Navigácia

Základné údaje

Riaditeľ školy: PaedDr. Jana Štefková, PhD.,
Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Ing. Lena Jančušková, Mgr.Zuzana Stankovianska

Školský rok: 2020/202021
Počet tried: 23
Počet žiakov: 549
 

Zameranie školy

       Realizácia školského vzdelávacieho programu s názvom „ Škola – dielňa ľudskosti“

 • vyučovanie cudzích jazykov od 1.ročníka Anglický jazyk, 2. cudzí jazyk Nemecký jazyk od 5.ročníka v 2 jazykových učebniach s interaktívnou tabuľou s výraznou dotáciou disponibilných hodín
 • využívanie informačno-komunikačných technológii vo vyučovacom procese nielen ako zdroj informácií, ale hlavne ako nástroj učenia
 • vyučovanie informatickej výchovy od 2.ročníka v 3 interaktívnych počítačových učebniach
 • práca s talentovanými žiakmi
 • starostlivosť o žiakov so ŠVVP
 • vysokorýchlostný internet, člen občianskeho združenia  SANET
 • nové formy a metódy práce, zážitkové vyučovanie
 • vyučovací proces prebieha v triedach, ktoré sú vybavené dataprojektorom s internetových pripojením

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Vazovova 4, 811 07 Bratislava
 • +421252496964

Fotogaléria