Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Organizačné zmeny od 8.6.2020

  Organizačné pokyny k nástupu žiakov k 8.6.2020   DOC     PDF

  Režim stravovania od 8.6.2020   DOC     PDF

   

 • Harmonogram výdaja stravy v školskej jedálni od 4.6.2020

 • Organizačné pokyny k nástupu žiakov k 01.06.2020

  Organizačné pokyny          DOC     PDF

  Vyhlásenie bezinfekčnosti  DOC     PDF


 • Dôležitý oznam pre rodičov budúcich prvákov (usmernenie)

  Vážení rodičia,
  V termíne od 1. júna do 12. júna 2020 v pracovných dňoch v čase 9.00 – 15.00 h. ( v stredu až do 17,00 h.) Vás pozývame do školy na podpis vašich elektronických prihlášok a kontrolu správnosti ich vyplnenia. Pri osobnom stretnutí preberieme potrebné dokumenty, ktoré skontrolujeme a následné ich podpíšu obaja zákonní zástupcovia.

  Pri overovaní správnosti údajov zákonní zástupcovia dieťaťa predložia:

  • občiansky preukaz rodičov (zákonných zástupcov);
  • rodný list dieťaťa (upozornenie – ak sú v rodnom liste uvedení obidvaja rodičia dieťaťa, povinnou súčasťou prihlášky sú  úplné údaje oboch rodičov, inak je  prihláška neúplná);
  • žiadosť o prijatie do 1. ročníka, súčasťou ktorého je splnomocnenie. Na žiadosti,  ako aj na splnomocnení, musia byť podpísaní obidvaja rodičia, inak škola nevydá rozhodnutie o prijatí;
  • vytlačenú a podpísanú elektronickú prihlášku
  • zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doložia vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.

  V prípade, ak zákonný zástupca žiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, tak okrem hore uvedených tlačív je potrebné ešte doložiť:

  S pozdravom
  Ing. Karol Müller
  riaditeľ školy 

  Tlačivá: 

  Žiadosť o prijatie   DOC►    PDF►

  Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky    DOC►    PDF►

  Rodičia musia mať rúško, rukavice a vlastné pero.
   

 • Oznam

  Vážení rodičia,

  na základe Usmernenia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR  zo dňa 20. apríla 2020 na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade Základnej školy, Vazovova 4, Bratislava vydal riaditeľ školy rozhodnutie ohľadom Záverečného hodnotenia žiakov za 2. polrok školského roka 2019/2020, ktoré posielam v prílohe. ROZHODNUTIE

  S úctou
  Ing. Karol Müller, riaditeľ školy


 • Oznam

  Milí rodičia,
  pre ukončenie zmluvy so spoločnosťou Rajo, vzhľadom k zmene zriadenia školy, bol vo Vašej škole zrušený automat na mliečne výrobky. Pre zaslanie zostatku kreditu z Brejky karty na Váš bankový účet, posielajte žiadosti na e-mail karty@rajo.sk spolu s uvedením IBANu a čísla brejky karty.
  Team Školské mlieko

   

 • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

  Zápis prvákov v našej škole sa  v zmysle Rozhodnutia ministra školstva z 26. 3. 2020 koná elektronicky bez prítomnosti detí a rodičov. 

  Vyplnenú elektronickú prihlášku môžete v zmysle Oznámenia starostky MČ Staré Mesto o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky zo dňa 6. 3. 2020 zasielať najneskôr do 25. apríla 2020 do 12:00. 

  Všetky skutočnosti, ktoré rodičia uvedú v elektronickej prihláškebudú povinní osobne doložiť a preukázať najneskôr do dvoch týždňov, ale najlepšie bezodkladne, od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

  Upozorňujeme rodičov, že prednostne sme povinní prijať deti, ktoré majú trvalý pobyt v našom školskom obvode. V školskom roku 2020/2021 otvárame 3 prvé triedy.

  Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.

  Ak zákonný zástupca žiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, vyplní elektronickú prihlášku a Žiadosť o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Vyplnenú a podpísanú žiadosť doručí jednou z možností:
  a) zašle na riaditel@zsvazovova.sk (sken),
  b) zašle poštou na adresu školy (Základná škola, Vazovova 4, 811 07 Bratislava)
  c) vloží do schránky na bráne školy

  Súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

  Škola následne vydá Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky, ktoré budú rodičia potrebovať predložiť v materskej škole, aby dieťa mohlo pokračovať v predškolskom vzdelávaní.

  Ak zákonný zástupca žiada o Povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia Slovenskej republiky vyplní a podpíše žiadosť, ktorú doručí jednou z možností:
  a) zašle na riaditel@zsvazovova.sk (sken),
  b) zašle poštou na adresu školy (Základná škola, Vazovova 4, 811 07 Bratislava)
  c) vloží do schránky na bráne školy

  Najneskôr do dvoch týždňov (a najlepšie bezodkladne) od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania zákonní zástupcovia dieťaťa povinne predložia:

  • občianske preukazy rodičov (zákonných zástupcov)
  • rodný list dieťaťa (upozornenie – ak je v rodnom liste uvedený otec dieťaťa, povinnou súčasťou prihlášky sú aj jeho úplné údaje, inak je pre nás prihláška neúplná)
  • podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

  Rozhodnutie o prijatí ( neprijatí) dieťaťa na základné vzdelávanie v školskom roku 2020/2021 dostanú zákonní zástupcovia žiaka podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v súlade s § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.

  Elektronickú prihlášku nájdete na TU!

  Tlačivá:

  Ziadost_o_odklad.doc
  Ziadost_o_odklad.pdf
  Ziadost_plnenie_sk_dochadzky_mimo_SR.doc
  Ziadost_plnenie_sk_dochadzky_mimo_SR.pdf

  Ďalšie informácie ohľadne zápisu budeme  priebežne dopĺňať na stránke a bráne školy.

                                                                                            Ing. Karol Müller
                                                                                            riaditeľ školy 

   

 • Tlačová správa Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 • Rozhodnutie ministra školstva z 26.3.2020

 • Milí rodičia!

  Je v poriadku, keď Vaše dieťa nesplní všetky úlohy. Je v poriadku, keď Vy nedokážete všetky úlohy vysvetliť deťom. Nehádajte sa kvôli domácim úlohám! Namiesto toho buďte TAM, pre deti! Keď korona-kríza pominie, ani jedno dieťa si nebude pamätať, čo spravilo pre školu, ale všetky deti si budú pamätať, ako sa cítili v tejto situácii. Teraz objímte svoje deti a povedzte im, že ich milujete!
  Vaši učitelia

   

 • Oznam

 • OZNAM ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA

   Milí rodičia a žiaci, ktorí so mnou obvykle trávite čas.

  Chcem Vás poprosiť, aby ste systematicky, každý deň, dodržiavali reedukačný program odporúčaný poradňou alebo mnou. Buďte trpezliví a skúste sa v rámci pobytu doma vrátiť k základom prebratých učív z predošlých rokov, opakujte si základné gramatické pravidlá, upevňujte si základy aritmetiky (napr. násobilka) , čítajte s porozumením hoci aj pár riadkov denne, hrajte rôzne hry na pozornosť, pamäť, počúvajte zvukové príbehy, prekresľujte obrázky s presnosťou.

  Tí, ktorí nemáte na doma žiadny tréning, odporúčam zakúpiť v online obchode série pracovných zošitov Kuliferdo. Sú rôzne, zamerané na rozvoj špecifických funkcií, vývinové poruchy učenia aj pozornosť. Vyrábajte si najmä doma postupne (keď príde chuť) kompenzačné pomôcky na rôzne učivá. Pokiaľ potrebujete s niečím poradiť, neváhajte ma kontaktovať mailom. Rada poskytnem bližšie informácie.

   

  Verím, že sa čoskoro v zdraví všetci stretneme.

   

  Do skorého videnia.

   

  Mgr. Vanessa Chovancová - školský špeciálny pedagóg

    

 • Fašiangový karneval v ŠKD

  Fašiangový karneval v ŠKD

  V utorok 25.2. sa z telocvične ozývala hudba a výskot detí. Začal sa fašiangový karneval. DJ Maťko rozprúdil skvelú zábavu výbornou hudbou, súťažami a hrami. Deti aj tento rok prekvapili tvorivosťou a fantáziou  pri výbere masiek. Pán riaditeľ školy potešil všetky deti sladkými odmenami. Fotoalbum

 • Vazovoviny 03/2020

 • Oznam

  S účinnosťou od 10.02.2020 platí pre žiakov zákaz používať mobilný telefón  a iné komunikačné zariadenia a audiovizuálne prostriedky počas klubovej činnosti za účelom hrania sa, prezerania a  zhotovovania obrazového alebo zvukového záznamu v priestoroch školy.

 • Lyžiarsky a snowboardový výcvik žiakov 7. ročníka

  Naši siedmaci sa minulý mesiac zúčastnili lyžiarskeho a snowboardového výcviku v prekrásnom prostredí Malej Fatry, pod majestátnym kopcom Veľký Rozsutec. Ako sme sa mali? Nuž, posúďte sami z krátkeho fotoreportu.
  Mgr. Michal Tlelka  Fotoalbum

 • Oznam vedúcej školskej jedálne

  Od 27.1.2020 je možné dieťa odhlásiť z obedu v deň neprítomnosti, alebo neodobratia obeda, ráno do 7.30 h.

  Platby: vo februárových platbách bude vrátená záloha – zábezpeka I. stupeň ZŠ 20 eur, II. stupeň ZŠ 24 eur. Zároveň budú vyúčtované preplatky a prípadne nedoplatky. Na základe vrátenia tejto zálohy treba viesť deti k tomu, aby si čipovali stravu (obedy) keď sú v škole a chodia na obed. Inak sa môže stať, že poplatky za obed žiaka pôjdu do mínusu, výdaj obedov bude zablokovaný a žiakovi nebude vydaný obed.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Vazovova 4, 811 07 Bratislava
 • +421252496964

Fotogaléria