• Mgr. Andrea Hvastová (I. stupeň)

    ahvastova@zsvazovova.sk
                 
    Konzultačné hodiny pre učiteľov a žiakov:
    Ut: 08:00 – 12:00

    Konzultačné hodiny pre rodičov:
    Ut: 13:00 – 15:30
    Konzultácia v inom čase je možná po telefonickom dohovore


    Mgr. Eliška Kostelníková (II. stupeň)

    ekostelnikova@zsvazovova.sk

    Konzultačné hodiny:
    Po: 8.00 – 17.00
    Ut: 8.00 – 14.00
    St: 8.00 – 14.00                                   
    Pi: 8.00 – 12.00

    tel. 0903 917 097 (konzultácie pre rodičov najlepšie po tel. dohovore)


    Kto je školský psychológ?

    Školský psychológ je na škole pre žiakov, rodičov a učiteľov. Jeho hlavnou úlohou je vykonávať odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach. Taktiež vykonáva odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Spolupracuje s rôznymi odborníkmi ako napr. špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom, surdopédom, logopédom, poradenským alebo klinickým psychológom a pod.. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení a venuje sa každému, kto potrebuje jeho pomoc. Žiaci za ním môžu prísť aj s osobným problémom.

    Konkrétnou náplňou práce školského psychológa je:

    • Psychologické poradenstvo pre žiakov a pedagogických zamestnancov pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov s dôrazom na ich duševné zdravie.
    • Poznávanie osobnosti žiaka z hľadiska osobnostného, kognitívneho, emocionálneho a sociálneho vývinu.
    • Psychologická starostlivosť o žiakov s problémami v učení, žiakov s poruchami správania a pozornosti, o nadaných a talentovaných žiakov.
    • Psychologická starostlivosť o žiakov, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách.
    • Podieľanie sa na výbere žiakov do rôznych foriem špecializovaného vzdelávania a sledovanie ich ďalšieho školského vývinu.
    • Psychologické poradenstvo pri profesijnej orientácii, pri voľbe povolania.
    • Podieľa sa na výchove k partnerstvu a rodičovstvu a na rozvoji osobnosti a medziľudských vzťahov.
    • Sociálno-psychologická práca s triednym kolektívom s cieľom prevencie a eliminácie sociálno-patologických javov.
    • Príprava a realizácia terapeutických, preventívnych a reedukačných programov, programov na rozvoj osobnosti a medziľudských vzťahov, besied, prednášok a pod.
    • Poradensko-konzultačná pomoc pedagogickým zamestnancom orientovaná na využívanie psychologických poznatkov vo výchovnom a vzdelávacom procese.
    • Poradensko-konzultačná pomoc pre rodičov a zákonných zástupcov detí so zameraním na odbornú podporu a na riešenie výchovných a vzdelávacích problémov s dôrazom na duševné zdravie detí.
    • Predkladanie návrhov a podnetov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej práce školy.


    V akej situácii sa obrátiť na školského psychológa?

    Žiac
    • ak ti prekážajú pocity strachu, hanby, trémy pri odpovedaní či učení, alebo vo vzťahoch s kamarátmi,
    • ak sa často cítiš smutný, alebo ak sa ti niečo smutné stalo a chceš sa o tom porozprávať,
    • ak ti niekto blízky zomrel alebo vážne ochorel,
    • ak sa doma vaši hádajú alebo rozvádzajú,
    • ak sa cítiš sám,
    • ak máš problém sa ovládať a prepadá ťa hnev, či zlosť,
    • ak potrebuješ pomoc s vyriešením nejakých konfliktov a hádok,
    • ak potrebuješ zlepšiť vzťahy v triede, s učiteľmi, doma s rodičmi alebo súrodencami,
    • ak ti niekto ubližuje v škole, triede, na internete, či sociálnych sieťach, alebo doma v rodine,
    • ak máš problém s alkoholom, fajčením, drogami, s jedlom, spánkom, závislosťou na internete, mobile, hrách a pod.,
    • ak máš problémy v láske alebo vo vzťahoch s rovesníkmi,
    • ak máš pocit, že tvoj život nemá zmysel,
    • ak nevieš, kam by si chcel ísť na školu a kam má tvoj život smerovať,
    • ak ti nejde učenie a nedarí sa ti v školskom prospechu ako by si chcel,
    • ak sa nevieš sústrediť pri učení, či príprave do školy,
    • ak sa chceš porozprávať a nemáš s kým,
    • ak máš akúkoľvek inú tému o ktorej by si sa chcel porozprávať.
      
    Rodičia a učitelia
    • pri riešení problémov žiakov v správaní a učení,
    • pri riešení problémov v sociálnych vzťahoch žiakov v triede,
    • pri pomoci deťom integrovaným v triedach s poruchami učenia a správania,
    • pri potrebe riešenia zmien v správaní (sebapoškodzovanie, šikanovanie, záškoláctvo, separácia, problémy so stravovaním a pod.) a prežívaní žiakov (smútok, zmeny nálad, strata zmyslu života, depresia, úzkosť, strachy, strata záujmov, tréma, hanba a pod.),
    • pri vzniknutej akútnej kríze a realizácii krízovej intervencie v škole, či rodine (úmrtie, rozvod, choroba a pod.), alebo pri pomoci spracovať traumatickú udalosť,
    • pri potrebe realizácie prednášok, workshopov, programov a besied na témy v oblasti výchovy a prevencie sociálno-patologických javov, či v oblasti sexuality, výchovy k partnerstvu a rodičovstvu, pre rozvoj osobnosti a medziľudských vzťahov,
    • pri kooperácii škola a rodina.

    Ako sa obrátiť na školského psychológa?

    Žiaci: Môžu školskú psychologičku kontaktovať kedykoľvek počas pracovnej doby prihlásením sa u nej v kancelárii. Ak by žiaci potrebovali kontaktovať školskú psychologičku iným spôsobom, môžu tak urobiť prostredníctvom e-mailu: ahvastova@zsvazovova.sk

    Učitelia: Môžu školskú psychologičku kontaktovať kedykoľvek počas pracovnej doby, prípadne prostredníctvom e-mailu: ahvastova@zsvazovova.sk

    Rodičia: 1. kontakt uskutočnia prostredníctvom triedneho učiteľa alebo prostredníctvom e-mailu: ahvastova@zsvazovova.sk. Nasledujúca spolupráca bude prebiehať podľa dohody.

    Etika práce školského psychológa

    Pri poskytovaní psychologických služieb žiakom, učiteľom, rodičom, výchovným poradcom, riaditeľovi, či iným pracovníkom, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní, sa školský psychológ riadi etickým kódexom práce psychológa, ako aj etickým kódexom práce školského psychológa.


    Školský psychológ:

    • dodržiava všeobecne platné ľudské práva a práva dieťaťa,
    • chráni práva a dôstojnosť klientov, ktorým poskytuje psychologické služby,
    • uplatňuje len také prístupy vo svojej práci, ktoré odrážajú humanistický záujem a dôstojnosť a osobnú integritu klientov,
    • vyhýba sa všetkým aktivitám, ktoré porušujú alebo znižujú občianske a zákonné práva klientov,
    • zabezpečuje psychologické služby na školách a školských zariadeniach všetkým klientom, ktorí to požadujú, alebo ktorí tieto služby potrebujú bez ohľadu na ich rasu, národnosť, náboženskú príslušnosť, vek či handicap,
    • zoznámi sa s filozofiou, cieľmi, organizáciou a metodológiou školy, na ktorej pracuje, čo mu umožňuje spolupodieľať sa na dosiahnutí spoločných cieľov,
    • rešpektuje klientovo právo voľby dobrovoľného vstupu do profesionálneho vzťahu, či účasti na psychologických službách,
    • pracuje so žiakmi, učiteľmi, rodičmi žiakov nestranne bez ohľadu na ich fyzické, mentálne, emocionálne vlastnosti,
    • informuje klienta o dôležitých aspektoch ich vzájomného profesionálneho vzťahu a o výsledkoch diagnostiky a psychologických intervencií, zmenách programov, dôležitých plánovaných službách a iných relevantných informáciách, či o ďalšom využití týchto informácií,
    • všetky údaje o osobných aspektoch klienta považuje za prísne dôverné,
    • informuje vedenie školy, učiteľov, rodičov o svojich zisteniach, je zodpovedný za poskytovanie takých informácií, ktoré sú zrozumiteľné pre všetkých, dôraz kladie skôr na interpretáciu a odporúčania, než na predkladanie výsledkov diagnostiky a intervencií,
    • je zodpovedný za zachovanie dôvernosti informácií o klientoch alebo výsledkoch diagnostiky a intervencie, v prípade, ak chce využiť tieto informácie v prednáškach alebo publikáciách, vopred si zabezpečí písomný súhlas klienta alebo vynechá všetky identifikujúce údaje,
    • kooperuje a zabezpečuje koordináciu služieb s inými odborníkmi pri plnení svojich cieľov, rešpektuje oblasti svojej a ich kompetencií, spolupracuje s nimi pri uznaní multidisciplinárnej služby potrebnej pre psychologickú službu klientovi,
    • spolupracuje s rodičmi pri práci s dieťaťom pri identifikácii problémov, hľadaní alternatív a stratégií riešení, konzultuje s nimi odporúčania a plány na pomoc dieťaťu pri zabezpečovaní psychického zdravia a osobnostného rozvoja,
    • pri výbere a použití validných a reliabilných postupov, stratégií, metód a techník prihliada na vek, pohlavie, socioekonomický a etnický pôvod klientov,
    • ak zistí, že klientov stav si vyžaduje služby mimo jeho kompetencie alebo pôsobnosti, alebo si vyžaduje pomoc a starostlivosť ďalšieho odborníka, odporúča ho inému kvalifikovanému odborníkovi - ide napr. o interdisciplinárnu spoluprácu s klinickým psychológom, špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom, pedopsychiatrom, právnikom, lekárom,
    • udržiava si vysokú úroveň svojím objektívnym získavaním údajov a informácií nevyhnutných pre efektívnu prácu s klientmi

    Na záver:

    • Pre prácu každého školského psychológa je nevyhnutnou podmienkou úspešného zvládnutia pracovnej náplne úzka spolupráca so všetkými učiteľmi na škole. Keďže spoločným cieľom pedagógov i psychológov je harmonický rozvoj osobnosti žiaka, spolupráca je nevyhnutná aj preto, že psychológ sa vo svojej činnosti opiera o údaje a hodnotenia učiteľov, ktoré sú nesmierne cenné a nápomocné.
    • Výhodou v práci školského psychológa, ktorý pracuje priamo v škole je to, že sa pravidelne zúčastňuje procesu výchovy a vzdelávania v škole, pozoruje interpersonálne vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi či učiteľmi navzájom a aj sám s nimi operatívne komunikuje, čo mu umožňuje lepšie vnímať celý systém školy, školské prostredie, výchovno-vzdelávací proces, učiteľský zbor, žiakov jednotlivo, aj ako súčasť kolektívu a od počiatku objasňovať a riešiť rôzne ťažkosti v oblasti učenia, správania, v oblasti sociálnych vzťahov, spolupráce školy a rodiny a pod. Môže tiež oveľa užšie kooperovať s riaditeľom a celým vedením školy a na základe všetkých už spomenutých výhod je v popredí  možnosť operatívnejšie identifikovať činitele, spolupodieľajúce sa na vzniku problémov a ich urýchlené riešenie – či už samostatne, alebo v kooperácii s poradenským i klinickým psychológom, pedopsychiatrom, logopédom, špeciálnym pedagógom, lekárom alebo sociálnym kurátorom.
      

    Včasná diagnostika a následné riešenie akéhokoľvek problému je veľmi dôležité. Preto ak máte pocit že Vaše dieťa potrebuje psychologickú pomoc, neváhajte a príďte sa poradiť. O každom rozhovore s dieťaťom i o výsledkoch prípadného vyšetrenia je rodič /zákonný zástupca v prípade záujmu a na požiadanie okamžite informovaný. Každé dieťa je chránené ochranou osobných údajov. To znamená, že bez súhlasu rodiča /zákonného zástupcu školský psychológ so žiakom pracovať nesmie. Výsledky, ktoré psychológ zistí, budú oznámené len zákonnému zástupcovi.

    Mgr. Andrea Hvastová – školský psychológ

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje