• Štatút Rady školy

   • Rada školy pri Základnej škole ZŠ Vazovova 4, 81107 Bratislava, podľa zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 9 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vydáva tento

     

    Štatút

    Rady školy

    pri Základnej škole ZŠ Vazovova 4, 81107 Bratislava

     

    Článok 1

    Základné ustanovenia

    Rada školy sa ustanovuje pri Základnej škole ZŠ Vazovova 4, so sídlom na Vazovova 4, 811 07 Bratislava (ďalej len „materská/základná škola“). Jej sídlo je v priestoroch základnej školy Vazovova 4 v Bratislave.

    Článok 2

    Pôsobnosť a poslanie rady školy

    1. Rada školy ZŠ Vazovová 4, Bratislava je ustanovená podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 9 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

    2. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov žiakov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti vzdelávania a výchovy.

    3. Rada školy plní funkciu verejnej kontroly a posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy. Vo svojej činnosti zastupuje záujmy voličov, vytvára priestor na ich informovanie, participáciu a demokracii jednotlivých skupín, ktoré zastupujú.

     

    Článok 3

    Činnosť rady školy

    1. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa týkajú riadiacej činnosti i fungovania školy.

    2. Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadnutí predkladá rade školy na jej jednotlivé zasadnutia príslušné materiály spravidla v elektronickej forme a to najmenej 10 pracovných dní pred zasadnutím.

    3. Riaditeľ školy predkladá rade školy na vyjadrenie:

    - návrhy na počty prijímaných žiakov,

    - návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameraní, - návrh na úpravy v učebných plánoch,

    - návrh rozpočtu,

    - návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,

    - správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, - správu o výsledkoch hospodárenia školy,

    - koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie,

    - informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

    4. Rada školy:

    - uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; činnosť rady školy počas výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy bližšie upravuje článok 9,

    - navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa; - predkladá návrh na odvolanie riaditeľa, alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

    - vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy,

    - vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy,

    - vyjadruje sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré menia alebo regulujú vzťahy v organizačnej a vzdelávacej štruktúre škole.

     

    Článok 4

    Zloženie rady školy a spôsob voľby členov

    1. Rada školy má 11 členov.

    2. Rada školy sa skladá z nasledujúcich členov:

    - dvoch pedagogických zamestnancov, volených tajným hlasovaním, - jedného nepedagogického zamestnanca, voleného tajným hlasovaním, - štyroch zástupcov rodičov žiakov školy, ktorí nie sú zamestnancami školy, volených tajným hlasovaním

    - štyroch delegovaných zástupcov zriaďovateľa,

    3. Voľby za členov do rady školy sa uskutočňujú tajným hlasovaním na zhromaždeniach všetkých skupín, ktorých zástupcovia tvoria radu školy; zástupcovia zriaďovateľa sú delegovaní uznesením mestského zastupiteľstva.

    4. Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členstvo v rade školy je čestné.

    5. Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy ani jeho zástupca.

    6. Členstvo v rade školy zaniká:

    - uplynutím 4-ročného funkčného obdobia rady školy,

    - vzdaním sa členstva,

    - odvolaním v dôsledku právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin alebo dlhodobým neplnením povinností vyplývajúcich z členstva v rade školy,

    - smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,

    - ukončením vzťahu k škole (ukončenie pracovnoprávneho vzťahu, ukončenie vzťahu rodič žiaka – škola),

    - odvolaním delegovaného člena,

    - odvolaním zvoleného člena,

    - obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony, - ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa bodu 5.

    7. Členstvo v orgánoch školskej samosprávy sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena orgánu školskej samosprávy alebo jemu blízkej osoby do výberového konania na funkciu riaditeľa školy. Členstvo sa pozastavuje až do ukončenia výberového konania. Členstvo v orgánoch školskej samosprávy sa pozastavuje aj pri potvrdzovaní riaditeľa vo funkcii.

    8. V prípade pozastavenia členstva v rade školy z dôvodu podľa bodu 7. bude výberové konanie realizovať rada školy v pôvodnom zložení bez člena, ktorému je členstvo pozastavené; to znamená, že sa nebudú robiť doplňujúce voľby na doplnenie člena rady školy, ani sa nebude kooptovať náhradník.

    9. Člen rady školy sa môže uchádzať o opakované zvolenie do novej rady školy. 10. Štatutárnym zástupcom rady školy je jej predseda.

    11. V prípade zániku členstva ktoréhokoľvek člena rady školy pred uplynutím funkčného obdobia rady školy je predseda povinný do 30 dní iniciovať kooptovanie alebo voľbu náhradného člena.

    Článok 5

    Rokovací poriadok rady školy

    1. Novozvolená rada školy na svojom ustanovujúcom zasadnutí zvolí zo svojich členov predsedu a podpredsedu rady školy podľa metodického pokynu mestskej časti.

    2. Predsedu a podpredsedu rady školy volia a odvolávajú členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy (6 hlasov); v prípade zániku členstva predsedu alebo podpredsedu rady školy podľa článku 4 bod 6.

    3. Rada školy je uznášaniaschopná ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov (6 hlasov).

    4. Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov rady školy. Na platné uznesenie rady školy vo veci menovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii, je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov (6 hlasov). O uzneseniach rada školy hlasuje na zasadnutiach alebo per rollam.

    5. Zasadnutia môžu prebiehať aj online pomocou videokonferencie.

    6. Rada školy sa schádza spravidla 3-4 krát do roka na riadnom zasadnutí, alebo ak o to požiadajú najmenej dvaja členovia rady školy alebo riaditeľ školy, do 15 dní od doručenia takejto žiadosti. Zasadnutie rady školy zvoláva jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. O mimoriadne zvolanie rady školy môže požiadať aj nadpolovičná väčšina všetkých členov niektorej zo skupín voličov (pedagogických, nepedagogických zamestnancov, rodičov) alebo vedúci oddelenia školstva mestskej časti.

    7. Riaditeľ školy nesmie viesť, iniciovať, riadiť alebo akokoľvek zasahovať do činnosti rady školy. Ak je to potrebné, zúčastňuje sa na základe pozvania predsedom alebo viacerými členmi rady školy vo vymedzených a určených bodoch zasadnutia, kde odpovedá na otázky a podnety členov rady školy. Ak nadpolovičná väčšina nerozhodne ináč, zasadnutie rady školy je verejné. Prítomní účastníci nezasahujú bez vyzvania do diania zasadnutia.

    8. Jednotliví volení zástupcovia v rade školy zastupujú záujmy voličov a preto s nimi komunikujú o dianí, riešenie a výstupoch zasadnutí rady školy, získavajú od nich podnety pre zasadnutia rady školy.

    9. Rada školy, v spolupráci s vedením školy, realizuje prieskum na zistenie silných a slabých stránok školy, vyhodnocuje ich, zaoberá sa výsledkami analýzy a v spolupráci so školou navrhuje riešenia. Pre tento účel môže rada školy nadpolovičnou väčšinou delegovať úlohu zberu, získavania a analýzy dát na tretiu osobu.

    10. Z každého zasadnutia rady školy sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpisuje predseda alebo podpredseda rady školy alebo osoba ním poverená.

    11. Zápisnice zo zasadnutí a ostatné písomné materiály, ktoré boli predmetom rokovania rady školy, sú uložené v archíve rady školy, a to počas funkčného obdobia rady školy, ako aj po skončení jej funkčného obdobia. Vytvorenie archívu zabezpečí riaditeľ školy po dohode s predsedom rady školy. Vypracovanie a sprístupnenie zápisnice zo zasadnutia rady školy zabezpečí predseda rady školy alebo ním poverená osoba v termíne do 10 dní od uskutočnenia zasadnutia a jej závery zverejní na webovom sídle školy.

    12. Termíny zasadnutí rady školy sú verejne prístupné aspoň 10 pracovných dní pred zasadnutím. Informácie o termínoch, mená a kontakty členov rady školy sú

    k dispozícii na webovom sídle školy bez zbytočného odkladu. Riaditeľ školy na tento účel sprístupní vyhradenú časť na webovej stránke školy.

    13. Materiály, ktoré majú byť predmetom rokovania rady školy posiela predseda rady školy všetkým členom najmenej 7 pracovných dní pred jej zasadnutím ak nejde o výnimočnú situáciu.

    14. Rada školy môže prijímať uznesenia na základe hlasovania „per rollam“; hlasovanie „per rollam“ je hlasovaním formou elektronickej pošty.

    15. Hlasovanie „per rollam“ vyhlasuje predseda rady školy alebo na návrh minimálne dvoch členov rady školy.

    16. Predseda rady školy zašle všetkým členom rady školy na nimi poskytnuté a autorizované e-mailové adresy návrh uznesenia. Členovia rady školy o návrhu uznesenia hlasujú v emaily stanoveným spôsobom. Predseda rady školy určí termín a e-mailovú adresu, do kedy a kde je možné zaslať prejav svojej vôle. Ak sa člen rady školy nevyjadrí v uvedenej lehote a na uvedenú adresu, platí, že sa „zdržal hlasovania“.

    17. Výsledok hlasovania „per rollam“ je zaslaný emailom všetkým členom rady školy najneskôr nasledujúci deň po termíne hlasovania. Na najbližšom zasadnutí rady školy je uvedený v zápisnici s počtom hlasujúcich a konečným výsledkom hlasovania.

     

    Článok 6

    Hospodárenie rady školy

    1. Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy. 2. Rada školy nemá vlastný majetok.

     

    Článok 7

    Práva a povinnosti člena rady školy

    1. Člen rady školy má právo:

    - voliť a byť volený,

    - byť v dostatočnom predstihu písomne informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,

    - hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,

    - predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety a materiály.

    2. Člen rady školy je povinný:

    - zúčastňovať sa zasadnutí rady školy. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa môže hodnotiť ako nezáujem o prácu v rade školy a ako dlhodobé

    neplnenie povinností vyplývajúcich z členstva v rade školy, na základe čoho môže rada školy iniciovať odvolanie člena,

    - zabezpečiť ochranu údajov chránených všeobecne záväznými právnymi normami, alebo po prijatí takéhoto uznesenia radou školy.

     

    Článok 8

    Práva a povinnosti predsedu a podpredsedu rady školy

    1. Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene.

    2. Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia rady školy. 3. Predseda rady školy dohliada na plnenie uznesení rady školy.

    4. On alebo ním poverená osoba zabezpečí vyhotovenie zápisnice zo zasadnutia rady školy podľa a uloženie písomností podľa článku 5, bod. 7.

    5. Predseda rady školy je súčasne predsedom výberovej komisie pri výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa školy; z toho dôvodu plní povinnosti predsedu výberovej komisie podľa článku 9.

    6. V prípade, že predseda rady školy nemôže vykonávať svoje práva a povinnosti v zmysle tohto štatútu, preberá tieto podpredseda.

     

    Článok 9

    Povinnosti rady školy pri výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa školy

    1. Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy sa realizuje podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

    2. Výberovou komisiou na výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy je rada školy.

    3. Členovia rady školy sú povinní pri práci s osobnými údajmi uchádzačov dodržiavať najmä zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

    4. Organizačné zabezpečenie výberového konania a posúdenie kvalifikačných predpokladov kandidátov na vymenovanie riaditeľa zabezpečuje zriaďovateľ.

    5. Po uzavretí prijímania prihlášok do vyhláseného výberového konania sa predseda rady školy zúčastní otvárania prijatých obálok, kde bude skontrolované splnenie vyhlásených kritérií. Z otvárania obálok sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje mená uchádzačov,

    zoznam predložených dokladov a informáciu o chýbajúcich dokladoch, ktoré môžu uchádzači doplniť podľa bodu 8.

    6. Uchádzačov pozve predseda rady školy na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania. K pozvánke priloží informáciu o spôsobe, akým bude výberové konanie prebiehať.

    7. Rada školy sa zíde minimálne 7 dní pred výberovým konaním – členovia rady školy sa oboznámia s priebehom výberového konania, informáciami o kandidátoch, ako aj s podnetmi, ktoré jednotliví zástupcovia získali od voličov alebo verejnosti.

    8. Výberového konania sa môžu zúčastniť len uchádzači uvedení v zápisnici z otvárania obálok, ktorí splnili kritériá.

    9. Na platné uznesenie rady školy vo veci menovania riaditeľa do funkcie je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov (minimálne 6 hlasov pri počte 11 členov rady školy).

    10. Hlasovanie je tajné. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je zakrúžkované poradové číslo maximálne jedného kandidáta.

    11. Bezprostredne po zrátaní hlasovacích lístkov a vyhodnotení výberového konania vyhotoví rada školy zápisnicu z výberového konania, ktorá obsahuje najmä: dátum vyhlásenia a spôsob vyhlásenia výberového konania; dátum a miesto konania výberového konania; identifikáciu pracovnej pozície, na ktorú bolo výberové konanie vyhlásené; menný zoznam členov výberovej komisie (rady školy); ich prezenčnú listinu ako prílohu; zápisnicu z otvárania obálok ako prílohu; prezenčnú listinu uchádzačov zúčastnených výberového konania ako prílohu; výsledky hlasovania; návrh na vymenovanie riaditeľa. Takto vyhotovenú zápisnicu podpisujú všetci členovia rady školy.

    12. Jeden rovnopis zápisnice z výberového konania zostáva u predsedu rady školy, druhý doručí predseda zriaďovateľovi.

    13. Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia.

    14. Predseda rady školy písomne oznámi uchádzačom výsledok výberového konania do  10 dní od jeho skončenia a rovnako tak výsledok oznámi aj na verejne dostupnom mieste.

    15. Riaditeľa vymenúva na päťročné funkčné obdobie zriaďovateľ na návrh rady školy v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia návrhu alebo písomne odôvodní svoj nesúhlas a vyhlási nové výberové konanie. Po druhom výberovom konaní musí nesúhlas vyjadriť 3/5 väčšina poslancov. V opačnom prípade ho zriaďovateľ vymenuje.

    16. Riaditeľa školy, pri ktorom rada školy nekoná v ustanovenej lehote (čl. 9, bod 15.), alebo ak rada školy nenavrhla zriaďovateľovi kandidáta na vymenovanie riaditeľa na základe

    dvoch po sebe nasledujúcich výberových konaní, na ktorých sa zúčastnil najmenej jeden kandidát, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady, vymenúva zriaďovateľ podľa osobitného predpisu.

    17. Zriaďovateľ môže zrušiť a znovu vyhlásiť výberové konanie aj z týchto zákonných dôvodov:

    - ak sa do výberového konania neprihlásil žiadny uchádzač,

    - ak sa na výberové konanie nedostavil žiadny uchádzač,

    - ak výberová komisia nevybrala žiadneho uchádzača,

    - ak prišlo k porušeniu všeobecne záväzného právneho predpisu pri realizácii výberového konania.

     

    Článok 10

    Ďalšie ustanovenia

    1. Znenie štatútu môže byť upravené, zmenené a doplnené na návrh člena rady školy po schválení nadpolovičnou väčšinou všetkých členov rady školy (6 hlasov).

    Článok 11

    Tento štatút rady školy pri Základnej škole Vazovova 4, 811 07 Bratislava, bol prerokovaný a schválený na  riadnom zasadnutí rady školy, dňa 17.12.2020 a toho dňa nadobúda účinnosť.

     

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje