Navigácia

Školský klub detí

Školský klub detí pri ZŠ Vazovova ponúka deťom výchovno-vzdelávaciu činnosť v ranných hodinách pred začatím vyučovania a v poobedňajších hodinách po ukončení vyučovania.

Výchovno-vzdelávacia činnosť je organizovaná pod vedením kvalifikovaných, skúsených vychovávateliek a ponúka rodičom možnosť pre deti bezpečne a kvalitne stráviť voľný čas mimo vyučovania formou rôznych aktivít ŚKD.

ŠKD pri ZŠ Vazovova je v školskom roku 2019/2020 orientovaná na potreby dieťaťa a to hlavne oddych, podporu tvorivosti detí, ich sebarealizáciu a systematickú prípravu na vyučovanie.

Aktivity v tomto školskom roku chceme smerovať hlavne na správnu komunikáciu detí, či už vzájomnú, alebo vo verejnom styku,  osvojovanie si správnych zásad slušného správania sa, hygienických návykov so zameraním na upevňovanie zdravia dieťaťa s dôrazom na dodržiavanie základných pravidiel bezpečnosti.

Tematické okruhy ako pracovno-technická činnosť, výtvarná, hudobná, nechceme znásobovať už existujúcou výchovou v rámci vyučovania, taktiež množstvom záujmových krúžkov, ktoré deti navštevujú a tým neúmerne deti preťažovať množstvom opakujúcich sa činností. Hlavne sa chceme orientovať na prirodzené formy, ktoré budú viesť k rozvoju kreativity detí, samostatnosti a zároveň učiť deti zodpovednosti, vzájomnej úcte a úcte k okoliu s dôrazom na vytváranie vzťahu k environmentálnemu cíteniu deti.

Zamierame sa na oblasti kde sme za uplynulý rok vnímali u detí rezervy vo vzájomnej  komunikácii, komunikácii s okolím, vzťahom ku kultúre a umeniu. Chceme ďalej pokračovať v minuloročných kultúrnych podujatiach, ako návšteva filmových a divadelných predstavení, organizovať zábavné programy minimálne jedenkrát mesačne. V tomto školskom roku sme vyčlenili každú stredu v čase od 14:00 do 16:00 hod.

Prvoradé budú spontánne aktivity podľa záujmu detí. Pri uskutočňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti v klube sa bude dodržiavať pravidelné striedanie oddychovej a záujmovej aktivity dieťaťa s aktivitou súvisiacou s prípravou na vyučovanie podľa zadania vyučujúcich.

Prioritne, za priaznivých poveternostných podmienok sa budú deti čo najviac  venovať pohybovo športovým aktivitám vonku na školskom dvore.

Záverom minulého školského roka sa podarilo vďaka finančnej podpore riaditeľa školy zariadiť novým nábytkom 2 herne ŠKD. Zakúpili sa nové stoly, stoličky, nábytok na odkladanie tašiek, tuli vaky a pod... Tiež sa podarilo vymaľovať herňu. Pani vychovávateľka Irenka spolu s deťmi udržiavala počas roka krásnu záhradku pred  vchodom do budovy školy.

Vďaka finančnej podpore Občianskeho združenia Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4, sme mohli zakúpiť pre deti lego hry, lopty, švihadlá, koberec, detské veselé vankúše, mapu, obrazy. OZ v spolupráci s ŠKD zorganizovali akciu „Lego na Vazku“ kde deti darovali lego hry.

OZ iniciovalo projekt návrhu prestavby školského dvora. Deti z ŠKD boli zapojené do projektu svojimi kresbami, ako si predstavujú vysnívané ihrisko. Kresby sme vystavili na nástenke vo vstupnej hale budovy.
Mnohí rodičia nás podporili materiálne - papiermi na kreslenie, tvorivými pomôckami, rôznymi hrami, ale i niekoľkokrát deti dostali ovocie.

Pani vychovávateľky tiež prispeli rôznymi užitočnými darmi pracovnými pomôckami, gaučom s fotelkami, osvetlením a pod.. Darovaných 250 šišiek od p. vychovávateľky na fašiangový karneval potešilo deti.
Oslava MDD v ŠKD bola veľkou párty,  ktorú uvádzal  DJ – tanec, súťaže, maľovanie na tvár a darček pre každé dieťa zábavný bublifuk.

Dar od vychovávateliek formou rozprávkových kníh DVD a videokaziet umožní vytvoriť v tomto šk. roku knižnicu pre deti  v herni ŠKD.

Cieľom našej práce je harmonicky sa rozvíjajúca osobnosť dieťaťa, spoločne sa budeme snažiť vytvárať priateľskú, rodinnú atmosféru. Najdôležitejšie je pre nás, aby dieťa odchádzalo domov po celom dni spokojné a šťastné.

Ďakujeme aj v mene detí  a vychovávateliek ŠKD za každú podporu rodičov vedúcu k skvalitneniu pobytu detí v ŠKD a vďaka za každé povzbudivé slovo či konštruktívnu radu.

Mgr. Darina Matejová
Vedúca ŠKD
Email: dmatejova@zsvazovova.sk

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Vazovova 4, 811 07 Bratislava
  • +421252496964

Fotogaléria