Vyučujúci dajú žiakom príslušné pokyny, aby zamedzili zbytočnému preťažovaniu žiakov nosením všetkých učebníc.
    • Učiteľ, ktorý má v triede poslednú vyučovaciu hodinu, odprevádza žiakov po jej skončení do šatní.
    • Pri náhlej nevoľnosti, alebo zhoršení zdravotného stavu žiaka, učiteľ túto skutočnosť oznámi telefonicky rodičovi. Žiaka si preberie osobne rodič. Žiaka nesmie pustiť učiteľ samého zo školy.
    • Učitelia, ktorí sa podieľajú na organizovaní mimotriednych podujatí v mimovyučovacom čase, sú zodpovední za disciplínu a bezpečnosť zverených žiakov. Pritom dbajú, aby žiaci nebehali po chodbách školy. Po skončení týchto činností, resp. akcií odprevádzajú žiakov z budovy školy.
    • Učiteľ spolupracuje s ostatnými učiteľmi a vychovávateľkami ŠKD, triednymi učiteľmi, výchovným poradcom, aktívne sa podieľa na práci PK alebo MZ, zúčastňuje sa na pedagogických radách a pracovných poradách, pomáha pri administratívnych prácach, spolupracuje s rodičmi žiakov.
    • Všetci učitelia sú povinní pred vyučovaním, počas prestávok aj po skončení vyučovania dôsledne vyžadovať disciplinované správanie žiakov v objekte školy i mimo nej bez rozdielu, či sú to ich žiaci, z ich triedy a či oni práve majú, resp. nemajú dozor.

     

    II. Povinnosti správcu kabinetu

    • Správca kabinetu (knižnice) sa stará o zverené pomôcky a knihy. Navrhuje riaditeľovi školy doplňovanie a vyraďovanie učebných pomôcok a kníh. Zodpovedá za riadne označenie inventárnych predmetov v súlade so stavom v hlavnom registri.
    • Správca kabinetu a odborných učební dbá na sústavné dodržiavanie bezpečnosti a hygieny práce, na bezpečné uloženie materiálov a manipuláciu s nimi, najmä pri látkach škodlivých zdraviu, zabezpečuje uloženie kľúčov a požičiavanie pomôcok v zmysle vypracovaného poriadku, ktorý sa vypracúva na začiatku školského roka.

     

    III. Povinnosti učiteľov vykonávajúcich dozor a službu

    • Učiteľ koná dozor nad žiakmi pred vyučovaním a počas prestávok v škole.
    • Dozor nad žiakmi sa zabezpečuje na základe vypracovaného rozvrhu dozorov, ktorý je zverejnený v zborovni školy.
    • Dozor v šatniach a počas stolovania v ŠJ sa vykonáva podľa určeného rozvrhu dozorov.
    • Počas malých prestávok dbá, aby sa žiaci v triedach správali disciplinovane, zbytočne nevychádzali na chodbu a nebúchali dverami.
    • Učitelia vykonávajúci dozor skontrolujú odchod žiakov z tried, dôsledne vyžadujú plnenie povinností uvedených vo vnútornom poriadku školy.
    • Počas vyučovania Nv v popoludňajších hodinách, dozor vykonáva p.katechetka.
    • Dozorkonajúci učitelia sú plne zodpovední za bezpečnosť žiakov a šetrné zaobchádzanie so školským majetkom.

     

    IV. Základné povinnosti triedneho učiteľa

    • Koordinuje prácu vyučujúcich vo svojej triede.
    • Venuje maximálnu pozornosť morálnemu profilu žiakov svojej triedy.
    • Spolupracuje s rodičmi, poskytuje informácie, hľadá východiská, radí rodičom.
    • Je zodpovedný za inventár triedy, neustále ho dopĺňa a obmieňa.
    • Dozerá a kontroluje hygienické návyky žiakov.
    • Štvrťročne informuje vedenie školy o mravnom a vedomostnom profile svojich žiakov.
    • Vedie triednu agendu.
    • Riadi aktivity triedy, usmerňuje, zaznamenáva (klasifikačný poriadok, poznámky k práci).

     

    PRÁVA A POVINNOSTI RODIČOV

     

    Základné práva a povinnosti rodičov.

     

    Rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, bývalí žiaci školy, ostatní občania a organizácie pôsobiace v obvode školy sa môžu dobrovoľne združovať v Združení rodičov školy (ZRŠ). ZRŠ je významnou formou aktívnej účasti občanov na riešení otázok výchovy detí a mládeže a na riadení škôl a výchovných zariadení.

    Úlohou ZRŠ je poskytovať škole materiálnu pomoc verejnoprospešnou prácou svojich členov, predovšetkým pri zlepšovaní školského prostredia. Poskytovať škole finančnú pomoc pri zabezpečovaní mimoškolských a mimotriednych výchovných podujatí.

    Plniť podľa potreby ďalšie úlohy v prospech školy, predovšetkým pri zabezpečovaní školskej dochádzky, pri školskom stravovaní a pri spravovaní fondu školských učebníc.

    Pomáhať škole pri spolupráci s podnikmi (spoločnosťami) a spoločenskými organizáciami.

    Podporovať úsilie učiteľov o trvalé a hlboké vedomosti žiakov, o zníženie počtu zaostávajúcich žiakov, o výchovu žiakov k uvedomelej disciplíne.

    Pomáhať škole pri výchove žiakov, predovšetkým v mimotriednej a mimoškolskej činnosti.

    Venovať veľkú starostlivosť výchove žiakov k správnej voľbe povolania, pomáhať riešiť prípady žiakov s výchovnými problémami a spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže pred škodlivými vplyvmi.

    ZRŠ nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho.

    Rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov školy a školského klubu bez povolenia riaditeľa školy alebo jeho zástupcov.

     

    Práva a povinnosti rodičov

     

    Rodič (zákonný zástupca žiaka) má právo :

    • na poskytnutie bezplatného vzdelávania
    • na vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie
    • na toleranciu názorového, etnického, kultúrneho, rasového, sociálneho vedomia, zázemia a prejavu
    • na slobodný prístup k informáciám o škole ako je koncepčný zámer rozvoja školy (varianty, projekty, počty žiakov v triedach, materiálno-technické vybavenie, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za predchádzajúci školský rok)
    • byť volený do Rady školy&
    • na prijatie svojho dieťaťa do základnej školy aj mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko so súhlasom riaditeľa školy
     • na integrovanie svojho dieťaťa a teda individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní
     • na odklad začiatku povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa
     • na povolenie pre svoje dieťa plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky
     • požiadať o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa, ak má pochybnosti o správnosti klasifikácie
     • úplné a presné informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiaka a jeho dochádzke do školy
     • dostať k nahliadnutiu písomné práce svojho dieťaťa
     • zúčastniť sa vyučovania po dohode s riaditeľom školy alebo vyučujúcim
     • na oboznámenie s vnútorným poriadkom školy, upravujúcim práva a povinnosti žiaka
     • na vyriešenie podnetov, sťažností
     • na vydanie potvrdenia o návšteve školy, odpisu vysvedčenia, stravných lístkov a pod.

     

    Rodič (zákonný zástupca žiaka) je povinný:

     

     • prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy a dbať o to, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas. Za neplnenie tejto povinnosti môže rodič alebo zákonný zástupca dostať pokutu.
     • oznámiť spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky na škole mimo SR do 15 dní
     • písomne ospravedlniť neprítomnosti žiaka na vyučovaní bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch predložiť lekárske potvrdenie o chorobe. Za priestupok sa považuje, ak zákonný zástupca ohrozuje výchovu a vzdelávanie maloletého, najmä ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín
     • ak rodič prihlási žiaka na dochádzku do školského klubu, dbá, aby dochádzal pravidelne a včas uhrádzal príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
     • rodič by mal utvoriť učiteľom podmienky na individuálne vyučovanie žiaka, ktorý je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy.
     • rodič by mal zabezpečiť dieťaťu druh a množstvo školských pomôcok nevyhnutných pre riadny priebeh vzdelávacieho procesu.
     • rodič by sa mal zúčastňovať na schôdzach rodičovských združení.
     • rodič by mal predkladať návrhy na zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu.
     • Rodič (zákonný zástupca žiaka) môže vstúpiť do budovy školy po predchádzajúcom ohlásení sa na vrátnici školy za účelom návštevy vedenia školy, triedneho aj iného učiteľa v čase úradných hodín vedenia školy alebo v čase konzultačných hodín učiteľov po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

    V. Záverečné ustanovenie 

    Tento vnútorný poriadok  ruší vnútorný poriadok školy z 4.02.2013

    Tento vnútorný poriadok nadobúda platnosť od 13.09.2022

     

     

     

     

     

     

     

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje