Navigácia

Aktivity školy

 • Organizovanie regionálneho kola Fyzikálnej olympiády
 • Internetová žiacka knižka
 • Alternatívna výučba prírodovedy v CVČ
 • Bohatá krúžková činnosť (34 krúžkov rôzneho zamerania) – Tvorivé dielne
 • Plavecký výcvik
 • ŠvP, LVK
 • Exkurzie
 • Ozdravné pobyty pri mori a na horách
 • Organizovanie lyžiarskych pobytov počas zimných a jarných prázdnin a ďalšie voľnočasové aktivity počas školského roka
 • Výtvarné a literárne súťaže vyhlasované SOV

 

        Ďalšie aktivity

 • Školský časopis
 • Deň Zeme, Deň vody
 • Dni zdravej výživy – mliečny deň, slávnosť jabĺk
 • Vianočné trhy
 • Karneval, Deň matiek,
 • MDD - športový deň deti
 • „Čítanie pod perinou“
 • Cyklus koncertov v Zichyho paláci
 • Ekotopfilm
 • Beh olympijského dňa
 • Organizovanie športových súťaží
 • Spolupráca s PF UK – cvičná fakultná škola
 • Spolupráca so Staromestskou knižnicou
 • Spolupráca s CVČ na Štefánikovej ulici
 • Spolupráca s CPPPaP na Brnianskej ulici
 • Spolupráca s Centrom pre liečbu drogových závislostí

 

         Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

 • Počítačové učebne
 • Multimediálna učebňa
 • SZUŠ – odbor tanečný, výtvarný
 • Školská jedáleň
 • Výučba anglického jazyka v popoludajších hodinách v spolupráci s EMPIRE Kids

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Vazovova 4, 811 07 Bratislava
 • +421252496964

Fotogaléria