Navigácia

Školský klub detí

Prevádzka:

06:30 – 07:15 príchod do ŠKD

11:40 – 14:00 obed, hry, prvý odchod domov, oddychová činnosť
14:00 – 15:00 pobyt na školskom dvore, vychádzky, krúžky
15:00 – 16:00 olovrant, príprava na vyučovanie, záujmová činnosť
16:00 – 18:00 druhý odchod žiakov domov, hry v oddelení, v herni ŠKD, príp. na dvore školy

Počet oddelení školského klubu detí: 9

Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky, podanej ich zákonným zástupcom najneskôr do 30. júna predchádzajúceho školského roka, pre 1. ročník najneskôr do 15. septembra príslušného školského roka.

Od 01. 11. 2012 je v platnosti mesačný poplatok za ŠKD vo výške 23 €. Ak má dieťa a jeho zákonný zástupca trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (VZN č. 5/2012), je výška príspevku znížená o 5 Eur mesačne na jedno nezaopatrené dieťa.

Poplatok je potrebné uhradiť ako aj priniesť potvrdenie o zaplatení vždy do 10. dňa v predchádzajúcom mesiaci. Platbu je možné previesť buď prostredníctvom šeku, ktorý deti dostanú včas od pani vychovávateľky alebo prevodom na účet.

Číslo účtu: 1657695251/0200                 IBAN: SK6302000000001657695251

Konštantný symbol: 0308

Nevyhnutné pre správnu identifikáciu platby je uviesť variabilný symbol podľa triedy, do ktorej dieťa chodí: 1.A – 11, 1.B – 12, 1.C – 13, 2.A – 21, 2.B – 22, 2.C – 23, 3.A – 31, 3.B – 32, 3.C – 33,

4.A – 41, 4.B – 42, 4.C – 43

Pri platení prevodom na účet je nutné v kolónke „Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu“ alebo „Odkaz pre prijímateľa“ uviesť MENO A PRIEZVISKO DIEŤAŤA.

Vychovávateľky:

Daniela Bednárová
Svetlana Benkovská
Marcela Ciglanová
Milota Grancová
Jana Jurášová
Jozefína Lehoczká
Božena Lišková
Mgr. Darina Matejová – vedúca vychovávateľka dmatejova@zsvazovova.sk
Irena Murková

 

Školský klub realizuje svoju činnosť so zameraním na viacero tematických oblastí:

  • Pracovno – technická
  • Spoločensko – vedná
  • Prírodovedno – environmentálna
  • Esteticko – výchovná
  • Telovýchovno – športová

 

Cieľom našej práce je harmonicky sa rozvíjajúca osobnosť dieťaťa, spoločne sa snažíme vytvárať priateľskú, rodinnú atmosféru, nezabúdame na toleranciu, empatiu, vzájomnú spoluprácu s dôrazom na dodržiavanie základných pravidiel bezpečnosti. Dôležité je, aby dieťa odchádzalo domov po celom dni spokojné a šťastné.

Vychovávateľka uvoľní žiaka zo školského klubu detí iba na základe písomného oznámenia rodiča.

Fotoalbum

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Vazovova 4, 811 07 Bratislava
  • +421252496964

Fotogaléria